Ąžuo­liu­kų ne­be­li­ko, ra­di­niai ke­liau­ja į mu­zie­jų, gim­na­zi­ja po­li­ti­kams aiš­ki­na­si apie pro­jek­to ei­gą (29)

Saulė Pinkevičienė
Po ąžuoliukais rastos duženos, nes laiškai buvo sudėti buteliuose. Butelyje rastas aktas liudija, kad 1968 metų gegužės 4 dieną mokytojas Stasys Totorius 80-ojo jubiliejaus proga savo rankomis pasodino ąžuoliuką prie 2-osios vidurinės mokyklos. Be kita ko, rašoma, kad šios mokyklos mokiniai įsipareigoja „rūpestingai prižiūrėti, auginti ir puoselėti jubiliato rankomis pasodintą ąžuoliuką“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Po ąžuoliukais rastos duženos, nes laiškai buvo sudėti buteliuose. Butelyje rastas aktas liudija, kad 1968 metų gegužės 4 dieną mokytojas Stasys Totorius 80-ojo jubiliejaus proga savo rankomis pasodino ąžuoliuką prie 2-osios vidurinės mokyklos. Be kita ko, rašoma, kad šios mokyklos mokiniai įsipareigoja „rūpestingai prižiūrėti, auginti ir puoselėti jubiliato rankomis pasodintą ąžuoliuką“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je – vėl emo­ci­jos dėl iš­kirs­tų me­džių. Šį­kart pu­sės šim­to ažuo­liu­kų, au­gu­sių prie Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos. Jie iš­kirs­ti pra­si­dė­jus Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to dar­bams mo­kyk­los pri­ei­go­se. Pro­jek­tą ini­ci­ja­vo pa­ti gim­na­zi­ja ir įgy­ven­di­na kar­tu su part­ne­riais iš Gar­di­no. Fi­nan­sa­vi­mas lai­mė­tas tre­čiu ban­dy­mu, bus su­tvar­ky­tos gim­na­zi­jos pri­ei­gos: kie­mas iš­klo­tas trin­ke­lė­mis, at­si­ras au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, au­to­ma­ti­niai var­tai, suo­liu­kai ir lau­ko kla­sė.

2019 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį pro­jek­tui pri­ta­rė ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, ku­rie iš biu­dže­to ko­fi­nan­sa­vi­mui sky­rė 51 tūkst. eu­rų. Gimnazijai tenkanti projekto biudžeto dalis – 510 tūkst. eu­rų. Po­li­ti­kai, kaip ir mies­tie­čiai, me­tams pra­bė­gus la­bai nu­ste­bo, kad, pra­dė­jus pro­jek­to dar­bus, pir­miau­sia bu­vo iš­kirs­ti prie gim­na­zi­jos au­gę se­nie­ji me­džiai. Dėl to ki­lo ne­men­ka pa­si­pik­ti­ni­mo ir dis­ku­si­jų ban­ga.

Aly­tiš­kių nuo­mo­nė čia iš­si­sky­rė: vie­ni ma­no, kad gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė, ku­ri mo­kyk­lo­je mo­ko­si ir dir­ba šian­dien, taip pat tu­ri tei­sę pri­im­ti spren­di­mus dėl jos at­ei­ties vi­zi­jos, net jei dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ten­ka au­ko­ti me­džius, o dau­ge­liui jie ir ne­at­ro­do ver­tin­gi.

Ki­ti pri­me­na, kad mies­to is­to­ri­ja yra ne tik pa­sta­tai, bet ir žel­di­niai, tam tik­ra au­ra, ku­ria­ma šios vi­su­mos. Juo­lab kad Aly­taus se­na­mies­tis jau leng­va ran­ka nu­šluo­tas nuo že­mės pa­vir­šiaus. Pri­si­min­ti ir ki­ti ben­druo­me­nę pik­ti­nę me­džių kir­ti­mai: S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je – se­nų­jų lie­pų, Lais­vės An­ge­lo aikš­tė­je – kle­vų, ku­riuos sa­vi­val­dy­bės ne­tru­kus tu­rės at­so­din­ti vie­toj šio­je erd­vė­je ne­de­ran­čių kal­na­pu­šių.

