Lie­tu­vo­je pra­dė­jo veik­ti Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­ba: Aly­taus sto­tis ta­po te­ri­to­ri­niu sky­riu­mi (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Anks­čiau Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­di Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis ta­po Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos Aly­taus te­ri­to­ri­niu sky­riu­mi. Rūtos JASIONIENĖS nuotr.
Anks­čiau Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­di Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis ta­po Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos Aly­taus te­ri­to­ri­niu sky­riu­mi. Rūtos JASIONIENĖS nuotr.
Liepos 1-ąją Lietuvoje oficialiai pradėjo veikti Greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Į ją sujungtos 48 šalyje buvusios ir daugeliu atvejų savivaldybėms pavaldžios greitosios medicinos pagalbos stotys, išskyrus privačias. Alytaus greitosios medicinos pagalbos stotis, kuri anksčiau buvo pavaldi Alytaus rajono savivaldybei, tapo minėtos tarnybos Alytaus teritoriniu skyriumi.

Bus va­do­vau­ja­ma­si vie­no­dais stan­dar­tais

Va­do­vau­jan­tis pri­im­tais ati­tin­ka­mais tei­sės ak­tais dėl ša­lies grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos per­tvar­kos, pas­ta­ro­ji už­tru­ko be­veik dve­jus me­tus. Ir pa­ga­liau lie­pos 1-ąją Lie­tu­vo­je ofi­cia­liai pra­dė­jo veik­ti Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­ba.

Į šią tar­ny­bą su­jung­tos 48 ša­ly­je bu­vu­sios ir dau­ge­liu at­ve­jų sa­vi­val­dy­bėms pa­val­džios grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tys, iš­sky­rus pri­va­čias, ku­rios vei­kia Ši­la­lė­je, Vi­sa­gi­ne ir dvi bri­ga­dos Klai­pė­do­je.

Kaip sa­ko svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Arū­nas Dul­kys, tei­kiant grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gas Lie­tu­va bu­vo be­ne pas­ku­ti­nė Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ku­ri ne­tu­rė­jo vie­nin­gos tar­ny­bos: „Da­bar si­tu­a­ci­ja kei­čia­si ir ne­lie­ka pil­kų­jų zo­nų, kur gy­ven­to­jai ne­su­lauk­da­vo pa­gal­bos ar­ba jos su­lauk­da­vo ne lai­ku.“

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos tin­kla­la­py­je skel­bia­ma, kad tai vie­na tar­ny­ba, vei­kian­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je ir dir­ban­ti pa­gal vie­nin­gą stan­dar­tą.

Tar­ny­bos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ne­ri­jaus Mi­ke­lio­nio pa­ste­bė­ji­mu, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­čių su­jun­gi­mas yra svar­bus ir esa­miems, ir bū­si­miems dar­buo­to­jams: „Kiek­vie­nas no­ri dirb­ti šiuo­lai­kiš­ko­je, pa­ti­ki­mo­je ap­lin­ko­je. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jui svar­bu mo­der­ni tech­ni­ka gy­vy­bėms gel­bė­ti, dar­bas su rei­kia­mo dy­džio ko­man­da ir, ži­no­ma, už­tik­ri­na­mos orios ir sau­gios dar­bo są­ly­gos, aiš­ki mo­ty­va­ci­nė ir kar­je­ros sis­te­ma.“

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­ba pa­gal sa­vo veik­los mas­tą ta­po vie­na di­džiau­sių svei­ka­tos sis­te­mos or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je. Pa­vyz­džiui, per­nai į šios pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nes gy­ven­to­jai krei­pė­si be­veik mi­li­jo­ną kar­tų, o iš­vy­ki­mų skai­čius sie­kė per 700 tūkst.

Mi­nė­tai tar­ny­bai skir­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jos sie­kia apie 50 mln. eu­rų. Pi­ni­gai bus pa­nau­do­ti in­fra­struk­tū­rai ir pa­tal­poms at­nau­jin­ti, – įsi­gy­ja­mi nau­ji grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai su mo­der­nia įran­ga, mo­ko­mi šios pa­gal­bos spe­cia­lis­tai, per­kva­li­fi­kuo­ja­mi vai­ruo­to­jai.

 

Prie Aly­taus te­ri­to­ri­nio sky­riaus – Prie­nų grei­to­ji

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­ba vei­kia kaip at­ski­ras ju­ri­di­nis vie­ne­tas prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, jos ad­mi­nist­ra­ci­ja dir­ba Kau­ne.

Tar­ny­ba tu­ri fi­lia­lus Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je ir Šiau­liuo­se. O jiems ir pačiai tarnybai yra pa­val­dūs sep­ty­ni te­ri­to­ri­niai sky­riai.

Anks­čiau Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­di Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis ta­po Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos Aly­taus te­ri­to­ri­niu sky­riu­mi. Šio sky­riaus su­dė­ty­je at­si­dū­rė Prie­nų grei­to­ji, ku­ri vei­kė prie Prie­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro.

Da­bar Aly­taus te­ri­to­ri­nia­me sky­riu­je yra per 120 dar­buo­to­jų, ku­rių di­dži­ą­ją da­lį su­da­ro pa­ra­me­di­kai ir slau­gy­to­jai. Šio sky­riaus va­do­vė – iki lie­pos 1-osios Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties di­rek­to­rės pa­rei­gas ėju­si Jo­li­ta Gru­zins­kie­nė.

 

„Dėl pa­sto­čių min­čių yra, bet dar rei­kia su­si­tvar­ky­ti vi­du­je“

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus N.Mi­ke­lio­nio tei­gi­mu, į nau­ją struk­tū­rą per­ėjo vi­si šios pa­gal­bos sto­čių dar­buo­to­jai, o ko­kie bus po­ky­čiai at­ei­ty­je, šian­dien dar anks­ti kal­bė­ti: „Ga­liu tik tiek pa­sa­ky­ti, kad iš be­veik 3 tūks­tan­čių dar­buo­to­jų iki 15 pro­cen­tų me­di­kų yra prieš­pen­si­nio ar pen­si­nio am­žiaus, kai ku­riuo­se sky­riuo­se jų trūks­ta. Tad siek­si­me bū­ti pa­trauk­lūs bū­si­miems dar­buo­to­jams, ku­rių rei­kės ir dėl pa­slau­gų plėt­ros, ir dėl na­tū­ra­lios esan­čių dar­buo­to­jų kai­tos.“

Kad pa­ra­me­di­kų, slau­gy­to­jų trūks­ta ir Aly­taus te­ri­to­ri­nia­me skyriuje, sa­kė jo va­do­vė J.Gru­zins­kie­nė.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei svars­tant klau­si­mą dėl jai pa­val­džios Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties per­da­vi­mo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, bu­vo kal­ba­ma apie pa­ža­dus Sim­ne ir Dau­guo­se, sie­kiant ope­ra­ty­ves­nės pa­gal­bos gy­ven­to­jams, įsteig­ti pa­sto­tes.

Ar to­kios pa­sto­tės yra nau­jai pra­dė­ju­sios veik­ti Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos pla­nuo­se? „Dėl pa­sto­čių min­čių yra, bet dar rei­kia su­si­tvar­ky­ti vi­du­je“, – tvir­ti­no šios tar­ny­bos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  greitoji atsirado tik nuo liepos 1 dienos uztat prie 2 metus skambinau i greitaja pagalba tai sake kad atvaziuos po 40 minuciu paklausus kodel taip ilgai tai atsake kad vaziuos is Lazdiju

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.