Ąžuo­liu­kų ne­be­li­ko, ra­di­niai ke­liau­ja į mu­zie­jų, gim­na­zi­ja po­li­ti­kams aiš­ki­na­si apie pro­jek­to ei­gą (29)

Saulė Pinkevičienė
Po ąžuoliukais rastos duženos, nes laiškai buvo sudėti buteliuose. Butelyje rastas aktas liudija, kad 1968 metų gegužės 4 dieną mokytojas Stasys Totorius 80-ojo jubiliejaus proga savo rankomis pasodino ąžuoliuką prie 2-osios vidurinės mokyklos. Be kita ko, rašoma, kad šios mokyklos mokiniai įsipareigoja „rūpestingai prižiūrėti, auginti ir puoselėti jubiliato rankomis pasodintą ąžuoliuką“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Po ąžuoliukais rastos duženos, nes laiškai buvo sudėti buteliuose. Butelyje rastas aktas liudija, kad 1968 metų gegužės 4 dieną mokytojas Stasys Totorius 80-ojo jubiliejaus proga savo rankomis pasodino ąžuoliuką prie 2-osios vidurinės mokyklos. Be kita ko, rašoma, kad šios mokyklos mokiniai įsipareigoja „rūpestingai prižiūrėti, auginti ir puoselėti jubiliato rankomis pasodintą ąžuoliuką“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je – vėl emo­ci­jos dėl iš­kirs­tų me­džių. Šį­kart pu­sės šim­to ažuo­liu­kų, au­gu­sių prie Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos. Jie iš­kirs­ti pra­si­dė­jus Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to dar­bams mo­kyk­los pri­ei­go­se. Pro­jek­tą ini­ci­ja­vo pa­ti gim­na­zi­ja ir įgy­ven­di­na kar­tu su part­ne­riais iš Gar­di­no. Fi­nan­sa­vi­mas lai­mė­tas tre­čiu ban­dy­mu, bus su­tvar­ky­tos gim­na­zi­jos pri­ei­gos: kie­mas iš­klo­tas trin­ke­lė­mis, at­si­ras au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, au­to­ma­ti­niai var­tai, suo­liu­kai ir lau­ko kla­sė.

2019 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį pro­jek­tui pri­ta­rė ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, ku­rie iš biu­dže­to ko­fi­nan­sa­vi­mui sky­rė 51 tūkst. eu­rų. Gimnazijai tenkanti projekto biudžeto dalis – 510 tūkst. eu­rų. Po­li­ti­kai, kaip ir mies­tie­čiai, me­tams pra­bė­gus la­bai nu­ste­bo, kad, pra­dė­jus pro­jek­to dar­bus, pir­miau­sia bu­vo iš­kirs­ti prie gim­na­zi­jos au­gę se­nie­ji me­džiai. Dėl to ki­lo ne­men­ka pa­si­pik­ti­ni­mo ir dis­ku­si­jų ban­ga.

Aly­tiš­kių nuo­mo­nė čia iš­si­sky­rė: vie­ni ma­no, kad gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė, ku­ri mo­kyk­lo­je mo­ko­si ir dir­ba šian­dien, taip pat tu­ri tei­sę pri­im­ti spren­di­mus dėl jos at­ei­ties vi­zi­jos, net jei dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ten­ka au­ko­ti me­džius, o dau­ge­liui jie ir ne­at­ro­do ver­tin­gi.

Ki­ti pri­me­na, kad mies­to is­to­ri­ja yra ne tik pa­sta­tai, bet ir žel­di­niai, tam tik­ra au­ra, ku­ria­ma šios vi­su­mos. Juo­lab kad Aly­taus se­na­mies­tis jau leng­va ran­ka nu­šluo­tas nuo že­mės pa­vir­šiaus. Pri­si­min­ti ir ki­ti ben­druo­me­nę pik­ti­nę me­džių kir­ti­mai: S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je – se­nų­jų lie­pų, Lais­vės An­ge­lo aikš­tė­je – kle­vų, ku­riuos sa­vi­val­dy­bės ne­tru­kus tu­rės at­so­din­ti vie­toj šio­je erd­vė­je ne­de­ran­čių kal­na­pu­šių.