Su­ta­pi­mas, kad kaip tik šio­mis die­no­mis vėl at­gai­vin­tas ju­dė­ji­mas dėl ja­po­niš­ko so­do Aly­tu­je, jam įkur­ti rei­kia mi­li­jo­no eu­rų, ku­riuos pra­dė­jo rink­ti ben­druo­me­nė, tuo tar­pu lie­tu­viš­kų me­džių mies­te aiš­kiai ma­žė­ja. Be gar­ses­nių kir­ti­mų cen­tre, tai šen, tai ten ty­liai at­si­ran­da kel­mų ma­žiau ma­to­mo­se vie­to­se, o po die­nos dings­ta ir tie.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las dės­to mo­kyk­los po­žiū­rį: te­ri­to­ri­ja tarp se­no­jo gim­na­zi­jos pa­sta­to ir Bi­ru­tės gat­vės – ne­funk­cio­na­li, jo­je ne­bu­vo nė vie­no suo­liu­ko, mo­ki­niai la­biau mė­go par­ką ir ten ei­da­vo. „Pa­ruoš­tas pro­jek­tas ir gau­tas fi­nan­sa­vi­mas, pri­trauk­ta tik­rai ne­ma­žai lė­šų, po ke­le­to mė­ne­sių pa­ma­ty­si­te, koks bus vaiz­das“, – sa­ko di­rek­to­rius. O kar­tu ir iš­spręs­ta pro­ble­ma dėl par­ka­vi­mo – va­kar ap­si­lan­kius mo­kyk­lo­je pa­mo­kų me­tu apie tai, kad abi­tu­rien­tai mok­si gy­vai, liu­di­jo pa­gal vi­są Bi­ru­tės gat­vę iki san­kry­žos iš­ri­kiuo­ti au­to­mo­bi­liai. Erd­vė ne­pa­di­dė­jo, ta­čiau au­to­mo­bi­liai užims ža­lio­sios zo­nos vie­tą.

Šią sa­vai­tę į iš­nai­kin­tą ža­li­ą­ją gim­na­zi­jos erd­vę aly­tiš­kių dė­me­sį at­krei­pė po­li­ti­kas Va­le­ri­jus Ven­cius – pats šios gim­na­zi­jos (tuo­me­ti­nės 2-osios vi­du­ri­nės) ab­sol­ven­tas. Jis ben­dra­vo su dar­bus at­lie­kan­čiais sta­ty­bi­nin­kais, ku­rie jam pa­tvir­ti­no ra­dę po ąžuo­liu­kų šak­ni­mis bu­te­lių su laiš­kais.

Pa­sak V.Ven­ciaus, mo­kyk­lo­je bu­vu­si to­kia gra­ži tra­di­ci­ja – abi­tu­rien­tai so­di­no me­džius ir ra­šė laiš­kus at­ei­ties kar­toms. Pradėjus darbus į mo­kyk­los mu­zie­jų, kiek pa­vy­ko su­ži­no­ti, per­duo­ti du ra­di­niai – laiš­kas apie bu­vu­sį mo­kyk­los di­rek­to­rių Sta­sį To­to­rių ir ke­lių sa­ki­nių pio­nie­rių raš­tas. Jie bu­vo įdė­ti bu­te­liuo­se, du­že­nos taip pat bus sau­go­mos mo­kyk­los is­to­ri­jai.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius V.Skrob­las pa­ste­bi, kad iš ki­lu­sio triukš­mo at­ro­dy­tų, jog gim­na­zi­ja iš­ver­tė šimt­me­čius ąžuo­lus, bet taip nė­ra – me­džiai bu­vo ne­di­de­li, spe­cia­lis­tai esą juos įver­ti­no kaip pras­tos būk­lės, da­lis tu­rė­jo pu­vi­nį, ap­ker­pė­ję. Už iš­kirs­tus me­džius at­ku­ria­ma­jam fon­dui mo­kyk­la su­mo­kė­jo be­veik 12 tūkst eu­rų.

