Nr. 59 (13729)

2022-05-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 59 (13729) skaitykite:

Jū­ra­tė ir Da­nie­lius: „No­rė­jo­me links­mų, ge­rų, se­no­viš­kų ves­tu­vių”

Aly­tu­je vie­šė­jęs Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Čes­lo­vas Jur­šė­nas pri­si­mi­nė čia su­dau­žy­tus aki­nius: „Ei­ni į po­li­ti­ką, va­di­na­si, ri­zi­kuo­ji”

Pra­tęs­ta iš­im­tis – smul­kūs ūkiai ką tik pa­melž­tą pie­ną ga­lės pri­sta­ty­ti ne­at­šal­dy­tą

Esa­me per­ne­lyg įpra­tę vis­ką par­duo­ti ir pirk­ti, tad kar­tais ne­pa­jė­gia­me įsi­vaiz­duo­ti, jog ga­li bū­ti ir „ne­įkai­no­ja­mų“ da­ly­kų

Esa­me per­ne­lyg įpra­tę vis­ką par­duo­ti ir pirk­ti, tad kar­tais ne­pa­jė­gia­me įsi­vaiz­duo­ti, jog ga­li bū­ti ir „ne­įkai­no­ja­mų“ da­ly­kų

Nau­ja­me ro­ma­ne „Ger­vė smė­ly­nuo­se” – Dzū­ki­jo­je iš­liū­liuo­tos is­to­ri­jos ir vaiz­dai

Re­gio­no moks­lei­viai po dvie­jų me­tų per­trau­kos su­grį­žo į tra­di­ci­nį „Mi­ro­no ke­lią” Dau­guo­se

La­dies Go” se­zo­ną ati­da­rys Dzū­ki­jo­je

Kur­nė­nuo­se su­si­ti­ko ke­lių kar­tų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai

 

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, daug aist­rų ky­la dėl Aly­taus spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mo mies­to biu­dže­to lė­šo­mis. Vi­si no­ri­me, kad mū­sų su­mo­kė­ti mo­kes­čiai bū­tų nau­do­ja­mi...
Ge­gu­žės 20-ąją Aly­tu­je bu­vo mi­ni­ma par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­na. Jos me­tu pa­šven­tin­tas pa­min­klas Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams...
Nė tris­de­šim­ties ne­tu­rin­ti aly­tiš­kė Ais­tė Ka­mins­kai­tė – mor­go dar­buo­to­ja. Kaip pa­ti Ais­tė įvar­di­ja, ji pri­klau­so psi­cho­lo­giš­kai su­dė­tin­gos at­mo­sfe­ros pro­fe­si­jos...
Tre­čia­die­nį, ge­gu­žės 25 die­ną, Aly­taus cen­tri­nia­me sta­dio­ne vyks tarp­tau­ti­nės leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Dzū­ki­jos tau­rė – 2022“ tre­ne­riui a. a. Žyd­rū­nui Les­kaus­kui...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.