Nr. 65 (13735)

2022-06-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 65 (13735) skaitykite:

 • Dzū­ki­jos-Su­val­ki­jos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­ja veiks Aly­taus ra­jo­ne
 • Naujoji Alytaus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė – Vi­da Griš­ma­naus­kie­nė
 • Nuo rug­sė­jo Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras tu­rės sky­rių Va­rė­no­je
 • Vie­na­me di­džiau­sių Lie­tu­vos eže­rų bus dar dau­giau žu­vų – žve­jy­bai rei­kia tu­rė­ti lei­di­mą
 • Gau­ti tris Kul­tū­ros pre­mi­jas šie­met pre­ten­duo­ja aš­tuo­ni kan­di­da­tai
 • Pre­zi­den­to ini­ci­juo­ta­me fes­ti­va­ly­je –dė­me­sys ARATC ini­cia­ty­voms
 • Ti­ria­ma dau­giau Aly­taus ra­jo­no mau­dyk­lų – pir­mie­ji ty­ri­mai ge­ri
 • Ne vis­ką ga­li­ma nu­si­pirk­ti – kai ku­riuos da­ly­kus rei­kia lai­mė­ti mei­le. Mei­le lai­mė­ti da­ly­kai yra pa­tys di­džiau­si mū­sų lai­mė­ji­mai
 • „Kū­rė­jų pa­va­sa­ris 2022” Pu­ti­nuo­se. Įvai­rias­pal­vė dė­lio­nė
 • Per „Kū­rė­jų die­ną” apie Si­bi­rą
 • Šie­met But­ri­mo­nių Sek­mi­nė­se – ir dvi gra­žios su­kak­tys
 • „Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės 2022” ren­gi­nių pla­nuo­ja­ma są­ma­ta – per mi­li­jo­ną eu­rų
 • Pro­fe­sio­na­lio­sios mu­zi­kos gar­sai Aly­tu­je skam­bės 20-ąjį kar­tą
 • Lie­tu­vos ran­ki­nin­kai pri­ims Uk­rai­nos rink­ti­nę ir Aly­tu­je žais pa­ra­mos rung­ty­nes
 • Bus pri­sta­ty­tas pir­ma­sis Lie­tu­vo­je smur­to pre­ven­ci­jos ko­mik­sas „Bi­ru­tė Be­bai­mė”
„Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­čio skai­ty­to­ja, Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja, ku­rios pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma, po ap­si­lan­ky­mo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) Aly­taus...
Šunys yra nuostabūs šeimos nariai, kurių net ir krečiamos šuniškos išdaigos šeimininkams kelia pačias geriausias emocijas. Teigiama, kas šuo – ne šiaip sau gyvūnas, o seniausias ir artimiausias...
Aly­tu­je, Ka­du­gių gat­vė­je, in­di­vi­du­a­lia­me na­me gy­ve­nan­tys Ire­na ir Jo­nas Ša­le­vi­čiai jau ke­le­ri me­tai ne­ku­ria kros­nies ir ne­si­nau­do­ja elek­tros tie­kė­jų pa­slau­go­mis....
Ką tik įvy­ku­sia­me De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus ra­jo­no sky­riaus stei­gia­ma­ja­me su­si­rin­ki­me šio sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas ra­jo­no ta­ry­bos na­rys...
Ką tik Vil­niaus ben­dro­vė „Bas­ket­ball Hol­ding Com­pa­ny“ pe­rė­mė Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) be­si­var­žan­tį Aly­taus krep­ši­nio klu­bą „Dzū­ki­ja“, ku­rio gar­bės pre­zi­den­tas yra...
Atrodo, kad pastaruosius keletą metų gąsdinančios naujienos niekada nesibaigs. Iš pradžių pasaulį sukrėtęs ir milijonus gyvybių nusinešęs koronavirusas, šių metų pradžioje Rusijos pradėtas karas...
Kažkada ruošdamasis taip ir neįvykusiam (taip būna žurnalisto gyvenime) interviu su įžymiuoju italų semiotiku, mąstytoju ir fantastiškų knygų autoriumi Umberto Eco, perskaičiau jo „Penkis esė etikos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.