Ar tik­rai Jau­ni­mo par­ke rei­ka­lin­gi to­kie po­ky­čiai? (5)

Jaunimo parkas
Jau­ni­mo par­kas. Va­le­ri­jaus Ven­ciaus nuotr.
Spau­do­je bent ke­le­tą kar­tų bu­vo skelb­ta sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja apie esa­mus ir bū­si­mus po­ky­čius Aly­taus Jau­ni­mo par­ke. Jau­ni­mo par­ką pla­nuo­ja­ma su­skirs­ty­ti į sep­ty­nias zo­nas: šei­mos, jau­ni­mo, sen­jo­rų, ren­gi­nių, spor­to, au­gin­ti­nių bei pa­si­ma­ty­mų erd­ves.

Vie­no­je iš jų pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je jau įreng­tos trys tin­kli­nio aikš­te­lės. Šie­met iki ba­lan­džio pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti „Mei­lės la­bi­rin­tą“, ku­rį mies­tui do­va­no­jo pre­ky­bos tin­klas „Ma­xi­ma“.

Va­sa­ros ant­ro­je pu­sė­je, ti­kė­ti­na, bus ir spe­cia­li zo­na aly­tiš­kių au­gin­ti­niams. Džiau­giuo­si, kad Jau­ni­mo par­kas kei­čia­si: gra­žė­ja, dau­gė­ja trau­kos ob­jek­tų. Ypač ma­ne džiu­gi­na vai­kai ir jau­ni­mas, drau­giš­kai ben­drau­jan­tys par­ke įreng­tuo­se kal­ne­liuo­se rie­du­ti­nin­kams, ried­len­ti­nin­kams bei dvi­ra­ti­nin­kams.

Dar šie­met pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti esan­čius vai­kų žai­di­mo įren­gi­nius nau­jais. Vis­kas kaip ir bū­tų ge­rai, bet re­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad nau­jie­ji įren­gi­niai vai­kams at­si­ras tik san­ty­ki­nai ne­di­de­lė­je te­ri­to­ri­jo­je tarp keps­ni­nių zo­nos, skulp­tū­ros „Van­dens ma­lū­nas“ bei ją ri­bo­jan­čių pės­čių­jų ta­kų.

Da­bar­ti­nės ma­žes­nių vai­kų ir jų tė­ve­lių pa­mėg­tos ap­skri­ti­mo for­mos žai­di­mų aikš­te­lės už kny­gų na­me­lio ne­lik­tų. Jos vie­to­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti krep­ši­nio aikš­te­lę!

Ma­nau, kad tai nė­ra ge­ras spren­di­mas, nes ir di­des­ni, ir ma­žes­ni vai­kai žais­tų tik vie­no­je te­ri­to­ri­jo­je, ak­ty­viai ju­dan­tiems vai­kams pa­di­dė­tų trau­mų ti­ki­my­bė, di­de­lė žai­di­mų įren­gi­nių kon­cen­tra­ci­ja pa­blo­gin­tų ir tė­vų bu­vi­mo kar­tu ga­li­my­bes. Vi­sai ša­lia esan­ti skulp­tū­ra ne­tek­tų rei­ka­lin­gos erd­vės.

Štai ką yra tei­gęs jos au­to­rius Ben­ja­mi­nas Nar­bu­tas: „Pir­mą kar­tą at­vy­kus į Aly­tų su­si­pa­žin­ti su par­ko, ku­ria­me bus sta­to­mos skulp­tū­ros, ap­lin­ka, pa­ke­rė­jo mies­tą su­pan­čios gam­tos gro­žis. Tai im­po­na­vo ma­ne su­kur­ti skulp­tū­rą, ne­per­krau­tą aiš­kiais iš­ori­niais si­lu­e­tais. Pa­si­rin­kau van­dens ma­lū­no mo­ty­vą kaip vie­ną bū­din­giau­sių ro­man­tiš­kų žmo­gaus veik­los Lie­tu­vos land­šaf­te ak­cen­tų. Kon­kre­čių van­dens ma­lū­no ak­cen­tų ma­no dar­be nė­ra – įvaiz­dis abst­rak­tus ir de­ko­ra­ty­vus.“

Ma­nau, kad pa­si­kė­si­ni­mas į skulp­tū­ros erd­vę bū­tų klai­da ir au­to­riaus ne­ger­bi­mas.

Grįž­ki­me prie cen­tri­nė­je par­ko vie­to­je pla­nuo­ja­mos įreng­ti krep­ši­nio aikš­te­lės. As­me­niš­kai man la­bai keis­tai at­ro­do to­kie pla­nai dėl ke­lių prie­žas­čių. Spau­do­je ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se aly­tiš­kiai nuo­la­tos skun­džia­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ne­pri­žiū­ri­mo­mis, ap­leis­to­mis ša­lia dau­gia­bu­čių esan­čio­mis krep­ši­nio aikš­te­lė­mis, ku­rios jau­ni­mui yra daug pa­to­ges­nės ir bū­tų dar ak­ty­viau nau­do­ja­mos, ne­gu par­ko te­ri­to­ri­jo­je ke­ti­na­ma įreng­ti krep­ši­nio aikš­te­lė, ku­ri at­si­ras­tų pa­nai­ki­nus ma­žų­jų vai­kų žai­di­mo zo­ną.