Su­ta­pi­mas, kad kaip tik šio­mis die­no­mis vėl at­gai­vin­tas ju­dė­ji­mas dėl ja­po­niš­ko so­do Aly­tu­je, jam įkur­ti rei­kia mi­li­jo­no eu­rų, ku­riuos pra­dė­jo rink­ti ben­druo­me­nė, tuo tar­pu lie­tu­viš­kų me­džių mies­te aiš­kiai ma­žė­ja. Be gar­ses­nių kir­ti­mų cen­tre, tai šen, tai ten ty­liai at­si­ran­da kel­mų ma­žiau ma­to­mo­se vie­to­se, o po die­nos dings­ta ir tie.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las dės­to mo­kyk­los po­žiū­rį: te­ri­to­ri­ja tarp se­no­jo gim­na­zi­jos pa­sta­to ir Bi­ru­tės gat­vės – ne­funk­cio­na­li, jo­je ne­bu­vo nė vie­no suo­liu­ko, mo­ki­niai la­biau mė­go par­ką ir ten ei­da­vo. „Pa­ruoš­tas pro­jek­tas ir gau­tas fi­nan­sa­vi­mas, pri­trauk­ta tik­rai ne­ma­žai lė­šų, po ke­le­to mė­ne­sių pa­ma­ty­si­te, koks bus vaiz­das“, – sa­ko di­rek­to­rius. O kar­tu ir iš­spręs­ta pro­ble­ma dėl par­ka­vi­mo – va­kar ap­si­lan­kius mo­kyk­lo­je pa­mo­kų me­tu apie tai, kad abi­tu­rien­tai mok­si gy­vai, liu­di­jo pa­gal vi­są Bi­ru­tės gat­vę iki san­kry­žos iš­ri­kiuo­ti au­to­mo­bi­liai. Erd­vė ne­pa­di­dė­jo, ta­čiau au­to­mo­bi­liai užims ža­lio­sios zo­nos vie­tą.

Šią sa­vai­tę į iš­nai­kin­tą ža­li­ą­ją gim­na­zi­jos erd­vę aly­tiš­kių dė­me­sį at­krei­pė po­li­ti­kas Va­le­ri­jus Ven­cius – pats šios gim­na­zi­jos (tuo­me­ti­nės 2-osios vi­du­ri­nės) ab­sol­ven­tas. Jis ben­dra­vo su dar­bus at­lie­kan­čiais sta­ty­bi­nin­kais, ku­rie jam pa­tvir­ti­no ra­dę po ąžuo­liu­kų šak­ni­mis bu­te­lių su laiš­kais.

Pa­sak V.Ven­ciaus, mo­kyk­lo­je bu­vu­si to­kia gra­ži tra­di­ci­ja – abi­tu­rien­tai so­di­no me­džius ir ra­šė laiš­kus at­ei­ties kar­toms. Pradėjus darbus į mo­kyk­los mu­zie­jų, kiek pa­vy­ko su­ži­no­ti, per­duo­ti du ra­di­niai – laiš­kas apie bu­vu­sį mo­kyk­los di­rek­to­rių Sta­sį To­to­rių ir ke­lių sa­ki­nių pio­nie­rių raš­tas. Jie bu­vo įdė­ti bu­te­liuo­se, du­že­nos taip pat bus sau­go­mos mo­kyk­los is­to­ri­jai.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius V.Skrob­las pa­ste­bi, kad iš ki­lu­sio triukš­mo at­ro­dy­tų, jog gim­na­zi­ja iš­ver­tė šimt­me­čius ąžuo­lus, bet taip nė­ra – me­džiai bu­vo ne­di­de­li, spe­cia­lis­tai esą juos įver­ti­no kaip pras­tos būk­lės, da­lis tu­rė­jo pu­vi­nį, ap­ker­pė­ję. Už iš­kirs­tus me­džius at­ku­ria­ma­jam fon­dui mo­kyk­la su­mo­kė­jo be­veik 12 tūkst eu­rų.

Už šią su­mą žel­di­niai bus at­so­din­ti, ta­čiau ne prie gim­na­zi­jos, o ki­to­se vie­to­se. Ar ga­li­ma bu­vo ras­ti auk­so vi­du­rį ir pa­lik­ti bent ke­le­tą me­džių kaip is­to­ri­nių žel­di­nių sim­bo­lį? Ti­kė­ti­na, kad taip, bet klau­si­mas li­ko at­vi­ras.

