Nuo šiol aly­tiš­kiams klau­sos apa­ra­tai pri­ei­na­mi dar pa­pras­čiau (1)

klausos aparatai
Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) tei­gi­mu, klau­sos ne­te­ki­mas šiuo me­tu yra vie­na iš di­džiau­sių glo­ba­lių svei­ka­tos pro­ble­mų ir vie­nas daž­niau­siai pa­sau­ly­je diag­no­zuo­ja­mų su­tri­ki­mų. Šios pro­ble­mos pa­pli­ti­mas di­dė­ja su am­žiu­mi – dau­giau nei 25 proc. vy­res­nių nei 60 me­tų am­žiaus žmo­nių ken­čia nuo klau­sos pra­ra­di­mo.

Klau­sos pra­ra­di­mas ga­li bū­ti įvai­raus laips­nio – nuo leng­vo iki sun­kaus, jis ga­li pa­veik­ti vie­ną ar­ba abi au­sis. Pa­sak spe­cia­lis­tų, klau­sos pra­ra­di­mas pir­miau­sia su­trik­do ben­dra­vi­mą ir pa­sau­lio pa­ži­ni­mą, nu­le­mia ne­pri­gir­din­čio­jo so­cia­li­nę izo­lia­ci­ją, nuo­tai­kos su­tri­ki­mus. Tu­rin­tie­ji klau­sos su­tri­ki­mų ima veng­ti žmo­nių, nes ne­gir­dė­da­mi ir ne­su­pras­da­mi pa­šne­ko­vų jau­čia­si ne­jau­kiai, ati­trū­kę nuo juos su­pan­čio pa­sau­lio.

Klau­sos pra­ra­di­mas tu­ri įta­kos ir psi­cho­lo­gi­nei bū­se­nai – ne­pri­gir­din­tys žmo­nės daž­niau bū­na su­ne­ri­mę, pri­slėg­ti, pik­ti ar ir­zlūs. Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad vy­res­nio am­žiaus žmo­nių klau­sos pra­ra­di­mas ga­li nu­lem­ti ir Alz­hei­me­rio li­gos bei se­nat­vi­nės de­men­ci­jos vys­ty­mą­si.

Sie­kiant, kad kuo dau­giau mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų, be­si­skun­džian­čių klau­sos su­tri­ki­mais, ga­lė­tų ras­ti šios pro­ble­mos spren­di­mą ne­to­li na­mų ir vėl džiaug­tis žy­miai pa­ge­rė­ju­sia gy­ve­ni­mo ko­ky­be, klau­sos cen­trai „Au­dio­me­di­ka“, šiuo me­tu tu­rin­tys 14 fi­lia­lų įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, to­liau ple­čia sa­vo veik­lą. Bir­že­lio mė­ne­sį dar vie­nas klau­sos cen­tras „Au­dio­me­di­ka“ at­vė­rė du­ris Aly­tu­je!

Nau­ja­ja­me klau­sos cen­tre dir­ban­tys pa­ty­rę klau­sos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai kon­sul­tuo­ja be­si­skun­džian­čius su­tri­ku­sia klau­sa, pa­si­tel­kę pa­žan­gią įran­gą, grei­tai, efek­ty­viai ir be jo­kio dis­kom­for­to pa­cien­tui at­lie­ka pro­fe­sio­na­lų klau­sos ty­ri­mą (au­diog­ra­mą), esant po­rei­kiui, nu­krei­pia pas gy­dy­to­ją oto­ri­no­la­rin­go­lo­gą, at­si­žvel­gę į klau­sos nu­sil­pi­mo ly­gį ir in­di­vi­du­a­lius kiek­vie­no pa­cien­to įpro­čius bei lū­kes­čius, pa­ren­ka jam tin­ka­miau­sius klau­sos apa­ra­tus, ku­riuos čia pat ga­li­ma ir įsi­gy­ti.

