Po per­nykš­čio par­tie­čių su­ki­li­mo me­ras stip­ri­na so­cial­de­mok­ra­ti­nes po­zi­ci­jas (16)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nerijus Cesiulis
Nerijaus Ce­siu­lio pa­klau­sus, ar jis tu­ri min­čių tap­ti Socialdemokratų partijos Alytaus miesto sky­riaus pir­mi­nin­ku, pa­reiš­kė: „Džiau­giuo­si, kad reiš­kia pa­si­ti­kė­ji­mą. Ta­čiau siū­ly­čiau ne­sku­bė­ti, tai kol kas pa­siū­ly­mas. Pa­lau­ki­me spren­di­mų.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ko­vo 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­gar­si­no šios par­ti­jos frak­ci­jos ta­ry­bo­je pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me pa­skelb­ta svar­biau­sia in­for­ma­ci­ja apie jo ta­pi­mą frak­ci­jos va­do­vu. Toks pa­reiš­ki­mas mies­to ta­ry­bo­je pa­da­ry­tas tik da­bar, nors dar pra­ėju­sių me­tų gruodžio pa­bai­go­je mies­to ta­ry­bos So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja sa­vo va­do­vu pa­si­rin­ku­si mies­to me­rą. Tuo­met to­kioms N.Ce­siu­lio pa­rei­goms ne­bu­vo gau­tas so­cial­de­mok­ra­tų mies­to sky­riaus ta­ry­bos pri­ta­ri­mas. Da­bar ji pri­ta­rė, kad me­ras va­do­vau­tų frak­ci­jai. N.Ce­siu­lio so­cial­de­mok­ra­ti­nės po­zi­ci­jos ima stip­rė­ti ne tik ėmus va­do­vau­ti šios par­ti­jos frak­ci­jai mies­to ta­ry­bo­je. Ar­tė­ja So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko rin­ki­mai, me­ras kan­di­da­tu jau iš­kel­tas vie­no­je di­džiau­sių sky­riaus gru­pių mies­te, ku­riai jis pats pri­klau­so. Ką tik sa­vo vi­suo­me­ni­niu kon­sul­tan­tu pa­si­rin­ko par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­ko vie­ną iš pa­va­duo­to­jų – Sau­lių Ivoš­ką.

Par­tie­čių su­ki­li­mas ta­po pa­na­šus į zui­kių

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je bu­vo iš­pla­tin­tas da­lies So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­rių pa­reiš­ki­mas, ku­riuo at­si­ri­bo­ta nuo par­ti­jos ko­le­gos, mies­to me­ro N.Ce­siu­lio veik­los.

Me­rui prie­kaiš­tau­ta dėl ne­ma­to­mų ryš­kes­nių po­ky­čių mies­te, su­griau­tos ir nie­kaip nau­jai ne­su­for­muo­ja­mos ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, dėl to mies­to ta­ry­bo­je at­si­ra­du­sio cha­o­so. Gir­di, N.Ce­siu­lis sa­vo veik­lą nu­krei­pia sa­vi­rek­la­mai, apie di­des­nius pla­nus mies­tui pa­sa­ko­ja­ma gar­siai, ta­čiau grei­tai nu­ty­la­ma, o tai su­prie­ši­na mies­to ben­druo­me­nę, de­sta­bilizuoja pa­dė­tį ir pa­sė­ja ne­ma­žai ne­ži­no­my­bės.

Me­ras pa­reiš­ki­me kri­ti­kuo­tas dėl žlu­gu­sios švie­ti­mo re­for­mos, su­bliuš­ku­sio ae­ro­dro­mo įveik­li­ni­mo klau­si­mo, pla­nuo­to Spor­to mo­kyk­los už­da­ry­mo, įtar­ti­nų kai ku­rių skly­pų is­to­ri­jų baig­čių.

Pa­reiš­ki­mą tuo­met pa­si­ra­šė 13 so­cial­de­mok­ra­tų mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­rių iš 28, tarp jų ir sky­riaus pir­mi­nin­kas, mies­to ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Če­čė­ta, kai ku­rie jo pa­va­duo­to­jai ir gru­pių va­do­vai.

