To­mas Pa­čė­sas: „Džiau­giuo­si, kad klu­bas ne­ban­kru­ta­vo, o to­liau tęs veik­lą” (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
To­mas Pa­čė­sas ir Ri­man­tas Kau­kė­nas, „Bas­ket­ball Hol­ding Com­pa­ny“ pe­rė­mus „Dzū­ki­ją“. Spor­tas.lt nuotr.
To­mas Pa­čė­sas ir Ri­man­tas Kau­kė­nas, „Bas­ket­ball Hol­ding Com­pa­ny“ pe­rė­mus „Dzū­ki­ją“. Spor­tas.lt nuotr.
Ką tik Vil­niaus ben­dro­vė „Bas­ket­ball Hol­ding Com­pa­ny“ pe­rė­mė Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) be­si­var­žan­tį Aly­taus krep­ši­nio klu­bą „Dzū­ki­ja“, ku­rio gar­bės pre­zi­den­tas yra mies­to ta­ry­bos na­rys To­mas Pa­čė­sas. Toks perėmi­mas sie­ja­mas su ver­sli­nin­ko Ge­di­mi­no Žie­me­lio sie­kiu Vil­niu­je įkur­ti nau­ją vy­rų krep­ši­nio klu­bą.

Klu­bas Aly­tu­je vei­kė de­šimt­me­tį

„Dzū­ki­jos“ gar­bės pre­zi­den­tas, bu­vęs krep­ši­nin­kas ir tre­ne­ris T.Pa­čė­sas sa­kė, kad de­šimt me­tų Aly­tu­je vei­kęs krep­ši­nio klu­bas mies­tui duok­lę ati­da­vė: „Ne vien mes mąs­tė­me apie par­da­vi­mą, gal­vo­ja ir ki­tų ma­žes­nių mies­tų, pa­vyz­džiui, Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ klu­bas. Vi­si su­pran­ta, kad tai di­de­lė fi­nan­si­nė naš­ta. Aš ir mū­sų me­rui sa­kiau, kad, jei­gu nie­kas ne­si­keis, ne­ma­ty­si­me žen­kles­nės fi­nan­si­nės pa­gal­bos, il­ga­lai­kės ben­dra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vos, teks gal­vo­ti apie klu­bo per­lei­di­mą. Me­ras nu­ty­lė­jo. Su­pran­tu, kad vi­siems pa­to­gu, kai mies­te yra krep­ši­nio klu­bas. Bet ne­pa­gal­vo­ja­ma, kad tą klu­bą rei­kia iš­lai­ky­ti. Aš iš klu­bo ne­ėmiau at­ly­gi­ni­mo, rė­miau as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis, ieš­ko­jau rė­mė­jų.“

T.Pa­čė­sas su­skai­čia­vo, kad per de­šimt­me­tį iš mies­to sa­vi­val­dy­bės skir­ta 1 mln. 593 tūkst. eu­rų, o per tą lai­ką į mies­to biu­dže­tą gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­mo­kė­ta be­veik 300 tūkst. eu­rų, apie 90 tūkst. eu­rų – už sa­lės nu­omą Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre.

Jis tvir­ti­no ne­be­no­rin­tis kar­to­ti, ta­čiau už Aly­tų žy­miai ma­žes­ni Prie­nai LKL žai­džian­čiai ko­man­dai per me­tus ski­ria 250 tūkst. eu­rų, pa­vyz­džiui, „Dzū­ki­jai“ šį­met sa­vi­val­dy­bė da­vė 220 tūkst. eu­rų, o no­rint žais­ti LKL rei­kia pri­dė­ti ma­žiau­siai 300–350 tūkst. eu­rų per me­tus.

„Džiau­giuo­si, kad „Dzū­ki­ja“ ne­ban­kru­ta­vo, o to­liau tęs veik­lą. Vi­si Aly­taus krep­ši­nio klu­bai, žai­dę LKL, nuo įsteig­to „Ali­tos“ klu­bo ar­ba ban­kru­ta­vo, ar­ba jų veik­la bai­gė­si teis­mais“, – tvir­ti­no T.Pa­čė­sas.

„Dzū­ki­ją“ ką tik įsi­gi­jo Vil­niaus ben­dro­vė „Bas­ket­ball Hol­ding Com­pa­ny“, tai sie­ja­ma su ver­sli­nin­ko Ge­di­mi­no Žie­me­lio sie­kiu Vil­niu­je įkur­ti nau­ją vy­rų krep­ši­nio klu­bą. Kaip pas­ta­ra­sis va­din­sis, T.Pa­čė­sas tei­gė ne­ži­nan­tis.

Kaip skel­bia spor­tas.lt, „Bas­ket­ball Hol­ding Com­pa­ny“ pre­zi­den­tas, bu­vęs krep­ši­nin­kas Ri­man­tas Kau­kė­nas di­džiuo­ja­si, jog nau­jo krep­ši­nio klu­bo šak­nys bus iš Dzū­ki­jos, nes dzū­kai įkū­ni­ja siek­ti­nas ver­ty­bes, o „Dzū­ki­jos“ įsi­gi­ji­mą įvar­di­jo kaip fi­nan­siš­kai tvar­kin­gą va­rian­tą. Be­je, R.Kau­kė­nas tu­ri pa­ra­mos fon­dą on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams.

T.Pa­čė­so pa­si­tei­ra­vus, ko­kiu bū­du bu­vo per­leis­ta „Dzū­ki­ja“, jis pa­reiš­kė, kad per­im­ti klu­bo fi­nan­si­niai rei­ka­la­vi­mai, o tai su­si­ję ir su vi­sų tu­ri­mų sko­lų pa­den­gi­mu.

 

Nau­jas Vil­niaus klu­bas pla­nuo­ja žais­ti Aly­tu­je

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, frak­ci­jos „Už Aly­tų“ ir taip be­si­va­di­nan­čios aso­cia­ci­jos va­do­vas T.Pa­čė­sas „Dzū­ki­jos“ par­da­vi­me ma­to ir po­zi­ty­vių da­ly­kų ar­ti­miau­siu me­tu. Ka­dan­gi Vil­niu­je kom­pa­ni­jos „Avia So­lu­tions Group“, ku­rios val­dy­bos pir­mi­nin­kas yra ver­sli­nin­kas G.Žie­me­lis, val­do­ma are­na sos­ti­nė­je re­konst­ruo­ja­ma, 2022–2023 me­tų LKL se­zo­ną nau­jai „Dzū­ki­jos“ pa­grin­du ku­ria­mas Vil­niaus klu­bas pla­nuo­ja žais­ti Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre.

„Tik­rai sma­gu, kad at­si­ra­do žmo­nės, ku­rie no­ri in­ves­tuo­ti į klu­bą, kur­ti kon­ku­ren­cin­gą klu­bą. Man svar­biau­sia, jog bus tęs­ti­nu­mas, nau­ja ko­man­da žais ne tik LKL, bet ir Aly­taus jau­ni­mas tu­rės ga­li­my­bę žais­ti re­gio­ni­nė­je krep­ši­nio ly­go­je kaip bu­vo iki šiol. Svar­bu ir tai, kad bū­si­mas LKL se­zo­nas bus sie­ja­mas su Aly­tu­mi“, – sa­kė T.Pa­čė­sas.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.