Nors klau­sos su­tri­ki­mas yra vie­na iš la­biau­siai tarp vy­res­nių žmo­nių pa­pli­tu­sių lė­ti­nių svei­ka­tos pro­ble­mų, tu­rin­čių di­džiu­lį ne­igia­mą po­vei­kį jų dar­bin­gu­mui, so­cia­li­niam gy­ve­ni­mui, pa­ži­ni­mo funk­ci­jai bei emo­ci­nei svei­ka­tai, gy­dy­to­jo oto­ri­no­la­rin­go­lo­go Rai­mun­do Ku­ne­vi­čiaus tei­gi­mu, daž­nai ne­pri­gir­din­tys žmo­nės at­kak­liai ne­igia tu­rin­tys klau­sos su­tri­ki­mų, nors tai aiš­kiai pa­ste­bi jų šei­mos na­riai ir ap­lin­ki­niai.

Pro­ble­mos ne­igi­mo sta­di­ja, ku­ri ga­li tęs­tis ne vie­nus me­tus, ne tik truk­do pa­lai­ky­ti ko­ky­biš­kus san­ty­kius su ar­ti­mai­siais, bet ir le­mia so­cia­li­nės at­skir­ties at­si­ra­di­mą, to­dėl šiuo at­ve­ju yra la­bai svar­bus ap­lin­ki­nių pa­ska­ti­ni­mas iš­spręs­ti var­gi­nan­čią pro­ble­mą.

„Jei­gu at­si­ran­da nors men­kiau­sių įta­ri­mų, kad klau­sa su­tri­ku­si – tam­pa sun­ku su­pras­ti ir pa­lai­ky­ti po­kal­bius triukš­min­go­je ap­lin­ko­je ar di­des­nė­je žmo­nių gru­pė­je, jei po­kal­bio me­tu mė­gi­na­ma skai­ty­ti iš pa­šne­ko­vo lū­pų, daž­nai ten­ka pra­šy­ti pa­kar­to­ti, jei nuo­lat no­ri­ma pa­si­gar­sin­ti te­le­vi­zo­rių ar ra­di­jo im­tu­vą, ima­ma veng­ti mėgs­ta­mos veik­los, bū­ti­na ne­lau­kiant kreip­tis į spe­cia­lis­tą, ku­ris at­liks klau­sos ty­ri­mus, įver­tins klau­sos su­tri­ki­mo ly­gį. Klau­są ga­li­ma ge­rin­ti klau­sos apa­ra­tais, pa­si­tel­kus nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, sėk­min­gai ko­re­guo­jan­čiais įvai­raus laips­nio klau­sos su­tri­ki­mus“, – pa­ta­ria R. Ku­ne­vi­čius.

Vi­suo­se klau­sos cen­truo­se „Au­dio­me­di­ka“ vi­siems pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu (PSD) draus­tiems vai­kams ir su­au­gu­siems, ku­riems diag­no­zuo­tas klau­sos su­tri­ki­mas, siū­lo­ma ga­li­my­bė gau­ti Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (VLK) kom­pen­suo­ja­mus klau­sos apa­ra­tus. No­rint įsi­gy­ti aukš­tes­nės kla­sės klau­sos apa­ra­tus, ga­li­ma pa­si­nau­do­ti da­li­ne kom­pen­sa­ci­ja.

Vai­kams iki 7 me­tų klau­sos apa­ra­tai abiem au­sims kom­pen­suo­ja­mi kar­tą per 3 me­tus, 7–18 m. – kar­tą per 5 me­tus. Vy­res­niems nei 18 me­tų as­me­nims iki šiol kar­tą per 5 me­tus bu­vo kom­pen­suo­ja­mas vie­nas klau­sos apa­ra­tas, ta­čiau nuo š. m. lie­pos 1 d. Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa jiems kom­pen­suo­ja ir ant­rą­jį klau­sos apa­ra­tą! Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis ap­mo­ka­mą ant­rą­jį klau­sos apa­ra­tą ga­li skir­ti gy­dy­to­jas oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas, dir­ban­tis tre­ti­nio ly­gio am­bu­la­to­ri­nes oto­ri­no­la­rin­go­lo­gi­jos pa­slau­gas tei­kian­čio­je gy­dy­mo įstai­go­je.

