Dau­giau­sia pro­ble­mų dėl nuo­to­li­nio ug­dy­mo Aly­tu­je ky­la bū­re­liams, ku­rių veik­lo­je bū­ti­nas tie­sio­gi­nis ben­dra­vi­mas (50)

Saulė Pinkevičienė
nuotr.
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se star­ta­vo nuo­to­li­nis mo­ky­mas, ku­rio pra­džia, kaip ir ti­kė­ta­si, tech­no­lo­giš­kai ne­bu­vo la­bai sklan­di. Stri­go in­ter­ne­tas, so­cia­li­niai tin­klai mir­gė­jo tė­vų skun­dais dėl ne­vei­kian­čio TA­MO (vie­nu me­tu sis­te­ma ga­li nau­do­tis iki 20 tūkst. var­to­to­jų, ta­čiau ry­ti­nės ap­kro­vos žen­kliai vir­ši­jo li­mi­tus, to­dėl sis­te­mo­je at­si­ra­do trik­džių) ar ki­tų mo­ky­mui skir­tų ap­lin­kų, mo­ky­to­jai su vai­kais ben­dra­vo „Mes­sen­ger“ pro­gra­mo­je.

Nuo­to­li­nis iš­šū­kis – di­de­lė per­mai­na, ne vis­kas pa­vyks iš­kart

„Moks­lo me­tai kai ku­rio­se ša­ly­se yra už­bai­gia­mi, vai­kai per­ke­lia­mi į ki­tą kla­sę su min­ti­mi, kad ki­tais me­tais mo­ky­mo­si pro­ce­sas bus in­ten­sy­ves­nis. To­kius va­rian­tus mes taip pat svars­to­me. Yra su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri per po­rą sa­vai­čių tu­rė­tų įver­tin­ti vi­sas ap­lin­ky­bes“, – va­kar prieš pie­tus si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius.

Kaip bū­tų ga­li­ma ver­tin­ti nuo­to­li­nio mo­ky­mo star­tą Aly­tu­je? Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės, ben­dro vaiz­do va­kar dar ne­bu­vo ga­li­ma su­si­da­ry­ti. „Vi­siš­kai su­pran­ta­ma, kad sis­te­mos su­de­ri­ni­mui rei­kės lai­ko, ne­si­no­rė­jo truk­dy­ti švie­ti­mo įstai­gų klau­si­mais, kaip jiems se­ka­si, nes vi­si ži­no­me, kad die­na Lie­tu­vos švie­ti­mui va­kar bu­vo ypa­tin­ga“, – kal­bė­jo R.Ali­šaus­kie­nė.

Pa­va­duo­to­ja sa­kė pa­ti esan­ti nu­si­tei­ku­si op­ti­mis­tiš­kai, nes Aly­taus mo­kyk­los at­sa­kin­gai ruo­šė­si nuo­to­li­niam mo­ky­mui, tai­gi ma­nan­ti, kad, ne­pai­sant ne­sklan­du­mų, bent ne­di­de­le ap­im­ti­mi tik­rai bus ga­li­ma ju­dė­ti į prie­kį ir kol kas nė­ra pa­grin­do ap­ta­ri­nė­ti to­kių sce­na­ri­jų, kaip moks­lo me­tų pa­bai­gos dras­tiš­kas pa­anks­ti­ni­mas.

„Svar­biau­sia – ge­ra­no­riš­kas nu­tei­ki­mas iš abie­jų pu­sių, tur­būt ne­rei­kė­tų ti­kė­tis, kad jau pir­mą­ją mi­nu­tę nuo­to­li­nis mo­ky­mas star­tuos vi­so­se plat­for­mo­se ir vyks be su­tri­ki­mų“, – sa­kė R.Ali­šaus­kie­nė. Ji ma­no, kad pro­ble­mų tik­rai kils, bet jas vi­sas ga­li­ma iš­spręs­ti ben­dro­mis pa­stan­go­mis, o adap­ta­ci­jai yra bū­ti­nas lai­kas, nes vi­suo­ti­nis nuo­to­li­nis mo­ky­mas tik­rai ne­men­kas iš­šū­kis vi­siems ir di­de­lė per­mai­na.

