Nr. 64 (13880)

2023-06-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 64 (13880) skaitykite:

  • Tė­vams, no­rin­tiems ves­ti vai­kus  į „Sa­ka­lė­lio” prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, pa­siū­ly­ta rink­tis ne­to­lie­se esan­čias pro­gim­na­zi­jas
  • Ku­ror­to gy­ven­to­jai pa­sa­kė „ne” gat­vei ša­lia pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko
  • Pa­gerb­ti ma­te­ma­ti­kai ga­būs mo­ki­niai ir jų mo­ky­to­jai
  • Kas taps 2003 me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­jos lau­re­a­tais?
  • Jau šį penk­ta­die­nį Aly­tus nu­švis ža­lia spal­va: ža­da įspū­din­gą ren­gi­nį
  • „Pri­va­lo­me sem­tis stip­ry­bės iš pra­ei­ties, sa­vo tė­vų ir se­ne­lių,
  • ne­pa­mirš­ti tau­tos is­to­ri­jos, ma­žiau de­juo­ti ir drą­siai žvelg­ti į at­ei­tį”
  • Aš­tun­tą­ją „Adam­kia­dą” But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je ap­glė­bė ge­ru­mo spar­nai
  • Vai­kai die­nos cen­truo­se va­sa­rą iš­ky­laus, vyks į eks­kur­si­jas ir sto­vyk­las
  • Šokan­tys But­ri­mo­nys sma­giai nu­tei­kė ir da­ly­vius, ir žiū­ro­vus
Ge­gu­žės 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­skir­ti jos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ir pa­va­duo­to­jai. Vi­siems ke­tu­riems ko­mi­te­tams va­do­vau­ja...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.