Jau­ni­mo par­ko uni­ka­lu­mas ir yra, kad bent šiuo me­tu jis nė­ra per­krau­tas, daug tik­ros ža­lios žo­lės, nė­ra ir di­des­nių triukš­mo šal­ti­nių.

To­dėl įvai­raus am­žiaus aly­tiš­kiai la­bai mėgs­ta čia ra­miai pa­si­vaikš­čio­ti, pa­si­šne­ku­čiuo­ti vie­ni su ki­tais. Ar kas nors įver­ti­no, ko­kią įta­ką ap­lin­ki­niams da­ry­tų nuo­lat į kie­tą dirb­ti­nę dan­gą bum­sin­čio ka­muo­lio gar­sas bei žai­dė­jų šūks­niai?!

Man be­veik kas­dien lan­kan­tis par­ke, ten­ka dis­ku­tuo­ti su nuo­la­ti­niais jo lan­ky­to­jais, ir jų nuo­mo­nė su­tam­pa su ma­ną­ja, jie ne­pri­ta­ria, kad mi­nė­to­je vie­to­je at­si­ras­tų krep­ši­nio aikš­te­lė.

Ma­žy­lių ma­mos la­biau no­rė­tų aikš­te­lei nu­ma­ty­tą vie­tą pa­lik­ti kaip yra, gal­būt dar la­biau pri­tai­kant pa­tiems ma­žiau­siems vai­kams ar­ba įren­giant vai­kų ka­ru­se­les.

Juk kaž­ka­da Jau­ni­mo par­kas bu­vo įvai­rių ka­ru­se­lių par­kas, ko­dėl jo bent iš da­lies ne­at­gai­vi­nus?

Aly­taus sen­jo­rai pa­gal nau­ją sa­vi­val­dy­bės pla­ną, at­leis­ki­te už ma­no nuo­mo­nę, bus „nu­grūs­ti“ su jiems skir­ta zo­na į par­ko pa­kraš­tį. Ne­jau­gi ne­nu­si­pel­nė ge­riau? O juk bū­tent jie ir sta­tė Aly­tų bei puo­se­lė­jo šį par­ką!

Sen­jo­rai nuo­lat pra­šo įreng­ti dau­giau deng­tų leng­vų kon­struk­ci­jų sto­gi­nių, kur ga­li­ma bū­tų pa­si­šok­ti, sta­lo žai­di­mus pa­žais­ti ar nuo kri­tu­lių pa­si­slėp­ti.

Apie par­ko per­spek­ty­vas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai tiks­lin­ga ak­ty­viau dis­ku­tuo­ti su aly­tiš­kiais, klaus­ti žmo­nių, ko jie no­ri bei kaip. Juk pa­da­rius klai­dą žy­miai sun­kiau ją su­grą­žin­ti į pra­di­nę pa­dė­tį ar iš­tai­sy­ti.

Kal­bin­ti aly­tiš­kiai at­krei­pia dė­me­sį į vis dar ne­vei­kian­tį per­nai su­de­gin­tą sta­cio­na­rų tu­a­le­tą, taip pat ir į nuo pra­ei­tų me­tų li­ku­sius ne­su­grėb­tus pū­van­čius la­pus. O juk ar­tė­ja il­ga­sis Ve­ly­kų sa­vait­ga­lis, kai dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų žmo­nės, ko ge­ro, gau­siau­siai lan­ky­sis bū­tent Jau­ni­mo par­ke.

Da­lis skulp­tū­rų, esan­čių par­ke, rei­ka­lau­ja šei­mi­nin­kiš­kos prie­žiū­ros. Čia ne­iš­spręs­ta šiukš­lių dė­žių pro­ble­ma – jų aki­vaiz­džiai trūks­ta, o ir esan­čios, pa­sak me­ro, lai­ki­no­sios, yra ne­tvar­kin­gos, ne­es­te­tiš­kos to­kia­me gra­žia­me par­ke. Ke­le­tas jų po žie­mos riog­so su­de­gu­sios ar su­lau­žy­tos. Tik­sin­ti pro­ble­ma – til­tas į par­ką nuo Vil­ties g. pu­sės.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Si­gi­to Stumb­ro, 2019 me­tais bu­vo at­lik­ta sta­ti­nio eks­per­ti­zė, ku­ri pa­ro­dė, kad til­tas yra ne­sau­gus ir jam bū­ti­nas re­mon­tas. Til­tas Jau­ni­mo par­ke pa­sta­ty­tas dau­giau kaip prieš tris de­šim­tis me­tų. Per tą lai­ką smul­kių re­mon­to dar­bų gal ir bū­ta, bet iš pa­grin­dų jis ne­re­mon­tuo­tas, dan­ga yra nu­si­dė­vė­ju­si, iš­li­ku­si nuo pat sta­tybų pra­džios.

