Ką rei­kia ži­no­ti ren­kan­tis sto­go dan­gą? (2)

plieniniai stogai
Plieninio stogo ar fasado eksploatacija nesudėtinga, pakanka minimalios priežiūros.
Ren­kan­tis bet ku­rią sto­go dan­gą, ne­rei­kė­tų at­si­žvelg­ti vien tik į dan­gos kvad­ra­ti­nio met­ro kai­ną. Ver­tė­tų su­da­ry­ti pil­ną vi­sų me­džia­gų ir dar­bų są­ma­tą, įver­tin­ti ir įvai­rių sto­go prie­dų, sau­gos ele­men­tų kai­nas, taip pat bū­si­mas sto­go eks­plo­a­ta­ci­jos są­nau­das, po­vei­kį gam­tai. Vis­ką su­su­ma­vę įsi­ti­kin­si­te, kad sto­go dan­gos lakš­tų kai­na su­da­ro ne­di­de­lę vi­sos sto­go są­ma­tos da­lį, bet ga­lu­ti­nė ge­ra sto­go iš­vaiz­da, il­ga­am­žiš­ku­mas ir ga­ran­ti­jos pa­si­rin­kus ko­ky­biš­kes­nę dan­gą ski­ria­si aki­vaiz­džiai.

Ver­tin­ki­me vi­są sto­go gy­va­vi­mo cik­lą

Jei sta­to­tės ar re­no­vuo­ja­te sto­gą ir no­ri­te, kad jis kel­tų kuo ma­žiau rū­pes­čių, pir­miau­sia ver­ta pa­si­do­mė­ti sto­go dan­gų il­ga­am­žiš­ku­mu, at­spa­ru­mu at­mo­sfe­ros po­vei­kiui, ar dan­ga grei­tai ne­blun­ka, ar at­spa­ri ker­pėms, pe­lė­siui, ar ne­tru­pa vei­kiant šal­čiui.

Rei­kia įver­tin­ti vi­są sto­go gy­va­vi­mo cik­lą: pra­de­dant sta­ty­ba, es­te­ti­ne prie­žiū­ra ir bai­giant sto­go re­mon­to ar at­nau­ji­ni­mo iš­lai­do­mis po 30–50 me­tų ar dar vė­liau.

Be­si­sta­tan­tie­ji vis la­biau at­krei­pia dė­me­sį ir į nau­do­ja­mų me­džia­gų po­vei­kį svei­ka­tai, drau­giš­ku­mą ap­lin­kai. Tar­ki­me, jei jū­sų sto­gą teks daž­nai plau­ti che­mi­nė­mis me­džia­go­mis nuo gi­liai įsi­gė­ru­sio pur­vo, dum­blių, tai il­gai­niui ga­li pa­rei­ka­lau­ti ne­ma­žų dar­bo ir fi­nan­si­nių iš­lai­dų, va­ly­mo prie­mo­nės ga­li už­terš­ti kie­mą ar su­kel­ti svei­ka­tos pro­ble­mų.

Ne­se­niai at­lik­to ne­pri­klau­so­mo ty­ri­mo, ku­rio tiks­las bu­vo įver­tin­ti tri­jų po­pu­lia­rių sto­gams nau­do­ja­mų me­džia­gų po­vei­kį ap­lin­kai, re­zul­ta­tai at­sklei­dė, kad ko­ky­biš­kas plie­ni­nis sto­gas yra drau­giš­kiau­sias ap­lin­kai pa­si­rin­ki­mas, jo po­vei­kis ap­lin­kai yra net iki 60 pro­cen­tų ma­žes­nis.

Šiais na­no­tech­no­lo­gi­jų lai­kais itin at­spa­riais po­li­me­rais ap­sau­go­tos plie­ni­nės sto­gų dan­gos ypač il­gai iš­lai­ko ge­rą iš­vaiz­dą, me­tams bė­gant rei­ka­lau­ja mi­ni­ma­lios prie­žiū­ros.

Net na­mo gy­va­vi­mo pa­bai­go­je plie­ni­nė sto­go dan­ga yra 100 pro­cen­tų per­dir­ba­ma. Dėl at­spa­ru­mo, leng­vo nau­do­ji­mo ir drau­giš­ku­mo gam­tai ko­ky­biš­kos plie­ni­nės sto­gų dan­gos spar­čiai po­pu­lia­rė­ja vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Plie­ni­nė dan­ga – op­ti­ma­lus pa­si­rin­ki­mas

Plie­no lakš­tai yra tvir­ti, ne­tra­pūs, leng­vi ir leng­vai ap­do­ro­ja­mi, juos pjaus­tant ne­su­si­da­ro kenks­min­gų svei­ka­tai dul­kių, dū­mų, tad sto­go den­gi­mo dar­bai vyks­ta itin spar­čiai.

Den­giant sto­gą plie­ni­ne dan­ga ne­rei­kia nei spe­cia­laus vien­ti­so pa­klo­to, nei tvir­tes­nių me­di­nių geg­nių – gre­bės­tų kon­struk­ci­jos. Be to, plie­ni­nėms dan­goms ne­ri­bo­ja­mas nei šal­čio cik­lų skai­čius, nei mak­si­ma­lus nuo­ly­džio kam­pas, ji ga­li bū­ti mon­tuo­ja­ma kad ir 90 laips­nių kam­pu, tai yra ver­ti­ka­liai, ne­tru­pa vei­kiant šal­čiui, su­si­da­rius le­dui.

Dėl san­da­ru­mo kai ku­rias plie­ni­nes sto­go dan­gas ga­li­ma nau­do­ti ir esant mi­ni­ma­liam, 7 laips­nių šlai­to nuo­ly­džiui. Pa­žan­giau­sių mo­de­lių san­da­ru­mą už­tik­ri­na „click” sis­te­mos lakš­tų jun­gi­mo vie­to­se esan­čios spe­cia­lios tar­pi­nės.

Ver­ta pa­mi­nė­ti ir tai, kad kai ku­rios „Ru­uk­ki“ sto­go dan­gos, pa­vyz­džiui, „Ru­uk­ki Clas­sic“ ar­ba „Ru­uk­ki Hy­yg­ge“, yra tvir­ti­na­mos ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no sraig­tais, ku­rie už­den­gia­mi „click“ sis­te­ma tvir­ti­nant kiek­vie­ną pas­kes­nį lakš­tą. Tad iš iš­orės ant to­kio sto­go ar fa­sa­do ne­ma­ty­ti jo­kių varž­tų, ma­žiau ga­li­my­bių už­si­lai­ky­ti spyg­liams, la­pams, kaup­tis ne­šva­ru­mams.

Sto­go il­ga­am­žiš­ku­mą le­mia ir ki­ti as­pek­tai

Sto­go il­ga­am­žiš­ku­mas, ge­ra iš­vaiz­da la­biau­siai pri­klau­so nuo ga­mi­nio ko­ky­bės kla­sės. Pa­vyz­džiui, „Ru­uk­ki 30“ ko­ky­bės kla­sės po­lies­te­riu pa­deng­toms dan­goms su­tei­kia­ma 10 me­tų es­te­ti­nių ir 30 me­tų tech­ni­nių sa­vy­bių ga­ran­ti­ja. Na o aukš­čiau­sios, „Ru­uk­ki 50 Plus“ ko­ky­bės kla­sės dan­gai – net 25 me­tų es­te­ti­nių sa­vy­bių ir 50 me­tų tech­ni­nių sa­vy­bių ra­šy­ti­nė ga­ran­ti­ja.

Tad aki­vaiz­du, kad, ly­gi­nant skir­tin­gas ko­ky­bės kla­ses, ben­dro­je sto­go są­ma­to­je su­ma ga­li skir­tis vos ke­liais šim­tais eu­rų, ta­čiau sto­go dan­gos il­ga­am­žiš­ku­mas, ge­ra iš­vaiz­da skir­sis ko­ne dvi­gu­bai, tur­tas daug il­giau iš­lai­kys sa­vo in­ves­ti­ci­nę ver­tę.

Plie­ni­nė sto­go dan­ga – tai ne tik plie­nas ir da­žai. Sto­gams tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mas spe­cia­lios mar­kės tvir­tas plie­nas. Plie­no sto­ris, ma­tuo­ja­mas ne­skai­tant cin­ko, grun­to ir da­žų sluoks­nių, tu­rė­tų bū­ti bent 0,50 ar 0,60 mm. Mi­ni­ma­lus cin­ko sluoks­nis tu­rė­tų bū­ti 275 g/kv. m. Iš­ori­nis pa­den­gi­mas ga­li bū­ti ke­lių rū­šių, nuo jo la­biau­siai pri­klau­so sto­go il­ga­am­žiš­ku­mas.

Ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį, kad plie­no ap­sau­gi­niai sluoks­niai bū­tų pa­deng­ti ko­ky­biš­kai. Nes, kaip ir au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė­je, vie­nų ga­min­to­jų kė­bu­lai tar­nau­ja il­gai, o apie ki­tus ku­ria­mi anek­do­tai – čia vis­ką nu­le­mia dar­bų ko­ky­bė.

Jei lakš­tų for­ma­vi­mui bus nau­do­ja­ma ne­ko­ky­biš­ka įran­ga, tuo­met dar ga­my­bos me­tu ga­li at­si­ras­ti pa­žei­di­mų, da­žų įtrū­ki­mų, per­tem­pi­mų.

Suo­mių kom­pa­ni­ja „Ru­uk­ki” sa­vo ga­mi­niams nau­do­ja tik sa­vo me­ta­lo lie­jyk­lo­se Suo­mi­jo­je ir Šve­di­jo­je ga­mi­na­mą plie­ną, vė­liau den­gia jį cin­ko, po­li­me­ri­niais ir ki­tais ap­sau­gi­niais sluoks­niais, tad nuo ge­le­žies rū­dos iki ga­lu­ti­nio pro­duk­to at­sa­ko už sa­vo ga­mi­nių ko­ky­bę.

Be­je, kad var­to­to­jai bū­tų ap­sau­go­ti nuo ne­aiš­kios kil­mės, ne­ko­ky­biš­kos ar ne­pa­kan­ka­mai il­gai iš­tes­tuo­tos pro­duk­ci­jos, šie­met Eu­ro­po­je įsi­ga­lio­jo ir nau­ji, griež­tes­ni at­spa­ru­mo ul­tra­vio­le­ti­niam po­vei­kiui ir ko­ro­zi­jai stan­dar­tai (prEN 10169:2022).

Ko­ky­biš­kas sto­gas jums tar­naus ne vie­ną de­šimt­me­tį, tad įsi­gy­jant plie­ni­nę sto­go dan­gą ver­tė­tų pa­si­do­mė­ti, ko­kią kla­si­fi­ka­ci­ją pa­gal 2022 m. at­nau­jin­tą stan­dar­tą ati­tin­ka jums siū­lo­mas pro­duk­tas. „Ru­uk­ki 50 Plus” ko­ky­bės kla­sės sto­gai ati­tin­ka pa­čias griež­čiau­sias, t. y. Ruv5 (UV) ir RC5+(ko­ro­ziš­ku­mo) kla­si­fi­ka­ci­jas.

 

Užs. Nr. 058


 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  This news is great for me. Have a nice day buddy. The slope game is a challenging running game that will challenge your abilities. On a randomized slope, speed down. Your ball will go quicker the further you go. This game may appear easy, but it will provide you with an intense adrenaline rush. Just remember to stay away from the red bricks and obstacles. Always aim for a high score, and your name could appear on the leaderboard!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.