Ko­kią mo­kyk­lą kur­si­me ir į ko­kią mo­kyk­lą su­grį­ši­me po ka­ran­ti­no? (1)

Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė, na­cio­na­li­nės kon­fe­ren­ci­jos „No­riu į mo­kyk­lą!“ or­ga­ni­za­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė: „Pa­dė­ki­me vie­ni ki­tiems ir nie­ko ne­liks ne­įma­no­mo.“
Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė, na­cio­na­li­nės kon­fe­ren­ci­jos „No­riu į mo­kyk­lą!“ or­ga­ni­za­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė: „Pa­dė­ki­me vie­ni ki­tiems ir nie­ko ne­liks ne­įma­no­mo.“
Na­cio­na­li­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „No­riu į mo­kyk­lą!“ – apie švie­są tu­ne­lio ga­le

Ko­vą Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja už­bai­gė jau tra­di­ci­ne ta­pu­sia na­cio­na­li­ne kon­fe­ren­ci­ja „No­riu į mo­kyk­lą!“ Šiais me­tais vis­kas kiek ki­taip – be­veik 500 da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos su­bū­ru­si kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios or­ga­ni­za­to­rė – Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė, vy­ko nuo­to­li­niu bū­du. Ta­čiau, pa­sak ren­gi­nio ve­dė­jų, mo­ky­to­jų Mo­des­to Rau­do­nio ir Ilo­nos Šu­lins­kės, nė­ra to blo­go, kas ne­iš­ei­tų į ge­ra, – to­kį gau­sų bū­rį da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos – nuo Nau­jo­sios Ak­me­nės iki Va­rė­nos ir Drus­ki­nin­kų, nuo Klai­pė­dos iki Ig­na­li­nos – bū­tų sun­ku su­tal­pin­ti mo­kyk­lo­je.

Kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo da­ly­vių – mo­ki­nių, jų tė­vų, mo­ky­to­jų ir gar­bin­gų sve­čių – vir­tu­a­lia eks­kur­si­ja po Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją. Di­rek­to­rės L.Šer­nie­nės tei­gi­mu, „į tą mo­kyk­lą, iš ku­rios iš­ėjo­me į nuo­to­li­nį mo­ky­mą­si, jau ne­be­grį­ši­me. Vis­kas pa­sau­ly­je kin­ta, tu­ri­me keis­tis ir keis­ti. Ge­riau da­ry­ti ne­to­bu­lai, nei nie­ko ne­da­ry­ti. Mū­sų kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – ženg­ti pir­mą­jį žings­nį link ži­no­ji­mo, link su­si­ta­ri­mo, ko­kią mo­kyk­lą kur­si­me.“

Va­do­vei ant­ri­no ir kon­fe­ren­ci­jos vieš­nia, Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė: „Ko­ro­na­vi­ru­sas vie­ną die­ną pa­si­baigs, ta­čiau ar ug­dy­mo pro­ce­sas iš­liks toks pats, koks bu­vo prieš pan­de­mi­ją? Ko ge­ro, jau ne­be. Vi­siems lin­kiu sėk­min­gai kur­ti ki­to­kią mo­kyk­lą, ku­rio­je bū­tų ge­ra kiek­vie­nam.“

Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros (NŠA) di­rek­to­rės Rū­tos Kra­saus­kie­nės tei­gi­mu, „šian­dien no­rin­čių­jų su­grįž­ti į mo­kyk­lą yra iš­ties la­bai daug. Mo­kyk­lą, į ku­rią no­ri at­ei­ti mo­ki­nys, ku­ria­me kiek­vie­nas iš mū­sų, to­dėl la­bai svar­bu, kad su­si­ta­ri­mai vyk­tų tarp tų žmo­nių, ku­rie ži­no, kas yra mo­kyk­la.“

Tar­si pa­pil­dy­da­mas NŠA di­rek­to­rės R.Kra­saus­kie­nės min­tis, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas sa­kė, jog vie­na iš švie­ti­mo pa­slap­čių yra klau­si­mas, ko­dėl vai­kai no­ri į mo­kyk­lą. Ve­dė­jo ti­ki­ni­mu, „ban­dant įmin­ti šią pa­slap­tį, pir­miau­sia rei­kia gal­vo­ti apie pa­čius mo­ki­nius“.