Ki­lus triukš­mui dėl iš­kirs­tų me­džių, aly­tiš­kiai klau­sia: ko­dėl pro­jek­tą leng­va ran­ka pa­lai­mi­no po­li­ti­kai? Pa­sak V.Ven­ciaus, pro­ble­ma yra ta, kad, pri­sta­tant klau­si­mą ta­ry­bai, bu­vo įvar­di­ja­mas pats pro­jek­tas, bet nė žo­džiu ne­mi­ni­ma apie pus­šim­čio ša­lia is­to­ri­nės gim­na­zi­jos au­gan­čių ąžuo­liu­kų kir­ti­mą. Tie­siog pra­neš­ta, kad įstai­ga lai­mė­jo fi­nan­sa­vi­mą ap­lin­kai su­tvar­ky­ti ir siū­ly­ta sa­vi­val­dy­bei pri­si­dė­ti 10 pro­cen­tų. „Ta­ry­ba pri­ta­rė ne pro­jek­tui. Mes bal­sa­vo­me už pri­si­dė­ji­mą prie jo lė­šo­mis iš biu­dže­to“, – sa­ko po­li­ti­kas.

Šią sa­vai­tę mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai V.Ven­cius ir Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė krei­pė­si į mies­to me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Oną Ba­le­vi­čiū­tę ir gim­na­zi­jos di­rek­to­rių V.Skrob­lą, pra­šy­da­mi pa­teik­ti do­ku­men­tus, pa­gal ku­riuos bū­tų aiš­ku, ko­dėl ta­ry­bos na­riams ne­bu­vo pa­teik­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja apie pro­jek­tą, ir pra­šy­da­mi de­ta­li­zuo­ti pro­jek­to ei­gą. Be ki­ta ko, pra­šo­ma įvar­dy­ti, kas nu­spren­dė (ini­ci­ja­vo) ąžuo­lų iš­kir­ti­mą ir kas pa­si­ra­šė lei­di­mą tai da­ry­ti.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Panašu dalis iš tarybos ieško progų kaip ir pakeršint Valūnui. Sumenkint švietimo sistemą. Kad dryso ir kolektyvinį valdininkų pareiškimą atviriau išstot dėl mobingo. Atviriau pasipriešino kaip kurių užmačioms ling vergvaldinės tvarkos net mosikuojant teismais įvest ir į savivaldą. Tad valdininkai neapsikentę prieš išstojo. Ir aktyvesniems bando sukurpt per pritemptus skandaliukus. Nes ir šiuo atveju pačios tarybos gal ne iki galo išdirbtas sprendimas dėl projekto kokybės. Ir vietoj politikų atsakomybės dalis bando nukreipt link žemiau esančių vykdytojų lygių. Ir kaip dažnai, žiniasklaida palaiko tokius erzeliukus. Nors nemato rimtesnių dalykų. Na ir vėl teisėsaugai operatyviai nereiškiant nuomonės dėl pareiškimo dėl mobingo, po ko būt aiškumas, pasekmės erzelynų tasa. Trumpiau suktų kerštingumo schemų tasa. Per kur tik..įmanoma pritempt. Nieko nauja.

  Komentaras

  Atminkit, pagal įstatymus tik tarybos 27 narių išimtinė kompetencija tvirtint projektus. Už ką jie būtent atsakingi ir atskaitingi. Kiti tik jų priimtų sprendimų vykdytojai. Tad taryba prieš metus tvirtindami šį projektą, praktiškai per tarybos komitetus aiškinos. Koks projektas, koks pagrindimas ir nepastebėt ąžuolų, realiai neįmanoma rimtai nagrinėjant. Juo lab mokykla netoli savivaldybės, praeidami dauguma mato tuos ąžuolus. Juolab pasidomėkit komitetų išvadom tuo met. Ar buvo kitokių pastabų? Tad dabar erzintis... Vietoj to, kad daryt išvadas atidžiau projektus nagrinėt, vietoj erzelyno vargu ar sugebės? Bent kaip kurie taryboj. Štai ką reiškia turėt rimtas kompetencijas suvokt, kas vyksta. Kokie projektams reikalavimai turi būt privalomi.

