Spe­cia­lis­tai griau­na mi­tus apie klau­sos apa­ra­tus (1)

Klausos aparatas
Klau­sos nu­sil­pi­mas yra tre­čia daž­niau­sia vy­res­nių žmo­nių lė­ti­nė me­di­ci­ni­nė būk­lė po ar­tri­to ir hi­per­ten­zi­jos. Trys iš de­šim­ties vy­res­nių nei 65 me­tų am­žiaus žmo­nių skun­džia­si įvai­raus laips­nio klau­sos pa­blo­gė­ji­mu, o su­lau­kus 75 me­tų, su­tri­ku­si klau­sa var­gi­na ko­ne kas an­trą.

Pa­sak gy­dy­to­jos oto­ri­no­la­rin­go­lo­gės Vi­jos Vai­nu­tie­nės, klau­sos su­pras­tė­ji­mą ga­li­me įtar­ti, kai vis daž­niau no­ri­si pa­pra­šy­ti pa­šne­ko­vo, kad jis pa­kar­to­tų tai, ką sa­kė, kai bū­nant di­des­nė­je kom­pa­ni­jo­je ar triukš­min­ges­nė­je ap­lin­ko­je tam­pa sun­ku iš­girs­ti ir su­pras­ti kal­bą, kai lyg ir gir­di­me gar­są, ta­čiau žo­džiai su­si­lie­ja, tam­pa sun­ku su­pras­ti pa­šne­ko­vą, nuo­lat no­ri­si pa­gar­sin­ti ra­di­ją ar te­le­vi­zo­rių. Pro­gre­suo­jant klau­sos sil­pnė­ji­mui, daž­nai jau­čia­mas ir ben­dras nuo­var­gis, daž­ni gal­vos skaus­mai, mie­go su­tri­ki­mai, ga­li su­ma­žė­ti ne tik pro­ti­nis, bet ir fi­zi­nis dar­bin­gu­mas, nes žmo­gus yra nuo­lat įsi­tem­pęs ir tu­ri įdė­ti daug pa­stan­gų, kad iš­girs­tų.

 

Klau­sos apa­ra­tai – pa­grin­di­nė klau­sos re­a­bi­li­ta­ci­nė prie­mo­nė

Pa­sak V.Vai­nu­tie­nės, ga­li­mi 3 pa­grin­di­niai klau­sos su­tri­ki­mų gy­dy­mo bū­dai – me­di­ka­men­ti­nis, ope­ra­ci­nis bei re­a­bi­li­ta­ci­nis. Šie me­to­dai tai­ko­mi pri­klau­so­mai nuo klau­sos su­tri­ki­mą su­kė­lu­sios prie­žas­ties. Esant klau­sos pa­blo­gė­ji­mui vy­res­nia­me am­žiu­je, pa­grin­di­nė klau­sos re­a­bi­li­ta­ci­nė prie­mo­nė yra klau­sos apa­ra­tų nau­do­ji­mas. Ta­čiau nors spe­cia­lis­tai pri­pa­žįs­ta, jog klau­sos apa­ra­tai – vie­nas efek­ty­viau­sių klau­sos at­kū­ri­mo bū­dų, o juos ga­mi­nan­čios įmo­nės kas­met siū­lo vis pa­žan­ges­nes tech­no­lo­gi­jas, tik da­lis ne­pri­gir­din­čių­jų žmo­nių jais nau­do­ja­si.

 

Daž­niau­si mi­tai, dėl ku­rių klau­sos apa­ra­tus del­sia­ma įsi­gy­ti

Klau­sos cen­tro „Au­dio­me­di­ka“ klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tė Dai­va Char­si­ka sa­ko, kad klau­sos apa­ra­tus ne­re­tai del­sia­ma įsi­gy­ti dėl įvai­rių apie juos sklan­dan­čių mi­tų, ir ap­ta­ria tuos, su ku­riais jai ten­ka su­si­dur­ti daž­niau­siai.

