Gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų ne­ri­mau­ti dėl ant Mies­to so­do me­džių ka­mie­nų at­si­ra­du­sių rau­do­nų žy­mek­lių (1)

Mies­to so­de bus iš­kirs­ta 12 sau­sų pu­šų, 2 sau­si kaš­to­nai, 3 sau­si šer­mukš­niai ir 2 pa­vo­jin­gai pa­svi­ru­sios ant ta­ko aka­ci­jos bei nu­ge­nė­tos vie­nos pu­šies nu­lū­žu­sios ša­kos. Dar­bus vyk­do UAB „Ste­bu­lė“. Aldonos Kudzienės nuotr.
Mies­to so­de bus iš­kirs­ta 12 sau­sų pu­šų, 2 sau­si kaš­to­nai, 3 sau­si šer­mukš­niai ir 2 pa­vo­jin­gai pa­svi­ru­sios ant ta­ko aka­ci­jos bei nu­ge­nė­tos vie­nos pu­šies nu­lū­žu­sios ša­kos. Dar­bus vyk­do UAB „Ste­bu­lė“. Aldonos Kudzienės nuotr.
Mies­to so­das – mėgs­ta­mas įvai­raus am­žiaus žmo­nių. Čia daž­nai su­tik­si sen­jo­rų, ku­riuos ly­di ar­ti­mie­ji, vi­sa­da ra­si ma­mų ir tė­čių su ma­žy­liais, jau­ni­mo. Daž­nas ap­žiū­rė­jęs kiek­vie­ną prie ta­kų esan­tį me­dį, de­šim­tis kar­tų apė­jęs gė­ly­nus, tad ne­nuos­ta­bu, kad aly­tiš­kiams ky­la įvai­rių klau­si­mų. Juos gąs­di­na gau­sy­bė rau­do­nų žy­mek­lių ant įvai­rių me­džių ka­mie­nų, domina so­do me­džių kir­ti­mai ir at­so­di­ni­mo pla­nai. Į „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jų klau­si­mus at­sa­ko Vi­da Ma­čer­nie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja.

– Ar ne per daug pu­šų ir ki­tų Aly­taus mies­to so­do me­džių pla­nuo­ja­ma iš­kirs­ti?

– Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos Aly­taus re­gio­no Miš­kų ūkio prie­žiū­ros sky­rius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai rug­pjū­čio 23 die­ną iš­ra­šė Vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­to­jo, nau­do­to­jo pra­ne­ši­mą apie ke­ti­ni­mą kirs­ti miš­ką Nr. 42205124 (pra­ne­ši­mas ga­lio­ja iki 2022-12-31). Pa­gal tai Mies­to so­de vyk­do­mi at­ran­ki­niai sa­ni­ta­ri­niai kir­ti­mai, ku­rių vyk­dy­mas su­de­rin­tas su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Aly­taus–Ma­ri­jam­po­lės te­ri­to­ri­niu sky­riu­mi.

Mies­to so­de bus iš­kirs­ta 12 sau­sų pu­šų, 2 sau­si kaš­to­nai, 3 sau­si šer­mukš­niai ir 2 pa­vo­jin­gai pa­svi­ru­sios ant ta­ko aka­ci­jos bei nu­ge­nė­tos vie­nos pu­šies nu­lū­žu­sios ša­kos. Dar­bus vyk­do UAB „Ste­bu­lė“.


 

– Aly­tiš­kiams ne­ri­mą ke­lia rau­do­ni žy­mek­liai, jų tik­rai dau­giau ne­gu iš­var­dy­tų iš­kirs­ti nu­ma­ty­tų Mies­to so­do me­džių?

– In­for­muo­ja­me, kad pa­gal su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­da­ry­tą su­tar­tį UAB „Žel­dy­nų vi­zi­ja“ šiuo me­tu vyk­do Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių žel­dy­nų ir žel­di­nių in­ven­to­ri­za­ci­jos ir ap­skai­tos pa­slau­gą. Žel­dy­nai ir žel­di­niai in­ven­to­ri­zuo­ja­mi su­ren­kant iš­sa­mius duo­me­nis apie žel­di­nio rū­šį, žel­dy­no rū­ši­nę su­dė­tį, plo­tą, duo­me­nys apie žel­di­nių kie­kį, am­žių, aukš­tį, sker­sme­nį, būk­lę, tvar­ky­mo prie­mo­nes.

