Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tro va­do­vė Lo­re­ta Trai­na­vi­čie­nė: „Po­zi­ty­vo mums ne­trūks­ta” (0)

Lo­re­ta Trai­na­vi­čie­nė
Vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tras (AMBC), įsi­kū­ręs Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne, mi­ni veik­los de­šimt­me­tį. Cen­tro ben­druo­me­nė per pir­mą­jį de­šimt­me­tį daug pa­sie­kė spręs­da­ma vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mo ak­tu­a­li­jas, teik­da­ma kom­plek­si­nes pa­slau­gas šei­moms bei so­cia­li­nes, so­cio­kul­tū­ri­nes die­nos už­im­tu­mo pa­slau­gas pa­gal po­mė­gius ir ga­li­my­bes su­au­gu­siems. Cen­tro di­rek­to­rę Lo­re­tą Trai­na­vi­čie­nę (nuotr.) kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– „De­šim­ties me­tų aki­mir­ka“ – tik taip ir ga­li­me api­bū­din­ti pra­ėju­sį lai­ką nuo Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tro įkū­ri­mo… Vis­kas pra­bė­go tar­si aki­mir­ka, o ją pa­mi­nė­ti kvie­čia­me jau lie­pos 1 die­ną nuo 17 va­lan­dos Ben­druo­me­nės cen­tro kie­me­ly­je“, – ra­šo­ma Jū­sų įstai­gos tin­kla­la­py­je. Tai­gi, ko­kį va­ka­rė­lį ren­gia­te pir­mo­sios sva­res­nės su­kak­ties pro­ga ir ko­kių žiū­ro­vų ar da­ly­vių la­biau­siai lau­kia­te?

– Ben­druo­me­nės cen­tras vi­suo­met bu­vo at­vi­ras. Tiek pa­slau­gų, tiek te­ri­to­ri­jos lan­ky­mo pras­me. To­dėl ir mū­sų ren­gi­nys yra at­vi­ras, skir­tas vi­sai Aly­taus mies­to ben­druo­me­nei, vi­soms am­žiaus gru­pėms. Kvie­čia­mi vi­si, nuo ma­žiau­sio iki vy­riau­sio, nuo­ša­lyje ne­pa­lik­si­me nė vie­no.

Ma­žiau­sių šven­tės da­ly­vių lauks ne­mo­ka­mos pra­mo­gos ant ba­tu­to, vo­ka­li­nės stu­di­jos „Bo­ru­žė­lė“ pa­si­ro­dy­mas. Kiek vy­res­nius nu­džiu­gins jau­ni­mo, ir ne tik, jau pa­mil­tos gru­pės „ne­Ra­dom“ dai­nos. Vi­sus su­si­rin­ku­sius jaus­min­go­mis dai­no­mis svei­kins at­li­kė­jas Pau­lius Sta­lio­nis, o šok­ti kvies gru­pė „16Hz“.

 

– Vi­sų veik­lų, ku­rios vyks­ta po tuo pla­čiai Jū­sų iš­skleis­tu veik­los skė­čiu ne­su­ra­šy­si, pa­mi­nė­ki­te Jums bei mums, vi­suo­me­nei, svar­biau­sias.

– Pir­miau­siai, tai jau­ki ir pa­trauk­li vie­ta kiek­vie­no ben­druo­me­nės na­rio pra­smin­gai veik­lai, to­bu­lė­ji­mui, sau­gaus, tu­ri­nin­go lais­va­lai­kio pra­lei­di­mui, jau­ni­mo ir sen­jo­rų ge­res­niam tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mui, pa­tir­ties mai­nams.

Įstai­go­je tei­kia­mos kom­plek­si­nės pa­slau­gos šei­mai, vei­kia jau du vai­kų die­nos cen­trai, at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras „Be rė­mų“ ir At­vi­ra jau­ni­mo erd­vė. Dir­ba gat­vės dar­buo­to­jai su jau­ni­mu gat­vė­je.

Ben­druo­me­nės cen­tre so­cia­li­nes, so­cio­kul­tū­ri­nes die­nos už­im­tu­mo pa­slau­gas ga­li pa­si­rink­ti mies­to su­au­gu­sie­ji ben­druo­me­nės na­riai pa­gal po­mė­gius ir ga­li­my­bes.

Vi­sos tei­kia­mos pa­slau­gos ir veik­los yra ne­mo­ka­mos, rei­ka­lin­gos ir svar­bios. Jas pa­pil­dy­ti ir pa­į­vai­rin­ti sten­gia­mės ra­šy­da­mi įvai­rius pro­jek­tus, at­si­žvelg­da­mi į lan­ky­to­jų no­rus, pa­gei­da­vi­mus, ga­li­my­bes.