 

Dė­vint klau­sos apa­ra­tus, klau­sa dar la­biau pa­blo­gės. Tai – tik­rai ne­tie­sa. Klau­sos apa­ra­tai vei­kia, kaip tre­ni­ruok­lis – jie sti­mu­liuo­ja klau­sos ner­vus ir klau­sos cen­trus sme­ge­ny­se, taip ne­leis­da­mi klau­sai ir to­liau blo­gė­ti. „Klau­są ga­li­ma pa­ly­gin­ti su rau­me­ni­mis. Juk jei­gu at­si­sė­si­me ir ne­ju­dė­si­me sa­vai­tę ar mė­ne­sį, mū­sų rau­me­nys pra­dės nyk­ti, taps sun­ku ju­dė­ti. Tas pats vyks­ta ir su klau­sa. Tuo tar­pu ne­šio­jan­čių klau­sos apa­ra­tus žmo­nių klau­sos nu­sil­pi­mo ly­gis lie­ka sta­bi­lus, o kal­bos su­vo­ki­mas ir klau­sos cen­trų veik­la ge­rė­ja“, – tei­gia klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tė.

 

Klau­sos apa­ra­tai ne­pa­to­gūs ir di­de­li, su jais at­ro­dy­siu ne­pa­trauk­liai. D.Char­si­kos tei­gi­mu, tie­sa yra to­kia, kad ap­lin­ki­niai žmo­nės daž­niau pa­ste­bi klau­sos su­tri­ki­mą, o ne klau­sos apa­ra­tus. Pa­sak jos, šiuo­lai­ki­niai apa­ra­tai tiek sa­vo iš­vaiz­da, tiek funk­ci­jo­mis stip­riai ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­kų. Šiuo me­tu siū­lo­ma dau­gy­bė įvai­riau­sių spal­vų, dy­džių – nuo di­des­nių iki vi­siš­kai ne­pa­ste­bi­mų – klau­sos apa­ra­tų.

 

Klau­sos apa­ra­tai la­bai bran­gūs. Pa­sak klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tės, klau­sos apa­ra­tų kai­nos ga­li bū­ti įvai­rios. Apa­ra­tai vi­suo­met pa­ren­ka­mi ir pri­tai­ko­mi in­di­vi­du­a­liai, at­si­žvel­giant į žmo­gaus klau­sos nu­sil­pi­mo ly­gį, au­sies lan­dos ana­to­mi­ją, gy­ve­ni­mo bū­dą, as­me­ni­nius po­rei­kius ir fi­nan­si­nius lū­kes­čius. Spe­cia­lis­tė pri­me­na, kad vi­si pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu (PSD) draus­ti vai­kai ir su­au­gu­sie­ji, ku­riems diag­no­zuo­tas tam tik­ro ly­gio klau­sos su­tri­ki­mas, tu­ri ga­li­my­bę gau­ti Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos kom­pen­suo­ja­mus klau­sos apa­ra­tus, o no­rin­tie­ji įsi­gy­ti aukš­tes­nės kla­sės klau­sos apa­ra­tus, ga­li pa­si­nau­do­ti da­li­ne kom­pen­sa­ci­ja. Dėl kom­pen­suo­ja­mų klau­sos apa­ra­tų rei­kia kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją bei gy­dy­to­ją oto­ri­no­la­rin­go­lo­gą.

 

Klau­sos apa­ra­tai su­ke­lia švil­pi­mą ir ki­tus pa­ša­li­nius gar­sus, to­dėl su jais jau­siuo­si ne­kom­for­tiš­kai. D.Char­si­ka sa­ko, jog tech­no­lo­gi­jos la­bai stip­riai pa­to­bu­lė­jo – šiuo­lai­ki­niai klau­sos apa­ra­tai tu­ri įdieg­tas švil­pi­mo slo­pi­ni­mo funk­ci­jas ir ne­sklei­džia jo­kių pa­ša­li­nių gar­sų. Pra­dė­jus juos ne­šio­ti, po ke­lių die­nų net pa­mirš­ta­ma, kad kaž­kas įdė­ta į au­sis.

