Cen­tra­li­zuo­ta švie­ti­mo įstai­gų bu­hal­te­ri­ja: tau­py­mo prog­no­zės ne­pa­si­tei­si­no, bet įtam­pų pa­dau­gė­jo

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (7)
2019 Balandis 9
nuotrauka
Centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartys pasirašytos su 32 Alytaus miesto biudžetinėmis švietimo įstaigomis, tuo rūpinasi Alytaus miesto paslaugų centras. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Pas­ku­ti­nia­me ka­den­ci­ją bai­gian­čios ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta Aly­taus mies­to pa­slau­gų cen­tro veik­los ata­skai­ta. Po­li­ti­kai jai pri­ta­rė, ta­čiau ne vie­nas pri­si­pa­ži­no, kad iki šiol ne­tu­ri aiš­kios nuo­mo­nės apie šios įstaigos veiklos efek­ty­vu­mą, o pro­ble­mų pa­lie­ka ir bū­si­mai ta­ry­bai.

Aly­taus mies­to pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Lo­re­ta Kes­mi­nie­nė pri­sta­tė 2018 me­tų įstai­gos veik­los ata­skai­tą. Sa­vo veik­lą cen­tras pra­dė­jo 2017 me­tų ru­de­nį, cen­tra­li­za­vus Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų bu­hal­te­ri­jas.

Šios idė­jos au­to­rius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas pa­vir­ti­no, kad lauk­to efek­to – 200 tūkst. eu­rų tau­py­mo per me­tus – pa­siek­ti ne­pa­vy­ko. Prie­žas­tis – bu­vo di­di­na­mi at­ly­gi­ni­mai pa­tiems dar­buo­to­jams ir ki­lo at­ly­gi­ni­mai ap­skri­tai. Įstai­go­je dir­ba 16 bu­hal­te­rių, vie­nas žmo­gus tvar­ko dvie­jų įstai­gų ap­skai­tą.

Ta­ry­bos na­riai do­mė­jo­si cen­tro veik­los efek­ty­vu­mu, kiek klai­din­gų ata­skai­tų bu­vo tei­kia­ma prieš me­tus ir įkū­rus šią įstai­gą. Anot L.Kes­mi­nie­nės, per­da­vi­mo pro­ce­se, kai bu­vo tik­ri­na­mi duo­me­nys, ke­tu­rių įstai­gų ro­dik­liai ne­su­ta­po su kon­so­li­duo­ta Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ata­skai­ta, ku­rio­je su­ve­da­mi vi­sos res­pub­li­kos duo­me­nys.

Nau­jas iš­rink­tas Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis klau­sė Pa­slau­gų cen­tro va­do­vės, kaip se­ka­si su­val­dy­ti tvy­ran­čią įtam­pą ir kaip pla­nuo­ja­ma ją ma­žin­ti. Po­li­ti­kas tei­gė, kad, lan­ky­da­ma­sis mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, vi­so­se su­lau­kė klau­si­mų apie cen­tra­li­zuo­tą švie­ti­mo bu­hal­te­ri­ją, nes jų va­do­vai nė­ra pa­ten­kin­ti šia pa­slau­ga.

L.Kes­mi­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad įtam­pą ga­li­ma su­ma­žin­ti „abie­jų pu­sių ge­ra va­lia“, ta­čiau Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gos yra ne­pa­ten­kin­tos pa­čiu Pa­slau­gų cen­tro įkū­ri­mo fak­tu. „Jos tu­rė­tų keis­ti to­kią sa­vo nuo­mo­nę, o ta­da, ben­dro­mis jė­go­mis, gal­vo­si­me, kaip pa­ge­rin­ti pro­ce­są“, – sa­kė įstai­gos va­do­vė.

Po­sė­džio me­tu ir pa­tys ta­ry­bos na­riai ne­slė­pė, kad ar­ba ne­tu­ri aiš­kios nuo­mo­nės apie cen­tra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos at­si­ra­di­mą, ar­ba ji ta­ry­bo­je nė­ra ben­dra – vie­ni sa­kė svars­tan­tys, ar ne­bu­vo pa­da­ry­ta klai­da ku­riant Pa­slau­gų cen­trą, ki­ti ma­no, kad pa­si­rink­tas ke­lias yra tei­sin­gas.

An­drius Ju­čas pa­ste­bė­jo, kad cen­tra­li­za­vus bu­hal­te­ri­ją biu­ro­kratinis apa­ra­tas ne tik ne­su­ma­žė­jo, bet dar ir iš­si­plė­tė. Efek­ty­vu­mo kaš­tų pras­me taip pat ne­pa­siek­ta, o įtam­pa at­si­ra­do. Ar tai tik žmo­giš­ka­sis veiks­nys? Po­li­ti­kas ma­no, kad tuo teks pa­si­do­mė­ti nau­jai  ta­ry­bai.

Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius ste­bė­jo­si, kad Pa­slau­gų cen­tras vei­kia jau dau­giau kaip me­tus, bet prie jo iki šiol nė­ra pri­jung­tos biu­dže­ti­nės kul­tū­ros ir so­cia­li­nės įstai­gos. Jo ma­ny­mu, „spren­di­mas ge­ras, bet iš­pil­dy­mas tru­pu­tį šlu­buo­ja“.

Aly­taus mies­to pa­slau­gų cen­tras įsi­kū­ręs Vidz­gi­ry­je, Kaš­to­nų g. 3, Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Mo­ky­mo pro­ce­sui ma­žiau nau­do­ta pa­sta­to da­lis pen­ke­riems me­tams ne­at­ly­gin­ti­nai per­duo­ta val­dy­ti įstai­gai. Ji rū­pi­na­si cen­tra­li­zuo­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­jos prie­žiū­ra.

Aly­taus mies­to pa­slau­gų cen­tro stei­gė­ja yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Pa­grin­di­nis įstai­gos veik­los tiks­las – tvar­ky­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą cen­tra­li­zuo­tai, už­tik­rin­ti sa­vi­val­dy­bės įstai­gų ūki­nį ap­tar­na­vi­mą ir tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių biu­dže­to su­da­ry­mą ir vyk­dy­mą, ap­skai­tos tvar­ky­mą ir ata­skai­tų tei­ki­mą, įgy­ven­di­ni­mą. Cen­tras tei­kia pa­slau­gas 32 Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­goms.

L.Kes­mi­nie­nė sa­vo ata­skai­to­je ta­ry­bos na­riams mi­nė­jo ir to­kį fak­tą, kad 2018 me­tų pa­bai­go­je (pa­ly­gin­ti su me­tų pra­džia) tei­gia­mai ver­ti­nan­čių įstai­gos dar­bą sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų pa­di­dė­jo nuo 55 iki 68 pro­cen­tų.

  Komentaras

  Galima pagirt, kad Alytus kaip miestas per savivaldą labai gražiai ir oriai tarsi merdi. Jei pav. Kaune būt tokie rezultatai, kad gyventojų mažėja ir per strategiją dar siekia, kad dar dvigubai daugiau ne mažėtų, Kaune ir kitur būt kaip nesuprasta. O Alytuje tarsi norma valdžiai besibaigiančios kadencijos. Kur dar tarsi nuo to dar oresni ir dar labiau savimi besižavintys. kaip ir būsimi iš esmės tų pačių dalis tuo pačiu rekursu... Bus, bus...Ir daugumai tinka šie balionai... Bus, bus inauguracija dar gal ir su užkandžiais... Nemažai daliai kaip paskutinė vakarienė.. Alytuje. Nors per tarybą esmėj elementarių klausimų neišsisprendžia ir nelemta.

  Komentaras

  Jei nori, alytiškiai gali ir žinot. Kad pagal mero kompetenciją kur apibrėžiama pagrinde LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) punkte analizuot ir laiku priimt sprendimus bei užtikrint jų vykdymą - nėra tokių dalykų -kaip aiškinsis. Ten iš kart reikiamų sprendimų priėmimas. Kur tarybos nariai gali iki soties aiškintis kol tarybos komitetuose svarsto klausimus. O į tarybos posėdžio lygio išėję klausimai jau turi būt išgvildenti, susisteminti jų geriausi sprendimų variantai ir tarybos posėdį iškart siūloma priimt geriausius variantus. Tai yra tarybos posėdžiuose jau neturi būt aiškinsis. Ten konkretūs sprendimai. Beje pagal šią kompetenciją esmėj kiekvienas tarybos narys dubliuoja mero kompetenciją ir siūlydamas savo geresnius sprendimus, per tai garbingai politikoj konkuruoja. Kaip ir pagal tarybos išimtinę kompetenciją pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) - savivaldybės tarybos narių išimtinė kompetencija priimt sprendimus dėl savivaldybės plėtros ir veiklos programų ir jų tvirtinimas bei sprendimų dėl jų priėmimas. O tai, kad ir būsimas meras kalba aiškinsimės, o balsuoja už kur kitaip gali būt, čia labai toli nuo savivaldos ir politikos. Tai kam kalbėt, kad aiškinsis, jei ivirtina? O gal kaip neefektyvaus darinio nereikėjo tvirtint. Ir to pagrindu geresnį siūlymą tvirtint. Tai yra pas politikus žodžiai neturi skirtis nuo realių darbų. Po ko ir klausimas dėl būsimos -esmėj tos pačios valdžios veiklos efektyvumo dirbant alytiškių labui - iš kart pribloškia didelis stygius kompetencijos ir ūkinės patirties. Bei kalba vienaip -daro kitaip... Per ką regis net nesugebama reaguot į realybę ir net susikoncentruot, ką daryt. Per ką iš kart įklimpę... taip sakant kaip savo minų lauke dėl laiku neišspręstų problemų vėl ant tų minų užeina... Patys save ..ir visą miestą tempdami link nesibaigiančios stagnacijos. Kur palyginimui Kaunas tik per šias dienas susikoncentravę ir pasikoregavę į grandiozinių projektų vystymą visiems metams į priekį... Ir ne tik šiems metams.... O Alytuje kapstinėjasi į ateitį bijodami žvilgtilt. Kur nieko ir gero... Tik į ateitį permetamos padidėjusios problemos, kurias jau buvo galima ir sėkmingai išspręst. Ir praleistas brangus laikas per besibaigiančią kadenciją, kas ir tęsiasi jau įsibėgi ir per būsimą... Ir jei palygintum Kauno miesto tarybos posėdį su Alytaus miesto - ten tas pats kas kosmosas su viduramžiais susidūrę. Na ir po to ką darė per dešimtmečius taryboje buvęs ir naujas meras - čia kaip sako istorija nutyli. Bet atgal sugrįžta visiems... Kol kas tik klampiau...vietoj jau turi būt aiškaus konkretumo. Kaip ir kokia krįptim juda Alytus. O jei tik aiškinsimės ką per 10n metų būnant taryboje jau seniai buvo galima ir išgvildent, tai kur čia naujesnio? Kur progresas?

