Nr. 93 (13763)

2022-08-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 93 (13763) skaitykite:

 • Mi­nis­te­ri­ja ska­ti­na šei­mos gy­dy­to­jus pa­si­ti­kė­ti ser­gan­čiai­siais ko­vi­du. Ar ne­at­si­ras pik­tnau­džia­vi­mo?
 • Pi­lie­tis vals­ty­bės rū­ke
 • Pa­so­din­tas ąžuo­liu­kas
 • For­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos kon­cer­tas
 • Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre šie­met mo­ky­sis dau­giau mo­ki­nių, o Aly­taus ko­le­gi­jo­je – stu­den­tų
 • Aly­taus ra­jo­ne lau­kia dar vie­nas pui­kus sa­vait­ga­lis
 • Pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su dar vie­na Len­ki­jos sa­vi­val­dy­be
 • Knygą apie lietuvišką sodą išleidęs dr. Algirdas Amšiejus: „Turtingas yra tas, kas užsiaugina maisto“
 • Gy­tis: „La­bai no­rė­jau žmo­giš­ko kon­tak­to”
 • Jau grei­tai Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro aikš­ty­ne aly­tiš­kiai ga­lės žais­ti pikl­bo­lą
 • Šim­tą ki­lo­met­rų įvei­ku­sios Vai­va ir Edi­ta: apie bė­gi­mą, avan­tiū­ras ir drau­gys­tę
 • Pa­žink, pa­jusk, už­fik­suok
 • Epinis nuotykis jaunimui „Babelio bokštas. Planet Earth/Game Over/Reset“ kviečia Alytaus jaunuolius
 • Is­to­ri­nės eks­pe­di­ci­jos at­kar­to­ji­mas. „Že­myn upe: Aly­tus–Kau­nas“
Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) tei­gi­mu, klau­sos ne­te­ki­mas šiuo me­tu yra vie­na iš di­džiau­sių glo­ba­lių svei­ka­tos pro­ble­mų ir vie­nas daž­niau­siai pa­sau­ly­je...
Auginant kūdikį, gyvenimas be sauskelnių neįsivaizduojamas. Skaičiuojama, kad naujagimiui per vieną dieną reikia vidutiniškai 12 sauskelnių.
Bu­vęs il­ga­me­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas But­ke­vi­čius, gy­ve­nan­tis Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, ne­to­lie­se Ne­mu­no gat­vės,...
Šį savaitgalį Alytaus rajono bendruomenės vėl rengia nemažai įdomių vakarų, koncertų, vasaros palydų. Kviečiame prisijungti ir kartu pasilinksminti, gražiai praleisti laiką!
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.