Nr. 76 (13892)

2023-07-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 76 (13892) skaitykite:

  • Ofi­cia­liai nepa­si­skel­bian­ti Aly­taus mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma ga­li pri­šauk­ti net tie­sio­gi­nį val­dy­mą
  • Vals­ty­bės die­nos šven­tę Dau­guo­se kū­rė vi­sas ra­jo­nas
  • Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jai už bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės puo­se­lė­ji­mą Vidz­gi­rio miš­ke su­teik­tas FSC eko­sis­te­mi­nių pa­slau­gų ser­ti­fi­ka­tas
  • Jei po­mė­gis mie­las, nė­ra sun­ku jį su­de­rin­ti su dar­bu
  • Šven­to Jo­kū­bo ke­lias Lie­tu­vo­je: jau­ni­mo es­ta­fe­tė tę­sia­si
  • Dau­guo­se – Uk­rai­nos me­ni­nin­kų pa­dė­kos kon­cer­tas
  • Sek­ma­die­nį gi­męs – ku­ni­gu už­augs
  • Są­jū­džio 35-me­čio pro­ga: kaip to­li esa­me nuo Są­jū­džio skelb­tų ide­a­lų?
  • Tu­ri­nin­gai vai­kų va­sa­rai sto­vyk­lo­se – sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma
  • Kvie­čia­me kreip­tis dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams sky­ri­mo
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra (AP­VA) bir­že­lio 22 d. or­ga­ni­za­vo kon­fe­ren­ci­ją „Re­no­va­ci­jos ak­tu­a­li­jos“. Šios kon­fe­ren­ci­jos me­tu bu­vo...
Prie Il­gio eže­ro, Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­je, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, per 60 žmo­nių mė­tė­si spal­vo­to­mis dul­kė­mis, ku­rios sim­bo­li­za­vo mū­sų šir­dies gra­žiau­sius bei...
Liepos 1-ąją Lietuvoje oficialiai pradėjo veikti Greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Į ją sujungtos 48 šalyje buvusios ir daugeliu atvejų savivaldybėms pavaldžios greitosios medicinos pagalbos...
Lie­pos 6-ąją, mi­nint Vals­ty­bės – Lie­tu­vos Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną, Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da šia pro­ga už nuo­pel­nus Lie­tu­vai ir už jos var­do...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.