Už šią su­mą žel­di­niai bus at­so­din­ti, ta­čiau ne prie gim­na­zi­jos, o ki­to­se vie­to­se. Ar ga­li­ma bu­vo ras­ti auk­so vi­du­rį ir pa­lik­ti bent ke­le­tą me­džių kaip is­to­ri­nių žel­di­nių sim­bo­lį? Ti­kė­ti­na, kad taip, bet klau­si­mas li­ko at­vi­ras.

Ki­lus triukš­mui dėl iš­kirs­tų me­džių, aly­tiš­kiai klau­sia: ko­dėl pro­jek­tą leng­va ran­ka pa­lai­mi­no po­li­ti­kai? Pa­sak V.Ven­ciaus, pro­ble­ma yra ta, kad, pri­sta­tant klau­si­mą ta­ry­bai, bu­vo įvar­di­ja­mas pats pro­jek­tas, bet nė žo­džiu ne­mi­ni­ma apie pus­šim­čio ša­lia is­to­ri­nės gim­na­zi­jos au­gan­čių ąžuo­liu­kų kir­ti­mą. Tie­siog pra­neš­ta, kad įstai­ga lai­mė­jo fi­nan­sa­vi­mą ap­lin­kai su­tvar­ky­ti ir siū­ly­ta sa­vi­val­dy­bei pri­si­dė­ti 10 pro­cen­tų. „Ta­ry­ba pri­ta­rė ne pro­jek­tui. Mes bal­sa­vo­me už pri­si­dė­ji­mą prie jo lė­šo­mis iš biu­dže­to“, – sa­ko po­li­ti­kas.

Šią sa­vai­tę mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai V.Ven­cius ir Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė krei­pė­si į mies­to me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Oną Ba­le­vi­čiū­tę ir gim­na­zi­jos di­rek­to­rių V.Skrob­lą, pra­šy­da­mi pa­teik­ti do­ku­men­tus, pa­gal ku­riuos bū­tų aiš­ku, ko­dėl ta­ry­bos na­riams ne­bu­vo pa­teik­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja apie pro­jek­tą, ir pra­šy­da­mi de­ta­li­zuo­ti pro­jek­to ei­gą. Be ki­ta ko, pra­šo­ma įvar­dy­ti, kas nu­spren­dė (ini­ci­ja­vo) ąžuo­lų iš­kir­ti­mą ir kas pa­si­ra­šė lei­di­mą tai da­ry­ti.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tai gal vienūntelis miestas Lietuvoj, kur svarbiausia ne žmogus. Nors Konstitucijoj aiškiai parašyta. Valdžia dirba žmonėms. O ne voveriukams, medžiams ir.. po tradicijom prislepiant savo ambicijas. Valūnas istorijoj pirmas iš tų, kurie per valdininkų kolektyvinį pareiškimą pasakė ne veikėjams, kurie mosikuodami teismais mane ir per savivaldą parsiklupdys. Nesigavo. Tik tarybos išimtinė kompetencija, kaip tvirtina projektus 27 tarybos nariai. Jų dauguma. Kitiems tik vykdyt. Tad prieš metus svarstant komitetuose projektą, turėjo būt detaliai išanalizuota. Kokios kokybės projektą siūlyt tarybai svarstyt. Ir per saujeles taryboj veiksmus, kur daugumai viskas aišku o jiems pastoviai kiti kalti patiems laiku nesiūlant, vėl erzelynas lygiose vietose. Užmetinėjant link pavienių, kur viskas priklauso nuo 27 tarybos narių. Vienok aptyla schemos, kur kaip pasiprovokuojant per komentarus, kartais gal ir po kitų kompiuteriais, aštresnius atsikirtimus politikai neša į teismą kaip už jų asmens įžeidimus. Primokant advokatams tūkstančius. Teismas vėl politiką vertindamas kaio privatų, priteisia iš ubago tūkstančius ieškinių. Ir...? Ir dabar, kad taryboj savo laiku ne visi išdetalizuoja svarstomus projektus, kaip dauguma tarybos narių sugeba, vėl lygioj vietoj. Ne kaip padėt projektą vykdyt, kur Alytuj ir taip sunkiai juda, kuriami dirbtiniai priešai. Alytiškiai tokius turi įsimint ir nerinkt. Nes kas įdomu, apie garbę taryboj daugiausia mosikuojas tie, kurie nepritapę net į tarybą juos atvedusių partijų, judėjimų. Kur pagal politinio džentelminiškumo taisykles, jei eliminavosi iš partijos ar judėjimo, gali palikt ir tarybą. Į kurią pateko per partiją ar judėjimą. Bet..?

  Komentaras

  "Padėkokit" Šyvokui ir Mačernienei už šitą barbarišką ąžuolų išnaikinimą. "Padėkokit" ir Skroblui su Valūnu, kad niekada jau nesusitiksit ten, kur dešimtmečiais susitikdavome

  Komentaras

  Apačioj komentare gražiai parašė. Nepriklausomi teismai. Tai tegu paaiškina ano politiko rinkėjams teisėja D.Kvedaravičienė. kodėl civ. byloj Nr. 2-952-292/2017, rinkėjų rinktą politiką ir kuriam aukštesni reikalavimai už eiliniam keliamus, prilygino tik kaip privačiam žmogui. Nors pagal įstatymus galėjo kreiptis į Konstitucinį teismą išaiškint. Bet to nedarė. O kad eilinio ubago net teisme žmogum nelaiko, kuriam galiojtų Konst. 22str. - kad teismas ir įstatymas gina žmogaus orumą, na čia jau net neklaust. Kaip ir pačio politiko, kodėl nevertina savo statuso ir primokėdamas tūkstantines sumas advokatei pays į tokias situacijas velias. Nes ką nutartį teisėja parašė, tegu nepyksta. Anais laikais iš kart
  gal pati bylą gautų ir nedirbtų. Kaip ir merui bei tarybai neėdomu, kodėl tarybos narį prilygina paprastam. Ypač su jo įdomiu elgesį teismų metu. Kur teismai į valdžią nerinkti ir neatsakingi. O čia atsakingą tarybos narį prilygina paprastam. Galima sakyt keista. Nors atidžiau..

  Komentaras

  Pagal įstatymus teisėjai, pareigūnai vieši asmenys. Galima kritikuot jų veiksmus. Paklauskit pas teisėją Dd.Kvedaravičienę, kodėl civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 save reklamuodamas tarybos narys S.L. kaip politiku ir viešu asmeniu, kaip privatus kreipias dėl ieškinio už žmeižimą? Pridedant bet oficialius paklausimus politikui dėl orlaivio priklauspmybės..Kur kaip politikas atsakingas ir atskaitingas. O teisėja vertindama politiką kaip privatų asmenį, nagrinėja kaip jo asmens įžeidimą. Kur politikui aukštesni reikalavimai ir kitur tokių ieškinų nepriima net iš politikų, čia priima politiką privačiam asmeniui prilygindama. Juolab prieš kreipdamasis politikas turi žinot savo statusą ir atitinkamai elgtis. Nekalbant, kaip teismo metu iki..išsidirbinėjo. Vėl kitam nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nt. 03-2-00215-17 tyręs policijos pareigūnas Arūnas G. nustatyta. Kad žeidinėjančio turinio komentarai rašinėta po eilinės moters darbo ir namų kompiuteriais. Nevardijant konkrečiai kas. Paliekama landa interpeliacijom. O leksika tema link orlaivio priklausomybės, atliekų tvarkymo...Vėt teismai jei priėmė kreipumusis dėl galimai užkastų atlirkų politikui priklausančioj firmoj ir iki šiandien nepasako, pavojinga ar ne? Čia kas kuo manipuliuoja. Todėl ūntrigų tasa. Ir net į valdinūnkų kolwktyvinį pareiškimą dėl mobingo teisėsauga kol kas nesimato, kad visuomenei paaiškintų. Štai vaizdelis tam tikrų schemų Alytaus miesto momentuose. Kodėl vieni taryboj kaip ir nevaržomai erzinas.

