Vi­siems mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tams va­do­vau­ja so­cial­de­mok­ra­tai (19)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus miesto savivaldybė
Ge­gu­žės 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­skir­ti jos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ir pa­va­duo­to­jai. Vi­siems ke­tu­riems ko­mi­te­tams va­do­vau­ja dau­giau­sia – 19 man­da­tų – mies­to ta­ry­bo­je tu­rin­tys so­cial­de­mok­ra­tai.

Vei­kia ke­tu­ri ko­mi­te­tai

Kaip ir anks­tes­nės ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je vei­kia ke­tu­ri ko­mi­te­tai: Ap­lin­kos ir plėt­ros, In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to bei Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų.

Ge­gu­žės 25-ąją po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pa­sky­rė jų pir­mi­nin­kus ir pa­va­duo­to­jus. Vi­sų ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kais ir pa­va­duo­to­jais pa­skir­ti ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vai.

Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tui va­do­vau­ja Hen­ri­kas Ši­vo­kas, jo pa­va­duo­to­jas – Va­lius Mi­ce­vi­čius.

In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas – Min­dau­gas Ši­ma, pa­va­duo­to­jas – Ro­lan­das Juo­nys.

Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke pa­skir­ta Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, pa­va­duo­to­ja – Ri­man­tė Ado­mai­tie­nė.

Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tui va­do­vau­ja Ona Ba­le­vi­čiū­tė, jos pa­va­duo­to­ja – Ade­lė Dim­šie­nė.

 

Gaus di­des­nį at­ly­gi­ni­mą

Ko­vo 30-ąją vy­ku­sia­me pas­ku­ti­nia­me pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas nau­jas ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas, ku­ris ėmė ga­lio­ti šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai.

Įsi­ga­lio­jus nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mui, ta­ry­bai su­teik­ta tei­sė reg­la­men­te nu­si­ma­ty­ti at­ly­gį už dar­bą ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų ar ko­mi­si­jų po­sė­džiuo­se vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio ri­bo­se nuo 0,5 iki 1 jo dy­džio.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba ją pa­kei­sian­tiems ta­ry­bos na­riams nu­sta­tė, kad už mi­nė­tą dar­bą at­ly­gi­ni­mas bus ap­skai­čiuo­ja­mas mak­si­ma­liu – vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio ko­e­fi­cien­tu. Šio dar­bo už­mo­kes­čio dy­dis ša­ly­je kei­čia­si kas ket­vir­tį, da­bar jis yra 1 tūkst. 960 eu­rų ne­at­skai­čius mo­kes­čių.

Iki tol ta­ry­bos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai ar jų pa­va­duo­to­jai už dar­bą gau­da­vo kaip ei­li­niai ta­ry­bos na­riai.

Nuo šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos veik­los pra­džios įsi­ga­lio­ju­sia­me nau­ja­me reg­la­men­te nu­ma­ty­ta, kad pir­mi­nin­kams už dar­bą bus skai­čiuo­ja­ma 0,2, pa­va­duo­to­jams – 0,1 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio di­des­nio dy­džio ko­e­fi­cien­tais.

Tad pa­skir­ti nau­ji Aly­taus mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ir jų pa­va­duo­to­jai už dar­bą juo­se gaus di­des­nius at­ly­gi­ni­mus nei ei­li­niai ta­ry­bos na­riai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Pripažinkim, bet pas socdemų elitą veidukai intelelektu nesužaloti. Perbėgusių tesiniai su potekste , permainom miesto labui negresia. O štai, kad patys jie išgyvent bent kokia kaina, čia stresinų situacijų derinių į ateity supersočiai.

  Komentaras

  Jau ir socdemai po rinkimų sumandrėjo nuo per didelės laimės būt vienvaldžiais. Daug nervų jiems kainuoja ir kainuos. Sugebėjo su visuomene susierzint- per daug anksti pradėjo nesiskaityt.

