Mo­ki­nius mai­ti­nan­čioms įmo­nėms pa­gal­bos ran­ką ėmė­si ties­ti tik ke­li ta­ry­bos na­riai (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Spaudos konferencija Alytus
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos rengėjai (iš kairės) – Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir Val­das Rač­kaus­kas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Dar rug­sė­jo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir ta­ry­bos na­riai ga­vo sep­ty­nių mai­ti­ni­mo įmo­nių, ku­rios šias pa­slau­gas tei­kia be­veik vi­so­se mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, pra­šy­mą at­leis­ti nuo val­gyk­lų pa­tal­pų bei jo­se esan­čios įran­gos nuo­mos mo­kes­čio, taip pat pa­di­din­ti mais­to ga­my­bai iki šiol skir­tas lė­šas. To pra­šy­ta da­bar­ti­niams moks­lo me­tams, pa­bran­gus ener­ge­ti­niams iš­tek­liams ir mais­to pro­duk­tams. Mo­ki­nių mai­tin­to­jai net prog­no­za­vo, kad ga­li tek­ti nu­trauk­ti mo­ki­nių mai­ti­ni­mo mo­kyk­lo­se su­tar­tis. Pa­gal­bos ran­ką mo­ki­nius mai­ti­nan­čioms įmo­nėms ėmė ties­ti ke­tu­ri mies­to ta­ry­bos na­riai, dir­ban­tys Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­te. Jie pa­ren­gė du šioms įmo­nėms nau­din­gus ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tus. Ta­čiau tu­ri abe­jo­nių, ar juos to­les­niam svars­ty­mui pa­lai­mins mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

Ko­kie kon­kre­tūs spren­di­mų pro­jek­tai pa­reng­ti

Lap­kri­čio 15-ąją ži­niask­lai­dos at­sto­vus į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą pri­sta­ty­ti pa­reng­tus ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tus dėl mo­ki­nius be­veik vi­so­se Aly­taus mo­kyk­lo­se mai­ti­nan­čių sep­ty­nių įmo­nių pra­šy­mų, pa­kvie­tė ke­tu­ri mies­to ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to na­riai. Jo pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, ko­mi­te­to na­riai Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir Val­das Rač­kaus­kas.

Kaip spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė N.Makš­tu­tie­nė, tik ga­vus mo­ki­nius mai­ti­nan­čių įmo­nių pra­šy­mą at­leis­ti nuo val­gyk­lų pa­tal­pų ir jo­se esan­čios įran­gos nuo­mos mo­kes­čio bei pa­di­din­ti ga­my­bos iš­lai­das mo­kyk­lų val­gyk­lo­se ruo­šia­mam mais­tui, ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tas pra­dė­jo dis­ku­si­jas: „Tik­rai bu­vo il­gos dis­ku­si­jos ne tik ko­mi­te­te su mo­kyk­lo­se mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių at­sto­vais, bet ir su mo­kyk­lų va­do­vais. Šiuo me­tu pa­ren­gė­me ir pra­ėju­sią sa­vai­tę už­re­gist­ra­vo­me du ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tus, ku­riems pri­ta­rė ir mi­nė­tas pa­slau­gas mo­kyk­lo­se tei­kian­čios įmo­nės, ir mo­kyk­lų va­do­vai. Tik­rai rei­kia su­pras­ti mai­ti­ni­mo įmo­nes da­bar­ti­niu lai­ko­tar­piu, kai ke­lis kar­tus pa­bran­go elek­tra, iš­au­go iš­lai­dos mais­to pa­ruo­ši­mui.“

Pir­mu spren­di­mo pro­jek­tu, N.Makš­tu­tie­nės tei­gi­mu, siū­lo­ma 50 proc. su­ma­žin­ti mo­kyk­lų val­gyk­lo­se nuo­mo­ja­mos mais­tui ruoš­ti rei­ka­lin­gos įran­gos nuo­mos kai­ną, an­tru spren­di­mo pro­jek­tu – ne­mo­ka­mų pus­ry­čių pa­ruo­ši­mo kai­ną vie­nam mo­ki­niui pa­di­din­ti nuo 15 iki 30 cen­tų, ne­mo­ka­mų pie­tų pa­ruo­ši­mo kai­ną vie­nam mo­ki­niui – nuo 30 iki 60 cen­tų. O šiuo me­tu mies­to mo­kyk­lo­se ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­na per 1 tūkst. 800 mo­ki­nių ne tik iš sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų, bet ir pa­gal tei­sės ak­tus toks mai­ti­ni­mas ski­ria­mas vi­siems prieš­mo­kyk­li­nu­kams, pir­mo­kams bei ant­ro­kams.

Spren­di­mo pro­jek­tuo­se nu­ma­ty­ta, kad 50 proc. ma­ži­na­ma mo­kyk­lų val­gyk­lų įran­gos nuo­mos kai­na ga­lio­tų ne­ter­mi­nuo­tą lai­ko­tar­pį nuo ta­ry­bos spren­di­mo pri­ėmi­mo, o ne­mo­ka­mų pus­ry­čių ir to­kių pat pie­tų pa­ruo­ši­mo įkai­nis pa­di­di­na­mas nuo at­ei­nan­čio sau­sio, sie­kiant lai­ky­tis biu­dže­to for­ma­vi­mo fi­nan­si­nės draus­mės. Be­je, pa­čių ne­mo­ka­mų pie­tų ir ne­mo­ka­mų pus­ry­čių mais­to kai­nos yra reg­la­men­tuo­tos vals­ty­bės tei­sės ak­tais.

 

„No­ri­si, kad spren­di­mai bū­tų pri­im­ti grei­čiau“

Kad mo­ki­nius mo­kyk­lo­se mai­ti­nan­čių įmo­nių pra­šy­mas Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­te bu­vo ati­džiai ana­li­zuo­ja­mas ir iki ar­ti­miau­sio ta­ry­bos po­sė­džio, ku­ris pla­nuo­ja­mas rug­sė­jo pa­bai­go­je, dar yra lai­ko jį ap­svars­ty­ti ki­tuo­se ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo L.V.Kir­kliaus­kie­nė. Ji pa­ste­bė­jo, kad iš pra­džių ne­bu­vo kal­bos apie val­gyk­lų įran­gos nuo­mos mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mą, dėl to­kio pa­siū­ly­mo dis­ku­tuo­ta vė­liau.

„Man pa­tin­ka, kad bu­vo su­telk­tos ko­mi­te­to pa­stan­gos mi­nė­tu klau­si­mu ir pa­vy­ko ras­ti kom­pro­mi­są. No­ri­si, kad spren­di­mai bū­tų pri­im­ti grei­čiau“, – tvir­ti­no V.Rač­kaus­kas.

L.Ra­dze­vi­čiū­tės pa­ste­bė­ji­mu, per vy­ku­sias dis­ku­si­jas iš­spręs­tas ir ki­tas klau­si­mas dėl val­gyk­lo­se nau­do­ja­mos įran­gos, – se­nos įran­gos ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai, vir­ši­jan­tys 100 eu­rų be PVM, tu­rė­tų bū­ti pa­deng­ti iš lė­šų, su­rink­tų iš įran­gos nuo­mos mo­kes­čio, nes, pa­si­bai­gus jos nuo­mos su­tar­čiai, įran­ga lie­ka švie­ti­mo įstai­gai: „O grei­ti spren­di­mai la­bai pri­klau­sys nuo me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ap­si­spre­di­mo. Man iš­ky­la klau­si­mas, ko­dėl mū­sų pa­reng­ti spren­di­mų pro­jek­tai ne­pa­teik­ti šią sa­vai­tę vyks­tan­tiems ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiams. Ti­ki­mės, kad jie bus pa­teik­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę po­sė­džiau­sian­tiems ta­ry­bos ko­mi­te­tams.“

