Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei vis dar ne­pa­vyks­ta nu­pirk­ti elek­tri­nių au­to­bu­sų (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
El. Mikriukai Alytuje
Sausio pabaigoje va­žia­vi­mą Alytuje testuotu elek­tri­niu au­to­bu­su iš­ban­dė ir mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­ris pa­si­džiau­gė ty­lia ir ra­mia ke­lio­ne to­kiu au­to­bu­su.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau du kar­tus vyk­dė dvie­jų elek­tri­nių au­to­bu­sų vie­šuo­sius pir­ki­mus. Ta­čiau jų nu­pirk­ti vis dar ne­pa­vyks­ta. Pir­mą­kart pir­ki­me da­ly­va­vę tie­kė­jai pa­siū­lė per di­de­les kai­nas, ant­rą­kart pir­ki­mas nu­trauk­tas sie­kiant pa­tiks­lin­ti elek­tri­nių au­to­bu­sų tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją. Di­džio­ji da­lis lė­šų šioms ke­lei­vių per­ve­ži­mo mies­to marš­ru­tais prie­mo­nėms įsi­gy­ti skir­ta iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, da­lį pi­ni­gų pri­si­de­da mi­nė­tus marš­ru­tus ap­tar­nau­jan­ti Kau­no ben­dro­vė „Kaut­ra“.

Elek­tri­niams au­to­bu­sams įsi­gy­ti tu­ri­ma be­veik 493 tūkst. eu­rų

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja sie­kia įsi­gy­ti du elek­tri­nius au­to­bu­sus, eko­lo­giš­ko trans­por­to prie­mo­nes ap­tar­nau­jant vie­ti­nius marš­ru­tus. Tam gau­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos, taip pat pri­si­de­da nuo 2018-ųjų gruo­džio pa­bai­gos mies­to marš­ru­tus ap­tar­nau­jan­ti Kau­no ben­dro­vė „Kaut­ra“, ku­ri yra lai­mė­ju­si sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są šiai pa­slau­gai teik­ti.

Pir­mas vie­ša­sis elek­tri­nių au­to­bu­sų pir­ki­mas vy­ko pra­ėju­sių metų ru­de­nį, ja­me bu­vo ke­tu­ri tie­kė­jai iš Kau­no ir Vil­niaus, ta­čiau elek­tri­niai au­to­bu­sai pa­siū­ly­ti už to­kią pi­ni­gų su­mą, ku­rios sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­jo.

Kaip ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, vie­ša­sis pir­ki­mas vyk­dy­tas ne­įtrau­kus pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM). Ko­dėl taip at­si­ti­ko ir kas dėl to kal­tas, tu­ri aiš­kin­tis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai.

Aki­vaiz­du, kad pri­rei­kė or­ga­ni­zuo­ti an­trą vie­šą­jį pir­ki­mą ir jo ne­nau­din­gi re­zul­ta­tai sa­vi­val­dy­bei ta­po aiš­kūs ko­vą. Sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja dvie­jų elek­tri­nių au­to­bu­sų pir­ki­mą nu­trau­kė dėl šių ke­lei­vių per­ve­ži­mo prie­mo­nių tiks­lin­ti­nos tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos, ku­ri su­si­ju­si su ko­ro­zi­jai at­spa­rio­mis me­džia­go­mis. O vie­ša­ja­me pir­ki­me bu­vo du tie­kė­jai iš Vil­niaus.

