Per­nai ne­pa­nau­do­tos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šos so­cia­li­nių pa­slau­gų kie­kį di­dins šie­met

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Balandis 2
ne­pa­nau­do­tas lė­šas
2018 me­tais pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai ne­pa­nau­do­tas lė­šas, pa­gal įsta­ty­mą ga­li­ma skir­ti tik so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tims fi­nan­suo­ti.      Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pra­ėju­siais me­tais so­cia­li­nėms pa­šal­poms, būs­to šil­dy­mo, karš­to ir ge­ria­mo­jo van­dens kom­pen­sa­ci­joms ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams sky­rė 223,3 mln. eu­rų. Ta­čiau dėl ky­lan­čios eko­no­mi­kos ir au­gan­čių gy­ven­to­jų pa­ja­mų 117,5 mln. eu­rų bu­vo ne­pa­nau­do­ta, to­dėl ga­lė­jo bū­ti per­skirs­to­ma ki­toms so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tims. Ne­pa­nau­do­tų pi­ni­gų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės pra­ne­šė dau­giau­sia sky­ru­sios įvai­rioms so­cia­li­nėms pa­slau­goms, šei­mo­je ir ben­druo­me­nė­je tei­kia­mai pa­gal­bai vai­kams, ne­įga­lie­siems bei se­ny­viems žmo­nėms, taip pat so­cia­li­nių dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mui, dar­bo už­mo­kes­čio kė­li­mui bei ki­tiems tiks­lams, ta­čiau nie­kur ne­pa­nau­do­ta li­ko 11,9 mln. eu­rų. Ne­pa­nau­do­tų lė­šų su­si­kau­pė ir Aly­taus mies­to bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se. Kur jos nu­ke­liaus?

Aly­taus ra­jo­nas ne­pa­skirs­tė 533,1 tūkst., mies­tas – 1,115 mln. eu­rų

Kaip pra­ne­ša So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, ne­pa­nau­do­tų lė­šų ne­per­skirs­tė 14 sa­vi­val­dy­bių.

„Nuo pra­ėju­sių me­tų įsta­ty­me aiš­kiai įvar­di­ja­ma, kad pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai ne­pa­nau­do­tas lė­šas rei­kia skir­ti ki­toms so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tims – tarp jų ir so­cia­li­nėms pa­slau­goms. Tu­rint min­ty­se, kad sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nėms pa­slau­goms pra­ėju­siais me­tais vi­du­ti­niš­kai sky­rė 3,3 proc. nuo sa­vo biu­dže­tų, o tai su­da­ro apie 100 mln. eu­rų per vi­są Lie­tu­vą, ne­pa­nau­do­tos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šos tu­rė­jo reikš­min­gai pa­di­din­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų kie­kį vi­so­je Lie­tu­vo­je ir jų pri­ei­na­mu­mą gy­ven­to­jams. La­bai lauk­tu­me vi­suo­me­nės ver­ti­ni­mų, kaip pa­si­kei­tė si­tu­a­ci­ja prak­ti­niu lyg­me­niu“, – sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­lik­ta ana­li­zė re­mia­si sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tais duo­me­ni­mis apie 2018 me­tais pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai ne­pa­nau­do­tas lė­šas, ku­rias pa­gal įsta­ty­mą ga­li­ma skir­ti tik so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tims fi­nan­suo­ti.

Tai reiš­kia, kad 117,5 mln. eu­rų bu­vo ga­li­ma skir­ti so­cia­li­nę ri­zi­ką pa­ti­rian­čių žmo­nių re­a­bi­li­ta­ci­jai ir in­teg­ra­ci­jai, pa­gal­bai vai­kams, ne­įga­lie­siems bei se­ny­viems žmo­nėms, vien­kar­ti­nėms, tiks­li­nėms, są­ly­gi­nėms ar pe­ri­odi­nėms pa­šal­poms, ku­rias sa­vi­val­dy­bės ski­ria sa­vo nuo­žiū­ra, smur­to, sa­vi­žu­dy­bių, pri­klau­so­my­bių bei pre­ky­bos žmo­nė­mis pre­ven­ci­jai, taip pat ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­jai, ben­druo­me­ni­nių ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­rai, už­im­tu­mo di­di­ni­mui, so­cia­li­niams būs­tams, so­cia­li­nėms pa­slau­goms, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mui ar at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui tiek so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, tiek so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tams.

Iš vi­sų 117,5 mln. eu­rų, ku­rie ga­lė­jo bū­ti pa­nau­do­ti vi­soms iš­var­dy­toms sri­tims, 10 proc. lė­šų ne­bu­vo per­skirs­ty­ta. Tarp vi­sų ne­pa­nau­do­tų lė­šų so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tims ne­per­skirs­čiu­sių 14 sa­vi­val­dy­bių – Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nie­kam ne­pa­skirs­tė 533,1 tūkst. eu­rų (31,9 proc.) li­ku­sių pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šų, Aly­taus mies­tas – 1,115 mln. eu­rų (28,7 proc.)