  Komentaras

  Tai už ką ir besibaigiančios kadencijos tarybos nariams mokėtos gana didelės tarybos narių išmokos ir tegu įvardija jų dydį, ir kaip atitinka tarybos narių priimti ir siūlyti sprendimai pagal jų kokybės rodiklius dirbant alytiškių bendros gerovės lygiui. Juolab, kad ir būsimai valdžiai, esmėj dalimi tiems patiems tenka atsakomybė už šių priimtų sprendimų fiasko. Kur taip tada nepadarė išvadų, taip ir dabar, kad ir būsimas meras vėl tarsi žaidžia išsiaiškinsim. Kaip nėra kada aiškintis ir taupydamas laiką iš kart galėjo esamam merui ir tarybai siūlyt neaiškiai atvejais dirbt pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2p., 10). Kur Reglamento nustatyta tvarka gali siūlyt merui ir tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolieriaus pateikto audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose. -Ir to pagrindu būsima taryba jau priima reikiamus sprendimus. O čia vėl laiko tempimas tą patį vėl aiškinsis... Kas jiems, atlyginimai geri eina kol imituoja ir alytiškiai nereiklūs. Trumpiau taip neatsakingai valdžioms dirbt per Lietuvą nei jie patys taip sau leidžia, nei visuomenės tai toleruoja... O Alytuje kaip nuo laiko atitrūkę ir kitam pasaulį gyvenantys - sau buria vos ne alpdami būsimas inauguracijos ir galimus užkandžius, kas ateis.. Ir dzin jiems... Kas Alytuj ir aplink dedasi. Kad aplink visai kitoks gyvenimas ir jo tempas... Čia po saujele savimi susireikšminę... vos ne kartom perduoda vieni kitiems. Kaip ir straipsnį regis per primityvias kombinacijas kūrė, kūrė sau artimiems etatus ir vis tiek rinkimų laimėt nesigavo.

