Vy­tuo­lis Va­lū­nas tu­ri tris dar­bo pa­siū­ly­mus Aly­tu­je (12)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotrauka
Vytuolis Valūnas: „Manau, jau pakankamai padirbėjau Lazdijų krašte. Jūs paskaičiuokit, kiek turiu kasdien nuvažiuoti iš Alytaus į Lazdijus – beveik šimtą kilometrų, per mėnesį susidaro du tūkstančiai kilometrų.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Vy­tuo­lis Va­lū­nas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­vu­sio Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ša­lių su­si­ta­ri­mu su ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais pa­li­ko dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus. Ne­tru­kus pra­dė­jo dirb­ti Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju. Pas­ta­ruo­ju me­tu jis pa­reiš­kė no­rą pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų, ir bir­že­lio 3-io­ji bus pas­ku­ti­nė jo dar­bo die­na Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

58-erių aly­tiš­kis V.Va­lū­nas, Vil­niaus uni­ver­si­te­te įgi­jęs is­to­ri­jos dės­ty­to­jo iš­si­la­vi­ni­mą ir pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­vu­siam Švie­ti­mo sky­riui, da­bar re­or­ga­ni­zuo­tam į Švie­ti­mo ir spor­to, va­do­va­vo 21 me­tus ir 3 mė­ne­sius.

Jis šias pa­rei­gas 2017-ųjų ko­vo pra­džio­je pa­li­ko ša­lių su­si­ta­ri­mu su bu­vu­siu ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Jast­rems­ku, o prieš šį su­si­ta­ri­mą kal­bė­ta­si ir su bu­vu­siu mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi.

„Tai bu­vo ne ma­no ini­cia­ty­va. Ta­čiau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tuoj po inau­gu­ra­ci­jos tuo­me­ti­niam me­rui pa­sa­kiau, jei jis ma­tys, kad man rei­kia trauk­tis iš pa­rei­gų, aš pa­si­ren­gęs jas pa­lik­ti ša­lių su­si­ta­ri­mu“, – pri­si­mi­nė V.Va­lū­nas.

Tuo me­tu iš V.Gri­ga­ra­vi­čiaus į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ves­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ ir į mies­to ta­ry­bą iš­rink­tų kai ku­rių na­rių bu­vo pa­si­gir­dę gar­sių kal­bų dėl švie­ti­mo tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo, ne­ma­žai kri­ti­kos pa­žer­ta Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jui, ta­čiau tin­klas ne­bu­vo op­ti­mi­zuo­tas, nors ve­dė­jas ir bu­vo pa­keis­tas.

V.Va­lū­nas, at­si­dū­ręs vals­ty­bės tar­ny­bos re­zer­ve, il­gai be dar­bo ne­bu­vo. Jam bu­vo pa­siū­ly­tos at­si­lais­vi­nu­sios Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gos, ku­rias jis už­ėmė 2017-ųjų rug­sė­jo vi­du­ry­je.

Pas­ta­ruo­ju me­tu V.Va­lū­nas Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams pa­reiš­kė no­rą pa­si­trauk­ti iš ei­na­mų pa­rei­gų, ir bir­že­lio 3-io­ji bus pas­ku­ti­nė jo dar­bo die­na Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

„Ma­nau, jau pa­kan­ka­mai pa­dir­bė­jau Laz­di­jų kraš­te. Jūs pa­skai­čiuo­kit, kiek  tu­riu kas­dien nu­va­žiuo­ti iš Aly­taus į Laz­di­jus – be­veik šim­tą ki­lo­met­rų, per mė­ne­sį su­si­da­ro du tūks­tan­čiai ki­lo­met­rų. Tu­riu tris dar­bo pa­siū­ly­mus Aly­tu­je. Kai iš­ėjau iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, tu­rė­jau aš­tuo­nis pa­siū­ly­mus, ta­da pa­si­rin­kau Laz­di­jus“, – pa­sa­ko­jo V.Va­lū­nas.