Dviem elek­tri­niams au­to­bu­sams įsi­gy­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri 345 tūkst. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą, „Kaut­ra“ ski­ria 15 proc. tin­ka­mų iš­lai­dų bei pa­gal su­si­ta­ri­mą su sa­vi­val­dy­be den­gia vi­sas ne­tin­ka­mas, tarp pas­ta­rų­jų – per 85 tūkst. eu­rų PVM. Tad iš vi­so „Kaut­ra“ prie elek­tri­nių au­to­bu­sų pir­ki­mo pri­si­de­da be­veik 148 tūkst. eu­rų. O vi­so pir­ki­mo su­ma – be­veik 493 tūkst. eu­rų.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra, per ku­rią skir­tas fi­nan­sa­vi­mas elek­tri­niams au­to­bu­sams įsi­gy­ti, fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis ga­lio­ja iki šie­me­čio rug­pjū­čio pa­bai­gos: „Kai bus tu­ri­ma su­tar­tis su tie­kė­ju, ko ge­ro, rei­kės pra­šy­ti agen­tū­ros su­tar­ties pra­tę­si­mo. Pa­ko­re­ga­vus tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją, vie­šą­jį pir­ki­mą ga­li­ma skelb­ti ne­del­siant, bet pir­ki­mo pro­ce­dū­ros ga­li už­truk­ti apie tris mė­ne­sius.“

Au­to­bu­sai bus per­duo­ti „Kaut­rai“

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tės Dia­nos Kli­men­kie­nės, pri­žiū­rin­čios vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mos vei­ki­mą, tei­gi­mu, pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti du že­mag­rin­džius elek­tri­nius au­to­bu­sus, ku­rie tu­rė­tų ne ma­žiau kaip po 16 sė­di­mų vie­tų ke­lei­viams, iš jų bent po vie­ną vie­tą, pri­tai­ky­tą ne­įga­lie­siems, spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems as­me­nims, o ben­dras įreng­tų sė­di­mų ir sto­vi­mų vie­tų skai­čius kiek­vie­na­me elek­tri­nia­me au­to­bu­se tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 20.

Šie au­to­bu­sai bus per­duo­ti nau­do­ti „Kaut­rai“. To­kiu bū­du ben­dro­vė pa­keis du da­bar nau­do­ja­mus įpras­ti­nius au­to­bu­sus.

Šios mies­to marš­ru­tus ap­tar­nau­jan­čios Kau­no ben­dro­vės ini­cia­ty­va sau­sio pa­bai­go­je be­veik sa­vai­tę Aly­taus gat­vė­mis te­stuotas vie­nas že­mag­rin­dis elek­tri­nis au­to­bu­sas, ga­lin­tis vež­ti per 80 ke­lei­vių, sie­kiant nu­sta­ty­ti, kaip jo ba­te­ri­ja re­a­guo­ja į oro tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čius, koks at­stu­mas įvei­kia­mas spau­džiant šal­čiams.

Pa­ste­bė­ta, kad vie­nu įkro­vi­mu ga­li­ma nu­va­žiuo­ti iki 400 ki­lo­met­rų. Ta­da va­žia­vi­mą elek­tri­niu au­to­bu­su iš­ban­dė ir mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­ris pa­si­džiau­gė ty­lia ir ra­mia ke­lio­ne to­kiu au­to­bu­su bei pa­brė­žė, jog no­ri­ma bū­ti ne tik ža­liu mies­tu dėl gam­tos, bet kad ir au­to­bu­sai, va­ži­nė­jan­tys mies­to gat­vė­mis, bū­tų ža­li.

Bet, kaip šian­dien ma­ty­ti, ža­lių, ar­ba eko­lo­giš­kų, au­to­bu­sų sa­vi­val­dy­bei vis dar ne­pa­vyks­ta įsi­gy­ti.

Spe­cia­lis­tų tvir­ti­ni­mu, pra­dė­ję va­ži­nė­ti elek­tri­niai au­to­bu­sai ga­lė­tų nau­do­tis mies­te pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je įreng­to­mis pa­kro­vi­mo elek­tra sto­te­lė­mis, jei­gu jiems tik­tų pa­kro­vi­mo liz­dai, nors prak­tiš­kai jung­tys yra stan­dar­ti­nės.