  Komentaras

  Degraduoja miesto švietimo vadovybė galutinai. Per ilgą laiką išmoko kaip pateikti projektus tarybai, kaip užmaskuoti tikruosius projektų tikslus. O dabar, atsistoję aikštės viduryje mosykuoja pirštinėtomis rankom ir išsisukinėja. Ar automobilių aikštelė jums svarbiau už 100-metę istoriją ? Degradavote galutinai

  Komentaras

  Konstitucijoj aiškiai parašyta. Valdžia dirba žmonėms. Nėra parašyta, kad dirba medžiams, voveriukėms, šunukiams, atskirų turčių po politika įgeidžiams tenkint net teismais mosikuojant. Būtent dėl to davė atkirtį valdininkų kolektyvinis pareiškimas dėl mobingo. Ką ir meras palaikė. Dabar dėl to, kad medžiai seni ir gali lūžinėt sužeist žmones, prieš metus tarybos dauguma tvirtino šį projektą. Neeskalavo, kad ąžuolai ir panašiai. Dabar per tarybą vėl keli, per kuriuos visą kadenciją veliamas tarybos darbas, erzelyną lygioj vietoj kelia. Baisūs aiškinimasi trikdant savivaldybės institucijų veiklą. Atitraukiant nuo rimtų klausimų sprendimų. Po ko vėl kabinėsis tas ir tas nepadaryta, nors esmėj patys trikdo. Įdomiausia, kaip sisteminis elgesys tik iš kelių po politika pusės. Ir tai gan noriai eskaluoja žiniasklaida. Kaip rimtų dalykų nemato. Kaip atskiri po politika nesiskaito su eiliniais alytiškiais ir panašiai.

  Komentaras

  Visi tarybos nariai pritarė. Tik Laurutė susilaikė. Juk apie tai jau nemažai kur skelbta.
  O kur jūs nuotraukoje matote ąžuolus? Gal jūs miške nematę ąžuolų. Čia kažkokie sergantys invaziniai ąžuoliukai. Kai kurie nuo 1937 m.ir netapo medžiais ąžuolais o tie, kuriems 50 metų vienu delnu kamieną apkabintumėte. Ąžuolų ten tik pavadinimas. A.N. pasidalinkite planu ateities. Skelba jau nuotrauka kitam tinklaraštyje. Stovėjimo aištelė nepadidėja, kodėl meluojate ar čia Baltarusijos taktika veikia?

  Komentaras

  Kvaila praktika Alytuje prie visų valdžių. Sudarkė miesto centrą , nudraskė geležinkelio viaduko ramstų akmenis( dabar paskelbė paveldu) , nukasė sankasą ( pylimą) , kuris dabar gražiai atrodytų, dabar užtrinkuos antrą vidurinę ir t.t. Palauksim pamatysim , o vėliau skroblą pjausim.

  Komentaras

  Kuo užsiiminėjo 2019 m. gegužės mėnesį, kaip taryba pritarė projektui ir tuo met turėjo kruopščiai analizuot projektą ir pastebėt galimus netikslumus, regis tuo met intriginėm interpeliacijom daug dėmesio skyrė. Ir galimai pražiūrėjo per erzelynus projekto niuansus, kuo dar tuo met turėjo pastebėt. Nes taryba patvirtinę tampa atsakingi ir atskaitingi už pasekmes. Kas tuo met ir aktyvino interpeliacijas taryboj, per tai tarybą atitraukdami nuo rimtų klausimų, į erzelynus veldami? Ar ne tie patys politikai per dažnai superaktyvūs?

  Komentaras

  Tai kam tokiam projektui pritarė taryba? Kur per komitetus, ypač plėtros komitetą kur jų kompetenciją, turėjo prieš atidžiai išnagrinėt projekto ypatumus. Pastebėt ir jei reikia, siūlyt pakitimus. Ir tokį projektą patvirtinus tarybai, taryba tampa atsakingi ir atskaitingi bendruomenei. O kiti tik vykdytojai. Ir tik jei nuo projekto nukrypsta, tada atsakomybė. Kada Alytuj iš savivaldos baigs cirkus daryt? Patys tarybos nariai laiku nepastebi ir nekelia problemų, po pradeda. Tokiu atveju reikia įvardint pavardes tarybos narių, kur pritarė tokiam projektui.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.