Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je – in­for­ma­ci­jos apie val­do­mas įmo­nes sty­gius

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Gegužė 9
nuotrauka
Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mo ana­li­zės pro­jek­tui va­do­va­vu­si LLRI eks­per­tė Gin­ta­rė Der­ža­naus­kie­nė, gy­ven­to­jai pri­va­lo ži­no­ti, ar tiks­lin­gai ir efek­ty­viai pa­nau­do­ja­mi jų, mo­kes­čių mo­kė­to­jų, pi­ni­gai, nes bū­tent jie su­da­ro šių įmo­nių ka­pi­ta­lą. Alytaus miesto savivaldybė yra viena iš keturių, kurių tin­kla­la­piuo­se la­biau­siai trūks­ta in­for­ma­ci­jos apie val­do­mas įmo­nes.
Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) at­li­ko ša­lies sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mo ana­li­zę. To­kio skaid­ru­mo, sa­vi­val­dy­bių tin­kla­la­piuo­se skel­biant in­for­ma­ci­ją apie val­do­mas įmo­nes, rei­ka­lau­ja Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, nes sa­vi­val­da tu­ri bū­ti grin­džia­ma vie­šu­mo prin­ci­pu. Tarp sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se la­biau­siai trūks­ta skaid­ru­mo ir in­for­ma­ci­jos apie val­do­mas įmo­nes, at­si­dū­rė ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Ko­dėl taip at­si­ti­ko, ar ke­ti­na­ma keis­ti skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją?

„Pa­na­šu kaip nuo­ro­da į „Go­og­le“

 Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad sa­vi­val­dy­bės sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­se tu­ri teik­ti ir nuo­lat at­nau­jin­ti še­šis pa­grin­di­nius, su jų val­do­mų įmo­nių veik­la su­si­ju­sius, in­for­ma­ci­jos ti­pus: pa­čias val­do­mas įmo­nes, jų va­do­vus, val­dy­bų na­rius, įmo­nių įsta­tus, jų veik­los ir fi­nan­si­nes ata­skai­tas.

To pai­sy­ti sa­vi­val­dy­bių val­do­moms įmo­nėms re­ko­men­duo­ja ir Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ti Skaid­ru­mo gai­rių nuo­sta­tai. Keis­ta, ta­čiau vals­ty­bės val­do­moms įmo­nėms šių gai­rių dau­ge­liu at­ve­jų lai­ky­tis pri­va­lo­ma.

Tad LLRI, at­li­kęs sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mo ana­li­zę, pa­da­rė iš­va­dą, kad Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ti Skaid­ru­mo gai­rių nuo­sta­tai sa­vi­val­dy­bėms tu­rė­tų bū­ti ne re­ko­men­da­ci­niai, o pri­va­lo­mi.

Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mo ana­li­zės pro­jek­tui va­do­va­vu­si LLRI eks­per­tė Gin­ta­rė Der­ža­naus­kie­nė, gy­ven­to­jai pri­va­lo ži­no­ti, ar tiks­lin­gai ir efek­ty­viai pa­nau­do­ja­mi jų, mo­kes­čių mo­kė­to­jų, pi­ni­gai, nes bū­tent jie su­da­ro šių įmo­nių ka­pi­ta­lą.

Sa­vi­val­dy­bės šiuo me­tu val­do apie 270 įmo­nių. Iš ins­ti­tu­to at­lik­tos jų val­dy­mo skaid­ru­mo ana­li­zės ma­ty­ti, kad tik 7 sa­vi­val­dy­bės iš 60 ten­ki­na mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus.

18, ar­ba 38 proc., sa­vi­val­dy­bių sa­vo tin­kla­la­piuo­se pa­tei­kia skir­tin­gą in­for­ma­ci­ją. Tad su vie­no­mis įmo­nė­mis ga­li­ma su­si­pa­žin­ti iš­sa­miau, su ki­to­mis – ma­žiau.

LLRI sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mą ver­ti­no še­šių ba­lų sis­te­mo­je. Ke­tu­rios sa­vi­val­dy­bės – Tra­kų, Va­rė­nos ra­jo­nų, Aly­taus mies­to ir Kal­va­ri­jos ga­vo tik po vie­ną ba­lą. Jų tin­kla­la­piuo­se la­biau­siai trūks­ta in­for­ma­ci­jos apie val­do­mas įmo­nes.

„Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės, tarp jų ir Aly­taus mies­to, sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­se skel­bia tik val­do­mų įmo­nių pa­va­di­ni­mus ir de­da nuo­ro­das į kon­kre­čių įmo­nių tin­kla­la­pius. Tai pa­na­šu kaip nuo­ro­da į „Go­og­le“ (in­for­ma­ci­jos ir re­kla­mos plat­for­mą – A.M.). Sie­kiant skaid­ru­mo ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo vyk­dy­mo gy­ven­to­jai in­for­ma­ci­ją apie šias įmo­nes tu­ri ras­ti pa­čiuo­se sa­vi­val­dy­bių tin­kla­la­piuo­se. Ir dar ten­ka kon­sta­tuo­ti, kad nė­ra kon­tro­lės, kaip sa­vi­val­dy­bės ar jų val­do­mos įmo­nės vyk­do skaid­ru­mo rei­ka­la­vi­mus ar re­ko­men­da­ci­jas. Ne­ži­no­ma, kiek efek­ty­viai vei­kia sa­vi­val­dy­bių val­do­mos įmo­nės, net nė­ra tiks­lių duo­me­nų, kiek to­kių įmo­nių vei­kia“, – tvir­ti­no LLRI eks­per­tė G.Der­ža­naus­kie­nė.

 

In­for­ma­ci­ja at­si­ras mo­der­ni­zuo­ta­me tin­kla­la­py­je

 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė kon­tro­liuo­ja pen­kias įmo­nes. Tai sa­vi­val­dy­bės įmo­nę „Aly­taus te­le­ki­nas“, val­dan­tį vie­nin­te­lį ki­no te­at­rą mies­te „Dai­na­va“, ir ke­tu­rias už­da­rą­sias ak­ci­nes ben­dro­ves: „Aly­taus bu­tų ūkį“, ku­ria­me 100 proc. ak­ci­jų pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, „Dzū­ki­jos van­de­nis“ su 99 proc. sa­vi­val­dy­bės ak­ci­jų, „Aly­taus ši­lu­mos tin­klus“ su 98 proc. sa­vi­val­dy­bės val­do­mų ak­ci­jų ir Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trą, ku­ria­me sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je 31 proc. ak­ci­jų.

Val­dy­bos su­for­muo­tos Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tre, „Aly­taus ši­lu­mos tin­kluo­se“ ir „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Pas­ta­ro­sio­se dvie­jo­se ben­dro­vė­se sa­vi­val­dy­bę val­dant pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai su­for­muo­tos ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos, iki tol jo­se dir­bo įmo­nių ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai. O Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tre val­dy­ba su­da­ry­ta iš jį įstei­gu­sių sep­ty­nių Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­sto­vų.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Mo­des­ta Ta­ra­saus­kie­nė pa­tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je skel­bia­mi tik val­do­mų įmo­nių pa­va­di­ni­mai ir nuo­ro­dos į jų in­ter­ne­ti­nes sve­tai­nes: „Po Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pa­skelb­to sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mo ver­ti­ni­mo raš­tu ins­ti­tu­to už­klau­siau, ko­dėl toks že­mas mū­sų sa­vi­val­dy­bės ver­ti­ni­mas. Juk per sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je skel­bia­mas nuo­ro­das į įmo­nių tin­kla­la­pius ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ir su jų val­dy­mo struk­tū­ra, ir su fi­nan­si­nė­mis ata­skai­to­mis. Gau­ta­me at­sa­ky­me ra­šo­ma, kad re­ko­men­duo­ja­ma tą pa­čią in­for­ma­ci­ją skelb­ti ir sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Šiuo me­tu mo­der­ni­zuo­ja­me sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­pį ir ja­me per­pub­li­kuo­si­me sa­vi­val­dy­bės įmo­nių skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją.“

Mies­to sa­vi­val­dy­bės mo­der­ni­zuo­tas tin­kla­la­pis tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti iki me­tų pa­bai­gos. Tam iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­ta per 40 tūkst. eu­rų.

