„Dzū­ki­jos tau­rė – 2022” – tre­ne­riui Žyd­rū­nui Les­kaus­kui at­min­ti (1)

Dzukijos taure
Tre­čia­die­nį, ge­gu­žės 25 die­ną, Aly­taus cen­tri­nia­me sta­dio­ne vyks tarp­tau­ti­nės leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Dzū­ki­jos tau­rė – 2022“ tre­ne­riui a. a. Žyd­rū­nui Les­kaus­kui at­min­ti.

„Ju­bi­lie­ji­nia­me, de­šim­tą kar­tą vyk­sian­čia­me tur­ny­re „Dzū­ki­jos tau­rė“, skir­ta­me ko­le­gai, nuo­sta­biam žmo­gui ir tre­ne­riui Žyd­rū­nui Les­kaus­kui at­min­ti da­ly­vaus spor­ti­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos. Sten­gia­mės, kad aly­tiš­kiai da­ly­vau­tų kuo gau­siau. Pan­de­mi­nis lai­ko­tar­pis bu­vo su­var­žęs at­vi­ras tarp­tau­ti­nes var­žy­bas, to­dėl šis tur­ny­ras bus la­bai pa­trauk­lus ir sma­gus. Ne­bus ir jo­kio star­to mo­kes­čio, lau­kia įvai­rios rung­tys, ku­rias ver­tins aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos tei­sė­jai,“ – vi­sus spor­ti­nin­kus ir aist­ruo­lius į tur­ny­rą kvie­čia var­žy­bų vyr. tei­sė­jas ir vie­nas var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių Vy­tau­tas Šmid­tas.

„Tra­di­ci­nės leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Dzū­ki­jos tau­rė“ pa­pras­tai su­lau­kia daug da­ly­vių. Šie­met var­žy­bos ypa­tin­gos, nes skir­tos prieš mė­ne­sį iš­ėju­siam tre­ne­riui Žyd­rū­nui Les­kaus­kui pa­gerb­ti. Tre­ne­ris bu­vo ak­ty­vus Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos ben­druo­me­nė­je, my­li­mas ir vai­kų, jo auk­lė­ti­niai tu­rė­jo ne­ma­žai pa­sie­ki­mų. Ki­lo min­tis šio­mis var­žy­bo­mis pa­gerb­ti Žyd­rū­ną, nes jis prie šių var­žy­bų la­bai ak­ty­viai pri­si­dė­da­vo, jas or­ga­ni­zuo­da­vo. Taip ge­gu­žės leng­vo­sios at­le­ti­kos tur­ny­rai ta­po tra­di­ci­ja, su­lau­kian­ti leng­va­at­le­čių iš vi­sos Lie­tu­vos. Da­ly­vaus ir a. a. tre­ne­rio auk­lė­ti­niai. Tu­ri­me gra­žius aikš­ty­nus, leng­vo­sios at­le­ti­kos ba­zę, tad no­ri­si, kad ben­druo­me­nė tuo nau­do­tų­si,“ – tur­ny­ro idė­ją ak­ty­viai pa­lai­ko Ša­rū­nas Klė­ge­ris, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys.

 

Or­ga­ni­za­to­rių inf.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.