Ne­tru­kus kai ku­rie par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos na­riai pa­ra­šus po pa­reiš­ki­mu ėmė at­si­i­mi­nė­ti, nes jie pa­tys ar­ba jų ar­ti­mie­ji bu­vo su­si­ję su dar­bu sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se ar to­kio­se įmo­nė­se, ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė tu­ri di­dži­ą­ją da­lį ak­ci­jų. Tad par­tie­čių su­ki­li­mas prieš mies­to me­rą ta­po pa­na­šus į zui­kių.

Par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja po iš­pla­tin­to mi­nė­to pa­reiš­ki­mo kon­sta­ta­vo, kad tiek vie­na, tiek ki­ta pu­sė vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du sa­vo veiks­muo­se ne­si­lai­kė par­ti­jos sta­tu­to nor­mų ir įpa­rei­go­jo ras­ti kom­pro­mi­są dirb­ti kar­tu. Tai pa­tvir­ti­no ir so­cial­de­mok­ra­tų mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas E.Če­čė­ta.

 

Iš­rin­ki­mo frak­ci­jos va­do­vu ta­ry­bai ne­sku­bė­jo pri­sta­ty­ti

Mi­nė­to pa­reiš­ki­mo iš­pla­ti­ni­mo die­ną vy­ko mies­to ta­ry­bos So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me nau­ju frak­ci­jos va­do­vu iš­rink­tas N.Ce­siu­lis. Ta­čiau jo iš­rin­ki­mo į to­kias pa­rei­gas ne­sku­bė­ta pri­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.

Del­si­mo prie­žas­tis – frak­ci­jos va­do­vo kan­di­da­tū­ra ne­ap­tar­ta sky­riaus ta­ry­bo­je, o tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta pa­gal par­ti­jos sky­riaus įsta­tus.

Ko­vo 25-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pats me­ras pa­gar­si­no pa­reiš­ki­mą, ku­riuo in­for­muo­ta, kad jis yra So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas.

Kaip sa­kė sky­riaus pir­mi­nin­kas E.Če­čė­ta, sky­riaus ta­ry­ba to­kioms me­ro pa­rei­goms ta­ry­bo­je jau yra pri­ta­ru­si.

Ar ga­li me­ras va­do­vau­ti frak­ci­jai, to­liau iš­lie­ka tei­si­nė di­le­ma, nes Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je to­kių at­ve­jų ne­bū­ta.

Aly­tiš­kio, tei­si­nin­ko, Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Ju­liaus Sa­ba­taus­ko tei­gi­mu, jis to­kių at­ve­jų ne­gir­dė­jęs net Lie­tu­vo­je: „Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą me­ras ne­ga­li bū­ti ta­ry­bos ko­mi­te­tų na­riu, dėl frak­ci­jos va­do­vo ne­pa­si­sa­ko­ma. Pa­pras­tai pri­va­čio­je tei­sė­je – jei ne­drau­džia­ma, va­di­na­si, ga­li­ma, vie­šo­je tei­sė­je, o me­ras yra vie­šas as­muo, – jei nė­ra lei­džia­ma, va­di­na­si, drau­džia­ma. Man at­ro­do, kad me­ro ta­pi­mu frak­ci­jos va­do­vu tu­ri su­si­do­mė­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se.

Be­je, J.Sa­ba­taus­kas nuo pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos iš So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus per­ėjo į šios par­ti­jos Vil­niaus mies­to sky­rių. Jis tai grin­džia di­de­liu už­im­tu­mu, dėl ku­rio ne­ga­li at­vyk­ti į Aly­tų ir da­ly­vau­ti sky­riaus veik­lo­je. Šio Sei­mo na­rio pa­ta­rė­ju dir­ba Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys ir so­cial­de­mok­ra­tų mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas E.Če­čė­ta, ku­ris skyriui vadovauja pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus.

 

„Džiau­giuo­si, kad reiš­kia pa­si­ti­kė­ji­mą“

Ba­lan­dį tu­ri vyk­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me bus ren­ka­mas nau­jas sky­riaus pir­mi­nin­kas, nes dabartinio pirmininko par­ti­jos sta­tu­te nu­ma­ty­ta ka­den­ci­ja bai­gia­si.

