Šim­ta­me­tė bu­vu­si kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja: „Vi­są gy­ve­ni­mą la­bai daug ju­dė­jau“ (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Iš­ėju­si į pen­si­ją Birutė iš Sim­no grį­žo gy­ven­ti į tė­viš­kę, rei­kė­jo rū­pin­tis tė­vų so­dy­ba, ūkiu.
Iš­ėju­si į pen­si­ją Birutė iš Sim­no grį­žo gy­ven­ti į tė­viš­kę, rei­kė­jo rū­pin­tis tė­vų so­dy­ba, ūkiu. Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus ra­jo­ne, Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jo­je, Ūd­ri­jos kai­me gy­ve­nan­čiai bu­vu­siai il­ga­me­tei tuo­me­tės Sim­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai Bi­ru­tei Kun­cai­tei šian­dien, bir­že­lio 1-ąją, su­kan­ka 100 me­tų. Pa­skam­bi­nus ir pa­si­pra­šius pas ją į sve­čius pa­si­kal­bė­ti tik­rai ne­ei­li­nio gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se, Bi­ru­tė gu­viu bal­su pa­reiš­kė: „At­va­žiuo­kit, pri­im­siu.“ Mo­te­ris su­ti­ko sė­dė­da­ma kie­me, pa­vė­sy­je, ir pir­miau­sia pa­pra­šė nu­fo­tog­ra­fuo­ti prie gim­to na­mo, jos se­ne­lių Ma­li­naus­kų ir tė­vų Kun­cų šei­mų at­min­čiai pa­sta­ty­to kop­lyt­stul­pio (nuotr.). Bi­ru­tei jis bran­gus kaip ir jos se­ne­lių bei tė­vų so­dy­ba Ūd­ri­jos kai­me, to­kio pat pa­va­di­ni­mo eže­ro pa­kran­tė­je.

Pri­si­mi­nė kū­ri­mo­si pra­džią Ūd­ri­jos kai­me

B.Kun­cai­tės se­ne­liai Ma­li­naus­kai iš jos ma­mos pu­sės ben­drą gy­ve­ni­mą pra­dė­jo kur­ti ne­to­li Ūd­ri­jos esan­čia­me Jac­ko­nių kai­me. Ten pa­si­sta­tė na­mą, svir­ne­lį, tu­rė­jo ūki­nių ir mais­to pre­kių par­duo­tu­vę.

Ka­dan­gi par­duo­tu­vė­je bu­vo pre­kiau­ja­ma ir alu­mi, Bi­ru­tė pri­si­me­na, kaip se­ne­lis pa­sa­ko­da­vo apie ap­si­lan­kan­čiuo­sius iš­ger­ti: „Jei at­ėjo­te at­si­ger­ti alaus– pra­šau. Jei at­ėjo­te pri­si­ger­ti, čia ne vie­ta. Se­ne­lis bu­vo tvar­kin­gas žmo­gus, bu­vo siu­vė­jas, jam ne­pa­ti­ko ne­tvar­ka ir gir­tuok­lys­tės.“

Ban­kru­ta­vus tuo­me­čiam Ūd­ri­jos dva­rui ir jo tur­tą ban­kui ėmus par­da­vi­nė­ti, Bi­ru­tės se­ne­lis įsi­gi­jo da­lį eže­ro ir že­mės Ūd­ri­jos kai­me.

„Taip ma­no se­ne­liai Ma­li­naus­kai 1908 me­tais pra­dė­jo kur­tis Ūd­ri­jo­je. Iš Jac­ko­nių kai­mo per­si­ve­žė na­mą, svir­ne­lį. Iš bu­vu­sio Ūd­ri­jos dva­ro dar įsi­gi­jo kiau­li­des ir pa­si­sta­tė ūki­nį pa­sta­tą, kluo­ną. Ta­čiau ra­miai gy­ven­ti ir ūki­nin­kau­ti il­gai ne­pa­vy­ko. Pra­si­dė­jus Pir­ma­jam pa­sau­li­niam ka­rui, gel­bė­da­mas šei­mą se­ne­lis su žmo­na ir ke­tu­rio­mis duk­ro­mis pa­si­trau­kė į Ru­si­ją. So­dy­bos prie­žiū­rą pa­ti­kė­jo gi­mi­nai­čiams“, – pa­sa­ko­jo Bi­ru­tė.