Jis da­bar­ti­nių dar­bo pa­siū­ly­mų Aly­tu­je ne­ko­men­ta­vo, bet jie vi­si yra su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Štai kaip praėjusioje kadencijoje Kauno miesto savivaldybėje vykdė švietimo reformą. Prieš Kauno miesto taryboje priimant sprendimą dėl švietimo reformos tarybos komitetuose buvo pateiktas švietimo reformos planas. Ten gavosi paretint kelias mokyklas. Konservatoriai prieš pakilo. Tada jiems prieš akis pateikė savivaldybės kontrolieriaus išvadas ir sakė. Pateikit savo siūlymus kaip efektyviau. Po to konservatoriai nei žodžio prieš neprabilo. Taryboje reformą urmu tvirtino. O kas Alytuje vyksta - nesibaigianti veiklos imitacija.

  Komentaras

  Savivaldybės internetinėje svetainėje buvusios kadencijos Antikorupcinė komisija kaip priklauso nėra pažymėta. Nes naujos dar nėra taryboje patvirtinta. Vienok yra senos sudėties savivaldybės Etikos komisija pažymėta. Kur dar taryboj nauja nepatvirtinta, bet ir ši jau neegzistuoja. o rodo svetainėj. Nors tai ne pirmo svarbumo problema, vienok rodo, kad elementariuose dalykuose sunku susivokt. Nes tai pagal kompetencijas turėtų sugebėtų suvokt ir ištaisyt nauji atseit jauni į postus atėję... Bet... Kaip ir straipsnį laukia gal, kol šis grįž ir už juos švietimo pertvarką padarys? Taip sakant jaunimas imdami postus tik gerus atlyginimus nori gaut, o štai už juos padaryt turi anie... Iš kurių retkarčiais ir patys pasišaipo tas pats kas spiaudo į šulinį, iš kurio tik patys ir atsigert sugeba...

  Komentaras

  Po rinkimų kaip buvo aišku, kad socdemai valdžioje, galėjo jau buvusios kadencijos tarybos posėdžiuose socdemai inicijuot. Siūlyt merui teikt tarybai pavest savivaldybės kontrolieriui atlikt finansinius auditus įdomiausiose srityse. Tai yra švietimo sritį, šilumos tinklų ir ,,Dzūkijos vandenys". Ir iš kart pradėjus dirbt naujai tarybai būt turėję kontrolieriaus išvadas su galimais sprendimų variantais dėl švietimo pertvarkų, šilumos tinklų ir ,,Dzūkijos vandenys". Kur po nepriklausomais valdybose nepaprasti. Nes tik tarybos išimtinė kompetencija spręst savivaldybės institucijų plėtros reikalus. Bet ...mandri kaip anoje, taip ir šioj kadencijoj. Nepasiruošę pradėjo, klampinasi dubliuodami kur jau buvo galima padaryt.. Regis iš ,,Dzūkijos vandenys" ateina siūlymai brangint šaltą vandenį... O ir nauja taryba tik paskui įvykius ir dar kažin kokia kryptim pasuks? Ar tik erzinsis vietoj savalaikių ir kokybiškų sprendimų priėmimų? Ar tik imituos, o eiliniams alytiškiams ir toliau blogės? Kol kas blogėjimo kryptim...

  Komentaras

  Ir jei Alytaus mieste taryba drįsta atlikt rimtą švietimo reformą gal, tarpusavį susikerta ir su patirtim didžiausios partijos kaip socdemų ir konservatorių. Kur pedagogai gal neišlaikę primins socdemų ir konservatorių patekusiems į valdžią, kieno balsais išėjo ir ima postus su gerais atlyginimais ir kuriuose regis nelabai ir suvokia ką daryt? O gyvent Alytuje norisi visiems. Nes esmėj apie pusę esamų švietimo įstaigų perteklius pagal didėjantį gyventojų, o kartu ir mokinių mastą. Po ko gal taryboje neliks kur vieni su kitais kiek nors normaliau gali kalbėtis? kaip pas konservatorius jau dabar 4 taryboje ir jei dar derybines grupes daro derėtis kurie iš jų ten tokia ar anie, tai čia iki begalybės galima įsivelti klabėt, derėtis ir nesustot kol yra kam.. Panašiai prie šio taško ir socdemai artinasi..

