Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė ėmė­si nau­jo moks­lo – stu­di­juo­ja slau­gą (26)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Laura Radzevičiūtė
Laura Radzevičiūtė: „Net jei­gu gy­ve­ni­me ne­teks dirb­ti tie­sio­gi­nio slau­gy­to­jos dar­bo, nors nie­ka­da ne­sa­kyk nie­ka­da, ži­nau, kad Aly­taus ko­le­gi­jo­je ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų me­tu įgy­tos me­di­ci­ni­nės ži­nios tik­rai pra­vers jei ne tie­sio­gi­nė­je pro­fe­si­nė­je veik­lo­je, tai gy­ve­ni­me tik­rai.“
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė nuo šių moks­lo me­tų pra­džios ta­po Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­te – pra­dė­jo mo­ky­tis Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mo­je. Ko­dėl tris aukš­tuo­sius iš­si­la­vi­ni­mus tu­rin­ti ta­ry­bos na­rė nu­spren­dė mo­ky­tis slau­gos?

„Ži­nau, kad slau­gos stu­di­jų me­tu įgy­tos me­di­ci­ni­nės ži­nios tik­rai pra­vers“

Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­kė, kad šią va­sa­rą daug ke­lia­vo po už­sie­nį, te­ko su­si­pa­žin­ti su daug įdo­mių žmo­nių, pa­ma­ty­ti, kaip pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu su CO­VID vi­ru­su tvar­ko­si ki­tos ša­lys, mies­tai: „Aki­vaiz­du, kad me­di­ci­ni­nės ži­nios tam­pa pri­ori­te­ti­nė­mis pa­sau­ly­je ir at­si­ran­da daug nau­jų ni­šų įvai­rioms pro­fe­si­nėms veik­loms, su­si­ju­sioms su me­di­ci­ni­nė­mis, so­cia­li­nė­mis pa­slau­go­mis. Tai­gi grį­žu­si nu­spren­džiau, kad tu­riu pra­plės­ti sa­vo kom­pe­ten­ci­jų port­fe­lį me­di­ci­ni­nė­mis ži­nio­mis.“

Apie Aly­taus ko­le­gi­jo­je or­ga­ni­zuo­ja­mas Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jas ta­ry­bos na­rė bu­vo gir­dė­ju­si anks­čiau, tad grį­žu­si iš ke­lio­nių už­sie­ny­je šias stu­di­jas ko­le­gi­jo­je, kaip pa­ti tvir­ti­no, pa­si­rin­ko ne­dve­jo­da­ma. Čia L.Ra­dze­vi­čiū­tės nuo­la­ti­nės stu­di­jos truks pus­ket­vir­tų me­tų.

„Pra­ėjus mė­ne­siui nuo įsto­ji­mo jau da­bar ga­liu už­tik­rin­tai pa­sa­ky­ti, kad tai yra aukš­to pro­fe­sio­na­lu­mo stu­di­jos. Jau iš prak­ti­kos ži­nau, ir kaip krau­ją rei­kia tai­syk­lin­gai pa­im­ti, spau­di­mą pa­ma­tuo­ti ir kaip slau­go­mais, ne­pa­si­ke­lian­čiais iš lo­vos li­go­niais pro­fe­sio­na­liai pa­si­rū­pin­ti, nu­praus­ti, per­klo­ti lo­vą, at­lik­ti įvai­rias gy­dy­to­jo pa­skir­tas pro­ce­dū­ras. Nuo pat pir­mų­jų die­nų pri­si­lie­tu­si prie šių stu­di­jų, pa­da­riau iš­va­dą, kad pas mus Lie­tu­vo­je yra ab­so­liu­čiai ne­ver­ti­na­mas slau­gy­to­jų dar­bas, ku­ris, kaip da­bar jau ma­tau iš vi­daus, yra ne ma­žiau svar­bus ir at­sa­kin­gas kaip gy­dy­to­jo. Slau­gy­to­jai, at­lie­kan­tys ne­pa­pras­tai svar­bų dar­bą, daž­nai yra ne­ma­to­mi. Dė­ko­da­mi gy­dy­to­jams už jų pa­si­au­ko­ji­mą, daž­nai pa­mirš­ta­me, kad 24 va­lan­das ša­lia li­go­nio bū­na slau­gy­to­jai, ku­rie tu­ri la­bai pla­čius vaid­me­nis“, – min­ti­mis apie stu­di­jų pra­džią ir slau­gy­to­jų vaid­me­nį me­di­ci­no­je da­li­jo­si L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Jos tei­gi­mu, slau­gy­to­jų at­ly­gi­ni­mai ap­gai­lė­ti­ni, o dar­bas la­bai sun­kus ir rei­ka­lau­jan­tis daug ne tik me­di­ci­ni­nių, psi­cho­lo­gi­nių ži­nių, bet ir daug em­pa­ti­jos, įvai­rių žmo­giš­kų­jų sa­vy­bių.