„Kom­pen­sa­ci­ją klau­sos apa­ra­tui gau­ti – vi­siš­kai pa­pras­ta. Jums te­rei­kia už­si­re­gist­ruo­ti į klau­sos cen­trą „Au­dio­me­di­ka“, tai pa­da­ry­ti ga­li­te in­ter­ne­tu ar­ba te­le­fo­nu. Vi­zi­to me­tu klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tas pa­tik­rins Jū­sų klau­sos nu­sil­pi­mo ly­gį ir re­ko­men­duos Jums tin­ka­mą klau­sos apa­ra­tą, ku­rį ga­lė­si­te iš­ban­dy­ti na­muo­se. Su­si­tvar­kę do­ku­men­tus, rei­ka­lin­gus kom­pen­sa­ci­jai gau­ti, ga­lė­si­te džiaug­tis ne tik pui­kia klau­sa, bet ir žy­miai pa­ge­rė­ju­sia gy­ve­ni­mo ko­ky­be“, – pa­sa­ko­ja klau­sos cen­tro „Au­dio­me­di­ka“ Aly­tu­je klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tė Bri­gi­ta But­ke­vi­čie­nė.

Nors klau­sos apa­ra­tų nau­da įro­dy­ta dau­gy­be moks­li­nių ty­ri­mų ir, pra­dė­jus juos ne­šio­ti, žy­miai pa­ge­rė­ja klau­sos su­tri­ki­mų tu­rin­čių žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bė bei emo­ci­nė bū­se­na, apie juos vis dar sklan­do dau­gy­bė mi­tų, dėl ku­rių ne­re­tai ven­gia­ma šio efek­ty­vaus klau­sos ko­rek­ci­jos me­to­do. Be­ne daž­niau­sias klai­din­gas įsi­ti­ki­ni­mas – ne­šio­jan­tys klau­sos apa­ra­tus žmo­nės at­ro­do ne­pa­trauk­liai. Taip pat kal­ba­ma, kad klau­sos apa­ra­tai sil­pni­na klau­są ir, pra­dė­jus juos ne­šio­ti, ga­li­ma vi­siš­kai ap­kurs­ti. Vis dar ne­re­tai ma­no­ma, kad klau­sos apa­ra­tai yra ne­pa­to­gūs, ne­es­te­tiš­ki, tu­ri vei­ki­mo, gar­so trū­ku­mų.

Pa­neig­da­ma šiuos mi­tus B. But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad šiuo­lai­ki­niai klau­sos apa­ra­tai tiek sa­vo iš­vaiz­da, tiek funk­ci­jo­mis stip­riai ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­kų. Šiuo me­tu siū­lo­ma dau­gy­bė klau­sos apa­ra­tų – įvai­riau­sių spal­vų, dy­džių – nuo di­des­nių iki vi­siš­kai ne­pa­ste­bi­mų, su įvai­riau­sio­mis šiuo­lai­ki­nė­mis funk­ci­jo­mis. „Šiuo­lai­ki­niai klau­sos apa­ra­tai ne tik at­ro­do sti­lin­gai – jie tar­si mik­ro­kom­piu­te­riai, ku­rių tiks­las – bet ko­kia­me fo­ni­nia­me triukš­me at­pa­žin­ti svar­biau­sius gar­sus, pri­tai­ky­ti juos prie in­di­vi­du­a­lių as­mens klau­sos po­rei­kių ir į au­sies lan­dą per­duo­ti mak­si­ma­liai aiš­kų ir ma­lo­nų au­siai gar­są. Mo­der­nūs klau­sos apa­ra­tai džiu­gi­na ne tik pui­kiu gar­so at­kū­ri­mu, bet ir pa­pil­do­mo­mis ga­li­my­bė­mis: klau­sos apa­ra­tas at­lie­ka be­lai­džių au­si­nių, te­le­fo­no lais­vų ran­kų įran­gos funk­ci­jas, tu­ri tie­sio­gi­nio te­le­vi­zi­jos gar­so tran­slia­vi­mo ga­li­my­bes. Šiuo­lai­ki­niai il­gam įkrau­na­mi klau­sos apa­ra­tai tin­ka bet ko­kiam gy­ve­ni­mo bū­dui. Juos pa­to­gu nau­do­ti bet kur – na­muo­se, dar­be, dir­bant so­de, iš­ky­lau­jant ar bū­nant mies­to šur­mu­ly. Klau­sos apa­ra­tai pui­kiai pri­si­tai­ko prie bet ko­kios veik­los, iš­lie­ka sta­bi­lūs bė­gio­jant ar už­si­i­mant ki­tu ak­ty­viu spor­tu ir lei­džia jaus­tis mak­si­ma­liai kom­for­tiš­kai, kad ir ką be­veik­tu­mė­te. Šiuo­lai­ki­niai klau­sos apa­ra­tai dėl skait­me­ni­nių tech­no­lo­gi­jų na­tū­ra­liai at­ku­ria ap­lin­kos gar­sus, lei­džia jais mė­gau­tis ir jo­kiu bū­du ne­ga­li pa­kenk­ti nei iš­vaiz­dai, nei klau­sai“, – pa­sa­ko­ja pa­ty­ru­si spe­cia­lis­tė.

