Nr. 40 (13563)

2021-04-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 40 (13563) skaitykite:

 • Aly­tiš­kės da­ly­va­vo Lie­tu­vos fut­bo­lo mer­gi­nų WU15 rink­ti­nės at­ran­ko­je
 • Jau­nys­tės ne­pa­ža­bo­si
 • Ar Aly­tu­je dau­gės gy­vų kon­sul­ta­ci­jų abi­tu­rien­tams, pri­klau­so ir nuo mo­ky­to­jų ant­ro­jo skie­po ter­mi­no
 • Po­li­to­lo­gai kri­ti­kuo­ja Vy­riau­sy­bės ko­mu­ni­ka­ci­ją: pa­si­gen­da­ma em­pa­ti­jos ir lo­giš­ku­mo
 • Ra­jo­ne pa­dau­gė­jo sky­ry­bų – jų iš­veng­ti pa­dės spe­cia­lis­tai
 • Specialistai perspėja: „Jūsų pinigai išskrenda per langus!“
 • Di­zai­ne­rė Ju­li­ja Ja­nus: „Į ma­dą grįž­tu su svei­kes­ne sau, ap­lin­kai ir Že­mei idė­ja”
 • Ie­va Bud­rai­tė. Ža­liuo­jan­tys Ne­mu­no šlai­tai ar vaiz­din­ges­nė gat­vė iš­rink­tie­siems?
 • Ma­žin­ti pa­ty­čias Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jai pa­de­da ir tarp­tau­ti­niai pro­jek­tai
 • Vy­tau­tas Moc­ke­vi­čius: „Aš no­riu, kad ma­no gy­ve­ni­mas kuo il­giau bū­tų ko­ky­biš­kas”
 • Ar­vy­das Avu­lis: itin spar­čiai au­gan­tys būs­tų par­da­vi­mai ke­lia dau­giau ne­ri­mo ir su­si­rū­pi­ni­mo nei džiaugs­mo
 • Kny­gą apie paukš­čius iš­lei­dęs Se­le­mo­nas Pal­ta­na­vi­čius: „Mes gy­ve­na­me taip, kad skra­jū­nams ne­be­lie­ka vie­tos”
 • Miš­kų nai­ki­ni­mas ašt­ri­na kon­tak­tą su vi­ru­sais: kal­tas žmo­gus ar šikš­nos­par­niai?
Kovo mėnesį šalies regionuose vyko internetinės jaunimo verslumo ugdymo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ jaunųjų bendrovių parodos – „eXpo“, kuriose verslus mokyklose vystantys moksleiviai...
Na­cio­na­li­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „No­riu į mo­kyk­lą!“ – apie švie­są tu­ne­lio ga­le
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ko­mi­te­tuo­se iš­klau­so me­ti­nes švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų veik­los ata­skai­tas. Pa­sa­ky­siu nuo­šir­džiai ir la­bai...
Ba­lan­džio 9-osios duo­me­ni­mis, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri lais­vų vak­ci­nų nuo ko­ro­na­vi­ru­so, jos vi­sos su­nau­do­ja­mos. Tai pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas...
Nors Lietuvoje pavasaris permainingas, gamtos ciklas juda savo keliu ir greitu metu sulauksime sakurų - japoniškų vyšnių žydėjimo. Įvairiose pasaulio šalyse šie medeliai pražysta skirtingu...
Praėjusios savaitės pabaigoje VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninėje užregistravus efektyvų donorą, savaitgalį medikai atliko sunkias ir itin retas organų transplantacijas. Donorystei buvo tinkami ir...
Trečiadienį Skiepijimo centre „Pfizer“ vakcina bus skiepijami  65 metų amžiaus ir vyresnio amžiaus grupei priklausantys alytiškiai. Norintiems pasiskiepyti nereikės iš anksto registruotis, o tereiks...
Planuoti kelionę labai smagu – taip jau mintimis keliaujame kažkur toli ir pradedame svajoti apie atostogas. Visgi, kad tos atostogos būtų kuo geresnė patirtis, svarbu tinkamai pasirinkti kelionę...
Antradienį 8 valandą ryto AB „Snaigės“ gamykloje buvo sužeistas žmogus. Šiuo metu vyksta tyrimas, kaip ir kokiomis aplinkybėmis tai įvyko. Preliminariais duomenimis nelaimė įvyko Putų užpylimo bare....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.