Aly­taus li­go­ni­nė įsi­gi­jo kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­gą (90)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja ra­dio­lo­gė Ro­ma Ži­lins­kie­nė kau­lų tan­kio ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja pa­si­da­ry­ti vy­res­nėms nei 65 me­tų mo­te­rims ir vy­res­niems nei 70 me­tų vy­rams. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja ra­dio­lo­gė Ro­ma Ži­lins­kie­nė kau­lų tan­kio ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja pa­si­da­ry­ti vy­res­nėms nei 65 me­tų mo­te­rims ir vy­res­niems nei 70 me­tų vy­rams. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė, vyk­dy­da­ma eu­ro­pi­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mą ge­riat­ri­jos ar­ba svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ge­ri­ni­mo vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms pro­jek­tą, įsi­gi­jo nau­ją kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­gą. Ja pa­cien­tai ti­ria­mi ne­mo­ka­mai, ta­čiau bū­ti­na tu­rė­ti šei­mos gy­dy­to­jų ar­ba gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų, pa­vyz­džiui, reu­ma­to­lo­gų, trau­ma­to­lo­gų siun­ti­mą. Ka­dan­gi iki šiol li­go­ni­nė to­kio apa­ra­to ne­tu­rė­jo, li­go­niai kau­lų tan­kio ty­ri­mui bu­vo siun­čia­mi į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas.

Ko­kiems žmo­nėms daž­niau­siai pri­rei­kia tir­tis kau­lų tan­kį

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ninės Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja ra­dio­lo­gė Ro­ma Ži­lins­kie­nė sa­ko, kad įsi­gy­ta kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­ga yra la­bai rei­ka­lin­ga, li­go­niams dėl šio ty­ri­mo ne­be­rei­kės kreip­tis į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas, pa­vyz­džiui, Kau­no ar Vil­niaus: „Mū­sų įran­ga yra nau­jo mo­de­lio, mo­der­ni. Ka­dan­gi ji vei­kia kaip rent­ge­no apa­ra­tas, bū­ti­nas šei­mos gy­dy­to­jų ar reu­ma­to­lo­gų, trau­ma­to­lo­gų siun­ti­mas.“

Į klau­si­mą, ko­kiems žmo­nėms daž­niau­siai pri­rei­kia tir­tis kau­lų tan­kį, me­di­kė tvir­ti­no, jog toks ty­ri­mas rei­ka­lin­gas ser­gan­tie­siems os­te­o­po­ro­ze, o su šia li­ga su­si­du­ria ne­ma­žai vy­res­nio am­žiaus žmo­nių. Tai, gy­dy­to­jos tei­gi­mu, kau­lų li­ga, kuo­met su­ma­žė­ja kau­lų ma­sė, at­si­ran­da kau­li­nio au­di­nio po­ky­čiai, dėl šių prie­žas­čių pa­di­dė­ja kau­lų lū­žių ri­zi­ka.

„Daž­niau­siai kau­lų tan­kio ty­ri­mus ten­ka da­ry­ti me­no­pau­zės su­lau­ku­sioms, dau­giau nei 50 me­tų tu­rin­čioms mo­te­rims. Os­te­o­po­ro­ze ga­li sirg­ti ir vy­rai, la­bai re­tai, ta­čiau ja ser­ga ir vai­kai. Li­gos pra­džia ne­su­ke­lia kaž­ko­kių jun­ta­mų simp­to­mų. Dau­ge­liu at­ve­jų pir­mie­ji simp­to­mai at­si­ran­da po kau­lų lū­žių, pa­vyz­džiui, stu­bu­ro, klu­bų ar rie­šų, jie sun­kiai ima gy­ti ir po ty­ri­mo daž­nai nu­sta­to­ma os­te­o­po­ro­zė. Ser­gant šia li­ga ne­re­tai skau­da kau­lus, ga­li su­ma­žė­ti ūgis, žmo­gus pa­link­ti, jam at­si­ras­ti kup­ra“, – pa­sa­ko­jo R.Ži­lins­kie­nė.

Ko­kio am­žiaus as­me­nims re­ko­men­duo­ja­mas ty­ri­mas

Gy­dy­to­ja ak­cen­ta­vo, kad žmo­gui sens­tant kau­lų re­tė­ji­mas yra nor­ma­lus da­ly­kas, os­te­o­po­ro­zės pre­ven­ci­jai la­bai svar­bu fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, bū­ti­na pa­kan­ka­mai var­to­ti kal­cio ir D vi­ta­mi­no, kon­tro­liuo­ti kū­no svo­rį.

Jos pa­ste­bė­ji­mu, anks­čiau ma­žiau žmo­nių sirg­da­vo šia li­ga, gal­būt tam įta­kos tu­rė­jo tai, kad žmo­nės dau­giau ju­dė­da­vo, dau­giau dirb­da­vo fi­ziš­kai, da­bar di­de­lė da­lis žmo­nių dir­ba sė­di­mą dar­bą, ma­žai ju­da. Ne­at­mes­ti­na, kad os­te­o­po­ro­zė yra ir pa­vel­di­ma li­ga.

R.Ži­lins­kie­nė kau­lų tan­kio ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja pa­si­da­ry­ti vy­res­nėms nei 65 me­tų mo­te­rims ir vy­res­niems nei 70 me­tų vy­rams.

Kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­gą Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė įsi­gi­jo iš vyk­do­mo ge­riat­ri­jos ar­ba svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ge­ri­ni­mo vy­res­niems žmo­nėms pro­jek­to. Jis yra fi­nan­suo­ja­mas eu­ro­pi­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Įranga kai­na­vo be­veik 142 tūkst. eu­rų.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.