Ne­pa­nau­do­tų lė­šų li­ku­tį sa­vi­val­dy­bės at­kė­lė į 2019 me­tų biu­dže­tą

Re­mian­tis mi­nis­te­ri­jos ana­li­ze, Aly­taus ra­jo­nas ne­pa­nau­do­tų lė­šų ne­sky­rė šei­mo­je ir ben­druo­me­nė­je tei­kia­mai pa­gal­bai vai­kams, ne­įga­lie­siems, se­ny­viems žmo­nėms ir jų šei­moms, so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mui, dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mui, ben­druo­me­nių ir NVO plėt­rai, jų vyk­do­moms so­cia­li­nėms pro­gra­moms, so­cia­li­nę ri­zi­ką pa­ti­rian­čių šei­mų ir as­me­nų re­a­bi­li­ta­ci­jai ir in­teg­ra­ci­jai, sa­vi­val­dy­bių ir so­cia­li­niams būs­tams.

Ko­dėl li­ko ne­pa­skirs­ty­tos ne­pa­nau­do­tos lė­šos? Ar šiais pi­ni­gais šie­met sa­vi­val­dy­bei bus ga­li­ma pa­si­nau­do­ti?

„Vi­sos so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tys: sa­vi­val­dy­bės ir so­cia­li­nio būs­to plėt­ra, ben­druo­me­nių ir NVO plėt­ra, jų vyk­do­mos pro­gra­mos, so­cia­li­nę ri­zi­ką pa­ti­rian­čių šei­mų ir as­me­nų re­a­bi­li­ta­ci­ja ir in­teg­ra­ci­ja bei ki­tos, bu­vo fi­nan­suo­ja­mos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

Da­lis 2018 me­tų pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai ne­pa­nau­do­tų lė­šų per­si­kel­ta į 2019 me­tus. Ne­per­skirs­ty­tos lė­šos bus nau­do­ja­mos svar­biems so­cia­li­niams pro­jek­tams, ku­riuos sa­vi­val­dy­bė nu­ma­to pra­dė­ti įgy­ven­din­ti 2019 me­tais ir ku­riems rei­ka­lin­gos di­de­lės in­ves­ti­ci­jos. Vie­nas iš to­kių pro­jek­tų – vai­kų die­nos cen­trų tin­klo plėt­ra Aly­taus ra­jo­ne“, – to­kį ko­men­ta­rą pa­tei­kė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, ne­pa­skirs­tė per mi­li­jo­ną eu­rų per­nai ne­pa­nau­do­tos su­mos. Ana­li­zė­je ra­šo­ma, kad ne­pa­nau­do­tų lė­šų Aly­taus mies­tas ne­sky­rė so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mui, dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mui.

Re­mian­tis sa­vi­val­dy­bių duo­me­ni­mis, šiam tiks­lui bu­vo skir­ta 9,6 proc. ne­pa­nau­do­tų pa­ra­mos lė­šų. Tai ap­ima ne tik so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mą, bet ir dar­bui rei­kia­mos įran­gos įsi­gi­ji­mą, dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja So­na­ta Dum­bliaus­kie­nė pa­aiš­ki­no: „Ne­pa­nau­do­tos lė­šos pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai mo­kė­ti yra skirs­to­mos va­do­vau­jan­tis Ne­pa­nau­do­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai skai­čiuo­ti ir mo­kė­ti nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šu, pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2015 m. bir­že­lio 16 d. spren­di­mu Nr. T-183 (nau­ja re­dak­ci­ja 2019 m. va­sa­rio 28 d. spren­di­mas Nr. T-55). Ko­mi­si­ja svars­to ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ben­druo­me­nių, so­cia­li­nių ir švie­ti­mo įstai­gų pra­šy­mus bei tei­ki­mus ir pri­ima spren­di­mą, ku­rį tei­kia ta­ry­bai tvir­tin­ti kar­tą į ket­vir­tį kar­tu su biu­dže­to tiks­li­ni­mu. Ne­pa­nau­do­tų lė­šų li­ku­tis bu­vo at­kel­tas į 2019 me­tų biu­dže­tą ir jau nau­do­ja­mas so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mui, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, so­cia­li­nių pe­da­go­gų ir spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę pa­gal­bą tei­kian­čių spe­cia­lis­tų, psi­cho­lo­gų dar­bo už­mo­kes­čiui mo­kė­ti, už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mui ir ki­toms tęs­ti­nėms so­cia­li­nėms ini­cia­ty­voms.“

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.