  Komentaras

  Dėl paskolų ten apačioj vėl pramovė, nes. Situacija dėl paskolų fone, atseit apie 10 milijonų biudžete perkelinėja metai iš metų ir šių metų deficitinis biudžetas, per gerkles jau eina per savivaldą. Kaip stresuodami per tarybą didina vaikams mokesčius už darželius, dalis nervuojas ir aišku erzina miestą, kad iki tiek neefektyvūs valdyme, jau per nervus eina ir naujai tarybai. Iš pat kadencijos pradžios susierzint su visuomene ir didėja, ir virt šiose sultyse tas pats kas ant vaistų sau dirba. O įpusėjo metai, tuoj metų pabaiga ir pasijus deficitinio biudžeto grimasos ant savo kailių. Žmonės dar piktesni taps. Nes šie valdantys, per rinkimus buvę veržlūs, po veržlumo neliko ir tik stresai kaip patiems išgyvent, nuo silpniausių diriant. O alytiškiui pensija eina, groja .. ir dzin, jei Alytuj nenori normaliai per savivaldą vystytis.

  Komentaras

  Alytuj bijo apie tai konstatuot, kad miesto sėkmingo vystymo pagrindiniai koziriai, tai - efektyviai miesto labui išnaudot galingus pramonės parko ir aerodromo potencialus. Dėl aerodromo, kur normaliam vystyme per tarybą rurėjo sprest pagal tarybos išimtinę kompetenciją pagal sav. Įst. 16 str., 2., 40), kur vėl atskiri per teismų sprendimus sutrukdė, neregėtas įžulumas taip trukdant žmonių rinktai tarybai sprest. Bet per tai atskiri atsilupėliai trukdo miesto interesams ir patys įsikalė esmėj.. bankrotinei agonijai. Su įdomiais scenarijais vertais jų. Ne šiaip kaip kam skausminga tema dėl aerodromo. O dėl alytiškio atseit kvailelio, parašė komentare prieš rinkimus, kad miesto labui reikia išvalyt atskirų metodus .., padaryta. Dabar liko tų likučių konvulsijos, jų pačių sultyse juos supūdinsim visų akyse.

  Komentaras

  Kitose šalies savivaldybėse, merai ir tarybos nariai patys jaučiantys neatsakingai naudojęsi politikų išmokomis ir nepagrindiantys jų čekučiais, iš anksto patys gražina į biudžetą tas išmokų sumas. O Alytuj per abi savivaldybes, ar tokių atvejų nėra, kad tylu? Ar Alytuj ponams negalioja įstatymai? Apie žiniasklaidos objektyvumą nėra ko kalbėt?

  Komentaras

  Gyvenimas greitai eina ir viskas sparčiai keičias. Jei rinkimus Alytuj laimėję dėka to, kad tuo met žmonių nevengė kaip kiti privengė, šiandien ir laimėję žmonių privengia. Net situacijos dėl tarybos narių. mero išmokų gali koreguot situacijas. Kitur merai deklaruoja išmokų pagrystumus, Alytuj tylu. Tarsi ne toj pačioj Lietuvoj, kur vienodi įstatymai turi būt, egzistuotų?

  Komentaras

  Per visą Lietuvą viešina istorijas dėl čekučių. Tik Alytuj per abi savivaldybes - ar tyla prieš audrą? Pav. dėl Jonavos mero, kaip be kelių minučių būsimam premjerui, taip suaudrino, kad. Klausimas dėl atsistatydinimų, ar atstatydinimų? Ar Alytus tam pasiruošęs?

  Komentaras

  Labai priklauso abi Alytaus savivaldybės, jei drys paanalizuot jų politikų išmokų teisingumą, kaip pavyzdžiui dėl Jonavos savivaldybės paanalizavo. Ir nėra ten ramybės.. O Alytuj kol kas užgniaužia šiom temom tabu.

  Komentaras

  Virš 30 metų didžiausią priešpriešą demonstruoja priesaikas davę laikytis įstatymų politikai ir teisėsauga, kad slopint iniciatyvas miestą užvest į sėkmingą vystymą efektyviai išnaudojant pramonės parko ir aerodromo potencialus... Čia yra strateginiai sėkmingos plėtros koziriai, kur blokuojama šiom kryptim. Ir dabar valdantieji iki šių temų net nedrysta prabilt. Kaip ir per rinkimus nedryso. Imitacija tik į apačias lesintis, erzintis dėl likučių išgyvent.