 

Tam, kad gir­dė­čiau, pa­kan­ka vie­no klau­sos apa­ra­to. „Mes vi­si tu­ri­me dvi au­sis ir du klau­sos cen­trus sme­ge­ny­se, to­dėl jei­gu no­ri­me ko­ky­biš­kai gir­dė­ti ir su­pras­ti, ką mums sa­ko, tu­ri­me ne­šio­ti du klau­sos apa­ra­tus. Tik taip ga­li­me su­pras­ti žmo­nių kal­bą triukš­min­go­je ap­lin­ko­je, gar­są, sklin­dan­tį iš TV ar ra­di­jo, nu­sta­ty­ti gar­so šal­ti­nio vie­tą, erd­vi­nį jo ju­dė­ji­mą, to­dėl leng­viau pri­si­tai­ko­me prie gar­sų ki­ti­mo. Be to, au­sis yra ir pu­siau­svy­ros or­ga­nas. Ne­šio­jant vie­ną klau­sos apa­ra­tą, ga­li su­trik­ti pu­siau­svy­ra ir dėl to pa­di­dė­ti kri­ti­mo ti­ki­my­bė“, – pa­aiš­ki­na klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tė.

 

Klau­sos apa­ra­tus rei­kia dė­vė­ti tik kaž­kur ei­nant. Pa­sak D. Char­si­kos, klau­sos apa­ra­tus rei­kia nau­do­ti kas die­ną. „Klau­sos cen­trai sme­ge­ny­se tu­ri bū­ti nuo­lat sti­mu­liuo­ja­mi ap­lin­kos gar­sų. Už­si­dė­da­mi klau­sos apa­ra­tą vos ke­lioms va­lan­doms per die­ną, jūs pa­varg­si­te klau­sy­tis, nes tai bus ne­įpras­tas gar­si­nis krū­vis sme­ge­nims“, – įspė­ja ji.

 

Pri­rei­kus, klau­sos apa­ra­tą ga­li­ma pa­si­sko­lin­ti iš vy­ro, žmo­nos ar kai­my­no. D.Char­si­ka sa­ko, kad klau­sos apa­ra­tai, kaip ir aki­niai, ko­re­guo­jan­tys re­gė­ji­mą, kiek­vie­nam žmo­gui, at­si­žvel­giant į ty­ri­mų re­zul­ta­tus, tu­ri bū­ti pa­ren­ka­mi in­di­vi­du­a­liai ir pri­tai­ko­mi pa­gal jo po­rei­kius – tik ta­da jie bus nau­din­gi ir kom­for­tiš­ki.

 

Klau­sos apa­ra­tai – kom­for­tiš­kam gy­ve­ni­mui

„Klau­sos apa­ra­tai su­tei­kia žmo­gui ga­li­my­bę su klau­sa, ko­kią jis tu­ri, gy­ven­ti to­kį gy­ve­ni­mą, ko­kio jis no­ri. Ne­šio­jant apa­ra­tus grįž­ta pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi, no­ras ben­drau­ti su ap­lin­ki­niais, tam­pa­me emo­ciš­kai stip­res­ni, drą­ses­ni, pa­ti­ria­me ma­žiau įtam­pos, lė­čiau pa­vargs­ta­me. Klau­sos apa­ra­tai ne tik pui­kiai at­ku­ria mus su­pan­čius gar­sus, bet ir at­lie­ka be­lai­džių au­si­nių, te­le­fo­no lais­vų ran­kų įran­gos funk­ci­jas. Tai­gi, jie lei­džia jaus­tis mak­si­ma­liai kom­for­tiš­kai, kad ir ką be­veik­tu­mė­te“, – api­ben­dri­na klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tė Dai­va Char­si­ka.

 

Užs. Nr. 028

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.