Mies­to so­de bus ap­skai­ty­ti vi­si pa­so­din­ti me­džiai, nu­ro­dant me­džio sker­sme­nį iki 12 cm ir tiks­lų sker­sme­nį, kai sker­smuo virš 12 cm, taip pat ver­tin­ges­ni krū­mai. Žel­dy­nų ir žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mo ir ap­skai­tos tiks­las – su­rink­ti, api­ben­drin­ti ir vie­šin­ti duo­me­nis apie žel­dy­nų ir žel­di­nių rū­ši­nę su­dė­tį, plo­tus, žel­di­nių pa­ra­met­rus, būk­lę, su­da­ry­ti są­ly­gas šiuos duo­me­nis nau­do­ti pla­nuo­jant ir pro­jek­tuo­jant žel­dy­nus, pla­nuo­jant ap­sau­gą, prie­žiū­rą ir tvar­ky­mą, ver­ti­nant žel­dy­nų ati­tik­tį tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­toms žel­dy­nų nor­moms ir nu­sta­tant žel­dy­nų ir žel­di­nių būk­lės po­ky­tį.

Vyk­dan­ti in­ven­to­ri­za­vi­mo pa­slau­gą UAB „Žel­dy­nų vi­zi­ja“ rau­do­nais žy­mek­liais ant me­džių ka­mie­nų sa­vo dar­be pa­to­ges­niam duo­me­nų ap­do­ro­ji­mui pa­si­žy­mi me­džius. Gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų ne­ri­mau­ti dėl ant me­džių ka­mie­nų at­si­ra­du­sių rau­do­nų žy­mek­lių, nes pa­gal juos me­džiai ne­ga­li bū­ti ir ne­bus ker­ta­mi, nes tam nė­ra tei­si­nio pa­grin­do. At­li­kus in­ven­to­ri­za­ci­ją, bus pa­reng­ta ata­skai­ta, ku­rio­je bus įver­tin­ta žel­di­nių būk­lė, nu­ro­dy­tos jų tvar­ky­mo prie­mo­nės bei mo­ty­vuo­tos (ob­jek­ty­vios) to prie­žas­tys.


 

– O at­so­di­ni­mo dar­bai Mies­to so­de vyk­do­mi?

– Šie­met pa­va­sa­rį Mies­to so­de bu­vo pa­so­din­ta 20 pa­pras­tų­jų pu­šų (ko­kios au­ga Mies­to so­de ir da­bar). At­nau­ji­nant cen­tri­nę aikš­te­lę su fon­ta­nu pa­so­din­ta 20 stam­bių aly­vų krū­mų.

Va­do­vau­jan­tis Mies­to so­do tvar­ky­bos pro­jek­tu, at­gai­vin­tas so­de­lis Mies­to so­de prie Pul­ko gat­vės – iš vi­so pa­so­din­ta 12 vienetų gu­do­be­lių ir kriau­šių me­de­lių de­ko­ra­ty­vi­nės for­mos. At­nau­jin­tos li­gust­rų gy­va­tvorės ap­link ra­maus po­il­sio aikš­te­les.


 

– Kur de­da­ma me­die­na, kiek lė­šų įplau­kia į mies­to biu­dže­tą?

– Pa­gal Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės par­kų, miš­ko par­kų, pa­plū­di­mių ir Ne­mu­no pa­kran­čių bei juo­se esan­čios in­fra­struk­tū­ros tvar­ky­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gų pir­ki­mo su­tar­tį, už pa­ga­min­tą me­die­ną pa­slau­gų tei­kė­ja UAB „Ste­bu­lė“ at­si­skai­to sa­vi­val­dy­bei pa­gal iš­ra­šy­tą są­skai­tą fak­tū­rą. Į mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą 2021 m. už pa­ga­min­tą me­die­ną įplau­kė 9.268,90 Eur, 2022 m. iki šiol įplau­kė 5.233,18 Eur.

 

Pa­ren­gė Al­do­na KU­DZIE­NĖ

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.