Pa­si­bai­gus ka­rui Ma­li­naus­kai grį­žo į so­dy­bą. Bi­ru­tės ma­ma, vy­riau­sia Ma­li­naus­kų duk­ra, čia gy­ven­da­ma su­si­tuo­kė, su­si­lau­kė dvie­jų sū­nų ir duk­ros.

Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro bai­su­mai ne­ap­len­kė šei­mos. Ru­sų oku­pan­tai nu­šo­vė jau­niau­sią B.Kun­cai­tės bro­lį, šei­mai tik per ste­buk­lą pa­vy­ko iš­veng­ti trem­ties. Nors že­mės bu­vo at­im­tos, ta­čiau so­dy­bą pa­vy­ko iš­sau­go­ti.

Vy­riau­sia­s Bi­ru­tės bro­lis Al­fre­das iš­si­kraus­tė į Kau­ną, įgi­jo aukš­tą­jį kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jo iš­si­la­vi­ni­mą, ta­po ži­no­mu leng­va­at­le­čiu.

 

Mo­ky­to­jau­ti pra­dė­jo de­vy­nio­li­kos me­tų

B.Kun­cai­tė, bai­gu­si pri­va­čią Prie­nų gim­na­zi­ją ir me­tus pa­lan­kiu­si pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jų kur­sus, de­vy­nio­li­kos me­tų pra­dė­jo dirb­ti Laz­di­jų ra­jo­no No­ra­gė­lių kai­mo mo­kyk­lo­je.

„La­bai jau no­rė­jo­si mo­ky­tis, to­dėl po me­tų mo­ky­to­ja­vi­mo įsto­jau į Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą Kau­ne stu­di­juo­ti so­cio­lo­gi­jos. Kai bai­gė­si vie­ni moks­lo me­tai, į uni­ver­si­te­tą at­ėjo vo­kie­čiai ir lie­pė re­gist­ruo­ti į Dar­bo cen­trą, su­pra­to­me, kad bū­si­me ve­ža­mi dar­bams į Vo­kie­ti­ją. Kiek ži­nau, nie­kas iš mū­sų kur­so nė­jo į tą cen­trą ir ne­si­re­gist­ra­vo. Aš grį­žau į Ūd­ri­ją, pra­dė­jau dirb­ti pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja, vė­liau mo­kiau is­to­ri­jos, dir­bau kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja, tu­rė­jau auk­lė­ja­mą­sias kla­ses“, – min­ti­mis da­li­ja­si B.Kun­cai­tė.

O kai at­ėjo 1949 me­tų pa­va­sa­ris, bai­gė­si moks­lo me­tai, Bi­ru­tė su­lau­kė Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo va­do­vų pa­siū­ly­mo per­ei­ti dirb­ti kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja į tuo­me­tę Sim­no vi­du­ri­nę mo­kyk­lą.

„Ne­la­bai no­rė­jo­si pa­lik­ti dar­bą Ūd­ri­jo­je, juk čia ma­no na­mai, bet ir ne­ga­lė­jau ne­su­tik­ti. Ir taip nuo 1949 me­tų iki 1978 me­tų, iki pen­si­jos, dir­bau kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja Sim­no vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Kei­tė­si di­rek­to­riai, bet su vi­sais su­gy­ve­no­me, dir­bau auk­lė­ja­mą­jį dar­bą kla­sė­se. Bu­vo daug ga­bių vai­kų, pa­si­rin­ku­sių ma­no spe­cia­ly­bę, daug pui­kių ie­ti­nin­kų pa­vy­ko iš­ug­dy­ti. O ži­not, kas skau­džiau­sia bū­da­vo? Ogi, kai vie­nas ki­tas Sim­no gy­ven­to­jas ma­ne pa­va­din­da­vo buo­že. Ko­kia aš buo­žė? Ma­no se­ne­liai ir tė­vai vis­ką už­si­dir­bo“, – mo­ters pri­si­mi­ni­muo­se plyks­te­li pa­tir­tas gy­ve­ni­mo kar­tė­lis.

Iš­ėju­si į pen­si­ją ji iš Sim­no grį­žo gy­ven­ti į tė­viš­kę, rei­kė­jo rū­pin­tis tė­vų so­dy­ba, ūkiu.

