Aly­tu­je ka­ri­nės tech­ni­kos pa­ro­do­je vi­suo­me­nei – ir ka­re Uk­rai­no­je nau­do­ja­ma „Ja­ve­lin” (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Prieš­tan­ki­nė ra­ke­tų pa­lei­di­mo sis­te­ma „Ja­ve­lin“ da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Ru­si­jos su­kel­ta­me ka­re Uk­rai­no­je. Ją alytiškiams parodoje demonstravo Alytuje dislokuoto bataliono III mechanizuotosios pėstininkų kuopos II būrio II skyriaus vadas Aivaras Mikailionis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Prieš­tan­ki­nė ra­ke­tų pa­lei­di­mo sis­te­ma „Ja­ve­lin“ da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Ru­si­jos su­kel­ta­me ka­re Uk­rai­no­je. Ją alytiškiams parodoje demonstravo Alytuje dislokuoto bataliono III mechanizuotosios pėstininkų kuopos II būrio II skyriaus vadas Aivaras Mikailionis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ge­gu­žės 20-ąją Aly­tu­je bu­vo mi­ni­ma par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­na. Jos me­tu pa­šven­tin­tas pa­min­klas Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams mies­to Se­na­mies­čio skve­re, vie­no­je cen­tri­nių Dzū­ki­jos sos­ti­nės – S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je vy­ko vi­suo­me­nei skir­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir jos są­jun­gi­nin­kų gin­kluo­tės bei tech­ni­kos pa­ro­da. Čia de­monst­ruo­ta pa­žan­giau­sia Lie­tu­vos, Vo­kie­ti­jos ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) tech­ni­ka, taip pat mū­sų ša­lies ka­rių nau­do­ja­ma nau­jau­sia gin­kluo­tė. Su ko­kia ka­riš­ka tech­ni­ka ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti aly­tiš­kiai, ar Aly­tu­je de­monst­ruo­ta gin­kluo­tė nau­do­ja­ma ir Ru­si­jos su­kel­ta­me ka­re Uk­rai­no­je?

„Bo­xer“ ar­ba „Vil­ką“ grei­tu me­tu tu­rės ir Aly­taus ba­ta­lio­nas

Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­ną Aly­tu­je, vie­no­je cen­tri­nių mies­to – S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je bu­vo de­monst­ruo­ja­ma ne tik Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės tu­ri­ma pa­žan­giau­sia ka­riš­ka tech­ni­ka, bet ir jos są­jun­gi­nin­kų Vo­kie­ti­jo­je bei JAV. Iš vi­so pa­ro­do­je bu­vo de­šimt vie­ne­tų ka­ri­nės tech­ni­kos ir daug gin­kluo­tės, ku­rią da­bar nau­do­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Aly­tu­je dis­lo­kuo­to Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­riai.

Pir­miau­sia pa­ro­dos lan­ky­to­jų dė­me­sį pa­trau­kė nau­jau­sia pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­na „Bo­xer“, Lie­tu­vo­je ži­no­ma kaip „Vil­kas“. De­monst­ruo­ta vie­na to­kia ma­ši­na, pri­klau­san­ti Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nei, ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės val­do­mas „Vil­kas“.

„Šios ma­ši­nos su­tei­kia ga­li­my­bę neut­ra­li­zuo­ti šar­vuo­tą tech­ni­ką, ge­ros ug­nies ga­li­my­bės, taik­liai ga­li nai­kin­ti tiek prie­šo gy­vą­ją jė­gą, tiek tech­ni­ką, taip pat su­tei­kia tin­ka­mą ap­sau­gą vi­du­je esan­tiems pės­ti­nin­kams“, – „Bo­xer“ ar­ba „Vil­ką“ api­bū­di­no Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no Ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio vir­ši­nin­kas Žy­gi­man­tas Mi­tu­zas.

Jis sa­kė, kad grei­tu me­tu pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Bo­xer“ ar­ba „Vil­ką“ tu­rės ir Aly­taus ba­ta­lio­nas.

 

De­monst­ruo­tas JAV ka­riuo­me­nės tan­kas „Ab­rams“

Aly­tiš­kiai pa­ro­do­je ga­lė­jo pa­ma­ty­ti Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės vi­su­rei­gį „DIN­GO“, Aly­taus ba­ta­lio­no ne­se­niai gau­tus, di­de­lį pra­va­žu­mą tu­rin­čius vi­su­rei­gius „JLTV“, šio ba­ta­lio­no lo­gis­ti­nį sunk­ve­ži­mį „SI­SU“, ant ku­rio už­kel­tas eva­ku­a­ci­nis šar­vuo­tis M-113 A2.

Į pa­ro­dą iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ruk­lo­je dis­lo­kuo­to Ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no bu­vo at­vež­ta sa­va­ei­gė hau­bi­ca „PZH 2000“. Kaip ją api­bū­di­no Aly­taus ba­ta­lio­no Ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio ci­vi­lių ir ka­riš­kių ben­dra­dar­bia­vi­mo vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Da­rius Kar­do­kas, tai – ypa­tin­gai di­de­le šau­dy­mo spar­ta bei šū­vio nuo­to­liu pa­si­žy­min­ti tech­ni­ka ir vie­na mo­der­niau­sių se­ri­ji­niu bū­du ga­mi­na­mų hau­bi­cų pa­sau­ly­je.

Pa­ro­do­je bu­vo JAV ka­riuo­me­nės tan­kas „Ab­rams“, ku­ris yra šar­vuo­tas, la­bai mo­bi­lus ir pri­tai­ky­tas šiuo­lai­ki­niams mū­šiams.

 

De­monst­ruo­ta sis­te­ma „Ja­ve­lin“ da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Uk­rai­no­je

Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jai ka­ri­nės tech­ni­kos pa­ro­do­je iš­vy­do ir Aly­tuje dislokuoto ba­ta­lio­no tu­ri­mą ne­šio­ja­mą­ją vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­tan­ki­nę ra­ke­tų pa­lei­di­mo sis­te­mą „Ja­ve­lin“.

„To­kia sis­te­ma da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Ru­si­jos su­kel­ta­me ka­re Uk­rai­no­je. To­kia sis­te­ma de­monst­ruo­ja pui­kius re­zul­ta­tus. „Ja­ve­lin“ efek­ty­vu­mas – dau­giau kaip 90 pro­cen­tų“, – tei­gė D.Kar­do­kas.

Ge­gu­žės 20-ąją Aly­tu­je vy­ku­sios par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­nos ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo apie 100 Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­rių.

Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.

„Toks ren­gi­nys bu­vo skir­tas su­si­pa­žin­ti su mū­sų ir są­jun­gi­nin­kų tu­ri­ma nau­jau­sia ir pa­žan­giau­sia tech­ni­ka. Ji Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je tik­rai ne­daž­nai vie­šai de­monst­ruo­ja­ma, tik pa­na­šiuo­se ren­gi­niuo­se, koks ge­gu­žės 20-ąją vy­ko Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Da­bar, vyks­tant ka­rui Uk­rai­no­je, žmo­nių do­mė­ji­ma­sis ka­ri­ne tech­ni­ka yra tik­rai ne­ma­žas, tai mes pa­ste­bė­jo­me ir Aly­tu­je or­ga­ni­zuo­to­je par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­no­je“, – tvir­ti­no Aly­tuje dislokuoto ba­ta­lio­no Ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio vir­ši­nin­kas Ž.Mi­tu­zas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.