Švęs­da­mas 440-ąjį gim­ta­die­nį ant til­to ir „po til­tu” Aly­tus ta­po dar ir Lie­tu­vos karš­čio sos­ti­ne (87)

Saulė Pinkevičienė
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus is­to­ri­jo­je gim­ta­die­nių bū­ta vi­so­kių: mies­to šven­tės pra­džią te­ko per­kel­ti vė­les­niam lai­kui dėl škva­lo, liū­tis S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vę su vi­sa mu­ge pa­ver­tė kal­nų upe, stai­ga at­ša­lo kaip ru­de­nį. Šie­met gam­ta vėl per­si­sten­gė – ge­ro oro už­sa­ky­mas ta­po tro­pi­ne kait­ra, ku­ri ne vie­ną aly­tiš­kį, pla­na­vu­sį gy­vai su­da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se, pri­ver­tė lik­ti na­mie ir ste­bė­ti tie­sio­gi­nes šven­tės tran­slia­ci­jas in­ter­ne­tu. Šven­tė šie­met vy­ko dvi die­nas (sek­ma­die­nį – spor­to ren­gi­niai), šį sa­vait­ga­lį Aly­tu­je pa­ge­rin­tas ir ab­so­liu­tus bir­že­lio re­kor­das, ku­ris anks­čiau pri­klau­sė Va­rė­nos me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­čiai. 1964 me­tais bir­že­lio 20 die­ną bu­vo fik­suo­ta 32,3 laips­nių kait­ra. Sek­ma­die­nį Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – 33 laips­nių, o gy­ven­to­jai sa­vo ter­mo­met­ruo­se ma­tė ir di­des­nį skai­čių.

Jau an­trą kar­tą gim­ta­die­nį Aly­tus šven­tė ka­ran­ti­ne, šį­kart dar įsi­min­ti­niau ri­bo­ji­mų pras­me, nes iš­anks­ti­nė or­ga­ni­za­to­rių „Fes­ti­vus“ iš­pla­tin­ta in­for­ma­ci­ja, kad rei­kės ga­li­my­bių pa­so, mu­gę pa­li­ko prak­tiš­kai be pir­kė­jų. Do­ku­men­to nie­kas taip ir ne­pa­pra­šė, ta­čiau te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­juos­ta juos­ta ir prie įė­ji­mų bu­dė­jo sa­va­no­riai.

Ne­bu­vo šie­met ir tra­di­ci­nės šven­ti­nės ei­se­nos, di­de­lės sce­nos, va­ka­ri­nio kon­cer­to, fe­jer­ver­ko ir net VIP va­ka­rė­lio šven­tės sve­čiams, nes ir pa­čių ofi­cia­lių sve­čių ne­bu­vo.

Mies­to die­nos cen­tri­nis ren­gi­nys – Kul­tū­ros pre­mi­jų ir Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jų įtei­ki­mas. Per­nai šios ce­re­mo­ni­jos vy­ko lie­pos 6-ąją (net­gi bu­vo pa­keis­ti Kul­tū­ros pre­mi­jų nuo­sta­tai, tai­gi da­bar jas ga­li­ma teik­ti nors ir per Ka­lė­das), o šie­met su­grįž­ta prie tra­di­ci­jų. Pre­mi­jos iš­da­ly­tos gim­ta­die­nio pro­ga, ta­čiau ne­įpras­to­je vie­to­je. Pir­mą kar­tą iš­kil­mės vy­ko ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to. Nuo­gąs­tau­ta, kad vi­si no­rin­tie­ji ne­tilps, ta­čiau di­džio­ji da­lis iš 300 ant til­to pa­sta­ty­tų kė­džių taip ir li­ko tuš­čios.

„Mies­tas – tai ne pa­sta­tai ir sta­ti­niai, o žmo­nės. Lin­kiu vi­siems mums su­kur­ti to­kį mies­tą, ku­ria­me no­rė­tu­me pa­tys gy­ven­ti ir ko­kio lin­kė­tu­me sa­vo vai­kams“, – kal­bė­jo Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, svei­kin­da­mas aly­tiš­kius su mies­to gim­ta­die­niu ir pa­va­din­da­mas jį ga­li­my­bių mies­tu.

Iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos ant til­to me­tu bu­vo pa­gerb­tas nau­ja­sis Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis An­ta­nas Jo­nas Min­ke­vi­čius. Jam įteik­tos Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos. Bu­vęs ben­dro­vės „Grin­du­va“ di­rek­to­rius ir nu­si­pel­nęs sta­ty­bi­nin­kas A.J.Min­ke­vi­čius įver­tin­tas už nuo­pel­nus ir pa­sie­ki­mus pro­fe­si­nė­je veik­lo­je, me­no, kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mą bei ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

Aly­tu­je A.J.Min­kev­čius dar­buo­ja­si nuo 1965 me­tų, at­vy­ko pa­gal pa­sky­ri­mą, džiau­gia­si ga­lė­jęs iš la­bai ar­ti ma­ty­ti mies­to plėt­rą, ne tik pra­mo­nės ra­jo­no, bet gy­ve­na­mų­jų mik­ro­ra­jo­nų. „Trys tūks­tan­čiai sta­ty­bi­nin­kų per 25 me­tus pa­sta­tė­me Aly­tų to­kį, koks jis yra šian­dien. Jei ma­nęs pa­klaus­tų, ką dar mies­te rei­kė­tų pa­sta­ty­ti? Pa­sa­ky­čiau, jog nie­ko, o se­nus pa­sta­tus tie­siog im­ti ir re­no­vuo­ti“, – kal­bė­jo Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis A.J.Min­ke­vi­čius.

Šven­tė­je pa­gar­sin­ta, kas šie­met ta­po Kul­tū­ros pre­mi­jų lau­re­a­tais: Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas, vi­de­o­o­pe­ra­to­rius, te­le­vi­zi­jos, ki­no ir vi­de­o­me­no kū­ri­nių au­to­rius Alius Mi­ke­lio­nis (už ak­ty­vią pas­ta­rų­jų dve­jų ka­len­do­ri­nių me­tų kū­ry­bi­nę ir/ar me­ni­nio ug­dy­mo veik­lą, reikš­min­gus pa­sie­ki­mus, puo­se­lė­jant Aly­taus mies­to kul­tū­rą ir gar­si­nant mies­tą ša­ly­je ir už­sie­ny­je) bei Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Gied­rė Bul­ga­ko­vie­nė (už ypač svar­bią il­ga­me­tę kul­tū­ri­nę ir ak­ty­vią kū­ry­bi­nę veik­lą).

Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kė Al­ma Mos­tei­kai­tė pa­skel­bė, kam šie­met ski­ria­ma žur­na­lis­tų „Auk­si­nė plunks­na“. Kaip pa­dė­kos žen­klas vi­siems me­di­kams, ku­rie dar­ba­vo­si pan­de­mi­jos me­tu, ją įtei­kiant vie­nam as­me­niui, ap­do­va­no­ji­mas skir­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jui Val­dui Mar­cin­ke­vi­čiui. Me­di­kas dar­bo me­tu už­si­krė­tė CO­VID-19, du mė­ne­sius iš­bu­vo ko­mo­je ir šian­dien jau­čia li­gos pa­sek­mes. Jis da­bar yra gy­do­mas Kau­no kli­ni­ko­se, tad „Auk­si­nė plunks­na“ jam bus per­duo­ta as­me­niš­kai, o su­si­rin­ku­sie­ji ant til­to sim­bo­liš­kai pa­plo­jo ir vi­siems me­di­kams.

Mies­to die­nos ren­gi­niai šie­met kvie­tė į įvai­rias mies­to vie­tas: Jau­ni­mo par­ke nuo ry­to įvai­rioms veik­loms ir ren­gi­niams rin­ko­si ma­žiau­si aly­tiš­kiai, jau­ni­mas, Mies­to so­de vy­ko me­no te­ra­pi­jos kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, skai­ty­mų po­pie­tė, nak­ti­šo­kiai su „Aly­taus dik­si­len­du“, dai­ni­nin­ku Egi­di­ju­mi Si­pa­vi­čiu­mi. Ro­tu­šės aikš­tė­je vei­kė me­ni­nė erd­vi­nė ins­ta­lia­ci­ja „Aly­taus lai­ko ra­tas“, o su­te­mus pa­kvie­tė tarp­tau­ti­nis lau­ko šo­kių spek­tak­lis „At­spin­džiai“.

Dar vie­na la­bai ne­tra­di­ci­nė ren­gi­nių vie­ta, ypač tin­ka­ma kait­ro­je – Li­go­ni­nės gat­vės tu­ne­lis, kur Al­do­nos Mar­cin­ke­vi­čie­nės ir Li­nos Mo­tie­kie­nės kvie­ti­mu su­rin­ko „cik­ri­niai“ aly­tiš­kiai, pa­sa­ko­jo Kriau­šiaus is­to­ri­jas, da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais, mu­zi­ka­vo Al­ber­tas An­ta­na­vi­čius Šeks­py­ras. „Štai kur tik­ro­ji Aly­taus dva­sia“, – taip ren­gi­nį „po til­tu“ įver­ti­no pa­tys.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.