Avia­to­riai to­liau lie­ka ae­ro­dro­mo val­dy­to­jai. Už­mo­jai čia kur­ti LEZ ga­li strig­ti

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2019 Lapkritis 7
Kęstutis Urbanavičius
Alytaus aeroklubo viršininkas Kęstutis Urbanavičius (dešinėje) ir šio klubo atstovas ryšiams su visuomene Dalius Sinkevičius vilki marškinėlius, liudijančius siekį išsaugoti aerodromą. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Šią sa­vai­tę Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­li­ko ne­pa­keis­tą dau­giau kaip prieš me­tus pri­im­tą Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis pri­pa­žin­tas ne­tei­sė­tu ir pa­nai­kin­tas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vie­na­ša­liš­kas že­mės pa­nau­dos su­tar­ties nu­trau­ki­mas su aso­cia­ci­ja Aly­taus ae­ro­klu­bu. Že­mė­tvarkininkai iš šios aso­cia­ci­jos no­rė­jo at­im­ti dau­giau nei 100 hek­ta­rų aso­cia­ci­jai pa­ti­kė­tą val­dy­ti ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ją Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, ne­to­li Ne­mu­no upės. Ir pra­ėju­sios, ir da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos tu­rė­jo ir tu­ri už­mo­jų čia įkur­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną (LEZ). Ta­čiau da­bar­ti­nė teis­mo nu­tar­tis ga­li strig­dy­ti to­kius vie­ti­nės val­džios už­mo­jus.

Ko­dėl už­si­mo­ta nu­trauk­ti že­mės pa­nau­dos su­tar­tį?

Pra­ėju­sių me­tų ko­vo pa­bai­go­je Aly­taus ae­ro­klu­bą pa­sie­kė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos raš­tas, ku­riuo pra­neš­ta, kad vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ta 2010-ųjų bir­že­lio vi­du­ry­je pa­si­ra­šy­ta vals­ty­bi­nės ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tis.

Pa­gal šią su­tar­tį ae­ro­klu­bui 68 me­tams bu­vo per­duo­tas aviacinei veiklai vykdyti 102 hek­ta­rų že­mės skly­pas Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Miš­ki­nin­kų gat­vė­je, ne­to­li Ne­mu­no upės.

Su­tar­ties nu­trau­ki­mo mo­ty­vas – 2017-ųjų sau­sio vi­du­ry­je pa­si­bai­gu­si ae­ro­dro­mo sta­ti­nių pa­nau­dos su­tar­tis su Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu prie Vy­riau­sy­bės, ku­ris pas­ta­ruo­ju me­tu lik­vi­duo­tas ir jo funk­ci­jas pe­rė­mu­si Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja.

Nors ae­ro­klu­bas krei­pė­si į mi­nė­tą de­par­ta­men­tą sta­ti­nių ir ki­to tur­to pa­nau­dos su­tar­tį pra­tęs­ti pen­ke­riems ar de­šim­čiai me­tų, ta­čiau ga­vo at­sa­ky­mą, kad dėl tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ga­li jos pra­tęs­ti. O pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį de­par­ta­men­tas ae­ro­klu­bui kaip vals­ty­bės tur­tą yra per­da­vęs lai­ki­nai val­dy­ti 8 ae­ro­dro­me esan­čius pa­sta­tus ir 15 or­lai­vių.

Aly­taus ae­ro­klu­bas že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį ap­skun­dė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui – pra­šė pri­pa­žin­ti jį ne­tei­sė­tu ir pa­nai­kin­ti.

Per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ae­ro­klu­bas su­lau­kė pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo.

Ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu tuo­me­tis Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas ne­pri­eš­ta­ra­vo dėl ae­ro­klu­bo pa­reikš­tų rei­ka­la­vi­mų pa­nai­kin­ti že­mė­tvar­kininkų įsa­ky­mą, nu­ro­dė, kad ae­ro­klu­bui per­duo­tas tur­tas ne­rei­ka­lin­gas jo funk­ci­joms vyk­dy­ti.

