Dau­gu­ma mies­to ta­ry­bos na­rių vi­suo­me­ni­nių pa­dė­jė­jų – ne­dek­la­ra­vę sa­vo pri­va­čių in­te­re­sų (189)

nuotr
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas nu­ma­to, kad šios ta­ry­bos na­rys ga­li tu­rė­ti ne dau­giau nei tris sa­vo vi­suo­me­ni­nius pa­dė­jė­jus, ku­ris jam tei­kia kon­sul­ta­ci­jas, pa­siū­ly­mus, iš­va­das ar ki­tą in­for­ma­ci­ją. Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je to­kių pa­gal­bi­nin­kų pri­rei­kė 10-čiai ta­ry­bos na­rių iš 27. De­šimt ta­ry­bos na­rių tu­ri 17 vi­suo­me­ni­nių pa­dė­jė­jų ir, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, tik 3 yra de­kla­ra­vę sa­vo pri­va­čius in­te­re­sus, kaip rei­ka­lau­ja Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mas.

VTEK dėl in­for­ma­ci­jos kreip­sis į sa­vi­val­dy­bę

Kaip in­for­ma­vo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), va­do­vau­jan­tis Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mu, vals­ty­bės po­li­ti­kų vi­suo­me­ni­niai kon­sul­tan­tai, pa­dė­jė­jai ir pa­ta­rė­jai tu­ri pa­rei­gą de­kla­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus ir yra lai­ky­ti­ni de­kla­ruo­jan­čiais as­me­ni­mis. O jų ak­tu­a­lių de­kla­ra­ci­jų duo­me­nys pa­gal mi­nė­tą įsta­ty­mą yra vie­ši ir skel­bia­mi VTEK tin­kla­la­py­je, Pri­va­čių in­te­re­sų re­gist­re (PIN­REG).

VTEK pir­mi­nin­ko Ed­mun­do Sa­ka­laus­ko tvir­ti­ni­mu, vals­ty­bės po­li­ti­kų vi­suo­me­ni­niams kon­sul­tan­tams, pa­dė­jė­jams ir pa­ta­rė­jams pa­gal Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mą taip pat tai­ko­ma pa­rei­ga nu­si­ša­lin­ti ven­giant in­te­re­sų kon­flik­to bei ri­bo­ji­mai pri­im­ti do­va­nas ar pa­slau­gas, jei­gu su­si­ję su jų tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ar tar­ny­bi­nė­mis pa­rei­go­mis.

Va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mu, ši ko­mi­si­ja tu­ri tei­sę as­me­nims, pri­va­lan­tiems de­kla­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus, teik­ti ra­gi­ni­mus pa­teik­ti de­kla­ra­ci­ją, ją pa­tiks­lin­ti ar pa­pil­dy­ti. Šia­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, ka­da VTEK ne­pra­de­da ty­ri­mo.

„Ko­mi­si­ja ne­pra­de­da ty­ri­mo, jei iki pra­ne­ši­mo ko­mi­si­jai apie ne­dek­la­ruo­tus pri­va­čius in­te­re­sus ga­vi­mo die­nos ar­ba ko­mi­si­jos ra­gi­ni­me nu­sta­ty­to ter­mi­no skun­džia­mas as­muo pa­tei­kė šių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­ją ar­ba ją pa­tiks­li­no pra­ne­ši­me apie ga­li­mą pa­žei­di­mą nu­ro­dy­tais duo­me­ni­mis. O iš pra­ne­ši­me pa­teik­tos ar ko­mi­si­jos pa­pil­do­mai su­rink­tos in­for­ma­ci­jos ko­mi­si­ja ne­nu­sta­tė pa­grin­do pra­dė­ti ty­ri­mą dėl ga­li­mo in­te­re­sų kon­flik­to“, – sa­kė VTEK pir­mi­nin­kas E.Sa­ka­laus­kas.

Ka­dan­gi ko­mi­si­ja yra ga­vu­si pra­ne­ši­mą apie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių 14-os vi­suo­me­ni­nių pa­dė­jė­jų ne­dek­la­ruo­tus pri­va­čius in­te­re­sus, šios sa­vai­tės vi­du­ry­je nu­spręs­ta kreip­tis į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę dėl in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo apie šių vi­suo­me­ni­nių pa­dė­jė­jų įga­lio­ji­mų pra­džią bei ki­tas ap­lin­ky­bes. VTEK, at­li­ku­si duo­me­nų ana­li­zę, pri­rei­kus ta­ry­bos na­rių vi­suo­me­ni­niams pa­dė­jė­jams, ne­dek­la­ra­vu­siems pri­va­čių in­te­re­sų, iš­siųs ra­gi­ni­mus per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną pa­teik­ti ar pa­tiks­lin­ti šių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jas ar­ba at­liks ki­tus tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tus veiks­mus.

