Pu­nio­je ne­be­lie­ka pra­di­nių kla­sių (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Rug­pjū­čio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­kei­tė va­sa­ros pra­džio­je pri­im­tą spren­di­mą dėl kla­sių ir gru­pių skai­čiaus mo­kyk­lo­se at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais. Pa­kei­ti­mas ak­tu­a­liau­sias But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pra­di­nio ug­dy­mo sky­riui – nuo šie­me­čio rug­sė­jo čia ne­be­lie­ka pra­di­nu­kų.

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Gied­rė Vo­lun­ge­vi­čie­nė, jau pa­va­sa­rį, bai­gian­tis moks­lo me­tams, bu­vo aiš­ku, kad į But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus jung­ti­nes kla­ses da­bar­ti­nį rug­sė­jį at­eis tik apie 10 mo­ki­nių, o, va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais tei­sės ak­tais, su­da­ry­ti jung­ti­nių kla­sių jau ne­įma­no­ma: „Vy­ko dis­ku­si­jos su mo­ki­nių tė­vais dėl to­les­nio pra­di­nu­kų ug­dy­mo But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je, ku­ri yra už vie­nuo­li­kos ki­lo­met­rų nuo Pu­nios. Tad nuo rug­sė­jo Pu­nios sky­rių no­rė­ję lan­ky­ti pra­di­nu­kai bus ve­ža­mi į But­ri­mo­nių gim­na­zi­ją.“

Pu­nio­je ne­be­li­kus pra­di­nių kla­sių, But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos sky­rius čia ne­bus lik­vi­duo­ja­mas.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad mi­nė­tos gim­na­zi­jos Pu­nios pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius vei­kia Pu­nios se­niū­ni­jos pa­sta­te, o bu­vu­sios mo­kyk­los pa­sta­tas bent kol kas sto­vi tuš­čias.

G.Vo­lun­ge­vi­čie­nės tei­gi­mu, Pu­nio­je iš­lie­ka Butrimonių gim­na­zi­jos pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius, nuo at­ei­nan­čio rug­sė­jo ja­me veiks miš­ri prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė, o jei at­si­ras­tų dau­giau pra­di­nu­kų, bū­tų at­nau­jin­ta pra­di­nių kla­sių veik­la.

Pra­ėju­siais moks­lo me­tais Aly­taus ra­jo­no mo­kyk­los tu­rė­jo 1 tūkst. 446 mo­ki­nius su prieš­mo­kyk­li­nu­kais. At­ei­nan­čiais moks­lo me­tais jų ti­ki­mą­si su­lauk­ti šiek tiek ma­žiau – 1 tūkst. 409.

Ra­jo­ne vei­kia še­šios gim­na­zi­jos. Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja tu­ri Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rių ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius Dau­guo­se bei Ven­ciū­nuo­se, Sim­no gim­na­zi­jai pri­klau­so iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius šia­me mies­te, Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jai – iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius Mi­ros­la­ve, But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja taip pat tu­ri iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rių, ku­ris vei­kia But­ri­mo­ny­se, ir Pu­nios pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.

Be pa­val­džių sky­rių dir­ba Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus ir Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jos.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.