Til­tu ne­įma­no­ma nei pa­spir­tu­ku, nei ried­len­te va­žiuo­ti. La­bai su­dė­tin­ga, ne­pa­to­gu ir ma­moms su vai­kiš­kais ve­ži­mė­liais. De­ja, til­to re­mon­tas vis nu­ke­lia­mas at­ei­čiai.

Keis­ta, kai mies­to val­džia gi­ria­si es­mi­niais po­ky­čiais par­ke, ne­iš­spren­du­si ele­men­ta­rių bei įsi­se­nė­ju­sių ir san­ty­ki­nai ma­žai iš­lai­dų rei­ka­lau­jan­čių žy­miai svar­bes­nių pro­ble­mų.

Su­pran­tu, kad ne vi­siems aly­tiš­kiams svar­bus Jau­ni­mo par­kas, ne vi­si ir ga­li bei tu­ri ga­li­my­bių at­kreip­ti dė­me­sį į smul­kme­nas – bet man tik­rai nė­ra tas pats, koks bus mū­sų tė­vų su­kur­tas at­ei­ties Jau­ni­mo par­kas.

Vie­šai krei­piuo­si į mies­to me­rą bei ad­mi­nist­ra­ci­ją – ne­sku­bė­ki­me gir­tis ir da­ry­ti tik dėl pliu­siu­ko. Ge­riau lė­čiau, bet sis­te­min­gai, so­li­džiai, il­gam ir apie vi­sus pa­gal­vo­jus.

 

Pa­gar­biai

Ne­abe­jin­gas aly­tiš­kis Va­le­ri­jus Ven­cius

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Gal geriau renovuokime ir optimizuokime krepšinio aikšteles prie mokyklų ir padarykime jas prieinamas visiems.O parkus palikime ramybėje- tai vieta, kur žmonės ateina pasidžiaugti gamta, erdve ir ramybe.Arba juos pervadinkime į sporto aikštyną, kuris niekada jau nebus parku.

  Komentaras

  Sveiki, ponios ir ponai, ar jums reikalinga finansinė pagalba? Aš Susan Benson. Esu skolintojas, taip pat finansų konsultantas.

  Ar jums reikia verslo paskolos, asmeninės paskolos, hipotekos paskolos ar paskolos, kad užbaigtumėte savo projektą? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, rekomenduosiu kreiptis į mano įmonę. Mes teikiame visų rūšių paskolų paslaugas, įskaitant ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas. Norėdami gauti daugiau informacijos, parašykite mums el. Paštu: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) arba parašykite man žinutę tiesiogiai „WhatsApp“ telefonu: +447903159998 ir gaukite atsakymą akimirksniu.

  Mes esame išsami finansinių paslaugų įmonė ir esame pasiryžę padėti jums įgyvendinti visus jūsų siekius. Mes specializuojamės teikdami struktūrizuotus finansinius sprendimus asmenims ir įmonėms efektyviausiu ir greičiausiu būdu.

  Štai keletas priežasčių, kodėl turėtumėte kreiptis į mus dėl paskolos;
  * Patogumas - galite kreiptis dėl paskolos bet kada ir bet kur.
  * Lanksti suma - jūs nusprendžiate, kiek norite pasiskolinti.
  * Greitas tiesioginis finansavimas - gaukite paskolą per 24 valandas po patvirtinimo.
  * Lanksti palūkanų norma - prieinama 3% palūkanų norma.
  * Aukštos patvirtinimo normos
  * Lankstus grąžinimas - jums suteikiama galimybė pasirinkti grąžinimo datą kas savaitę, mėnesį ar metus 1–30 metų laikotarpiui.
  * Paprasta internetinė programa.
  * Asmeninės konsultacijos ir patirtis.
  * Jokių paslėptų mokesčių

  Nepraraskite galimybės dėl lėšų trūkumo. Susisiekite su mano įmone dabar, mes galime jums padėti paskolai gauti, nes mes padėjome daugybei asmenų ir organizacijų, kurios visame pasaulyje susidūrė su finansiniais sunkumais

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paskolos pasiūlymą, maloniai atsiųskite mums paskolos prašymą šiuo el. Pašto adresu sunshinefinancialgroupinc@gmail.com arba „WhatsApp“ telefonu +447903159998

  Tarpininkai / konsultantai / brokeriai kviečiami atvesti savo klientus ir yra 100% apsaugoti. Visiškai pasitikėdami dirbsime visų dalyvių labui.

  Komentaras

  Danute esu isitikines 100% kad jusu nuomone pasikeistu del krepsinio aiksteles jei tokia atsirastu jusu daugiabucio kieme kur vasara jaunimas bumbsetu kamuoliu iki 23-24 valandos. Parkas ideali vieta tokiai aikstelei nes niekam netrukdytu. Autoriui taip pat reiketu pamastyti kiek nepatenkintu senjoru buvo praeity kai kiemuose vykdavo judesys krepsinio aikstelese ir negaledavo vyresnioji karta ilsetis velyvais vakarais.

  Komentaras

  Aš nepritariu irgi kad toj vietoj būtų krepšinio aikštelė. Žaidimo aikštelė labai mėgiama vaikų ir ji visada pilna. Krepšinio aikštelė galima daryti toliau kur kažkada buvo traukinuko karuselė

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.