Jei­gu klau­sos su­tri­ki­mą re­ko­men­duo­ja­ma ko­re­guo­ti klau­sos apa­ra­tais, siū­lo­ma juos iš­ban­dy­ti, kad pa­tys ga­lė­tu­mė­te pa­jus­ti gir­dė­ji­mo ko­ky­bės skir­tu­mą ir įsi­ti­kin­tu­mė­te jo efek­ty­vu­mu. Pa­sak spe­cia­lis­tės, iš­ban­dę apa­ra­tus sa­vo ap­lin­ko­je – ben­drau­da­mi su ar­ti­mai­siais, žiū­rė­da­mi te­le­vi­zo­rių, pa­cien­tai daž­niau­siai pa­jau­čia tei­gia­mus po­ky­čius ir ima gal­vo­ti apie apa­ra­tų įsi­gi­ji­mą.

B. But­ke­vi­čie­nė pa­sa­ko­ja, kad ne­re­tai ten­ka su­si­dur­ti su si­tu­a­ci­ja, kai at­ėjęs pa­cien­tas pa­sa­ko­ja, jog jis jau ban­dė kai­my­no ar gi­mi­nai­čio klau­sos apa­ra­tą, bet jis jam vi­sai ne­pa­dė­jo. „Svar­bu ži­no­ti, jog klau­sos apa­ra­tas, kaip ir aki­niai, ko­re­guo­jan­tys re­gė­ji­mą, kiek­vie­nam žmo­gui, at­si­žvel­giant į ty­ri­mų re­zul­ta­tus, tu­ri bū­ti pa­ren­ka­mas in­di­vi­du­a­liai ir pri­tai­ko­mas pa­gal jo po­rei­kius – tik ta­da jis bus nau­din­gas ir kom­for­tiš­kas“, – pa­brė­žia klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tė ir kvie­čia ap­si­lan­ky­ti nau­ja­ja­me klau­sos cen­tre „Au­dio­me­di­ka“ Aly­tu­je, įsi­kū­ru­sia­me S. Taš­kū­no g. 3.

Rug­pjū­čio 8–31 d. ja­me vyks at­vi­rų du­rų die­nos, ku­rių me­tu iš anks­to už­si­re­gist­ra­vu­sie­ji ga­lės gau­ti NE­MO­KA­MĄ kon­sul­ta­ci­ją bei at­lik­ti pro­fe­sio­na­lų klau­sos ty­ri­mą – au­diog­ra­mą. Pa­si­nau­do­ki­te pui­kia pro­ga pa­si­tik­rin­ti, ar Jū­sų klau­sa nė­ra su­tri­ku­si. Re­gist­ruo­ki­tės jau da­bar! Tel. +370 620 33338.

 

Užs. Nr. 098

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.