  Komentaras

  Gal reiškia, kad kaip po saujele -šeimom-draugais įsitvirtinę ir nėra ko kitiems žinoti. Kad suvoktų schemeles bent kas pažiūrėję. Įdomiausia ir šioje kadencijoje kam naudinga, kad postuose kuriems dar iki reikiamos ūkinės kompetencijos ne arti? Ir kaip už hipnozuoti žiūri į miesto merdėjimą... Bet nei piršto nekrutins situacijai gerinti. Kiek rinkimų metu išpilta daug emocinės energijos, kad pasiekt būtent tokią būseną Alytuje. O štai Telšiuose panašiu atveju kaip Alytuje kitoks scenarijus vyko. reiškia žemaičiai, gerai savo regioną vysto ir tuo skiriasi nuo dzūkelių alytiškių. Kurie regis tik vienas kitą pliekt gali ką ir per rinkimus įrodė. O kur reikia rimčiau - nėra. Štai Telšiuose per rinkimus į mero postą ir laimėjo su interpretacijom šauniausias.... Vienok po rinkimų pamatę, kad neturi ką siūlyt pagal postą apart šou, tarybos daugumą sudarė be mero ir jo komandos. Iš kart pirmam tarybos posėdžiui teikė dienotvarkę. Pagal kurią meras pagal kompetenciją aiškiai vardintų problemas ir kaip jas spręs. O anas savo link šou siūlė. Ką tarybos dauguma atmetė. kaip ir nepatvirtino mero siūlyto vicemero. Ir anie iš posėdžių salės neatlaikę išėjo. O Telšių tarybos nariai savo laiko. Valdyme šou nebus. Turi dirbt kaip priklauso, arba.. Nes regionas per tai nykt negali ir neturi laiko. O Alytuj ką žaidžia pradėję - tarsi leidžia sau mokintis valdyme ir eksperimentuot, niekur taip per Lietuvą neleidžia. Jau anoje kadencijoje liūliuodami pasakas prarado daug laiko ir galimybių.. Šioje dar smagiau tai tęsia... ir įdomu koks būsimas Alytaus miesto tarybos posėdis bus? Ar kažkas iš 27 tarybos narių prabils, sustot imituot ir pradėt dirbt, ar ir toliau apsimeta nematą ir pasroviui link išnykimo... O mieste ekonominė situacija sunkėja... Kaip Kaunas, Šiauliai, Kėdainiai... su rangovais pradėję grandiozinius regionų skatinimo projektus. Net 8 šalies savivaldybės per šių metų pirmą ketvirtį pasiekę gyventojų daugėjimą ir toliau tęsia eidami į priekį.

  Komentaras

  Ne keista. Deja ir prie naujos Alytaus miesto valdžios susiduriama atsakingumo ir atskaitingumo sau ir kitiems stygiumi. Kur pagal LR Vietos sav. įst. 20 str. 1p., - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Pagal 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Pagal 4 str., 12) - reagavimas į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ir atskirų valstybės tarnautojų veiklą. - Tad kaip įvykiai klostėsi panašiose situacijose kaip Alytaus m. per savivaldą atvejais. Marijampolės rinkimus į mero postą ir laimėjo skaitosi jaunas. Per pirmą tarybos posėdį sudaryta valdanti koalicija patyrė fiasko. Kaip slaptu balsavimu nepatvirtino mero teiktos į vicemerės pareigas. Marijampolėje iškart interviu su meru, tarybos nariai ir gyventojais. Ką mano apie šią situaciją ir kokie galimi sprendimai. Pats mero poste sako blogai, bet atseit smulkmena. tarybos nariai iškart vertina blogai, nerimta koalicija ir pasitikėt negalima. pradeda šlubuot Marijampolė neišlaikydama iki tol pasiektų tempų. Gyventojai iš kart vertina blogai ir bus problemos... Lyginam su Alytumi iš vis tarsi ir bandoma negirdėt nuomonių. Tarsi nėra problemų. Tęsiasi kaip šou - kokie mes žavūs ir šauniausi... Taryboje kol kas nėra kam pareikalauti iš mero. Kodėl iš pirmo tarybos posėdžio nesimato pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi, kad laiku būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų kokybė - kur Alytaus atveju trumpa analizė ir rodiklių kaip paskolų, gyventojų skaičiaus įvardijimas ir konkretūs projektai gerint? dar blogiau, iš visuomenės į tai parodžius pasigirsta - negražu kritikuot. Reiškia marijampoliečiams rūpintis miesto problemomis ir kurios iš pirmų dienų didėja yra negražu, o alytiškiams yra gražu nematyt. Kaip ir per buvusią kadenciją save liūliuojant pasakėlėmis netekt prie 5 tūkstančių gyventojų. Nedrįst per tarybos išimtinę kompetenciją išsiaiškint, kas Alytaus m. strategines įmones per savivaldą reguliuoja po nepriklausomais valdybose ir į kurią pusę? Reiškia Alytuje vietoj savivaldos turime kaip uab po keliais, kur miesto interesų sąskaita saujelei kaip ir neblogai. Kitiems - nykt...Pirmą kartą net socdemų veteranai bent užkuliusį jau drįsta priekaištus reikšt. Ne dėl to stengtasi per šiuos rinkimus mobilizuotis ir kaip solidžiai partijai gan prastoką lygį iš pat pradžių demonstruot. Nes lyginant su buvusia kadencija tie dar sugebėjo iš pirmo tarybos posėdžio vicemerus susidėliot, dar pradžioj buvo ryžto eit į priekį kuris vėliau ..prisitaikė kaip lengviau išgyvent. Dabar iš pat pradžios sąstingis ir problema - kaip nors bandyt pakilt. Kaip ir net išdrįst apie tai prabilt būnant valdžioje.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.