Nr. 38 (13268)

2019-04-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 38 (13268) skaitykite:

 • „Auk­si­nį sce­nos kry­žių” į Aly­tų par­ve­žu­si ak­to­rė ir re­ži­sie­rė An­dra Ka­va­liaus­kai­tė: „Taip, čia yra na­mai” 
 • At­ve­ly­kį su­tik gam­tos fes­ti­va­ly­je „Vi­dur gi­rių 2019” Dzū­ki­jo­je 
 • Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja ati­da­rė pa­da­li­nį Kau­ne 
 • Spe­cia­liu žen­klu žy­mė­tam me­dui – aukš­tes­ni ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai 
 • Parapijos liturginė katechezė Nr. 4 . Altoriaus bučiavimas 
 • „Drau­gys­tės obe­lis” by­lo­ja: vi­si esa­me drau­gai 
 • Fo­to­gra­fi­jų pa­ro­do­je – Švei­ca­ri­jos lie­tu­vių ben­druo­me­nės gy­ve­ni­mas ir veik­la 
 • Po­pie­tė šei­moms „Gy­vy­bės me­dis” 
 • Drus­ki­nin­kai kvie­čia į Nar­ci­zų žy­dė­ji­mo šven­tę 
 • Šo­kan­ti aikš­tė Drus­ki­nin­kuo­se, plo­vo vi­ri­mo čem­pio­na­tas ir nak­ti­nis bė­gi­mas ap­link Drus­ko­nio eže­rą jau ba­lan­džio 27 die­ną 
 • Ne su­si­tai­ky­ti, o la­vin­ti at­min­tį rei­kia 
 • Pa­va­sa­riš­ką me­lan­cho­li­ją vai­ky­ki­me juo­ku, net ir ne­tik­ru 
 • Pro­fe­so­rius Pra­nas Šer­py­tis: cho­les­te­ro­lis – tik­sin­ti X ir Y kar­tų at­sto­vų bom­ba
 •  Ak­ci­jos „Pri­si­mink iš­leis­tu­vių suk­ne­lę” da­ly­vės sėk­min­gai tirp­do ki­log­ra­mus 
 • 16-metės švedų aplinkosaugos aktyvistės Gretos Thunberg balandžio 1-osios pokštas: aš nutraukiu streiką
Ket­ve­ri be­si­bai­gian­tys me­ra­vi­mo me­tai – nau­jo vė­jo Aly­taus mies­to gy­ve­ni­me, ket­ve­ri me­tai – pa­sto­vu­mo ir už­tik­rin­tu­mo sto­ko­jan­čio­je po­li­ti­ko­je, ket­ve­ri me­tai –...
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pra­ėju­siais me­tais so­cia­li­nėms pa­šal­poms, būs­to šil­dy­mo, karš­to ir ge­ria­mo­jo van­dens kom­pen­sa­ci­joms ne­pa­si­tu­rin­tiems...
Jau­noms šei­moms, no­rin­čioms pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės sub­si­di­ja pir­mam būs­tui įsi­gy­ti Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, ge­ros ži­nios – pi­ni­gų yra. Rei­kia kreip­tis į ati­tin­ka­mą...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.