  Komentaras

  Jei nepriklausomam teisme politiką vertina kaip privatų asmenį, prieš tai advokatams primokant tūkstantines sumas ir teisme politikas politikuvreklamuodamas, jam bloga pačiam darosceilinį alyyiškį žmogysta..vadonant, tikrai nepriklausomas teismas. Kad žmonių rinkto į tarybą politku neskaito. Kaip ir atsakymo dėl galimai užkastų atliekų nepasako. Pavojūnga, ar ne. Baisiai rimti keli erzeliuotojai taryboj. Kur švietimo sistema lemia rinkimus. Ir būsimuose rinkimuose taryboj kelių nebus. Todėl valdininkai viešino kolektyvių pareiškimą dėl mobingo. Kur ayskiri teismais mosikuoja, vietoj kžnkrrčių spręndimų tarubai teikimo. Labai mandri Alytuj dalis. Regis net šios pačios mokyklos auklėtiniai. Pliekites, kol sveikatos turit. Ir ayskiri nuo rinkėjų vos spėja bėht, gatvėj pamatę.

  Komentaras

  Kai nėra jokio kito logiško paaiškinimo ir drąsos atsiprašyti, belieka meluot, kad ąžuolai beverčiai, pavojingai nunykę, komjaunuoliški ar dar bala žino kokie. O tereikėtų atsiprašyti ir atsistatydinti mokyklos vadovui.

  Komentaras

  Pagal įstatymus valdžia dirba žmonėms. Tad svarbiausia žmonių saugumas, kasdien vaikščiojančių tų įtartinos kokybės medžių aplinkoj. O čia per kelių iš tarybos išsišokimus per didžiąją tarybos kadencijos dalį erzelynai dėl voveriukių, dabar medžių..Kur pati taryba prieš metus projektą tvirtino balsų dauguma. Ir daugumai aišku. O keliems interpeliacijų iki mirčių asams pastoviai neaišku. Nemato atskirų turčių po politika išsišokinėjimų iš eilinių alytiškių net teismo salėse. Demonstruojant tokį elgesį, kad žadą atima. Apie ką gal bijo rašyt žiniasklaida, reaguot tarybos nariai. Kaip ir šie žino, bet? Tik tam metodui dryso pasipriešint savivaldybės valdininkai atviru pareiškimu dėl mobingo. Kur kartais atskiri politikai vietoj konkrečių sprendimų su atsakomybe ir atskaitingumu, teismais mosikuojas. Ir meras dryso pareikšt, kad nesitaikstys su negatyvu valdyme. Teisėsauga, ypač teismai kad paaiškint, kaip visą laiką rimtais atvejais kaip jų nėra. Kaip ir dėl galimai užkastų atliekų vieno po politiko asui priklausančios firmos teritorijoj. Pavojinga, ar ne?