Šiuo me­tu jau ima ryš­kė­ti, kad sky­riaus po­zi­ci­jas ga­li už­im­ti N.Ce­siu­lis. Ne­se­niai vy­ku­sia­me par­ti­jos Se­na­mies­čio gru­pės, ku­riai pri­klau­so pats me­ras, nuo­to­li­nia­me su­si­rin­ki­me vi­sais bal­sais į sky­riaus pir­mi­nin­kus kan­di­da­tu iš­kel­tas me­ras. O tai di­džiau­sia sky­riaus gru­pė iš mies­te vei­kian­čių pen­kių. Iš vi­so sky­rius tu­ri apie 220 na­rių, iš jų Se­na­mies­čio gru­pė­je – apie 70.

„Alytaus naujienoms“ E. Čečėta sakė, kad antrai kadencijai į skyriaus pirmininkus nekandida­tuosiantis, tai žino ir partiečiai.

N.Ce­siu­lio pa­klau­sus, ar jis tu­ri min­čių tap­ti sky­riaus pir­mi­nin­ku, pa­reiš­kė: „Džiau­giuo­si, kad reiš­kia pa­si­ti­kė­ji­mą. Ta­čiau siū­ly­čiau ne­sku­bė­ti, tai kol kas pa­siū­ly­mas. Pa­lau­ki­me spren­di­mų.“

Šiuo me­tu me­ras yra vie­nas iš sep­ty­nių par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų.

 

„Rei­ka­lin­gi kon­sul­tan­tai, ku­rie no­ri pa­dė­ti“

Tik­riau­siai aki­vaiz­du, kad N.Ce­siu­lis pas­ta­ruo­ju me­tu ėmė stip­rin­ti sa­vo, kaip so­cial­de­mok­ra­to, po­zi­ci­jas, pa­si­rink­da­mas vi­suo­me­ni­niu kon­sul­tan­tu vie­ną iš par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų ver­sli­nin­ką aly­tiš­kį S.Ivoš­ką.

„Rei­ka­lin­gi kon­sul­tan­tai, ku­rie no­ri pa­dė­ti. Sau­lius tu­ri ge­rų sa­vy­bių, dir­ba vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, duo­da pa­ta­ri­mus įvai­riais klau­si­mais, dau­giau in­fra­struk­tū­ri­niais. Kiek pa­me­nu, ir ki­ti me­rai yra tu­rė­ję vi­suo­me­ni­nius kon­sul­tan­tus ar vi­suo­me­ni­nius pa­ta­rė­jus“, – tvir­ti­no N.Ce­siu­lis.

Į klau­si­mą, ar at­ei­ty­je tu­rės dau­giau vi­suo­me­ni­nių kon­sul­tan­tų, me­ras pa­reiš­kė, jog tai pa­ro­dys lai­kas: „Jei kaž­kas no­rės pa­dė­ti, ko­dėl gi – ne?

Pats S.Ivoš­ka sa­kė, kad jį į vi­suo­me­ni­nius kon­sul­tan­tus pa­si­kvie­tė me­ras, nes no­ri­ma vyk­dy­ti ke­le­tą pro­jek­tų, su­si­ju­sių su ver­slu ir mies­to ge­ro­ve. Jis tei­gė ver­sle esan­tis apie du de­šimt­me­čius, vyk­dęs ne vie­ną ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pro­jek­tą Vil­niu­je, šiuo me­tu va­do­vau­jan­tis vie­nai ne­di­de­lei įmo­nei sos­ti­nė­je.

 

Ta­ry­bo­je pa­reikš­ta, kad ei­na­ma au­to­ri­ta­ri­nio val­dy­mo ke­liu

Ka­dan­gi me­ras aki­vaiz­džiai stip­ri­na so­cial­de­mok­ra­ti­nes po­zi­ci­jas, ko­vo 25-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je kaip nie­ka­da anks­čiau jau­tė­si jo tvir­ta nuo­sta­ta ir dėl kai ku­rių pri­ima­mų spren­di­mų. Pa­vyz­džiui, dėl kai ku­rių sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų Ste­bė­to­jų ta­ry­bų su­da­ry­mo.

Kai ku­riems ta­ry­bos na­riams ėmus do­mė­tis, ko­dėl į jas ski­ria­mi vie­ni ar ki­ti as­me­nys, me­ras at­rė­žė, jog toks yra val­dan­čio­sios dau­gu­mos spren­di­mas, ji už tai pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bę.

