„Alytaus naujienų“ fotokorespondentė Zita Stankevičienė: „Sausio įvykiai – prasmingiausios mano gyvenimo fotografijos“ (2)

Vilnius 1991 m. Sausio 13-oji
Zita Stankevičienė – viena alytiškių fotografų, kurie įamžino dramatiškus sausio įvykius Vilniuje ir Alytuje, jos archy­vuose saugomas pluoštas to laikmečio fotografijų, jau ekspo­nuotų parodose ir kol kas dar nerodytų niekur. Fotografė dalijasi prisiminimais apie laiką, neišdildomai įsirėžusį atmintin.

„Sau­sio įvy­kiai, ku­riuos te­ko įam­žin­ti, bu­vo svar­biau­si ma­no gy­ve­ni­me – ne­ri­mo ir džiaugs­mo pras­me, žmo­giš­ką­ja ir pro­fe­si­ne. Tai – pa­čios pra­smin­giau­sios ma­no gy­ve­ni­mo fo­to­gra­fi­jos. Da­le­lė is­to­ri­jos, ku­rią ga­liu pa­ro­dy­ti sa­vo vai­kams ir anū­kams. Bu­vau tų įvy­kių liu­di­nin­kė, vie­na iš tūks­tan­čių mi­nios, pri­si­mi­ni­mais ar už­fik­suo­tais kad­rais ga­liu grįž­ti į tą lai­ką. Lai­ką, kai bu­vo­me to­kie drą­sūs, vie­nin­gi. Pri­si­min­ti, su ko­kia mei­le ėjo­me į lais­vą Lie­tu­vą. Kiek­vie­nam žmo­gui ir tau­tai lais­vės troš­ki­mas per­duo­da­mas su ge­nais. Įvy­kių sū­ku­ry­je bu­vau ei­li­nė aly­tiš­kė, vie­na iš mi­nios, lais­vės troš­ki­mo ve­da­ma. Lais­vės, apie ku­rią kal­bė­jo ma­no tė­ve­lis, sa­ky­da­mas, kad at­eis lai­kas ir baig­sis at­ėjū­nų ga­lia.

Tik­rie­ji mū­sų tau­tos did­vy­riai pa­au­ko­jo gy­vy­bes po Sau­sio 13-osios vi­dur­nak­čio, mal­da, be­gin­kle ran­ka ban­dę su­lai­ky­ti tan­kus. Žu­vo 14 lais­vės gy­nė­jų, dau­giau kaip 500 bu­vo su­žeis­ta. Am­ži­na pa­gar­ba jiems ir me­di­kams, ku­rie iki pa­ry­čių ope­ra­vo, gel­bė­jo apie 150 su­žeis­tų­jų gy­vy­bių. Ir po 30-ties me­tų – tai at­vi­ra žaiz­da jų ar­ti­mie­siems, o mums – skau­dus at­mi­ni­mas ir at­ver­ti var­tai į pla­tų­jį pa­sau­lį.

Po kru­vi­nų Sau­sio 13-osios įvy­kių Vil­niu­je bu­vo ti­ki­my­bė, kad bus su­stab­dy­ta lei­dy­ba ar už­grob­ta Aly­taus spaus­tu­vė ir lais­vas žo­dis ne­iš­vys die­nos švie­sos. „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ja iš­lei­do ne­di­de­lio for­ma­to laik­raš­tė­lį, ku­ria­me ra­gi­no aly­tiš­kius ne­pa­si­duo­ti ir to­liau bur­tis, va­žiuo­ti į Vil­nių tai­kiai pro­tes­tuo­ti prieš so­vie­tų ag­re­si­ją. Kiek­vie­nas žur­na­lis­tas sa­vo gy­ve­na­ma­ja­me mik­ro­ra­jo­ne da­li­jo­me aly­tiš­kiams tą lei­di­nu­ką. Pa­pras­čiau­siai at­ei­ni į laip­ti­nę, pa­skam­bi­ni į du­ris ir įtei­ki ar pa­lie­ki pa­što dė­žu­tė­se. Žmo­nės ir du­ris at­ver­da­vo, ir dė­ko­da­vo, gy­ve­no­me vie­na dva­sia, bu­vo­me drau­giš­ki, su­vie­ny­ti ben­dro tiks­lo.

Tuo­met jo­kios bai­mės ne­bu­vo. Tie­sa, bu­vo re­a­lios grės­mės aki­mir­ka. Po Sau­sio 13-osios žu­dy­nių vy­ko­me į Vil­nių. Prie Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to vaiz­das bu­vo šiur­pus. Su­ski­lę gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gai ap­kli­juo­ti bal­to­mis po­pie­ri­nė­mis, tar­si kry­žiai, juos­te­lė­mis. Su­nio­ko­tus ra­di­jo rū­mus sau­go­jo lig dan­tų gin­kluo­ti ru­sų ar­mi­jos ka­rei­viai. Su au­to­ma­tais, šal­mais, ne­per­šau­na­mo­mis lie­me­nė­mis, lig pa­smak­rės pri­si­den­gę sky­dais. Tuo­met dar ne­tu­rė­jau te­le­ob­jek­ty­vo, tad pa­ban­džiau pri­ei­ti ar­čiau. Pa­ma­čiau žiau­rius žvilgs­nius, kaž­ko­kias pa­klai­ku­sias akis, ku­rios tar­si sa­kė – ne­si­ar­tink, trenk­sim… Kaž­kas lie­pė trauk­tis, ne­er­zin­ti su fo­to­apa­ra­tu, nes jie ne­prog­no­zuo­ja­mi. Tai tik­rai pa­ju­tau.“

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.