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­kė, kad mo­ki­nius mo­kyk­lo­se mai­ti­nan­čių įmo­nių pra­šy­mas sa­vi­val­dy­bė­je ne­spren­džia­mas jau be­veik du mė­ne­siai, o Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­te, svars­tant mi­nė­tą klau­si­mą da­ly­va­vu­si švie­ti­mą ku­ruo­jan­ti vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ri yra ir šio ko­mi­te­to na­rė, pa­siū­lė kreip­tis į Vy­riau­sy­bę dėl do­ta­ci­jų sky­ri­mo sa­vi­val­dy­bei tei­kiant mo­ki­nių mai­ti­ni­mo pa­slau­gą. To­kį vi­ce­me­rės pa­siū­ly­mą L.Ra­dze­vi­čiū­tė pa­va­di­no tuš­čiu rei­ka­lu, kvies­da­ma pa­pil­do­mų lė­šų ieš­ko­ti mies­to biu­dže­te, nes pi­ni­gų tik­rai yra, rei­kia tik juos at­sa­kin­gai ir ūkiš­kai pa­skirs­ty­ti.

O jų at­ei­nan­tiems me­tams dėl pa­di­din­tų ne­mo­ka­mų pus­ry­čių ir ne­mo­ka­mų pie­tų pa­ruo­ši­mo įkai­nių pri­reik­tų dar maž­daug 70 tūkst. eu­rų prie da­bar ski­ria­mos to­kios pat su­mos.

 

„Jei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė no­rė­jo iš­spręs­ti pro­ble­mą, ga­lė­jo kreip­tis į ta­ry­bą“

Vie­nu iš spren­di­mų pro­jek­tų, ku­riuo nu­ma­ty­ti di­din­ti ne­mo­ka­mų pus­ry­čių ir to­kių pat pie­tų pa­ruo­ši­mo įkai­nius, siū­lo­ma keis­ti prieš me­tus pri­im­tą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mą, ku­riuo bu­vo pa­tvir­tin­ti šie įkai­niai. Mat iki šiol to­kius įkai­nius nu­sta­ty­da­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas sa­vo įsa­ky­mu.

„Taip, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ga­li pa­di­din­ti ga­my­bos iš­lai­das, bet ta­ry­ba tam tu­ri skir­ti pi­ni­gų. Tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta per biu­dže­to per­skirs­ty­mą“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tvir­ti­no N.Makš­tu­tie­nė.

„Jei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė no­rė­jo iš­spręs­ti pro­ble­mą, ga­lė­jo kreip­tis į ta­ry­bą pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą. Da­bar tai rei­kia pa­da­ry­ti ta­ry­bai ir taip pa­dė­ti mo­ki­nius mai­ti­nan­čioms įstai­goms bei vi­soms mo­kyk­lų ben­druo­me­nėms“, – min­ti­mis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­li­jo­si V.Rač­kaus­kas.

 

„Vi­sus spren­di­mų pro­jek­tus rei­kia kruopš­čiai ap­svars­ty­ti“

Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio pa­si­tei­ra­vus, dėl ko­kių prie­žas­čių mi­nė­ti spren­di­mų pro­jek­tai ne­pa­teik­ti į šios sa­vai­tės ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džių dar­bo­tvarkes, ka­da tai pla­nuo­ja­ma pa­da­ry­ti, ar ap­skri­tai pla­nuo­ja­ma, jis at­sa­kė: „Vi­sus spren­di­mų pro­jek­tus rei­kia kruopš­čiai ap­svars­ty­ti prieš juos pa­tei­kiant to­les­niam svars­ty­mui. Vie­nas iš spren­di­mų pro­jek­tų yra ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės kom­pe­ten­ci­ja. O jį ge­rai iš­ana­li­za­vus, bus pri­im­ti spren­di­mai.“