Pa­klaus­tas, kas ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma, N.Ce­siu­lis ne­at­sa­kė. Kol kas ji iš tie­sų ne­tu­ri ra­šy­ti­nio su­si­ta­ri­mo dėl ben­dro dar­bo ta­ry­bo­je, tad ją ga­li­ma lai­ky­ti for­ma­lia, ga­lin­čia bet ka­da su­by­rė­ti.

„Aly­taus nau­jie­noms“ me­ro pa­klau­sus, ka­da ga­li at­si­ras­ti ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos ra­šy­ti­nis su­si­ta­ri­mas dėl ben­dro dar­bo ar­ba ko­a­li­ci­nė su­tar­tis, N.Ce­siu­lis ak­cen­ta­vo, kad nė­ra sku­bos, svar­biau­sia, jog spren­di­mai bū­tų pa­tvir­ti­na­mi, kaip at­si­ti­ko ir da­bar­ti­nia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ta­čiau pas­ta­ra­ja­me ta­ry­bos po­sė­dy­je kaip nie­ka­da anks­čiau kai ku­rie ta­ry­bos na­riai ir ne po vie­ną kar­tą pa­reiš­kė, kad ei­na­ma au­to­ri­ta­ri­nio ar­ba dik­ta­tū­ri­nio val­dy­mo ke­liu. To­kį ta­ry­bos na­rių pa­ste­bė­ji­mą N.Ce­siu­lis ne­igia, tvir­tin­da­mas, kad opo­zi­ci­jos at­sto­vai kvie­čia­mi į įvai­rias dar­bo gru­pes, da­ly­vau­ti ko­mi­si­jų veik­lo­je.

Kaip bus dar su­stip­rin­tos me­ro so­cial­de­mok­ra­ti­nės po­zi­ci­jos ir ne tik, pa­aiš­kės ne­tru­kus. Ta­čiau aki­vaiz­džiai jos stip­ri­na­mos. Ki­tas klau­si­mas: ar tuo pa­čiu me­tu mies­to ta­ry­bo­je ne­pra­dės stip­rė­ti opo­zi­ci­ja?

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Palyginti metu tokią Bolt politiką su išsigimėlišku įnoringumu arba situacija, kai išsinuomoja šaligatvio dalis, prikakojau ir paliekama neigiamoms emocijoms po miestą sklisti.bT.p. laiptinei be lifto , kur yra tik kas penktas laiptelis, kitaip fašistinei-komunistinei sąmonei idiotų taip pamėgtai

  Komentaras

  Prašytume Jūs atkreipti dėmesį įfirmos Boltą e-paspirtukus, stovinčius mieste. Bei pateikti jiems ne tik sumą už šaligatvio nuomą, bet ir bendrus miesto reikalavimus, kurie privalėtų skambėti antausis panašiems nuomotojama, t.p. ir dviračių nuomotojams ir kt. : PRIVALO BŪTI NURODYTA IŠSAMI INFORMACIJA NORINTIEMS IŠSINUOMOTI DVIRAČIUS AR PASPIRTUKUS IR KT Pagal realumo suvokimą. Jokių eksperimentų su žmonių emocijomis. Veduosi vaikigalį probpaspirtukus, tas sako noriu, užeinu į šalia esančią parduotuvę Jotvingių g (Kada Naująją g pervadinsime Jotvingių prospektu?) Ir klausimų kaip juos pasiimti pasivažinėti, tie sako nežinome, stovi ir tiek, kas čia per kvailionės? Sužadintų jau įsivaizdavimą, kaip važiuos vaikas, ir po to eik velniop, kitaip nx ? Malonu būtų, kad tektų seniūnams su savo čečėnų susidoroti su panašiais atvejais, aprašyti problemą laikraštį su žiurkėms, katros nieko nepastebi ir paimti iš volto interviu. Kitaip paprašyti dėl betvarkės, keliamos mieste baudų kasdien, kol susitvarkyti. Visiškas aiškumas kad būtų, kitaip skambinimo policijai, kad bardaką sutvarkytų. Tai vadinasi viešumas, kai 100proc piliečių aišku, ką čia veikia ši paroda ir kodėl ir kaip ji pradeda važiuoti. Dviračiams norėjome stipinais nukarpyti, tai per PASPIRTUKUS gal su kirviais arba kūjais prasieiti?!! Arba uždėkite šimteriopą nuomą už šaligatvį