Ka­dan­gi pa­si­bai­gus de­par­ta­men­to pa­nau­dos su­tar­čiai su ae­ro­klu­bu, šis jo ne­grą­ži­no, o de­par­ta­men­tas ne­si­ė­mė veiks­mų jo su­sig­rą­žin­ti, pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są su­tar­tis lai­ko­ma ga­lio­jan­ti, ji ta­po ne­ter­mi­nuo­ta. Tai kon­sta­ta­vo teis­mas.

Ape­lia­ci­nį skun­dą pa­tei­kė že­mė­tvarkininkai

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą ape­lia­ci­ne tvar­ka Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui skun­dė Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba. Pra­šė pri­im­ti nau­ją spren­di­mą, at­me­tant ae­ro­klu­bo ieš­ki­nį pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mui.

Tre­čiuo­ju as­me­niu by­lą nag­ri­nė­jant ape­lia­ci­ne tvar­ka jau bu­vo Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to tei­sių pe­rė­mė­ja.

Pra­šy­mas ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mui bu­vo iš es­mės grin­džia­mas pa­si­bai­gu­sia pa­sta­tų ir ki­to ma­te­ria­lio­jo tur­to pa­nau­dos su­tar­ti­mi da­bar jau su mi­nis­te­ri­ja.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, įver­ti­nęs ša­lių pa­teik­tus ar­gu­men­tus, at­me­tė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos ape­lia­ci­nį skun­dą ir pa­li­ko ga­lio­ti ne­pa­keis­tą dau­giau nei prieš me­tus pri­im­tą Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą.

Aly­taus ae­ro­klu­bui iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pri­teis­ta 1 tūkst. eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

To­kia šią sa­vai­tę pri­im­ta Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo pri­ėmi­mo die­ną. Per tris mė­ne­sius nuo jos priėmimo ka­sa­ci­niu skun­du ga­li­ma skųs­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Kaip sa­kė Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Ur­ba­na­vi­čius, tai la­bai svar­bus teis­mo spren­di­mas sie­kiant iš­sau­go­ti ae­ro­dro­mą.

„Mes tik­rai ma­to­me in­ves­ti­ci­jas į ae­ro­dro­mą, kaip reik­tų jį at­gai­vin­ti, pri­tai­ky­ti in­ži­ne­ri­nei avia­ci­jai,  nes da­bar avia­ci­ja po­pu­lia­rė­ja, tik nie­kas su mu­mis ne­kal­ba. Ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos, ir šios ka­den­ci­jos ta­ry­ba ren­gia ga­li­my­bių stu­di­jas dėl LEZ kū­ri­mo ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, nors re­a­liai sa­vi­val­dy­bė to skly­po ne­val­do. Tam ren­gia­mos de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­jan­čios ga­li­my­bių stu­di­jos ae­ro­dro­me steig­ti LEZ. Kar­tais ky­la klau­si­mas, ar mū­sų ae­ro­dro­mo ne­no­ri­ma su­nai­kin­ti, kad at­si­gau­tų ki­ti privatūs ae­ro­dro­mai, pa­vyz­džiui, kad ir Ma­ri­jam­po­lė­s apskrityje“, – tei­gė ae­ro­klu­bo at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne Da­lius Sin­ke­vi­čius.

Ta­ry­bos spren­di­mą ke­ti­na­ma skųs­ti teis­mui

Sie­kian­tie­ji iš­sau­go­ti ae­ro­dro­mą Aly­tu­je pra­ėju­sią sa­vai­tę į vy­ku­sį mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį at­vy­ko vil­kė­da­mi marš­ki­nė­liais su už­ra­šu „Aš už Aly­taus ae­ro­dro­mą.“ Mat bu­vo svars­to­mas la­kū­no, aly­tiš­kio, Aly­taus ae­ro­klu­bo ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Čes­lo­vo Ga­lak­voš­čiaus pa­teik­tas skun­das dėl mies­to sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­to spren­di­mo.