Įmin­ti Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no įvar­dy­tą švie­ti­mo pa­slap­tį, ap­svars­ty­ti, ko­kią mo­kyk­lą kur­si­me, kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai skirs­tė­si į at­ski­ras gru­pes. Mo­ki­nių gru­pės dis­ku­si­ją ve­dė so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė, edu­ko­lo­gė, ver­sli­nin­kė Aus­tė­ja Land­sber­gie­nė. Su tė­vais dis­ku­ta­vo psi­cho­lo­gė, edu­ko­lo­gė, kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo pro­gra­mų ren­gė­ja ir eks­per­tė As­ta Blan­dė. Apie at­ei­ties mo­kyk­los vi­zi­jas su mo­ky­to­jais kal­bė­jo ak­to­rius, šo­kė­jas, šiuo­lai­ki­nio šo­kio at­li­kė­jas, Vil­niaus li­cė­jaus ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo mo­ky­to­jas, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos te­at­ro ak­to­rius Pau­lius Ta­mo­lė.

Po at­ski­rų dis­ku­si­jų su­grį­žę drau­gėn, mo­ki­niai, tė­vai ir mo­ky­to­jai įvar­di­jo, ko­kią mo­kyk­lą įsi­vaiz­duo­ja, ko­kios mo­kyk­los no­rė­tų ir į ko­kią mo­kyk­lą grįš po ka­ran­ti­no.

Mo­ky­to­jų gru­pė įvar­di­jo, kad nuo­to­li­nio mo­ky­mo(si) me­tu su­stip­rė­jo pro­jek­ti­nė veik­la, iš­au­go mo­ki­nių ini­cia­ty­vu­mas ir tė­vų įsi­trau­ki­mas į ug­dy­mo pro­ce­są. Mo­ky­to­jai tei­gia, jog iš­mo­ko ge­riau pla­nuo­tis sa­vo dar­bus, ta­po kū­ry­biš­kes­ni, dau­giau dė­me­sio ski­ria emo­ci­niam ry­šiui su mo­ki­niais.

Pa­sak mo­ky­to­jų, jie pa­tys ne­si­ti­kė­jo, kad tiek vis­ko iš­moks per ka­ran­ti­ni­nius me­tus. Su­grį­žus į mo­kyk­lą bus ska­ti­na­mas ug­dy­ti­nių sa­va­ran­kiš­ku­mas, la­biau ak­cen­tuo­ja­mos ir stip­ri­na­mos ver­ty­bės, dau­giau dė­me­sio ski­ria­ma pa­pras­tam žmo­giš­ka­jam ry­šiui pa­lai­ky­ti. Vis dėl­to, ti­kė­ti­na, pe­da­go­gų ma­ny­mu, kad po ka­ran­ti­no į mo­kyk­lą grį­ši­me ma­žiau raš­tin­gi, sto­ko­si­me aka­de­mi­nio są­ži­nin­gu­mo, tu­rė­si­me ki­to­kias už­duo­tis.

Mo­ky­to­jos Vio­le­tos tei­gi­mu, dis­ku­si­ja su pe­da­go­gais iš vi­sos res­pub­li­kos, pa­sau­li­niai duo­me­nys šiek tiek nu­ra­mi­no, kad ne tik mums šiuo me­tu nė­ra leng­va, kad tai iš­gy­ve­na vi­sas pa­sau­lis.