  Komentaras

  Iš pylimas gali būti ir prie automobilių plovyklų, kur reikėtų įrengti būdelę su nuotolinio anga grindinys. Po operacijos paspaudus mygtuką, visą būdelė, sienos, lubos, grindys įtaisytas purkštuvas automatiškai nuplaunama chloro tirpalu 1/50 baliklio tipo ACE su vandeniu. Kažkaip taip galima padaryti.Įstatai plovyklos kortelę, durys atsidaro, išeini , užsidaro, nusiplauna. 4m² užtenka

  Komentaras

  Kitaip reikėtų nutraukti mėlyno skysčio pardavimą. Ten, kur nėra viešos galimybės išpilti chemiškai apdorotas fekalijas. Manau, kad ne kiekvienas veš namo iš sodo kur arba kaimo kur į penktą aukštą pas save namo išpilti.

  Komentaras

  Prašome kreiptis į mobilių tualetų chemijos pardavėjus, idant paskelbtų taškus,, kuriuose galima išpilti chemiškai apdorotas fekalijas. Nes tenka jas pilti miške, parke su šuniukais ir t.t. į lietaus kanalizacija. Gal tai galėtų būti degalinėse padaryta ? Aišku, nemokamai: parduodi chemijä , tad turėk kur supilti... . Teko užsipulti vieną puolėją gamtoje: pasirodo, žalias skystis leidžia fekalijas pilti bet kur: tai gamtai nekenkia, o mėlynas neleidžia. Buvo žalios spalvos arba apyžalės skystis.

  Komentaras

  Katra partyja ingyvendins pragarą antstoliams ? T.p. kitiems skolų "išieškotojams" ? Reikalas tame, kad reikalaujame išardyti chaotinį-asmeninį skolų išieškotojų naravą. Šiuo būdu:Įsiskolinimas privalo būti patvirtintas skolininko per 1 mėnesį nuo ieškovo pateikimo. Ieškovas pateikia ieškinį t.p. per 1 mėnesį.. Panaikinti visus įsiskolinimus, kurie dėl tyčinio aplaidumo "netyčia" vilkinami jau virš metų laiko.bKodėl ? Paros jūs apsidergėlės.... Perku lizingu TV - išranda man skolą Šelfą su Telia 300eu nuo 2006m. Aišku , TV jau nenusipirkčiau lizingu.... Dar faktas, kad sutarties tokios nesudarinėjau. . Šiukšlės antstoliai "sau leidžia" savo nuožiūra skirstyti tokio tipo bausmės piliečiams. Kurį partija imsis šių. Sakyčiau, urOdų ir fašistų -ių 95proc. Meluoju, ne 2006, o 2008m "surado". Credit24 info pernai išrado skolą už buto nuomą Telšiuose, nuo 2018m. Tad: skolą privalo būti pradėta vykdyti per 2 mėn, kol aš jos neužmiršti., Kažkodėl apeliaciją dėl egzamino galima pateikti per 3 darbo dienas maximum. Taigi: 2mėn pradėti vykdyti ir - pirmyn. Faktas: žmogus turėjo 30 tūkstančių eurų sąskaitoje ir antstoliai vilkino 4 metus išieškojimas, kol sąskaita apsinuogino. O tada - ŠE ! 2500 eurų skolos ir tuos išsimokėtinai - dar po metų 700 vėl ! KrŪvos sijonuotos.... Beje, dažniausiai LSDP

  Komentaras

  Čia tas Ivoška kuri iš Vilniaus išvijo, kaip verslininka-aferista? Jei tas pats, tai mero akcijos visai krenta. Man atrodo, kad ir visuomeninis, bet turėtų būti padorios reputacijos. Šiuo atveju, paskui nauja patarėja velkasi negražus sleifas.

  Komentaras

  Kaip tai tik nedidelės įmonės Vilniuje vadovas ?
  O Alytaus burgerinė, o dangoraižio restoranas ? Tiesa sudegė, nu bet vistiek...
  O Vilniuje Servisgama, Ecositis kodėl nepaminėti :)

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.