Dau­giau kaip 2 tūkst. žmo­nių pa­si­ra­šė pe­ti­ci­ją dėl ae­ro­dro­mo išsaugojimo, ta­čiau Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šio do­ku­men­to ne­pri­pa­ži­no pe­ti­ci­ja, nes sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sie­kis su­ras­ti vie­tą LEZ yra tik ga­li­my­bių pa­ieš­ka. O ji įgy­ven­di­na­ma per­kant Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos pa­ren­gi­mo pa­slau­gą, spren­di­mai bus pri­im­ti ga­vus šios stu­di­jos ren­gė­jų pa­siū­ly­mus bei Vy­riau­sy­bei pri­ėmus spren­di­mą per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei ae­ro­dro­mo tur­tą.

Tad pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba at­si­sa­kė ten­kin­ti Č.Ga­lak­voš­čiaus skun­dą dėl Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos ne­pri­pa­žin­tos pe­ti­ci­jos dėl ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo.

 Ae­ro­klu­bo at­sto­vo ry­šiams su vi­suo­me­ne D.Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, to­kį ta­ry­bos spren­di­mą ke­ti­na­ma   skųs­ti teis­mui.

Ae­ro­dro­mas ver­ti­na­mas kaip ga­li­ma LEZ te­ri­to­ri­ja

Dau­giau nei prieš me­tus pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­ta apie 10 tūkst. eu­rų vie­ti­niam biu­dže­tui kai­na­vu­si LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­ja, ku­rią bu­vo pa­ren­gu­si vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du pa­rink­ta Vil­niaus ben­dro­vė „Stra­te­gy Labs.“

Jo­je kaip pa­trauk­liau­sia LEZ te­ri­to­ri­ja įvar­dy­tas ae­ro­dro­mas.

Šie­me­čio bir­že­lio pa­bai­go­je jau šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui.

Šiuo me­tu kon­kur­so bū­du jau pa­rink­tas ir to­kios stu­di­jos ren­gė­jas Vil­niaus ben­dro­vė „Smart Con­ti­nent“. Ji stu­di­ją maž­daug už 30 tūkst. eu­rų tu­rė­tų pa­reng­ti at­ei­nan­tį sau­sį.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, bus ver­ti­na­mos trys te­ri­to­ri­jos steig­ti LEZ: ae­ro­dro­mo, Sto­ties gat­vė­je, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio sto­ties, ir Aly­taus ra­jo­no te­ri­to­ri­ja, be­si­ri­bo­jan­ti su mies­to Pra­mo­nės par­ku.

Tuoj po mies­to ta­ry­bos pri­im­to spren­di­mo dėl LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mo ir ta­me pa­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­nai­ki­nus ta­ry­bos spren­di­mą dėl ae­ro­dro­mo plėt­ros pro­jek­to pri­pa­ži­ni­mo stra­te­giš­kai reikš­min­gu, mies­to sa­vi­val­dy­bė­je lan­kę­sis eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius pa­reiš­kė pa­lai­kan­tis idė­ją LEZ steig­ti ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je. Mi­nist­ras įvar­di­jo ir prie­žas­tis, dėl ku­rių pa­lai­kan­tis to­kią idė­ją: čia įreng­ta da­lis in­fra­struk­tū­ros, nė­ra pri­va­čių skly­pų.

Da­bar iš­ky­la klau­si­mas, kaip LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gė­jai tu­rės ver­tin­ti ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ją, kai teis­mas jos val­dy­to­ja pa­gal pa­nau­dą yra pri­pa­ži­nęs Aly­taus ae­ro­klu­bą? Tei­si­nin­kų tei­gi­mu, dėl to­kio teis­mo spren­di­mo ga­li strig­ti už­mo­jai ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je steigti LEZ, bet ga­li at­si­tik­ti ir taip, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja nu­trauks ae­ro­klu­bui per­duo­to tur­to pa­nau­dos su­tar­tį, tuo­met vėl iš nau­jo ga­li iš­kil­ti ae­ro­dro­mo že­mės klau­si­mas.