  Komentaras

  Visur kitur sunkesni sprendimai, kad ir dėl švietimo reformos daromos labai labai paprastai. Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2p., 10) - meras, Reglamente nustatyta tvarka gali siūlyti tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą švietimo sistemos finansinį ir veiklos auditą, priima kontrolieriaus pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių išvadų svarstymą savivaldybės komitetų ir tarybos posėdžiuose. Ir pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) - taryba pagal išimtinę kompetenciją tvirtina kontrolieriaus audito pagrindu ir patys išanalizavę parinkę geriausius variantus švietimo reformą. Apie tai per atskaitingumą visuomenei per žiniasklaidą. Kad informuotų visuomenę apie kas ir dėl ko vyksta. Ir visur tai atlikę be jokių problemų. O Alytuje ir prie naujos valdžios, kur su didele patirtim, atsiprašant tie patys cirkai tęsiasi.. Užstrigę elementariuose dalykuose ir kol kas pakilt -nesimato. Tai yra nei patys daro, nei nesugeba regis pasinaudot ir eilinių alytiškių siūlymais. Kaip spręst miesto problemas pagal šiuolaikinį savivaldos lygį. Praktiškai ir nauja kadencija atsilikinėja pagal savivaldos vystymo tempus net nuo gretimų kaimiškų savivaldybių.

  Komentaras

  Nesirūpinant Alytaus ekonomikos gerinimu su kas dieną vis daugiau mažėja gyventojų. Reiškia ir mokinių mažėja. Reiškia ir kol kas dar išlaikomose perteklinėse mokyklos su kas dieną vis daugėja pedagogų. Kur dėl mokinių mažėjimo vis mažiau apkrauti darbo valandomis. Reiškia ir tarp likusių pedagogų įtampa. Kurie liks dar, kad ryt/poryt dar jiems užtektų pamokų. Kaip ir dalis lieka kaip ir nereikalingais. Trumpiau Alytus nieko neapgauna per savivaldą neatsakingai elgdamiesi. Apart patys save.. Per ką daugėja likusių kur neaišku, kaip ryt/poryt bus... Ir reikia pripažint, žiauriai kaip stagnacinis miestas. Nei į priekį valdžioje esantys, bet nepraeis ir kiti kur gal ir sugeba. Užsisklendę ir...kiek gali imituoja.