Aly­tu­je da­bar yra trys to­kios sto­te­lės, ku­rių įren­gi­mas kai­na­vo per 83 tūkst. eu­rų. Tam gau­ta 70 tūkst. 700 eu­rų eu­ro­pi­nė pa­ra­ma, li­ku­sią da­lį pri­si­dė­jo sa­vi­val­dy­bė.

Nau­jo di­zai­no pa­vil­jo­nai mies­to marš­ru­tų au­to­bu­sų sto­te­lė­se tu­ri at­si­ras­ti iki ge­gu­žės

„Kaut­ra“ ke­lei­vių per­ve­ži­mo pa­slau­gą mies­to marš­ru­tais Aly­tu­je tei­kia nuo 2018-ųjų gruo­džio pa­bai­gos. Su ja po lai­mė­to kon­kur­so sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šiu­si sep­ty­ne­rius me­tus truk­sian­čią su­tar­tį su ga­li­my­be ją pra­tęs­ti dar tre­jiems me­tams.

Tiks­liau – pa­si­ra­šy­tos dvi su­tar­tys: dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ir die­gia­mų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų ke­lei­vių per­ve­ži­mo sri­ty­je. Pir­mo­sios kai­na de­šim­čiai me­tų – per 18 mln. eu­rų su PVM, ant­ro­sios – 1,4 mln. eu­rų su PVM.

Kau­no ben­dro­vė nuo pa­slau­gos tei­ki­mo pra­džios iki šiol, iš­sky­rus ka­ran­ti­no dėl ko­ro­na­vi­ru­so lai­ko­tar­pį, dvy­li­kai mies­to marš­ru­tų ap­tar­nau­ti nau­do­ja 4 di­de­lius au­to­bu­sus, ku­riuo­se kar­tu su sto­vin­čiais ke­lei­viais yra iki 60 vie­tų, ir 25 ma­žus iki 22 vie­tų kar­tu su sto­vin­čiais ke­lei­viais au­to­bu­sus.

„Kaut­ra“ sa­vo dar­bo mies­to marš­ru­tuo­se pra­džio­je sep­ty­nio­se pa­grin­di­nė­se ir di­džiau­sių ke­lei­vių srau­tų su­lau­kian­čio­se sto­te­lė­se įren­gė švies­len­tes, ro­dan­čias au­to­bu­sų at­vy­ki­mo lai­ką. Per­nai to­kių švies­len­čių, bet jau sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va, ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, įreng­ta try­li­ka. Tad da­bar švies­len­tės vei­kia dvi­de­šim­ty­je dau­giau­sia ke­lei­vių su­lau­kian­čių mies­to marš­ru­tų au­to­bu­sų sto­te­lių.

Iš vi­so Aly­tu­je yra 195 vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lės. Iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos pa­vil­jo­nai su suo­liu­kais sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va bu­vo įreng­ti 35-io­se sto­te­lė­se.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Kau­no ben­dro­vė „Pri­sma­li­tus“, lai­mė­ju­si sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są, pra­dė­jo įren­gi­nė­ti funk­cio­na­les­nio di­zai­no – su me­di­niais suo­liu­kais, pa­že­min­to­mis pa­ki­lo­mis pa­vil­jo­nus mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų sto­te­lė­se. Iš vi­so to­kių pa­vil­jo­nų iki ge­gu­žės tu­ri at­si­ras­ti 40, šiuo me­tu ne visiškai įreng­ti 23. Šie darbai kainuos 121 tūkst. eurų su PVM, didžioji lėšų dalis – iš europinių fon­dų, 15 proc. iš minėtos su­mos prisideda savival­dybė.

D.Kli­men­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, iš kai ku­rių sto­te­lių, daž­niau­siai iš tų, ku­rio­se ren­ka­si daug žmo­nių, anks­tes­ni pa­vil­jo­nai per­ke­lia­mi į ato­kes­nes vie­tas, taip sie­kia­ma pa­to­gu­mo marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų ke­lei­viams.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.