 

– Iš­ori­niai cen­tro po­ky­čiai – aki­vaiz­dūs, o kiek pa­si­kei­tęs čia be­si­ren­kan­čių jau­nes­nių ir vy­res­nių žmo­nių ben­dra­vi­mas?

– Ben­druo­me­nė ap­jun­gia – čia vyks­tan­tys ren­gi­niai, įvai­raus po­bū­džio veik­los, ap­iman­čios skirtingo am­žiaus gru­pes, lei­džia vie­niems ki­tus ge­riau pa­žin­ti. Ruo­šian­tis ren­gi­niams jau­ni­mas daug ben­drau­ja, teik­da­mi pa­gal­bą vy­res­nio am­žiaus ben­druo­me­nės na­riams, vyks­ta ko­mu­ni­ka­ci­ja, iš­girs­ta­ma ir mo­ko­ma­si įsi­klau­sy­ti į ki­to nuo­mo­nę, pa­si­kei­čia­ma su­kaup­ta pa­tir­ti­mi.

Tiek vie­ni, tiek ki­ti įgy­ja sa­vo­tiš­kos pa­tir­ties. Sen­jo­rai vi­sa­da džiau­gia­si jau­ni­mo pa­gal­ba, jų ener­gi­ja, pa­pokš­ta­vi­mais, o jau­ni­mas no­riai ir mo­ty­vuo­tai pa­gelbs­ti. Įstai­go­je tra­di­ciš­kai šven­čia­mos ka­len­do­ri­nės šven­tės su vi­sa ben­druo­me­ne.

Kar­tų su­si­ti­ki­mas ir tra­di­ci­jų per­da­vi­mas iš kar­tos į kar­tą la­bai svar­bus ir reikš­min­gas mū­sų lan­ky­to­jams.

 

– AMBC per de­šimt me­tų pa­sto­gę su­tei­kė ke­lioms de­šim­tims įvai­rių po­mė­gių ir am­žiaus gru­pių or­ga­ni­za­ci­joms. Kon­flik­tų ne­te­ko gir­dė­ti. Kaip pa­vyks­ta vi­siems su­gy­ven­ti?

– Džiu­gu, jog ben­druo­me­nė gau­sė­ja. Vei­kia vi­sų am­žiaus tarps­nių vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vai, stu­di­jos, klu­bai, an­sam­bliai, bū­re­liai, sam­bū­riai. Esa­me kaip vie­na di­de­lės šei­ma.

Ži­no­ma, kaip ir kiek­vie­no­je šei­mo­je, bū­na vi­so­kių si­tu­a­ci­jų. Ta­čiau žmo­nės, ku­rie yra emo­ciš­kai tvir­ti, at­ran­da sa­vo bū­dų, kaip su­si­do­ro­ti su sun­kio­mis gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jo­mis, iš­lai­ky­ti po­zi­ty­vu­mą. O po­zi­ty­vo mums ne­trūks­ta.

 

– Ir tra­di­ciš­kas klau­si­mas – at­ei­ties veik­la. Ra­sis nau­jų erd­vių ar pa­slau­gų?

– No­riu pa­si­džiaug­ti, kad nuo pir­mų­jų veik­los me­tų cen­tras tik­rai iš­si­plė­tė. Sa­vo veik­lą vyk­do­me ne tik Jau­ni­mo g. 3. Įveik­li­no­me pa­tal­pas Jiez­no g. 1., Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je, kur bu­ria­si Pir­mo­jo Aly­taus ben­druo­me­nė, taip pat vei­kia vai­kų die­nos cen­tras, ku­ris spe­cia­li­zuo­ja­si dar­be su rai­dos su­tri­ki­mus tu­rin­čiais vai­kais. Mik­lu­sė­nų g. 36, bu­vu­sio­je Jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų mo­kyk­lo­je, jau vei­kia At­vi­ra jau­ni­mo erd­vė, taip pat bu­ria­si Pu­ti­nų ben­druo­me­nės na­riai.

Įstai­go­je tei­kia­mos pa­slau­gos vi­soms am­žiaus gru­pėms, ma­nau, kad sun­ku bū­tų jas dar kaž­kaip pra­plės­ti. Bet mes esa­me at­vi­ri nau­jo­vėms, be­si­kei­čian­čiai ap­lin­kai, lan­ky­to­jų po­rei­kiams. To­dėl nie­ka­da ne­sa­ko­me nie­ka­da, jei­gu at­si­ras nau­jos erd­vės ar pa­slau­gos po­rei­kis – ieš­ko­si­me spren­di­mų ir ga­li­my­bių.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai