Emi­li­ja Pa­kė­nai­tė: „Vi­sa­da rei­kia verž­tis į prie­kį” (2)

Emilija baletas
Nors, pa­sak Emi­li­jos, ba­le­tas rei­ka­lau­ja daug dva­si­nių ir ma­te­ria­li­nių re­sur­sų, vis­gi tai at­per­ka ke­rin­čio gro­žio ba­le­ri­nos ir jų at­lie­ka­mi šo­kiai. Nuotr. iš as­me­ni­nio ar­chy­vo.
Šiandien – Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Jos iš­va­ka­rė­se su mo­ki­niais kal­bė­jo­me apie vai­kų pa­rei­gas, tei­ses ir sva­jo­nes. Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos 7c kla­sės mo­ki­nė Emi­li­ja Pa­kė­nai­tė (nuotr.) nuo tre­jų me­tų sie­kia sa­vo sva­jo­nės. Ko­kia tai sva­jo­nė ir jos kai­na, su­ži­no­si­te pa­skai­tę gim­na­zi­jos jau­nų­jų žur­na­lis­tų (mo­ky­to­ja Ilo­na Šu­lins­kė) in­ter­viu su Emi­li­ja.

– Emi­li­ja, tai nuo kiek me­tų ei­ni sa­vo sva­jo­nės link?

– Sa­vo sva­jo­nę ve­juo­si nuo tre­jų. Iš vi­so jau vie­nuo­li­ka me­tų.

 

– Emi­li­ja, tai ko­kia ta Ta­vo di­džiau­sia sva­jo­nė?

– La­bai no­rė­čiau bū­ti gar­siau­sia pa­sau­ly­je pri­ma­ba­le­ri­na, šok­ti Pa­ry­žiaus ope­ros ir ba­le­to te­at­re.

 

– Ko­dėl bū­tent ba­le­tas?

– Nuo pat ma­žens la­bai ža­vė­jau­si ba­le­ri­nų suk­ne­lė­mis. Jos man at­ro­dė ypač gra­žios, bliz­gios, nu­sags­ty­tos dei­man­tu­kais, ka­rū­nė­lė­mis, ku­rio­mis puo­šia­si ba­le­to šo­kė­jos.

O dau­giau­sia ža­ve­sio ir in­tri­gos man kė­lė pu­an­tai. Ki­lo tiek daug klau­si­mų: kaip ba­le­ri­nos šo­ka ant pirš­tų ga­lų, ar joms skau­da, ar aš taip pat ga­lė­čiau pa­ban­dy­ti?

Nuo to lai­ko taip su­si­do­mė­jau ba­le­tu, kad ma­nęs nie­kas ne­at­skirs nuo jo.

 

– Kuo Ta­ve taip ža­vi ba­le­tas?

– Ba­le­ri­nai rei­kia tu­rė­ti la­bai daug už­si­spy­ri­mo ir va­lios. Iš tik­rų­jų ba­le­tas ug­do šias sa­vy­bes. Jei­gu bū­si minkš­ta, nie­ka­da nie­ko ne­pa­siek­si. Jei­gu gal­vo­si, kad ai, nie­ko, ki­tą kar­tą pa­si­seks, ar­ba už­lei­si ko­kią mer­gai­tę, tai taip ir bus vi­sa­da. Ba­le­te vi­sa­da rei­kia verž­tis į prie­kį, ko­vo­ti už sa­ve ir ne­leis­ti lip­ti ant gal­vos nei mo­ky­to­jams, nei mer­gai­tėms.

 

– Mi­nė­jai, kad ba­le­tą šo­ki jau vie­nuo­li­ka me­tų. Kiek lai­ko ski­ri tre­ni­ruo­tėms? Ar daž­nai jos vyks­ta?

– Tre­ni­ruo­juo­si kiek­vie­ną die­ną Vil­niu­je. Per die­ną tu­riu 2–3 pa­mo­kas. Vie­na pa­mo­ka trun­ka va­lan­dą ir 30 mi­nu­čių. Iš vi­so per die­ną šo­ku maž­daug nuo 3 iki 4 va­lan­dų, kar­tais net pen­kias.

 

– Ar sie­ji sa­vo at­ei­tį su ba­le­tu?

– Taip, no­rė­čiau bū­ti pro­fe­sio­na­li ba­le­ri­na ar­ba ba­le­to mo­ky­to­ja.

 

– Ko pa­lin­kė­tum mer­gai­tėms, no­rin­čioms tap­ti ba­le­ri­no­mis?

– Iš tie­sų pa­lin­kė­čiau la­bai la­bai daug už­si­spy­ri­mo ir svei­ka­tos. Ba­le­tas yra la­bai žiau­rus spor­tas. Vi­sų pir­ma, tu­ri ati­tik­ti nu­sta­ty­tas nor­mas, sver­ti bū­tent tiek, kiek rei­kia. Ba­le­ri­nos tu­ri bū­ti liek­nos, to­dėl kar­tais ten­ka ir die­tos pa­si­lai­ky­ti. Ir man te­ko tai pa­tir­ti.

Taip pat rei­kia la­bai no­rė­ti šok­ti. Šis spor­tas pa­ly­gin­ti bran­gus, nes į sa­vo pir­mą­ją pa­mo­ką at­ėju­si mer­gai­tė pri­va­lo tu­rė­ti dau­gy­bę prie­mo­nių, pa­vyz­džiui, gu­my­tę kuo­dui su­riš­ti, tin­kle­lį, špil­kų, šu­kas, la­ko, glaus­ti­nu­kę, si­jo­nė­lį, pėd­kel­nes (ir ne bet ko­kias, o to­kias, ku­rių pa­de tu­ri bū­ti sky­lė), pu­an­tus (ba­le­to ba­te­lius), šilt­ba­čius. Ber­niu­kams pa­pras­čiau, nes jiems rei­kia bal­tų ar­ba juo­dų marš­ki­nė­lių, juo­dų ar­ba bal­tų tim­pų, ba­le­to ba­te­lių, šilt­ba­čių.

Iš­var­dy­tus da­ly­kus pri­va­lo tu­rė­ti pra­de­dan­tie­ji. O štai pro­fe­sio­na­lai pu­an­tus per mė­ne­sį su­lau­žo 4–6 kar­tus. Vie­nų pu­an­tų po­ra kai­nuo­ja 100–200 eu­rų. Ir dar suk­ne­lės, pa­vyz­džiui, ma­no pe­le­nų ro­ži­nė suk­ne­lė kai­na­vo tūks­tan­tį eu­rų. O kur dar šo­kių ke­lio­nės po pa­sau­lį ir vi­si ki­ti ap­da­rai ba­le­tui. To­dėl rei­kia ge­rai ap­gal­vo­ti sa­vo no­rus ir ga­li­my­bes. Na, o jei­gu troš­ki­mas yra di­des­nis už vis­ką, tuo­met lin­kiu ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir sėk­mės!

 

– Emi­li­ja, pa­si­da­link nau­jau­sia ži­nia – pa­sie­ki­mais ba­le­te ir kur ki­tą­met mo­ky­sie­si. 

– Pa­ga­liau įsto­jau į sa­vo iš­sva­jo­tą­ją mo­kyk­lą – Na­cio­na­li­nę M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­lą (ba­le­to sky­rių)!!! O va­sa­rą pa­si­ro­dy­siu su An­dže­li­kos Cho­li­nos šo­kio te­at­ru prem­­je­ro­je „Jau­nys­tė“. Su­si­ti­ki­me!

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.