Lie­tu­vos Rau­do­na­sis Kry­žius: nau­ji sa­va­no­riai la­bai lau­kia­mi Skie­pi­ji­mo cen­tre (4)

Saulė Pinkevičienė
Alytaus skiepijimo centre talkina 50 Raudonojo Kryžiaus savanorių. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Alytaus skiepijimo centre talkina 50 Raudonojo Kryžiaus savanorių. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­tu­je vie­šė­jo Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė Kris­ti­na Mei­dė. Vos prieš ke­le­tą mė­ne­sių ge­ne­ra­li­nės sek­re­to­rės pa­rei­gas pra­dė­ju­si ei­ti K.Mei­dė į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus veik­la, lan­kė­si Skie­pi­ji­mo cen­tre, kur ben­dra­vo su čia dir­ban­čiais sa­va­no­riais.

Ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė K.Mei­dė ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riui ir jo sek­re­to­rei Al­do­nai Tu­raus­ky­tei. Anot jos, šis sky­rius ga­lė­tų bū­ti pa­vyz­džiu ki­tiems Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos pa­da­li­niams. Sky­rius iš­si­ski­ria veik­lų ap­im­ti­mi, jos ne­su­sto­jo ir pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai, kai dar­bo ran­kų pri­trū­ko dėl ko­vi­di­nių iš­šū­kių.

„Pan­de­mi­jos me­tu sa­va­no­rių gre­tos pa­gau­sė­jo. Gruo­džio pra­džio­je Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­ja vie­šai krei­pė­si, kvies­da­ma žmo­nes skir­ti sa­vo lai­ką ir tap­ti sa­va­no­riais, nes ša­lį iš­ti­ko kri­zė ir rei­kia pa­gal­bos – me­di­ci­nos sis­te­ma per­krau­ta, dau­ge­lis me­di­kų sir­go ar­ba izo­lia­vo­si. At­si­lie­pė 1000 sa­va­no­rių, pra­džio­je dau­giau did­mies­čių gy­ven­to­jų, 80 proc. – Vil­niu­je, pas­kui pri­si­jun­gė ir ki­ti mies­tai. Aly­tus yra vie­nas iš tų pa­vyz­džių, kur tu­ri­me ir gau­sias sa­va­no­rių gre­tas, ir vyk­do­me sa­vo re­gu­lia­rias veik­las, ku­rių ne­ga­lė­jo­me ap­leis­ti dėl pan­de­mi­jos, tai ir vie­ni­šų sen­jo­rų prie­žiū­ra, mais­to pa­ra­mos da­li­ji­mas, ir ki­tos veik­los. Šiuo me­tu Aly­tu­je su­bū­rė­me 50 žmo­nių gru­pę, ku­rie pa­de­da vak­ci­na­ci­jo­je“, – sa­ko K.Mei­dė.

Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus sek­re­to­rė A.Tu­raus­ky­tė pa­sa­ko­ja, kad veik­lų sa­va­no­riams pan­de­mi­jos me­tu at­si­ra­do la­bai daug ir įvai­rių – į pa­gal­bą te­ko sku­bė­ti vi­sur, kur trū­ko ran­kų. Sa­va­no­riai bu­dė­jo Karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je, S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, kur ne tik li­go­nius pri­žiū­rė­jo, bet ir snie­gą nu­kas­ti pa­dė­jo.

Rau­do­na­sis Kry­žius įstei­gė CO­VID-19 pa­veik­tų­jų pa­gal­bos cen­trą, tei­kė įvai­rias pa­slau­gas. Pra­si­dė­jus re­gist­ra­ci­jai skie­pi­ji­mui, Aly­tu­je sa­va­no­riai prie te­le­fo­no pra­lei­do 2 tūkst. 500 va­lan­dų, o kiek­vie­nas po­kal­bis su sen­jo­rais tru­ko nuo tri­jų iki 5 mi­nu­čių ir il­giau. Šiuo me­tu sa­va­no­rių veik­la ypač svar­bi Skie­pi­ji­mo cen­tre, čia kas­dien pa­mai­no­mis dir­ba 7 sa­va­no­riai po ke­tu­rias va­lan­das.

Pa­sak A.Tu­raus­ky­tės, di­džiau­sias iš­šū­kis yra at­ei­nan­ti va­sa­ra ir dar­bo tę­si­mas vak­ci­na­ci­jos cen­tre. La­bai lau­kia­mi nau­ji sa­va­no­riai, nes abi­tu­rien­tams ir stu­den­tams pra­si­de­da įtemp­tas aka­de­mi­nis lai­kas, kaž­kas juos tu­rės pa­keis­ti. Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riai Aly­tu­je – įvai­raus am­žiaus ir spe­cia­ly­bių žmo­nės, pra­de­dant 14–16 me­tų moks­lei­viais ir bai­giant įmo­nių va­do­vais, vi­si jie ran­da lai­ko ir bū­dų, kaip pri­si­dė­ti prie veik­lų.

„Kvies­čiau vi­sus, ku­rie tu­ri va­lan­dą ki­tą lai­ko, ku­rį ga­lė­tų pa­au­ko­ti ge­riems dar­bams, pri­si­dė­ti prie sa­va­no­rių. Bū­ti sa­va­no­riu la­bai ge­ras jaus­mas, nes ne tik duo­di, bet ir gau­ni – ne­pa­pras­tas jaus­mas ge­rus dar­bus da­rant. La­bai no­rė­jo­me at­va­žiuo­ti į Aly­tų, o vė­liau lan­ky­si­mės ir ki­tuo­se mies­tuo­se, kad gy­vai iš­reikš­tu­me pa­ra­mą ir pa­dė­ką sa­va­no­riams, la­bai džiau­giuo­si, kad Lie­tu­vo­je yra daug to­kių pi­lie­tiš­kų žmo­nių. Taip pat džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je yra žmo­nių, ku­rie re­gu­lia­riai sa­va­no­ria­vo ir iki ši­to sun­kaus pe­ri­odo, o da­bar pa­de­da Skie­pi­ji­mo cen­tre, kur tik­rai la­bai rei­kia pa­gal­bos. Len­kiu gal­vą ir sa­kau nuo­šir­džiai ačiū Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riams, ku­rie pa­de­da sun­kiu sa­vo mies­tui ir ša­liai lai­ko­tar­piu“, – kal­bė­jo K.Mei­dė.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Linkiu susitvarkyti patalpas ir atstumus, o ne atsirašinėti. Nuotraukose matosi, kaip žmonės grūdasi vienas prie kito. Komentaruose rašoma apie atstumus ir apie etikos dalykus, kai girdisi atsakymai. Todėl taisykite padėtį.

  Komentaras

  Kodėl stalai vienas prie kito? Ar nereikia laikytis atstumo?Ko klausia, šalia viskas girdėti. Sergate ŽIV ir kiti klausimai girdimi visiems aplinkui. Nežinia, ar teisingai atsakinėja žmonės, nes atsakinėja visiems aplinkiniams.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.