Pa­sak mo­ky­to­jų gru­pės dis­ku­si­jos ve­dė­jo P.Ta­mo­lės, pa­dis­ku­ta­vus su pe­da­go­gais, iš­ryš­kė­jo ten­den­ci­ja, kad mo­ki­niai tam­pa sa­va­ran­kiš­kes­ni, ir ši sa­vy­bė bus dar la­biau ska­ti­na­ma at­ei­ty­je. Mo­ky­to­jai suor­ga­ni­zuos pla­ną, pa­da­rys tar­si kran­tus, kur tu­rė­tų te­kė­ti van­duo, o kaip ir kur jis te­kės, spręs pa­tys mo­ki­niai.

Pas­ta­rų­jų tė­vai dis­ku­si­jo­je su psi­cho­lo­ge A.Blan­de įvar­di­jo, kad šis lai­ko­tar­pis, ku­rį vi­si iš­gy­ve­na­me, pa­ska­ti­no kur kas stip­riau ir ati­džiau pa­si­do­mė­ti, kaip se­ka­si vai­kui, at­si­ra­do stip­res­nis ry­šys su vai­kais. Psi­cho­lo­gės pa­ste­bė­ji­mu, tė­vai ne tik la­biau įsi­trau­kė į ug­dy­mo pro­ce­są, bet ir dau­giau dė­me­sio pra­dė­jo skir­ti sa­vo vai­kams, jų emo­ci­niai bū­se­nai, iš­au­go pa­gar­ba ir em­pa­ti­ja mo­ky­to­jams.

Tė­vai pa­si­ruo­šę ben­drau­ti ir ben­dra­dar­biau­ti su mo­ky­to­jais, keis­tis ir da­ly­tis in­for­ma­ci­ja, spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas čia ir da­bar. Tė­vų pa­ste­bė­ji­mu, mo­ky­to­jams ir tė­vams nuo­lat dir­bant vie­na kryp­ti­mi, ge­riau su­pra­si­me vai­kus ir su­kur­si­me mo­kyk­lą, į ku­rią vi­si no­rė­si­me at­ei­ti.

Su mo­ki­niais dis­ku­ta­vu­si dr. A.Land­sber­gie­nė tei­gia ne­la­bai nu­ste­bu­si, kai da­lis mo­ki­nių, pa­klaus­tų, ar no­rė­tų grįž­ti į mo­kyk­lą, ar rink­tų­si nuo­to­li­nį mo­ky­mą­si, jei­gu tu­rė­tų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bę, at­sa­kė, jog jiems yra vi­sai ge­rai mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du.

Pa­sak edu­ko­lo­gės, mo­ki­nių ar­gu­men­tai, ko­dėl jie rink­tų­si nuo­to­li­nį mo­ky­mą­si, yra uni­ver­sa­lūs, t. y. vi­sa­me pa­sau­ly­je su­re­zo­nuo­ti: su­si­tau­po dau­giau lai­ko; dau­giau dė­me­sio ski­ria­ma pa­tin­kan­čioms veik­loms; ge­riau pa­vyks­ta su­si­pla­nuo­ti die­ną; ma­žiau di­strak­ci­jų, to­dėl leng­viau mo­ky­tis.

Vis dėl­to, A.Land­sber­gie­nės pa­ste­bė­ji­mu, vi­si mo­ki­niai la­bai pa­si­gen­da tie­sio­gi­nio ben­dra­vi­mo su kla­sio­kais, su ki­tais mo­ki­niais ir vi­sa mo­kyk­los ben­druo­me­ne.

Po dis­ku­si­jų, pa­kal­bi­nus pa­čius mo­ki­nius, šie sa­kė, kad ren­gi­niai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja vi­sa mo­kyk­los ben­druo­me­nė, yra rei­ka­lin­gi ir nau­din­gi. „Man la­bai pa­ti­ko kon­fe­ren­ci­ja „No­riu į mo­kyk­lą!“ Įga­vau nau­jų ži­nių, in­for­ma­ty­viai ir įdo­miai pa­si­kal­bė­jo­me su A.Land­sber­gie­ne apie nuo­to­li­nį mo­ky­mą­si ir šiaip apie gy­ve­ni­mą ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu. Bu­vo ma­lo­nu bū­ti kar­tu ir ap­tar­ti šių die­nų mo­kyk­los vi­zi­ją su vi­sa di­de­le ko­man­da“, – tei­gia Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­nys Ar­mi­nas.

Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos Ic kla­sės mo­ki­nės Ago­tos Gai­liū­tės ti­ki­ni­mu, ne tik įdo­mu, bet ir svar­bu dis­ku­tuo­ti, iš­girs­ti ki­tų nuo­mo­nę ir bū­ti iš­klau­sy­tam.

Ago­tos ben­dra­moks­liui Do­vy­dui Lu­ka­še­vi­čiui „įstri­go A.Land­sber­gie­nės min­tys apie no­rą ei­ti į mo­kyk­lą, apie tai, kad mo­kyk­la yra toks da­ly­kas, kad ir kiek kar­tų „nu­kren­ti“, vis tiek rei­kia ir ver­ta į ją ei­ti“.

Do­vy­dui ant­ri­na bend­ra­klasė Ei­no­ra But­ke­vi­čiū­tė: „Man la­bai pa­ti­ko kon­fe­ren­ci­ja ir iš­girs­ta A.Land­sber­gie­nės min­tis apie tai, ko­dėl svar­bu no­rė­ti į mo­kyk­lą ir kaip ras­ti tą no­rą.“

Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Au­gus­tė Ani­si­mo­va at­vi­rau­ja: „Ka­ran­ti­nas – lai­ko­tar­pis, ku­rio me­tu dau­ge­lis at­si­du­ria sa­vo­tiš­ka­me juo­da­me tu­ne­ly­je. Be abe­jo­nės, kiek­vie­no tu­ne­lio ga­le lau­kia švie­sa. Moks­lei­vių gru­pė, ku­rią mo­de­ra­vo A.Land­sber­gie­nė, ban­dė dis­ku­tuo­ti apie juo­do­jo tu­ne­lio sle­gian­čią tam­są ir ieš­ko­jo švie­sos to­lu­mo­je. Ar pa­vy­ko? Tik­rai taip! O kaip­gi taip? Moks­lei­viai dis­ku­ta­vo apie nuo­var­gį, stre­są, su­tri­ku­sį mie­go rit­mą, pa­blo­gė­ju­sią fi­zi­nę svei­ka­tą, bet ne­pa­mir­šo pa­si­džiaug­ti ir di­des­niu tė­vų įsi­trau­ki­mu į mo­ky­mo­si pro­ce­są, at­si­ra­du­sį pa­pil­do­mą lai­ką už­kla­si­nėms veik­loms, nes vis­kas čia ir da­bar – kiek­vie­no mū­sų na­muo­se. Taip pat pa­ste­bė­ta, kad mo­ky­tis leng­viau, o at­sa­kin­gu­mo jaus­mas pro­gre­sa­vo.

Moks­lei­viai džiau­gia­si šia kon­fe­ren­ci­ja ir ti­ki, kad tik ko­mu­ni­kuo­da­mi ir ben­dra­dar­biau­da­mi ga­li­me pa­siek­ti švie­są tu­ne­lio ga­le. Tik kar­tu ga­li­me kur­ti ir siek­ti ge­res­nio ry­to­jaus.“

Na­cio­na­li­nės kon­fe­ren­ci­jos „No­riu į mo­kyk­lą!“ da­ly­viai pri­ėjo ben­drą iš­va­dą, jog vis­kas pri­klau­so tik nuo mū­sų pa­čių, mū­sų ben­dra­vi­mo ir ben­dra­dar­bia­vi­mo ku­riant mo­kyk­lą, į ku­rią su di­de­liu džiaugs­mu at­ei­tų vi­si: mo­ky­to­jai, mo­ki­niai ir jų tė­vai.

 

Jo­nė Va­si­liaus­kai­tė

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.