  Komentaras

  Visur švietimo pertvarkas atlikę, išskyrus Alytų. Nes tai paprasta. Savivaldybėje lėšos turi būt efektyviai naudojamos. Ir to kitur siekia. Tik ne Alytuj. Reiškia pagal kompetencijas kas mėnesį visos švietimo įstaigos informuoja savivaldybės švietimo skyrių. Kiek kur mokinių pakito. Ir iš kart pagal kompetenciją švietimo skyrius informuoja savivaldybės administracijos direktorių teikdami problemų sprendimus. Su šiais sprendimais pagal tarybos Reglamento 105 p. tarybai svarstyt klausimus teikia tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius. Reiškia su panašiais siūlymais jau anose kadencijose į mero lygį, kuris vizuoja teikiamus tarybai svarstyt sprendimus ar ne, priklauso. Ar bus svarstomi tarybos posėdžiuose, ar ne. Savo laiku ir V.V. būdamas švietimo skyriaus vadovu ir per žiniasklaidą girdėjosi. Jei nereaguojama į mokinių mažėjimą - tik didės finansinės problemos savivaldybėje. Tad, tik tarybos 27 nariai atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei, pagal išimtinę kompetenciją gali priimt sprendimus. Reikia reformos, ar ne. O realybėje gavosi taryboje pasislepia po darbo grupėm spręst švietimo reformas ir imituoja kadencija iš kadencijos. Kur ryžtingų sprendimų vengia paprastai. Jei reaguoja į mokinių mažėjimą, tai reikia retint mokyklų kur likę pedagogai daugumoj valdančių kaip socdemų ir konservatorių branduoliai. Štai būtent jų balsų dėka per rinkimus ir šioje taryboje dominuoja socdemai su konservatoriais. Kur epr rinkimus pedagogai gudresni nei nuo verslo.. Per rinkimus tiesioj špygom vieni prieš kitus. Pedagogai kultūringai po partijom... Ir? vertinant, perteklinėse mokyklose likę dauguma prieš pensijinio amžiaus pedagogai. Kur iki pensijų likus keliems metams kur dėtis? -Išeitis skatinti Alytaus ekonominį vystymą. Kad daugėtų gyventojų ir nereikėtų retint... Tą pasiekė per pirmą šių metų ketvirtį net 8 šalies savivaldybės. Alytuj, kol kas tąsa nuo anos kadencijos taryboj jau patvirtintos strategijos ir pagal kurią -dar daugiau gyventojų mažėt. Su kas dieną gaunasi apie 3 gyventojus mažėja kol ir ši nauja valdžia neužsiveda rimtom strategijom. ir kažin ar nes regis ir nelabai tai įdomu? Plius reikia kompetentingų kur sugeba per investicijas dirbt ir gerbia savo miesto interesą. Tad tik 27 tarybos nariai gali spręst ką su švietimu daryt. O V.V. tarybos nario statuse nėra ir jis kokį postą begautų, jis tik siūlyt gali savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybos nariams. Kur jie reaguoja, arba ne. Ir kas komentare parašyta, čia pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. turėtų mero poste pirmas aiškint visuomenei. Kur meras atskaitingas už savo ir savivaldybės veiklą tarybai ir bendruomenei. Kaip ir pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) -meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. -Reiškia pas Kauno merą matosi, iš pirmo naujos kadencijos tarybos posėdžio kritiškai save vertina per buvusią kadenciją. Kad dar per mažas Kaune ekonominis skatinimas, nors pažengę į priekį daug daugiau nei Alytus. Ir iš kart tarybai teikia programą ,,Kaunas auga" su konkrečiais rimtais Kauno vystymo projektais ir kur kiekvieno didelės vertės. projektai pradėti. Šiuo metu Kauno Akropolį eksponuojami, kad kauniečiai kas nori susipažintų kas vyksta jų mieste ir kas bus? O štai Alytuj apie šiuos dalykus pas ką klaust? kaip ir kodėl ne naujas meras pirmas aiškina apie pertvarkų būtinybę, o iš apačių baksnoja visuomenė ir nėra kam valdžioje reaguot? o laikas eina. Jei ir nuspręs tiek mokyklų retint, ir toliau taip sparčiai nykstant ir nesirūpinant Alytaus ekonomikos gaivinimu, ryt/poryt ir vėl tiek nereikės mokyklų. ir jei Alytų lyginame pagal sėkmingai besivystančias savivaldybes, kur ir paskolų mažai turi ir pačios jau sugeba iš savęs, tai kraupus vaizdas. Jei biudžete viso paskolų grubiai apie 15 milijonų eurų ir apie ką kol kas ne savo naudai pratyli ir nauja valdžia, reiškia pasibaigus didiems projektams sugrįžę refinansuotos lėšos ir normaliai tų paskolų gali būt tik kokie keli milijonai. reiškia virš 10 milijonų eurų paskolų nuimt ir Alytuj lieka tik trečdalis esamos ir taip nykstančios gyvybės potencialo. Tad tai, kad alytiškiai leidžia sau nesirūpint savo miesto ekonomikos gerinimu ir skaito, atseit gerai, čia žiauru. Nes niekas sau taip per savivaldą neleidžia. Kapstinėtis, susireikšminusiems aiškintis kuris kokiam valdžios postui geriau tinkamas..

  Komentaras

  Laukiam išmanaus vedėjo ir pertvarkos,nes nieko ,išskyrus renovaciją,nematyti.Mokinių sumažėjo,bet miesto valdžiai nė motais,lėšos švaistomos pastatų išlaikymui,o mokymo kokybė neįdomi.

  Komentaras

  Laukiam išmanaus vedėjo ir pertvarkos,nes nieko ,išskyrus renovaciją,nematyti.Mokinių sumažėjo,bet miesto valdžiai nė motais,lėšos švaistomos pastatų išlaikymui,o mokymo kokybė neįdomi.

  Komentaras

  Štai ir vėl praėjusios tarybos kadencijos klaidos bandomos taisyt. O kas tada dėl švietimo kėlė šurmulius ir įdomiausia, sprendimų siūlymų dėl švietimo pertvarkos kaip baigiantis kadencijai, taip ir naujai prasidėjus nesimato. Esmėj po jo - kokybė į ne geresnę pusę. Pagal įstatymus atsakingi visi 27 tarybos nariai. Kad gal po kelių šurmuliais patikėjo. Taip sakant gyvenimas įrodo kas kaip. Kiek teko iš už kuliusių girdėt, tai tuomet Lazdijų meras net gyrė alytiškius, kad gerus kadrus atiduoda. Gerai būt, kad buvęs meras pakomentuotų kodėl tada tokius sprendimus priiminėjo? Po ko alytiškiams dar aiškiau taptų, kas per savivaldą vyko ir gali tęstis? Jei..?

Kiti straipsniai