Dėl mo­kes­čio už „nuo­to­li­nius“ bū­re­lius – su­si­ra­ši­nė­ji­mas su mi­nis­te­ri­ja

Švie­ti­mo sis­te­mo­je šiuo me­tu daug klau­si­mų ky­la ir dėl nuo­to­li­nio ug­dy­mo spe­ci­fi­nėms mo­ki­nių gru­pėms. Vie­na jų – spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tys vai­kai.

Pa­sak R.Ali­šaus­kie­nės, spe­cia­lis­tų, pa­vyz­džiui, lo­go­pe­dų pa­gal­ba jiems bus or­ga­ni­zuo­ja­ma nuo­to­li­niu bū­du. Tė­vus nuo­to­li­niu bū­du kon­sul­tuos ir pail­gin­tos gru­pės auk­lė­to­jos, mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jai.

„Šie at­ve­jai yra pa­kan­ka­mai in­di­vi­du­a­lūs, tai­gi bus ban­do­ma įma­no­mai or­ga­ni­zuo­ti pa­gal­bą kiek­vie­nu jų, ti­ki­ma­si, kad ak­ty­viai įsi­trauks ir tė­vai“, – sa­ko R.Ali­šaus­kie­nė.

Ne­ma­žai pro­ble­mų dėl nuo­to­li­nio dar­bo ky­la ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­goms. Pra­ėju­sią sa­vai­tę kai ku­rios jų su­lau­kė tė­vų re­ak­ci­jos, kad už nuo­to­li­nius už­si­ė­mi­mus jie mo­kė­ti ne­no­ri – pra­šo bū­ti nuo jų at­lei­džia­mi, ar­ba vai­kai už­si­ė­mi­mų vir­tu­a­liai ne­be­lan­kys.

„Krei­pė­mės į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­mi re­ko­men­da­ci­jų, kaip rei­kė­tų elg­tis šio­je si­tu­a­ci­jo­je, nes jo­kių iš­ly­gų to­kiam at­ve­jui dėl mo­kes­čių nė­ra nu­ma­ty­ta, tam rei­kia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo. Jei mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duos, gal­būt at­lei­di­mas nuo mo­kes­čių ga­lė­tų bū­ti vyk­do­mas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu. Kol kas vyks­ta in­ten­sy­vus su­si­ra­ši­nė­ji­mas su mi­nis­te­ri­ja šiais klau­si­mais“, – pa­ste­bi R.Ali­šaus­kie­nė.

Dau­giau­sia pro­ble­mų ky­la dėl kai ku­rių bū­re­lių, ku­rių veik­loms bū­ti­nas tie­sio­gi­nis ben­dra­vi­mas. Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­los kol kas sėk­min­gai dė­lio­ja­si sa­vo veik­lą nuo­to­li­niu bū­du.

„Te­ko pa­dir­bė­ti, bet re­zul­ta­tas džiu­gi­na“

„Nuo­to­li­nio mo­ky­mo pra­džia Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je bu­vo sėk­min­ga, kol kas dir­ba­me be trik­džių,“ – va­kar po pie­tų „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ne­rin­ga Ba­bi­jo­nie­nė.

Mo­kyk­la pa­si­ren­gė nuo­to­li­niam mo­ky­mui „Mic­ro­soft Of­fi­ce 365“ pro­gra­mo­je, vaiz­do pa­mo­kos vyks­ta „Te­ams“ plat­for­mo­je. Nu­ma­to­ma, kad to­kiu bū­du bus or­ga­ni­zuo­ja­ma 30–50 pro­cen­tų kon­tak­ti­nių va­lan­dų. Mo­ky­to­jai jau yra pa­si­ren­gę nuo­to­li­nio ug­dy­mo veik­los pla­nus. Va­kar po pie­tų bu­vo nu­ma­ty­ta su­reng­ti mo­ky­to­jų nuo­to­li­nę vaiz­do kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je bū­tų ap­tar­ta, kaip se­kė­si star­tas ir ką rei­kė­tų to­bu­lin­ti. Mo­kyk­los ser­ve­ry­je yra su­kur­ti var­di­niai elek­tro­ni­niai pa­štai vi­siems mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams, ku­riais bus siun­čia­mos už­duo­tys.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai