Nr. 51 (13721)

2022-05-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 51 (13721) skaitykite:

 • Du­ris at­vė­rė šiuo­lai­kiš­kai re­no­vuo­tas Chi­rur­gi­jos sky­rius, ne­ma­tęs re­mon­to nuo pa­sta­ty­mo die­nos so­viet­me­čiu
 • „Iki šiol pri­si­me­nu, ku­rio­je Mies­to so­do vie­to­je iš­gir­dau apie Ro­mo Ka­lan­tos su­si­de­gi­ni­mą”
 • Pa­sau­lio aly­tiš­kiai kvie­čia į kla­sio­kų pik­ni­ką!
 • Fes­ti­va­lis „Lai­min­ga vai­kys­tė šva­rio­je že­mė­je”
 • Pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti Ku­me­čių kai­mo kriok­lio ap­lin­ką 
 • Ru­si­jo­je pre­ky­bos cen­trus val­dan­tis V.Us­pas­ki­chas ne­ke­ti­na jų at­si­sa­ky­ti
 • Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio svei­ki­ni­mai ir pa­dė­kos ug­nia­ge­siams
 • Kad sau­lė džiu­gin­tų, o ne var­gin­tų
 • Su pa­ra­pi­jų kle­bo­nais – apie ti­kin­čių­jų po­rei­kius
 • Bars­to­mų pe­le­nų te­ma
 • Kiek­vie­ną mi­nu­tę pa­si­ruo­šę gel­bė­ti žmo­nių gy­vy­bes, tur­tą, gam­tą
 • Dvi­skiau­tis gin­kme­dis sve­čiams jau ta­pęs kel­ro­džiu į kū­rė­jų Lam­pic­kų na­mus
Ren­kan­tis bet ku­rią sto­go dan­gą, ne­rei­kė­tų at­si­žvelg­ti vien tik į dan­gos kvad­ra­ti­nio met­ro kai­ną. Ver­tė­tų su­da­ry­ti pil­ną vi­sų me­džia­gų ir dar­bų są­ma­tą, įver­tin­ti ir...
Vi­si jau esa­me pa­si­il­gę va­sa­riš­kos ši­lu­mos ir sau­lės. Tai džiu­gi­na, kai sa­vait­ga­lį nu­ta­ria­me pra­leis­ti gam­to­je. Ta­čiau na­muo­se ar dar­buo­jan­tis biu­re sau­lė var­gi­na, nes...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.