Mo­te­ris sa­ko ir da­bar daž­nai nu­ei­nan­ti į Ūd­ri­jos eže­ro pa­kran­tę, nuo ku­rios at­si­ve­ria pui­kūs ir mie­li vaiz­dai: „Man čia vis­kas sa­va, tie­siog at­si­gau­nu. Man daug pa­de­da bro­lio duk­ra, jos sū­nus. Ko dau­giau rei­kia se­nat­vė­je? Svar­bu bū­ti ne­už­mirš­tai, o jei dar jau­tie­si ir my­li­ma ar­ti­mų žmo­nių, kas ga­li bū­ti ge­riau?“

 

„Mū­sų gi­mi­nė­je ne­bu­vo su­lau­ku­sių­jų šim­to me­tų“

Bi­ru­tė pri­si­pa­žįs­ta, nors jau ne­ma­žai jos bu­vu­sių auk­lė­ti­nių yra iš­ke­lia­vu­sių į am­ži­ny­bę, bet vis dar at­si­ran­da pri­si­me­nan­čių ją, kaip bu­vu­sią kla­sės auk­lė­to­ją. Pa­vyz­džiui, vie­na auk­lė­ti­nė, da­bar gy­ve­nan­ti Ame­ri­ko­je, vis pa­skam­bi­na ir sa­ko bū­ti­nai at­lėk­sian­ti ap­lan­ky­ti.

Bu­vu­si kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja jau tu­ri pa­kvie­ti­mą lie­pą da­ly­vau­ti pas­ku­ti­nės jos auk­lė­ja­mo­sios kla­sės Sim­no vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je su­si­ti­ki­me po 50 me­tų. Nors pa­kvie­ti­mas ma­lo­nus, bet Bi­ru­tė bent kol kas ne­pla­nuo­ja vyk­ti.

„Ar­gi toks su­si­ti­ki­mas ma­no me­tams?“– sa­vęs ir mū­sų klau­sia bu­vu­si mo­ky­to­ja ir tuoj pat šmaikš­tau­da­ma pri­du­ria: „Mū­sų gi­mi­nė­je ne­bu­vo su­lau­ku­sių­jų šim­to me­tų. Tik aš to­kia il­ga­am­žė. Ma­tyt, to nu­si­pel­niau.“

Ir kaip gi šimt­me­čio su­lau­ku­sios Bi­ru­tės ne­pa­klau­si to­kio gar­bin­go am­žiaus re­cep­to? „Vi­są gy­ve­ni­mą la­bai daug ju­dė­jau. Ir ne tik mo­kyk­lo­je per kū­no kul­tū­ros pa­mo­kas. Ne­ma­žai ki­lo­met­rų tek­da­vo par­ei­ti į na­mus iš dar­bo grį­žus au­to­bu­su ar iš na­mų iki au­to­bu­sų sto­te­lės. Ir na­muo­se te­ko daug dirb­ti, juk kaž­ka­da laikiau gy­vu­lius. Ju­dė­ji­mas la­bai daug duo­da, jis rei­ka­lin­gas žmo­gui.“

Šian­dien, bir­že­lio 1-ąją, 100 me­tų pa­si­tin­kan­ti bu­vu­si kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja, Ūd­ri­jos gy­ven­to­ja B.Kun­cai­tė ne­abe­jo­ti­nai su­lauks svei­kin­to­jų. Juk tiek daug mei­lės ir sa­vos šir­dies ati­duo­ta bu­vu­siems mo­ki­niams, ar­ti­mie­siems, ap­lin­ki­niams. Te­gul pir­mo­ji va­sa­ros die­na Jū­sų na­muo­se pra­žys­ta gra­žiau­siais žie­dais, te­gul Jū­sų na­muo­se pa­sklin­da ap­si­lan­kan­čių­jų ge­ru­mas, ku­rio Jūs pa­ti ne­sto­ko­ja­te ir mo­ka­te juo da­lin­tis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Buvęs Jūsų mokinys. Džiaugiuosi, kad buvote mano mokytoja, kad per fizinį "pamuštravojote", ačiū. Nebuvau super sportininku, bet sportą myliu visą gyvenimą, čia ir Jūsų nuopelnas. Linkiu sveikatos ir mušti ilgaamžiškumo rekordus. Vytautas

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.