Ta­ry­bos na­rė ti­ki­si, kad ka­da nors iš­auš to­kia die­na vals­ty­bės vyk­do­mo­je po­li­ti­ko­je, kai slau­gy­to­jų dar­bas bus ati­tin­ka­mai įver­tin­tas ir bus pri­skir­tas prie pri­ori­te­ti­nių sri­čių, per­žiū­rint šių me­di­ci­nos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo klau­si­mą.

„Jau da­bar esu tik­ra: net jei­gu gy­ve­ni­me ne­teks dirb­ti tie­sio­gi­nio slau­gy­to­jos dar­bo, nors nie­ka­da ne­sa­kyk nie­ka­da, ži­nau, kad Aly­taus ko­le­gi­jo­je ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų me­tu įgy­tos me­di­ci­ni­nės ži­nios tik­rai pra­vers jei ne tie­sio­gi­nė­je pro­fe­si­nė­je veik­lo­je, tai gy­ve­ni­me tik­rai. Juk ką iš­mok­si, ant pe­čių ne­ne­šio­si, o ypač su žmo­gaus svei­ka­ta su­si­ju­siuo­se klau­si­muo­se“, – sa­kė Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Ko­kius moks­lus yra iki šiol bai­gu­si ta­ry­bos na­rė?

L.Ra­dze­vi­čiū­tė 2005-ai­siais bai­gė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą, kur įgi­jo so­cia­li­nės edu­ko­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį ir so­cia­li­nio pe­da­go­go pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją.

Po to stu­di­ja­vo ir bai­gė dvi My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­gra­mas: ba­ka­lau­ro stu­di­jų tei­sės pro­gra­mą bei ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jų tei­sės ir stra­te­gi­nio vals­ty­bės val­dy­mo pro­gra­mą.

Prieš pen­ke­rius me­tus ta­ry­bos na­rė pra­plė­tė sa­vo tei­si­nes ži­nias, įgy­da­ma me­dia­to­riaus ar­ba tar­pi­nin­ko, pa­de­dan­čio iš­spręs­ti gin­čus, kva­li­fi­ka­ci­ją.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Įsivaizdavau ją senukams pampersus keiciančią - ko ne paspringau iš juoko :) :) :)
  Eilinis piaras mergužėlės. Muset visai prasti popieriai po tų užsienio kelionių, kad po trijų aukštųjų dar ir šito prireikė.

  Komentaras

  Kad mokosi. Vienok vertinant mero -tarybos narių kompetencijų strategijos srityse miestas patiria stagnaciją. Pirmą kart gyventojų liko 49 tūkstančiams, Alytus iškrito iš 50 tūkst.- 70 tūkst. gyventojų savivaldybių kategorijos. Reiškia biudžetiniams retintis. Jei didmiesčiuose gyventojų daugėja, vidutiniai atlyginimai didesni, Alytuj apie paskolas tabu. Taryboj vyraujauja interpeliacijos, vieni nuo kių pas kitus perbėga susireikšminę. Meras iš primityvaus šou nepakyla.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.