Nr. 52 (13282)

2019-05-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 52 (13282) skaitykite:

 • Aly­taus me­de­ly­no vie­to­je – ko­mer­ci­nė te­ri­to­ri­ja
 • „Mu­zie­jaus nak­ties” įdo­my­bės
 • But­ri­mo­ny­se trykš ne­įpras­tas fon­ta­nas ir skam­bės lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tai
 • Ką tu­rė­tu­mė­te da­ry­ti su au­to­mo­bi­lio re­mon­to at­lie­ko­mis?
 • Kaip už­tik­rin­ti vai­ko tei­ses tė­vų sky­ry­bų at­ve­ju?
 • Aly­taus „Kar­je­re” lan­kė­si žur­na­lis­tė Ug­nė Ga­la­daus­kai­tė
 • Šeš­to­kė Ug­nė apie su­si­ti­ki­mą su žur­na­lis­te Ug­ne
 • Pro­tin­gus ir ga­li­mai tur­tin­gus mus pa­da­ro ne pri­si­mi­ni­mai apie pra­ei­tį, o pri­si­i­ma­ma at­sa­ko­my­bė už mū­sų at­ei­tį
 • Kas ben­dro tarp dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ir Mil­dos šven­tės? 
 • Va­sa­rą du­ris at­vers cen­tras, kur nau­do­ti daik­tai at­gims iš nau­jo ir su­ras nau­jus šei­mi­nin­kus 
 • Pa­va­sa­rio trio (2)
Vy­tuo­lis Va­lū­nas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­vu­sio Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ša­lių su­si­ta­ri­mu su ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais pa­li­ko...
Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sį tre­ne­rį jau ku­rį lai­ką ma­to­me Vil­niaus „Spor­ti­mos“ fut­bo­lo ma­nie­že. Jo tie­sio­gi­nis dar­bas – su res­pub­li­ki­nės olim­pi­nio re­zer­vo spe­cia­li­zuo­tos...
Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) at­li­ko ša­lies sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mo ana­li­zę. To­kio skaid­ru­mo, sa­vi­val­dy­bių tin­kla­la­piuo­se skel­biant...
Ra­šant šias ei­lu­tes, iki pre­zi­den­to rin­ki­mų ir dvie­jų re­fe­ren­du­mų li­ku­sios vos še­šios die­nos, o iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas, šį­kart pail­gin­tas, jau pra­si­dė­jęs. Ta­čiau ap­ima...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.