  Komentaras

  Savivaldoje viskas priklauso nuo bendruomenės atsakingumo lygio. Štai kauniečiai atsakingi į valdžią prisirinko atsakingų. Kur rezultatas už praėjusius metus Kaune daugėja prie tūkstančio gyventojų. Jau šiomis dienomis aktyvinami Kaune grandioziniai projektai per savivaldą. Tai yra jie ne inauguracijas daro - o ir toliau nelėtindami tempo kauniečių labui vysto kauną per savivaldą. Tokius klausimus kaip Alytuje ir straipsnyje rašo - ten neįsivaizduojama. Seniai tokias problemas sėkmingai sprendžia ir neleidžia sau terliotis kaip Alytuje. Regis bijo suvokt realybę. Kad būtent už šių straipsnį aprašomų klausimų ne kokybę atsakingi pačių rinkti tarybos nariai. Kur jiems patvirtinus šiuos klausimus taryboje, tik tuomet jie pradedami vykdyt. Tegu alytiškiai pasidomi, kas šiais klausimais taryboje tuomet tvirtindami balsavo - ir aišku kokie lygiai. Bet, kadangi čia kaip iš ties visų akyse mirštantis miestas ir nei piršto nekrutina situacijai gerinti - tai ten pasirodys kad gal ir iš būsimos valdžios rankutes sukėlė. Nes ką geriau siūlyt nesugebėjo, o kas ir tuomet sakė, kad fiasko -tų matyt ir nenorėjo. kaip ir vicemerų atleidimo -atstatymo cirkuose galėję eit į priekį po opozicija su geresniais siūlymais spręst problemas -jie nėjo. Ir dabar tos pačios problemos tik paūmėję. O jie nors ir vėl į valdžią patekę - jie vėl kaip pasimetę. Brangus laikas eina, o jie tarsi susirenka į koaliciją ir išsiskirsto regis dar labiau nesuprasdami, ką daryt. Esmėj, tai ant tos net inauguracijos, kur buvęs jau kaip apsijuokė -vargu ar užsidirba savivaldybė rimtai vertinant bendrą savivaldybės finansinę būseną. O tai, kad iš paskolų tai yra ateities sąskaita bando liaupsintis - tai tik gali sau leist alytiškiai. Kur jei kasmet mažėja virš 1000 gyventojų reiškia su kasdien kalendorine diena po 3 gyventojus sumažėja - na jei patinka ir toliau sėkmės cirkintis per savivaldą. Kur ir strategijoj užsibrėžę regis tie patys -siekt, kad per kadenciją nemažėtų dar beveik dvigubai daugiau nei dabar. Po ko belieka pritart kur Alytuj replikavo - kad ši besibaigianti kadencija esmėj kaip ir nesigaudė kas vyksta, apart patys kaip išgyvent, tas pats ir toliau...

  Komentaras

  Štai ką reiškia per savivaldą negerbt kompetencijų. Reiškia už viską kas vyksta pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str. 1p. - meras yra atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Pagal 4 str., 5) savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. O štai sav. administracijos direktorius pagal pareigybę yra pavaldus tarybai, atskaitingas tarybai ir merui. Visuomenę gali tik informuot. - Tad už viską atsakingi meras su taryba. Kadangi jų išimtinę kompetencija yra priimt sprendimus. O tai, kad savivaldybės administracijos direktorius prisiūlė visokių monų, o taryba ir baigiantis kadencijai patvirtinę jo siūlymus kaip ir nelabai susigaudantys kas kaip - štai... Savo laiku jį skiriant į šias pareigas buvo - istorija nutyli... Tai ir priminė istorija vėl.. Tik ant savo kailių. Kitas taryboj legendinis iš pradžių ir gyrė skiriant į šį postų ir be klausimų balsavę už - tada girdėjosi. Tai aukštos klasės vadybininkas. Na ir sulaukė atgal perlų...

  Komentaras

  Na ką gi, baigiantis kadencijai tokius klausimus galima buvo ( ar rimčiau pagal jų kompetencijas turėjo ir sugebėt gerai išspręst alytiškių labui) ir sugebėt išspręst. Ar kur garantija, kad esmėj tų pačių dalis ir būsimoj taryboj išspręs? Kur pagrinde problemos iš vis dėl bendros savivaldybės finansinės padėties, dėl negebėjimų atlikt švietimo pertvarkų kur aplink sugebėję savivaldybės, dėl centralizuotos buhalterijos ar lentų į kabinetus įrengimas atseit pagerės - atsakomybė už tai. Pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Tik pagal 16 str., 2p. - per tarybos išimtinę kompetenciją patvirtinti sprendimai. Kaip dėl centralizuotos buhalterijos, lentų... Dėl švietimo pertvarkos iš vis sprendimų nesimato. Vienok įdomiausia dėl viso savivaldybės paskolų kur jei grubiai apie 15 milijonų eurų? Tai pagal 16 str., 28) - sprendimus dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas, šios paskolos naudojamos tik investiciniams projektams ..., laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą. - Tai didieji projektai ir kurie daugumoj finansuoti iš ES lėšų pasibaigę ir grįžę refinansuotos lėšos - tai kokius dabar projektus už tokias dideles lėšas savivaldybė Alytuj iš vis vykdo? Kur garantija, kas atiduos tas paskolas, kaip kaip garantija mokesčių mokėtojų kasmet mažėja ir daugėt nusimato ir patys strategijoj kaip ... - atsakingi už tai meras su taryba, savivaldybės administracijos ir sav. kontrolierius. Kurie tai anksčiau turėjo pastebėt ir gerint. Ir įdomiausia, kad per taryba replikuojasi, bet visumoj tvirtinasi kaip gerus darbus. Ne jau taip ir jų rinkėjai bei likus bendruomenė masto. Kol jų rinkti valdžioje tarsi eksperimentuoja...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.