VTEK pa­žy­mi, kad duo­me­nys apie vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais dir­ban­čius pa­dė­jė­jus ne­kau­pia­mi Ap­draus­tų­jų vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu drau­di­mu ir vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kų ga­vė­jų re­gist­re, to­dėl ši in­for­ma­ci­ja au­to­ma­tiš­kai ne­pa­ten­ka į PIN­REG. Pas­ta­ra­sis de­kla­ruo­jan­čiam as­me­niui įpras­tai pa­tei­kia pre­li­mi­na­rią de­kla­ra­ci­ją, už­pil­dy­tą duo­me­ni­mis iš tam tik­rų vals­ty­bės re­gist­rų ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų. Tad de­kla­ruo­da­mas vals­ty­bės po­li­ti­ko vi­suo­me­ni­nio pa­dė­jė­jo pa­rei­gas as­muo šią in­for­ma­ci­ją tu­ri nu­ro­dy­ti sa­va­ran­kiš­kai ir pri­mi­ni­mo apie tai ne­gau­na.

 

Pre­li­mi­na­riai tik trys vi­suo­me­ni­niai pa­dė­jė­jai de­kla­ra­vę pri­va­čius in­te­re­sus

Šį tre­čia­die­nį, va­sa­rio 17-ąją, VTEK in­for­ma­vo, jog, at­li­kus pre­li­mi­na­rią de­kla­ra­ci­jų per­žiū­rą PIN­REG, ma­ty­ti, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio vi­suo­me­ni­nio pa­dė­jė­jo pa­rei­gas yra de­kla­ra­vę trys as­me­nys – Er­nes­ta Ma­to­nė, Gied­rė Ur­kie­nė ir So­na­ta Bu­zai­tie­nė.

Pir­mo­ji yra so­cial­de­mok­ra­tus pa­li­ku­sio ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus vi­suo­me­ni­nė pa­dė­jė­ja, ant­ro­ji – so­cial­de­mok­ra­tės ta­ry­bos na­rės Lai­mos Vin­cės Kir­kliaus­kie­nės, tre­čio­ji – pa­gal Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­tos ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės. Vi­si šie mies­to ta­ry­bos na­riai tu­ri po vie­ną vi­suo­me­ni­nį pa­dė­jė­ją.

Ki­tų sep­ty­nių mies­to ta­ry­bos na­rių pa­gal­bi­nin­kai pri­va­čių in­te­re­sų, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, nė­ra de­kla­ra­vę.

Trys iš jų tu­ri Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te nu­ma­ty­tą mak­si­ma­lų vi­suo­me­ni­nių pa­dė­jė­jų skai­čių – po tris.

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kui, mies­to ta­ry­bos na­riui Ed­mun­dui Če­čė­tai tal­ki­na par­tie­čiai Edi­ta Jur­čie­nė, Pet­ras Sa­bai­tis ir An­ta­nas Jo­dau­ga, aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ pir­mi­nin­kui, ta­ry­bos na­riui To­mui Pa­čė­sui – su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių man­da­tų sie­kę Li­gi­tas Ber­na­ta­vi­čius, Gied­rius Griš­ke­vi­čius ir Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius, ta­ry­bos na­riui so­cial­de­mok­ra­tui Hen­ri­kui Ši­vo­kui – par­tie­čiai Min­dau­gas Ši­ma, Ne­ri­jus Pa­lu­bins­kas ir Ro­lan­das Juo­nys.

Da­bar dar­bą mies­to ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je pa­si­rin­ku­si, į ta­ry­bą iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tų są­ra­šą Vil­ma Kruš­nie­nė vi­suo­me­ni­nė­mis pa­dė­jė­jo­mis pa­si­rin­ku­si su šiuo ko­mi­te­tu mies­to ta­ry­bos man­da­tų sie­ku­sias Lai­mą Len­kie­nę ir To­mą Gun­tu­lie­nę.

Ta­ry­bos na­rei, vi­ce­me­rei Jur­gi­tai Šu­ke­vi­čie­nei kaip vi­suo­me­ni­nė pa­dė­jė­ja tal­ki­na Ade­lė Dim­šie­nė, pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­tam ta­ry­bos na­riui Ge­di­mi­nui Dauk­šiui, da­bar dir­ban­čiam nau­jai įsi­kū­ru­sio­je ta­ry­bos frak­ci­jo­je „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, – su mi­nė­tu ko­mi­te­tu į mies­to ta­ry­bą kan­di­da­ta­vęs Ro­mu­al­das Ša­pai­tis, su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ ta­ry­bos na­rio man­da­tą iš­ko­vo­ju­siam Gin­tau­tui An­driuš­ke­vi­čiui – šio ko­mi­te­to pre­ten­den­tas į ta­ry­bą Jo­nas Če­so­nis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.