Skulp­tū­ra „Sku­bėk lė­tai” va­žiuo­jan­čius ra­gins ne­spaus­ti ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lo (7)

Menininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai pasidžiaugė, kad Alytus miesto savivaldybė nepabijojo įgyvendinti jų idėjos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Menininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai pasidžiaugė, kad Alytus miesto savivaldybė nepabijojo įgyvendinti jų idėjos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Te­at­ra­li­zuo­tu Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­rių pa­si­ro­dy­mu vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ta me­ni­nin­kų bro­lių Al­gir­do ir Re­mi­gi­jaus Ga­ta­vec­kų su­kur­ta skulp­tū­ra „Sku­bėk lė­tai“. Me­no kū­ri­nys pa­sta­ty­tas Nau­jo­sios gat­vės žie­di­nė­je san­kry­žo­je, įva­žiuo­jant į Aly­tų nuo Kau­no pu­sės ir iš­va­žiuo­jant iš mies­to Kau­no kryp­ti­mi.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio tei­gi­mu, nuo pat pir­mo mo­men­to skulp­tū­ros at­si­ra­di­mo idė­ja bu­vo la­bai su­si­ju­si su mū­sų mies­tu. Su­si­ju­si to­dėl, kad ją kū­rė aly­tiš­kiai bro­liai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai. Už šią idė­ją bal­sa­vo aly­tiš­kiai, ją įgy­ven­di­no aly­tiš­kiai ir pro ją kas­dien pra­va­žiuos dau­gy­bė aly­tiš­kių. Skulp­tū­ra su­kė­lė daug dis­ku­si­jų iki jos pa­sta­ty­mo ir, ko ge­ro, apie ją bus kalba­ma dar il­gai.

Prie nau­jo kraš­to­vaiz­džio ele­men­to – skulp­tū­ros „Sku­bėk lė­tai“ – aly­tiš­kiai tik pra­de­da pri­pras­ti, ta­čiau nuo pro­jek­to pri­sta­ty­mo mies­te­lė­nai ją pra­mi­nė „Srai­ge“ ir ver­ti­na prieš­ta­rin­gai.

„Vi­si ži­no se­ną tie­są: dėl sko­nio, kaip ir dėl gro­žio, ne­si­gin­či­ja­ma. Kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo nuo­mo­nę, sa­vo su­pra­ti­mą, sa­vo po­žiū­rį apie mus su­pan­tį pa­sau­lį, apie gy­ve­ni­mą, apie me­ną. Skir­tin­gos nuo­mo­nės ir šian­die­ni­nės re­ak­ci­jos yra ir į Aly­tu­je iš­dy­gu­sią skulp­tū­rą „Sku­bėk lė­tai“, kvie­čian­čią su­si­mąs­ty­ti, ver­čiau ne­spaus­ti ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lo, o sku­bė­ti lė­tai“, – sa­kė me­ras N.Ce­siu­lis ak­cen­tuo­da­mas, jog, kur­da­mi skulp­tū­rą, bro­liai Ga­ta­vec­kai kū­rė ne gro­žį, ne de­ko­ro de­ta­lę, o idė­ją, ži­nu­tę. Ją kiek­vie­nas su­pras sa­vaip, to­dėl bus įvai­rių nuo­mo­nių. Vie­niems gra­žu, ki­tiems – ne, bet me­nas yra ne vien gro­žis, me­nas – ir min­tis.

Skulp­tū­ros au­to­riai pa­si­džiau­gė, kad sa­vi­val­dy­bė ne­pa­bi­jo­jo įgy­ven­din­ti iš­skir­ti­nės me­ni­nės idė­jos ir pa­kvie­tė ne­ver­tin­ti šio kū­ri­nio tik pa­gal gro­žį, o gi­lin­tis į ži­nią, ku­rią jis siun­čia. „Mes la­biau esa­me ša­li­nin­kai tų kū­ri­nių, ku­rie ke­lia in­ter­pre­ta­ci­jas. Vi­si kū­ri­niai ga­li eg­zis­tuo­ti ir džiu­gu, kad šian­dien tu­ri­me dar vie­ną kū­ri­nį, pa­va­di­ni­mu „Sku­bėk lė­tai“. Juk kny­gos ne­ver­ti­na­me pa­gal teks­to šrif­tą, vir­še­lį, mums svar­bus ir tu­ri­nys. Tad „įjun­ki­me“ fan­ta­zi­ją ir ne­ta­pa­tin­ki­me skulp­tū­ros su ko­kia nors in­ter­je­ro de­ta­le, žiū­rė­da­mi į ją su­si­kur­ki­me sa­vo pras­mę“, – ra­gi­no me­ni­nin­kai, dė­ko­da­mi vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie skulp­tū­ros at­si­ra­di­mo.