Me­ras sa­kė, kad spa­lio pa­bai­go­je bu­vo su­si­ti­kęs su ug­dy­mo įstai­go­se mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įmonių at­sto­vais, kal­bė­jo­si su Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to na­riais, pro­ble­ma ži­no­ma, tad svars­to­mi įvai­rūs pa­siū­ly­mai. N.Ce­siu­lis pa­brė­žė, jog rei­kia ver­tin­ti biu­dže­to ga­li­my­bes ir tik ta­da skelb­ti re­a­lius skai­čius: „Ti­kė­ti­na, kad prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus pa­dau­gės įvai­rių pa­siū­ly­mų, kam rei­kia pa­gal­bos, bet į biu­dže­tą tu­ri­me žiū­rė­ti at­sa­kin­gai, jį su­ba­lan­suo­ti, pri­im­ti ge­riau­sius spren­di­mus vi­sam mies­tui.“

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos ren­gė­jų tvir­ti­ni­mu, pri­ėmus jų pa­reng­tus spren­di­mų pro­jek­tus dėl pa­gal­bos mo­ki­nius mai­ti­nan­čioms įstai­goms nė­ra jo­kio po­pu­liz­mo, nes no­ri­ma pa­dė­ti mo­kyk­loms ir tuo pa­čiu smul­kia­jam ver­slui, mi­nė­tos įmo­nės pa­ten­ka į šio ver­slo ka­te­go­ri­ją. Pa­brėž­ta, kad, ne­pri­ėmus siū­lo­mų pa­kei­ti­mų, nu­ken­tės mai­ti­ni­mo ko­ky­bė, tad ne­ga­li­ma tau­py­ti vai­kų svei­ka­tos są­skai­ta.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Užjaučiu vaikus kuriems,,mamos,, nepagamina valgyti namuose ir jie prapuolė valgykloje privalgo kiek telpa....žino, kad ,,namie mamos nebus,, ir šaldytuvas bus tuščias. ( kaip ir ta eglutė nepuošia kūčių vakarą) ex tu dvasios ubage.

  Komentaras

  DELFI 2022 m. Pranešama apie Seimo nario Roberto Šarknicko ir jo žmonos Agnės Motiejūnaitės-Šarknickienės skyrybas. Skyrybų byla bus nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme gruodžio 13 dieną. Taip pat nurodoma, kad Seimo narys R. Šarknickas su sutuoktine skiriasi bendru sutikimu. Robertas Šarknickas – pedagogas, teatro ir kino aktorius, režisierius, rašytojas. Gimė 1974 metais gruodžio 7 dieną. R. Šarknickas priklauso LVŽS partijai, 2020 metais pagal sąrašą buvo išrinktas į LR Seimą 2-ajai kadencijai.

  Komentaras

  Skanu valgyklose!
  Nueikit patys tėveliai ir išbandykite! Patys namie negaminate maisto, tik pašildote! Todėl vaikai nepratę valdyti šviežiai pagaminto maisto. Šios komisijos paprašykite, kad šildymą įjungtų, nes vaikai su striukėmis vaikšto.

  Komentaras

  Vaikai sakė, kad mokykloje maitina labai neskaniai. Gal maitintojai ir kokybės galėtų įdėti, o ne tik nuolaidų ir paramos prašinėti. Be to mokyklose pardavinėjami visokie čipsai, energetiniai gėrimai, kur dingo visa sveiko maitinimo programa?

  Komentaras

  Ko tarybos nariai plepologijas daro? Pagal kompetencijas teikia savo siūlymus tarybai svarstyt ir taryba iš 27 narių svarsto. Ar, gal parinkt kitus, kur sugeba ir tokiom salygom, ar šelpt nurodant lėšų šaltinius. O ne primetinėt tas gerai, ar negerai. Nes čia primityvu..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.