Nr. 127 (13357)

2019-11-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 127 (13357) skaitykite:

 • De­šimt­me­tį trun­kan­ti IKI ir „Mais­to ban­ko“ drau­gys­tė: dos­nu­mas už ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų eu­rų ir kas­die­nė ko­va su mais­to švais­ty­mu
 • Alytaus jaunimo centro jaunieji žurnalistai dėlioja vyresnio žmogaus portretą
 • Auk­so vai­ni­ko link de­le­guo­ti trys ge­rai ži­no­mi tau­to­dai­lės meist­rai
 • Leidyklos Alma Littera knygų naujienos
 • But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja pri­pa­žin­ta ak­ty­viau­sia mo­ky­mo įstai­ga spor­to ir kul­tū­ros sri­ty­je
 • Nau­ja dr. Ka­zi­mie­ro Sven­tic­ko kny­ga „Lie­tu­vos Lais­vės li­ga”
 • Aly­taus ra­jo­nas iš Ki­ni­jos pro­vin­ci­jos su­lau­kė pa­siū­ly­mo ben­dra­dar­biau­ti
 • Tai, kas yra in­ter­ne­te, – nie­ka­da ne­be­iš­trin­si­me
 • Ma­rius Buit­kus: 7 iš 10 ug­nia­ge­sių, dir­bu­sių Aly­taus gais­re, ran­da­ma svei­ka­tos su­tri­ki­mų
 • Žem­dir­biams, ne­ga­lin­tiems vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl gais­ro Aly­tu­je, sank­ci­jos ne­bus tai­ko­mos
 • Ofi­cia­lu: vi­si pie­no pro­duk­tai par­duo­tu­vių len­ty­no­se yra sau­gūs
 • „Jei žmo­gus tin­gi skai­ty­ti, tai tik­rai ne kū­rė­jas kal­tas”
 • Kris­ti­na Sa­ba­liaus­kai­tė: „Lais­vė vi­sa­da tu­ri sa­vo kai­ną, tik ne kiek­vie­nas pa­si­ry­žęs ją mo­kė­ti”
 • Mekš­rų in­va­zi­ja (1)
 • Įvy­ko Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­sas
 • Pro­gra­mos „Jau­ni­mas ga­li” nau­jo­jo se­zo­no šven­tės Kau­ne at­mo­sfe­ra gniau­žė kva­pą
Vyksta Ugniagesių g. pokyčiai – naikinamos visos rezervuotos automobilių stovėjimo vietos. Šie kelio ženklai bus pakeisti į transporto priemonių stovėjimo vietos ženklus.
Šią sa­vai­tę Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­li­ko ne­pa­keis­tą dau­giau kaip prieš me­tus pri­im­tą Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis pri­pa­žin­tas...
       Kino teatras „Dainava“ skelbia repertuarą!
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad pagal naujausius žaliavinio pieno, šulinių vandens, vaisių ir daržovių, pašarų bei želmenų mėginių tyrimų rezultatus tarša iš gaisro...
Atliekų išvežimas – klausimas, prie kurio svarstymo dar kartą sugrįžta šį rytą vykusio Ekstremalių situacijų posėdžio, kuriame dalyvavo ir ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka,...
Visą rudenį Lietuvoje vyksta šviečiamoji iniciatyva „Čia tik Lėlė“, skatinanti tėvus ir globėjus sužinoti daugiau apie mirtiną ligą – meningokoko B infekciją, jos keliamą grėsmę ir šiuolaikines...
Konkurse Miroslavo gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti paraišką buvo pateikusi tik viena kandidatė Miroslavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Gražulienė. Konkurso komisija,...
Šiuo metu Lietuvos parduotuvėse visi pieno produktai yra visiškai saugūs vartoti, teigia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Kaip teigiama tarnybos pranešime, iš prekybos jau atšaukti visi...
„Gavom vandens tyrimų rezultatus [...] Jei turite kur, prisėskite. Sakau nuoširdžiai“, – taip feisbuke rašo Alytaus meras Nerijus Cesiulis apie ištirtą gaisro gesinimui naudotą vandenį, kuris dabar...
Paskutinį rudens mėnesį Alytaus dzūkai pasitiks džiugiai: lapkričio 14 dieną čia lankysis jau trečius metus asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ leidžiamas „Dzūkų kalendorus“, kuris 15 val. bus...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.