Nr. 66 (13589)

2021-06-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 66 (13589) skaitykite:

 • Ma­si­niams gy­ven­to­jų trė­mi­mams į Si­bi­rą – 80 me­tų.
 • Lie­tu­vos lais­vė tu­rė­jo ir tu­ri sa­vo kai­ną
 • Bir­že­lio 15 die­ną gi­mu­sios aly­tiš­kės sva­jo­ja ki­tą­met gim­ta­die­nio pro­ga Aly­tui pa­do­va­no­ti ja­po­niš­ką so­dą
 • Vil­ki­ke su Lie­tu­vos nu­me­riais ras­tas ne­gy­vas vy­riš­kis
 • Aly­tiš­kiai lan­kė­si Sei­me ir pa­ger­bė Kęs­tu­čio Či­lins­ko at­mi­ni­mą
 • Bir­že­lio 13-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas ne­nu­sta­ty­tas nė vie­nam Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jui
 • Sa­vi­val­dy­bių va­do­vai – apie Pi­lia­kal­nio gim­na­zi­ją, ben­drus trans­por­to, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų marš­ru­tus
 • Alytaus rajono mokyklas pasieks 44 nauji kompiuteriai
 • Ty­ri­mai, be ku­rių ne­bū­tų nau­jų vais­tų
 • Aly­taus ra­jo­no PSPC skie­py­tis ga­li­ma be re­gist­ra­ci­jos
 • Ran­ki­nin­kas Gin­ta­ras Sa­vu­ky­nas klau­sia me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio: „Ko­dėl ko­man­da, ku­ri pa­ge­ri­na sa­vo re­zul­ta­tus, Aly­tu­je su­lau­kia ne pa­ska­ti­ni­mo, o „nu­skaus­mi­ni­mo”?
 • Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų kul­ki­nio šau­dy­mo čem­pio­na­te pa­ge­rin­ti as­me­ni­niai re­zul­ta­tai
 • Aly­tiš­kiai var­žė­si bo­čios čem­pio­na­te
 • Kul­tū­ri­nin­kai da­vė akor­dą ir luks­nė­niš­kiai pa­si­ti­ko va­sa­rą
 • Vy­tau­tas Ka­siu­lis. Nuo Sim­no iki Pa­ry­žiaus
 • „Šalom, Aly­tau!” – Aly­taus žy­dų gy­ve­ni­mas tar­pu­ka­riu
 • Dailininkas Benjaminas Jenčius alytiškiams atvers „Akvatorijas”
 • Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus pri­sta­to pa­ro­dą „AT­EI­NU” – PAS LAN­KY­TO­JĄ Į NA­MUS: Vy­tau­tas Ko­les­ni­ko­vas
 • Skin­kit, peš­kit, do­va­no­kit...
 • VDU moks­li­nin­kai: dau­giau­sia ne­blai­vių dar­buo­to­jų nu­sta­to­ma pir­ma­die­nio ry­tą
Sau­sio pa­bai­go­je teis­mui bu­vo per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je vie­nas iš kal­ti­na­mų as­me­nų me­džiok­lės la­po suklas­to­ji­mu – Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie...
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je – vėl emo­ci­jos dėl iš­kirs­tų me­džių. Šį­kart pu­sės šim­to ažuo­liu­kų, au­gu­sių prie Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos. Jie iš­kirs­ti pra­si­dė­jus Eu­ro­pos...
„Svar­biau­sia, kad, dir­bant prie bi­čių, bū­tų ma­lo­nu, bet ne bai­su“, – taip no­rin­tiems įnik­ti į bi­ti­nin­kys­tę pa­ta­ria Edi­ta Pa­tins­kie­nė, su vy­ru šiuo me­tu pri­žiū­rin­ti 44...
Bir­že­lio 7-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tus pa­gal bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze pa­skie­py­tų vi­sų am­žiaus gru­pių as­me­nų skai­čių yra 16-as, Aly­taus...
Aly­tiš­kio Ja­po­ni­jos kul­tū­ros ži­no­vo Kęs­tu­čio Pta­kaus­ko pri­va­čia­me Ry­to Ra­sos ja­po­niš­ka­me so­de sa­vait­ga­lį vie­šė­jo bū­rys gar­bių sve­čių ir ge­rų drau­gų. Kul­tū­ri­nė­je...
Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! Bilietai www.kinasdainava.lt
Laisvės partijos pirmininke dar vienai kadencijai išrinkta Aušrinė Armonaitė sako, kad Lietuva dar niekada neturėjo iš tikrųjų liberalioms vertybėms atstovaujančio prezidento. Todėl, ekonomikos ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.