Anot au­to­rių, ku­riant skulp­tū­rą ne­bu­vo nau­do­ja­mas nei me­dis, nei mar­mu­ras. Me­ni­nin­kus su­ža­vė­jo ke­lio ati­tva­rai – me­džia­ga, kū­ry­bos pro­ce­se pa­ro­džiu­si sa­vo cha­rak­te­rį, su ku­riuo te­ko su­si­dur­ti ir skulp­tū­rą ga­mi­nu­siai AB „Ast­ra LT“.

„Šios skulp­tū­ros ga­my­ba  bu­vo rim­tas iš­šū­kis. Iš pra­džių ne­si­se­kė, bet, pa­ga­mi­nus spe­cia­lią įran­gą, pra­dė­jo ly­dė­ti sėk­mė“, – sa­kė AB „Ast­ra LT“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Se­mio­nas Bon­da­re­vas, vi­są lai­ką da­ly­va­vęs skulp­tū­ros ga­my­bos pro­ce­se.

Še­šių met­rų aukš­čio, srai­gės kiau­tą pri­me­nan­ti skulp­tū­ra bu­vo pa­ga­min­ta per 700 va­lan­dų. Prie jos dir­bo ben­dro­vės „Ast­ra LT“ tech­no­lo­gas Jo­nas Kir­kliaus­kas, kon­struk­to­rius Al­bi­nas Min­ke­vi­čius, dar­buo­to­jai Ro­mas ir Arū­nas Ne­sec­kai, su­vi­rin­to­jas Žy­gi­man­tas Gri­nius ir sta­ty­bos meist­ras Vi­das Sau­le­vi­čius. Skulp­tū­ros ga­min­to­jų ko­man­dos dar­bą jos au­to­riai Ga­ta­vec­kai pa­va­di­no žyg­dar­biu ir pa­brė­žė, jog be jų šio kū­ri­nio ne­bū­tų.

„Sa­vi­val­dy­bė skulp­tū­ros ga­my­bai sky­rė 10 tūkst. eu­rų, ta­čiau to­kia su­ma bu­vo per ma­ža. Ka­dan­gi tai bu­vo ne ko­mer­ci­nis, o idė­ji­nis pro­jek­tas, ben­dro­vė trūks­ta­mą da­lį pi­ni­gų pri­dė­jo iš sa­vo lė­šų, kaip do­va­ną mies­tui“, – sa­kė S.Bon­da­re­vas.

Sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je A.Ga­ta­vec­kas pra­sklei­dė pa­slap­ties skrais­tę, kiek ben­dro­vė sky­rė lė­šų: „Jei ne­klys­tu, kad įgy­ven­din­tų pro­jek­tą ga­myk­la AB „Ast­ra LT“ iš sa­vo ki­še­nės pri­mo­kė­jo 42 tūkst. eu­rų! Įspū­din­gas po­el­gis, nuo­sta­bi do­va­na!“

Skulp­tū­ros me­ni­nės kon­cep­ci­jos su­kū­ri­mo, ga­my­bos ir eks­po­na­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mui iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bu­vo skir­ta be­veik 7,5 tūkst. eu­rų, dau­giau nei 11 tūkst. eu­rų kai­na­vo šios skulp­tū­ros ga­my­bos ir eks­po­na­vi­mo pa­slau­gos.

Bro­liai Ga­ta­vec­kai yra ir žen­klo „Aly­tus my­liu“ bei mies­to var­tų su šiuo žen­klu au­to­riai.

Dai­va Bar­ta­še­vi­čiū­tė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kam biznis, o kam kringeliai. Gal gana tyčiotis iš Alytaus su tokiu "menu" ? Kodėl neskelbiamas konkursas ir neišrenkamas laimėtojas pastatyti skulptūrai ? Gal todėl, kad švogerių šaika pajautė byrančiys pinigėlius ir bent kokį kičą dabar įvardija kaip "meną" ? Gal paklauskite Lietuvoje nusipelniusių žymių menininkų nuomonės apie šitą bordiūrų kringelį

  Komentaras

  uzdrausti vazinet po Alytaus miesto gatves furoms Santaikos ir Ulonu gatvemis tiesiog vaziuoja viena paskui kita o milicininku Alytuje nera na nebent krumuose sugeba pastatyt trikoji ir tupet ilinde o kad furos vaziuoja visiems dzin

  Komentaras

  Už ką alytiškiai save taip baudžia? Pagrindiniam įvažiavimo žiede tokią po skulptūros pavadinimu įrengę? Tiek skirt lėšų, kaip nuo vaikų darželiuose mokesčius didina, dėl lėšų stygiaus? Jau ir taip per savivaldą kaip atbuli, ir dar užprogramuoja - judėk lėčiau?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.