Ke­tu­rių ta­ry­bos na­rių ini­cia­ty­vai pri­tar­ta: mo­ki­nius mai­ti­nan­čios įmo­nės su­lau­kė pa­gal­bos (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, jos pa­va­duo­to­ja Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, šio ko­mi­te­to na­riai Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir Val­das Rač­kaus­kas inicijavo du ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tus dėl pa­gal­bos mo­ki­nius mai­ti­nan­čioms įmo­nėms.
Lap­kri­čio 30-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė ke­tu­rių ta­ry­bos na­rių, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to at­sto­vų pa­reng­tiems dviem spren­di­mų pro­jek­tams dėl pa­gal­bos mo­ki­nius mai­ti­nan­čioms įmo­nėms. Nuo at­ei­nan­čio sau­sio pa­di­din­tos ne­mo­ka­mų pus­ry­čių pa­ruo­ši­mo vie­nam mo­ki­niui ir to­kių pat pie­tų pa­ruo­ši­mo vie­nam mo­ki­niui kai­nos. Taip pat 50 proc. su­ma­žin­ta mo­kyk­lų val­gyk­lo­se nuo­mo­ja­mos mais­tui ruoš­ti rei­ka­lin­gos įran­gos nuo­mos kai­na.

Pa­ruo­ši­mo kai­nos pa­di­din­tos dvi­gu­bai

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, jos pa­va­duo­to­ja Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, šio ko­mi­te­to na­riai Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir Val­das Rač­kaus­kas ini­ci­ja­vo du ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tus dėl pa­gal­bos mo­ki­nius mai­ti­nan­čioms įmo­nėms.

Dar rug­sė­jo pa­bai­go­je mies­to va­do­vai ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ga­vo sep­ty­nių mai­ti­ni­mo įmo­nių, ku­rios šias pa­slau­gas tei­kia be­veik vi­so­se ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, pra­šy­mą šiuo, ener­ge­ti­nių re­sur­sų brang­me­čiu, at­leis­ti nuo val­gyk­lų pa­tal­pų bei jo­se esan­čios įran­gos nuo­mos mo­kes­čio, taip pat pa­di­din­ti mais­to ga­my­bai iki šiol skir­tas lė­šas.

Toks jų pra­šy­mas bu­vo svars­to­mas ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­te, surastas sutarimas ir mi­nė­tų ke­tu­rių jos na­rių ini­cia­ty­va pa­reng­ti du spren­di­mų pro­jek­tai, ku­rie pa­teik­ti svars­ty­ti lap­kri­čio 30-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je. Jiems abiem bu­vo pri­tar­ta.

Pir­muo­ju ta­ry­bos spren­di­mu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius įpa­rei­go­tas pa­keis­ti per­nykš­čio rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­tą įsa­ky­mą dėl nu­sta­ty­tų ne­mo­ka­mų pus­ry­čių vie­nam vai­kui pa­ruo­ši­mo ir to­kių pat pie­tų vie­nam vai­kui pa­ruo­ši­mo kai­nų.

Pa­gal lap­kri­čio 30-ąją pri­im­tą mies­to ta­ry­bos spren­di­mą nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio ne­mo­ka­mų pus­ry­čių vie­nam vai­kui pa­ruo­ši­mo kai­na di­dė­ja nuo 15 iki 30 cen­tų, o ne­mo­ka­mų pie­tų pa­ruo­ši­mui vie­nam vai­kui įkai­nis di­dė­ja nuo 30 iki 60 cen­tų.

Šių kai­nų pa­di­di­ni­mas at­ei­nan­čiais me­tais iš vie­ti­nio iž­do pa­rei­ka­laus dau­giau nei 96 tūkst. eu­rų. Maž­daug dvi­gu­bai dau­giau nei šiais me­tais.

Da­bar mies­to mo­kyk­lo­se ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­na per 1 tūkst. 800 mo­ki­nių ne tik iš sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų, bet ir pa­gal tei­sės ak­tus toks mai­ti­ni­mas ski­ria­mas vi­siems prieš­mo­kyk­li­nu­kams, pir­mo­kams bei ant­ro­kams.

 

50 proc. ma­žiau teks mo­kė­ti už nuo­mo­ja­mą įran­gą

Ki­tu ke­tu­rių mi­nė­tų mies­to ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to na­rių siū­ly­mu lap­kri­čio 30-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta 50 proc. su­ma­žin­ti mo­kyk­lų val­gyk­lo­se nuo­mo­ja­mos mais­tui ruoš­ti rei­ka­lin­gos įran­gos nuo­mos kai­nai. Tai ga­lios ne­ter­mi­nuo­tą lai­ko­tar­pį nuo ta­ry­bos spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo, kuo­met jį pa­si­ra­šys mies­to me­ras.

Taip pat nu­spręs­ta, kad se­nos įran­gos ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai, vir­ši­jan­tys 100 eu­rų be PVM, bus pa­deng­ti iš lė­šų, su­rink­tų iš įran­gos nu­omos mo­kes­čio, nes, pa­si­bai­gus jos nuo­mos su­tar­čiai, įran­ga lie­ka švie­ti­mo įstai­goms.

Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė N.Makš­tu­tie­nė dė­ko­jo ta­ry­bos na­riams už šio ko­mi­te­to na­rių ini­ci­juo­tų spren­di­mų pro­jek­tų pa­lai­ky­mą ir pa­gal­bą mo­ki­nius mai­ti­nan­čioms įmo­nėms. Ant­raip jos ga­lė­jo nu­trauk­ti su­tar­tis ar­ba bran­gin­ti mo­ki­nių mai­ti­ni­mą.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Baigias kalendoriniai metai. Matos, tarybos nariai neturi ką rimčiau viešint pagal metines veiklos ataskaitas. Šiuo atveju ne jau Alytuj tik kelios firmos, galinčios maitint? Kodėl nekalbama su kitom firmom, kurios gal gali ir tokiom salygom? Kam taip primityviai kvailint alytiškius?

  Komentaras

  Alytuj kalbama kad su mokyklų maitinimo konkursais vyksta korupcinio pobūdžio schema…pakliuva į mokyklos valgyklas tik viena arba dvi maitinimo įstaigas turinčios moteriškė…galėtų pasidomėti moesto galva!

  Komentaras

  O gal, jei šioms firmoms per sunku, buvo galima pabandyt pasiūlyt kitoms firmoms, kurios gal būt pajėgę ir tokiom salygom? O ne per populizmą pūst burbulus? Kažkaip ir žiniasklaida vienpuses siūlymus reklamuoja nepaanalizuojant, ar tai efektyviausias sprendimas?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.