  Komentaras

  Labai neetiškai atrodo vis tų pačių kelių tarybos narių išsišokimai. Primetant kažką 27 tarybos nariams ir projekto vykdytojams. Kurie tik iš atstumo sprendžia ir pastoviai nevaikšto toj teritorijoj. Nes jei įtartinos būklės medžiai, ar šakos lūžtų audrų metu ir sužeistu kokį mokūnuką ar kitą toj teritorijoj paastoviai vaikščiojantį, atsakomybė direktoriui. Kad laiku neįžvelgė galimų grėsmių nuo įtartinos kokybės medžių. Ir gal tie patys keli aršūs garsiausiai rėktų, nepasirūpino. Dar gal desertui Valūną pridėtų pasmerkt?

  Komentaras

  Dalis tarybos narių tik po metų, kaip projektas tvirtintas taryboj, prašo pateikti projekto detalizavimą. O kiti ne. Nes vadinas kiti gal žinojo. Nes bent komitetuose projektus svarstymui teikia gana detaliai. Ir bent dalis tarybos narių domėjos. Ir žinojo. O čia įžymieji interpeliuotojai nežinojo. Nes ponams pagal juos, neteikė. Kaip čia tokiem ereliam dryso neteikt? O gal ereliai ir nesupranta šiuose reikaluose? Nes čia reikia kompetencijų. O ne gabumų per intrigas interpeliuot.

  Komentaras

  Apie idiotą rašančiam po savo, ar kitų kompiuteriais rašinėji? Paskui kaip šis pokitikas, nežinojo apie ąžuolus. Nors taryboj pats galimai už šį projektą balsavo. Nebūt Alytaus ereliai po anonimais. O realybėj visai kitokie.

  Komentaras

  Kaip gali tarybos narys nežinot tvirtinant projektą taryboj? Kaip pagal kompetenciją išsamiai išnagrinėt projektą. Nes tvirtindamas prisiima atsakomybę. Tad nežinot negali rimtai vertinant. -O jei sako nežino, tai kuo užsiiminėjo projektą svarstant komitetuose ir kodėl nežinodamas tvirtina? Gal tuo met dirbtinėm peticijom dėl voverukės ar..
  mėgavosi vietoj rimto tarybos nario darbo. Ir dabar cirkus skelia. Tad reikia pačiam ir atsakomybę prisiimt, kad laiku nežino. O ne erzelyną ant kitų velt. Gal reikia pradėt rimtą tarybos nario darbą dirbt, o ne blaškytis.

  Komentaras

  Be tarybos pritarimo projektai savivaldos sistemoj negali vykt. Prieš tvirtinant taryboj, projektai detaliai svarstomi komitetuose. Tik komitetams pritarus, teikia svarstyt į tarybą pritarimui. O tarybos nariai patvirtinę projektą tampa atsakingi ir atskaitingi alytiškiams ir už jo pasekmes. Svarstomi projektai turi būt nuodugniai. Paskirtis, finansavimo šaltiniai, terminai. Darbų konkretumas. Ir kiekvienas tarybos narys gali teikt siūlymus. Todėl įdomu, kokius siūlymus prieš metus svarstant projektą teikė šie tarybos nariai? Kaip jaustis taryboj patvirtinto projekto vykdytojams, kur kaip priešai daromi. Kad sugeba projektus vykdyt.

  Komentaras

  Gal kas gali paaiškint, kaip baigės dėl skulptūrėlės? Pastatytos šalia policijos ir sodros pastatų? Ar teisėtai kažkas paėmė, kaip ir ar teisėtai pastatyta? Lyg policija buvo pradėjus ieškot ir aiškumo, kol kas nesimato? Nes ir pradžioj lyg triukšmelio buvo.. Nes jei neteisėtai buvo pastatyta, gal vėl pylos valdinūnkai gaus? Kad ponam laiku leidimų neatnešė?

  Komentaras

  Atkreipkit dėmesį, žiniasklaida šiaip sau nespausdina. Rimtesnių dalykų nemato. O čia gaunas galimai kažkas meta nemažai lėšų, kad taryba per savo spragas ant švietimo sistemos, Valūno mukreipt. Kur esmėj ne prie ko. Nes tik vykdytojai.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.