  Komentaras

  Absoliutus sastingis abiejose Alytaus savivaldybėse. Ypač dėl tarybos narių išmokų įpatumų susigūžę. Be iniciatyvų, tik kaip patiems kuo ramiau išgyvent. Ne vienoj taryboj kaip priklausytų pagal įstatymus, nesimato kad per tarybos posėdžius būt prisistatę valdančiais ir opozicijom. Nors per abi savivaldybes dideli potencialai, ypač per bendrą pramonės parką modernizuojant, kol kas nepanašu, kad bandytų eit į priekį. Tai po tyliukais tūno.

  Komentaras

  Akmenės meras, kur ir socdemas garbingesnio amžiaus, šiuo metu į Akmenės lez pritraukinėja apie 0,5 milijardo investicijų. Ko dėka jau sukurta 300 gerai apmokamų darbo vietų, dar papildomai steigia 200 darbo vietų. Akmenėj gyventojų tik apie 20 tūkstančių, bedarbystė maža. Lez dirba tik 20 procentų akmeniečių, kiti atvyksta iš kitų savivaldybių. Dėl ko Akmenės savivaldybė gerina miesto infrastruktūrąą, kad atvykusiems būt patogu gyvent. Palyginimui Alytaus mieste gyventojų apie 50 tūkstančių, infrastruktūra geresnė, o investicijas nuviliojo Akmenės kaimas. Vėl pasirodo paskutiniais metais iš ministerijos fondų savivaldybių pramonės parkų/lez modernizuot buvo skiriama apie 1 milijonas eurų. Pasinaudojo Marijampolė, Jonava.., Alytuj nėr kam strateguot ir projektų ruošt. Vietoj to, anoj kadencijoj užsiiminėjo menkaverčiais skandalais, dabar nuo darželio vaikų mokesčius didina. Superšauni komanda, vietoj rimtų darbų, dirt nuo silpniausių. Apie rimtas strategijas net neklaust, nes vėl tradiciškai negirdi,nepastebi..

  Komentaras

  Per savivaldą tikslas- efektyviai miesto labui panaudot turimą potencialą. Kuris Alytuj ir dabar didelis. Gali gerai vystytis, jei efektyviai išnaudoja galingus pramonės parko ir aerodromo potencialus, daro reikiamas pertvarkas, bet. Tuo nešviečia per visus paskutinius virš 30 metų. Dėl pramonės parko ir aerodromo čia atskiri per teisėsaugos intrigas malšina. Partinukai nedrysta į šią sferą nosies kišt kol kas. Lieka smulkmė į apačias per savivaldą dėl likučių erzintis. Štai tokia miesto valdymo filosofija per policinio metodo dvejopų standartų prizmę. Kol kas po rinkimų - sastingis paskui įvykius. Ir apie ką viešai bijo garsiau prabilt, dvivaldystė. Viena pusė į valdžią rinkti meras su taryba, kurie atsakingi ir atskaitingi. Ir tik iš jų gali reikaut alytiškiai. Kita pusė, kaip aerodromo atveju, į valdžią nerinkti teismai ir asociacija su fintais, kurie nerinkti. Todėl neatsakingi, neatskaitingi. O atsakomybė kaip kvaileliams merui ir tarybai. Šio mazochizmo tasa ir nykina miestą. Nors alytiškiai per rinkimus parodė valią atskirus eliminuot iš valdymo, bet to maža.

  Komentaras

  Kur ir šioj kadencijoj, pagal sav. Įst. 16 str., 2,. 40) - pagal tarybos išimtinę kompetenciją taryboj patvirtinti pačios savivaldybės ir jos sektorių siekiami plėtros vystymo konkretūs tikslai. Kad pati savivaldybė, taryba su komitetais bei miestas aiškiai žonotų. Kokių konkrečių tikslų siekia per savivaldą? Nes nesant to, gaunas jie rūpinas tik kaip jiems išgyvent viso miesto interesų saskaita. Jei taip, tai čia dvaro, o ne rimtos savivaldos, požymiai. Priminsim, pagal Konst. 46 str., valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. Alytaus atveju tarybos sprendimai turi būti naudingi apie 50 ,tūkstančių alytiškių labui. Vėl nesimato info dėl politikų išmokų pagrystumų, kaip kitur viešina. Nesimato Kontrolės komiteto, komisijų sudarymų..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.