Aly­taus ae­ro­klu­bo at­sto­vo ry­šiams su vi­suo­me­ne D.Sin­ke­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, tik­rai ne­at­mes­ti­na, kad vi­sais bū­dais bus sie­kia­ma per­im­ti ae­ro­dro­mo skly­pą, nes jis ge­ro­je vie­to­je ir ne vien tik LEZ ga­li bū­ti ge­ras kąs­ne­lis: „Ste­bė­si­me, ko­kie bus to­les­ni sa­vi­val­dy­bės ir kai ku­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų žings­niai. Ži­nau, kad kai kas ti­kė­jo­si lai­mė­ti da­bar­ti­nį teis­mą, bet ne­pa­si­se­kė. Mes ma­ži prieš kai ku­riuos di­de­lius vei­kė­jus, bet bent kol kas tie­sa mū­sų pu­sė­je.“

  Komentaras

  Nesutrypkite to alytiškių palaikymo ir jų meilės, kurią užsitarnavote savo drąsiu elgesiu gaisro metu ir drąsiu nepagrąžintos tiesos sakymu Lietuvos neįgaliai valdžiai. Išgirskite mus. Alytiškiai nenori antro cicėno aerodromo ! Juk žmogaus gyvenimas toks neilgas, o LEZui teritorijų ir variantų yra begalė

  Komentaras

  Įdomu kaip dabar pasiteisins "Alytaus piliečiai", kurių "atvirai sąžiningai garbingai" vėl patyrė fiasko. Buvęs jų administracijos direktorius vėl surengs teatralizuotą spaudos konferenciją savo mundurui plauti ? O gal jie grąžins miestui 30 tūkst. už niekinę studiją ? Asmeninės atsakomybės įstatymas šioje situacijoje turi būti įgyvendinamas

  Komentaras

  Už valdymą atsakingi 27 tarybos nariai. Ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai bendruomenės daliai. Ir savivaldos sistema jiems tik pavaldūs ir atskaitingi. Meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Iš 27 tarybos narių ir nevienodai balsuoja. Tad atėjo laikas konkretintis kas kaip balsuoja tarybos nariai.Ir atsakomybė persiima. Nes dėl aerodromo, tokios žiaurios klaidos ir tiek energijos išlieta, čia ne tas pats? Ar toliau visi į pragarą, ar bandoma gerint kiek įmanoma? Ne jau mažai ekologinės bombos skaudžių pasekmių? Kur dar ir po to reikia sugebėt optimaliausiai pasekmes optimizuot, ar dar prisiblogint. Tad šiuo atveju pirma mero atsakomybė ir elgsena po to? Ar nedarydami išvadų skaito gerai ir toliau klampinasi, ar? Daro išvadas ir teikia priemones kaip gerint?

  Komentaras

  Rašote, kad ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba at­si­sa­kė ten­kin­ti Č.Ga­lak­voš­čiaus skun­dą dėl Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos ne­pri­pa­žin­tos pe­ti­ci­jos dėl ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo. Prašome patikslinti, nes NE VISI TARYBOS NARIAI BALSAVO už skundo atmetimą. Kiek žinome, jį atmetė 16 miesto tarybos narių. Prašome įvardinti tuos 11 tarybos narių, kurie buvo už skundo tenkinimą

  Komentaras

  Bet tokia kliauza, balsavo už aerodromo 100 ha lez kaip žemė nepriklauso, čia tiek susierzinimų... Maža ekologinę bomba per gaisrą sau ir kitiems regionams, už ką save baudžia alytiškiai? Ir ateitį tik blogiau...Kur gerai valdžioj padarė, apart savim..?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.