Nr. 39 (13415)

2020-04-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 39 (13415) skaitykite:

 • „Dre­vi­nu­ko” ir „Sa­ka­lė­lio” ben­druo­me­nės ap­skun­dė jiems ne­pa­lan­kią Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo nu­tar­tį
 • Ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas: šv. Ve­ly­kų Mi­šios vyks be žmo­nių
 • Alytaus smulkiajam ir vidutiniam verslui – 50 tūkst. eurų savivaldybės parama pagal SVV programą
 • Aly­tiš­kių ini­cia­ty­va – disk­gol­fo par­kas
 • Alytaus smulkiajam ir vidutiniam verslui – 50 tūkst. eurų savivaldybės parama pagal SVV programą
 • Bai­siau už ko­ro­na­vi­ru­są: nuo šir­dies ir krau­jo­ta­kos li­gų Lie­tu­vo­je kas­met mirš­ta dau­giau nei 20 tūkst. žmo­nių
 • Ug­nia­žo­lė – pa­gal­ba on­ko­lo­gi­niams li­go­niams ko­ro­na­vi­ru­so me­tu
 • Kaip elg­tis, kad ka­ran­ti­nas ne­si­baig­tų sky­ry­bo­mis
 • Ko­dėl mais­tą ver­ta ga­min­ti su mei­le
 • Se­no­vės lie­tu­viui lie­pa – gy­va bū­ty­bė
 • Pri­žiū­rė­ki­te laip­ti­nes! Rei­kia prie­mo­nių? Pa­rū­pin­si­me.
 • Do­va­no­ti kom­piu­te­riai džiu­gi­na Aly­taus jau­ni­mo cen­tro ug­dy­ti­nius
 • Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niams – du kom­piu­te­riai
 • Ra­gi­na už­sie­ny­je dir­ban­čius lie­tu­vius ne­grįž­ti švęs­ti Ve­ly­kų
 • Prof. Val­das Ra­ku­tis: ka­riai ir ko­ro­na­vi­ru­sas pa­sau­ly­je
 • Po­pie­žius pra­šo ko­ro­nak­ri­zės me­tu mels­tis už ži­niask­lai­dos dar­buo­to­jus
 • Fak­tų tik­ri­ni­mo die­na: ko­vo­ti ten­ka ir su dez­in­for­ma­ci­jos vi­ru­su
„Aly­taus nau­jie­nos” su­si­sie­kia su aly­tiš­kiais įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se, pra­šy­da­mi pa­pa­sa­ko­ti apie esa­mą si­tu­a­ci­ją dėl pan­de­mi­jos, ko­kią jie ma­to ap­lin­kui, apie sa­vo ir ki­tų žmo­nių re­ak­ci­jas į tai, kas vyks­ta. Ar jau­čia­tės sau­gūs, ko lin­ki­te šiuo me­tu tau­tie­čiams Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je? Kalbėjosi Saulė Pinkevičienė.
Va­kar Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se star­ta­vo nuo­to­li­nis mo­ky­mas, ku­rio pra­džia, kaip ir ti­kė­ta­si, tech­no­lo­giš­kai ne­bu­vo la­bai sklan­di. Stri­go in­ter­ne­tas, so­cia­li­niai tin­klai...
Nuo šiandien ir iki birželio 15 d. galite balsuoti už labiausiai patikusią iniciatyvą! Raginkite tai daryti ir savo draugus, nes laimėjusi iniciatyva bus įgyvendinta savivaldybės biudžeto lėšomis.
Va­kar, ba­lan­džio 1-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, dar ne­bu­vo gau­ti vi­si Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te net ko­vo 30-ąją pa­im­tų mė­gi­nių dėl ko­ro­na­vi­ru­so at­sa­ky­mai....
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“, kaip pri­klau­so pa­gal Dar­bo ko­dek­są, Už­im­tu­mo tar­ny­bai prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo...
Nuo šian­dien, ba­lan­džio 2-osios, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi pa­skir­tas Ro­mas Čer­nius. Iki šiol jis de­par­ta­men­to...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.