Aly­taus ele­va­to­riu­je grū­dus su­pirks „Li­nas Ag­ro” (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus grudai
64 tūkst. to­nų grū­dų tal­pi­na­na­tis Alytaus ele­va­to­rius ar­ba spe­cia­lus sta­ti­nių kom­plek­sas iš ki­tų „Li­nas Ag­ro“ ga­my­bos ob­jek­tų iš­si­ski­ria pla­čiau­siu su­per­ka­mų kul­tū­rų asor­ti­men­tu.
Nuo lie­pos 1-osios Aly­taus ele­va­to­riu­je grū­dus su­pirks jau ne „Kau­no grū­dai“, o „Li­nas Ag­ro“. Tai su­si­ję su tuo, kad nuo šios da­tos ben­dro­vė „Li­nas Ag­ro“ pe­rė­mė „Kau­no grū­dų“ au­ga­li­nin­kys­tės ver­slą. O per­nykš­tę lie­pą „Li­nas Ag­ro Group“, re­gist­ruo­ta Vil­niu­je, įsi­gi­jo „KG Group“, ku­riai pri­klau­so „Kau­no grū­dai“. Tad ūki­nin­kai, at­ve­žę par­duo­ti grū­dus į Aly­taus ele­va­to­rių, šį­met pir­mą­kart su­si­durs su nau­ju su­pir­kė­ju.

Siū­lys eko­lo­gi­nių grū­dų su­pir­ki­mo pa­slau­gą

Kaip sa­kė „Li­nas Ag­ro“ pre­ky­bos di­rek­to­rius Bal­ti­jos ša­lims Dai­nius Pil­kaus­kas, vi­si Aly­taus ele­va­to­riu­je su­pirk­ti grū­dai bus iš­skir­ti­nai nau­do­ja­mi „Kau­no grū­dų“ vyk­do­mai ga­my­bai ir ko­mer­ci­jai.

64 tūkst. to­nų grū­dų tal­pi­na­na­tis ele­va­to­rius ar­ba spe­cia­lus sta­ti­nių kom­plek­sas iš ki­tų „Li­nas Ag­ro“ ga­my­bos ob­jek­tų iš­si­ski­ria pla­čiau­siu su­per­ka­mų kul­tū­rų asor­ti­men­tu.

D.Pil­kaus­kas tvir­ti­no, kad šiais me­tais ele­va­to­riu­je Aly­taus kraš­to ūki­nin­kams bus pra­dė­ta siū­ly­ti nau­ja pa­slau­ga – eko­lo­gi­nių grū­dų su­pir­ki­mas. To­kiu bū­du bus sten­gia­ma­si bū­ti ar­čiau sa­vo klien­tų, vi­sas kul­tū­ras su­per­kant vie­no­je vie­to­je.

„Kol kas di­džiau­sias po­ky­tis, ku­rį pa­jus ūki­nin­kai, at­vy­kę par­duo­ti grū­dų į Aly­taus ele­va­to­rių, –su „Li­nas Ag­ro“ su­da­ro­mos su­tar­tys ir prie pa­sta­to pa­si­tin­kan­čios mū­sų ben­dro­vės vė­lia­vos“, – tei­gė „Li­nas Ag­ro“ Grū­dų cen­trų ga­my­bos va­do­vas Arū­nas Mo­liu­šis.

Šian­dien prie Aly­taus ele­va­to­riaus mi­nė­tos ben­dro­vės vė­lia­vų dar nė­ra, jos at­si­ras ar­ti­miau­siu me­tu.

 

Vi­suo­se su­pir­ki­mo punk­tuo­se – tie pa­tys ko­ky­bės stan­dar­tai

A.Mo­liu­šis pa­brė­žė, kad svar­biau­sia už­duo­ti­mi iš­lie­ka aukš­to ko­ky­bės stan­dar­to už­tik­ri­ni­mas: „Vi­suo­se grū­dų su­pir­ki­mo punk­tuo­se bus va­do­vau­ja­ma­si tais pa­čiais grū­dų ko­ky­bės nu­sta­ty­mo stan­dar­tais, ar tai bū­tų ele­va­to­rius Aly­tu­je, Jo­niš­ky­je ar Tel­šiuo­se. Taip pat di­de­lį dė­me­sį skir­si­me ir ko­ky­biš­kam klien­tų ap­tar­na­vi­mui. La­bai lauk­si­me grįž­ta­mo­jo ry­šio iš klien­tų, kad pa­si­tik­rin­tu­me, kaip mums se­ka­si šiuos tiks­lus įgy­ven­din­ti.“

Aly­taus ele­va­to­riu­je, ku­ria­me „Li­nas Ag­ro“ pra­de­da grū­dų su­pir­ki­mo veik­lą, kaip pa­ti­ki­no šios ben­dro­vės Grū­dų cen­trų ga­my­bos va­do­vas, lie­ka dirb­ti da­bar­ti­nis per­so­na­las, tad ūki­nin­kai ir to­liau ben­draus su jiems ge­rai pa­žįs­ta­mais dar­buo­to­jais. Taip pat lau­kia­ma at­ei­nan­čių dirb­ti se­zo­ni­nių dar­buo­to­jų. O pra­si­dė­jus grū­dų su­pir­ki­mui, ele­va­to­riaus dar­bo lai­kas bus ko­re­guo­ja­mas, at­si­žvel­giant į at­vyks­tan­čių par­duo­ti grū­dus ūki­nin­kų skai­čių.

Ką tik veik­los dvi­de­šimt­me­tį pa­žy­mė­ju­sios ben­dro­vės „Li­nas Ag­ro“ Grū­dų cen­trų tin­klą nuo lie­pos 1-osios su­da­rys 28 ga­my­bos ob­jek­tai Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je. Iš šio skai­čiaus Lie­tu­vo­je – 19. Tarp jų ir dar vie­nas ele­va­to­rius Aly­taus ap­skri­ty­je – Laz­di­jų ra­jo­ne, Šeš­to­kuo­se.

 

Per­ke­lia­mos ne tik su grū­dų su­pir­ki­mu su­si­ju­sios veik­los

Nuo lie­pos 1-osios prie „Li­nas Ag­ro“ pri­jun­gus „Kau­no grū­dų“ au­ga­li­nin­kys­tės ver­slą, „Li­nas Ag­ro“ tam­pa di­džiau­sią ele­va­to­rių in­fra­struk­tū­rą tu­rin­čia įmo­ne Lie­tu­vo­je.

Pa­sak šios ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus To­mo Puč­kio, iš „Kau­no grū­dų“ į „Li­nas Ag­ro“ per­ke­lia­mos ne tik su grū­dų su­pir­ki­mu su­si­ju­sios veik­los, bet ir pre­kių bei pa­slau­gų žem­dir­biams pa­slau­gos.

Jo pa­ste­bė­ji­mu, da­bar ben­dro­vė Lie­tu­vo­je tu­ri ir di­džiau­sią skai­čių re­gio­ni­nių ag­ro­no­mų, ku­rie ap­tar­nau­ja ūki­nin­kus, – du kar­tus dau­giau nei iki įmo­nių su­si­jun­gi­mo.

„Nuo šiol mū­sų klien­tai su­lauks kur kas dau­giau dė­me­sio, ga­lė­si­me įsi­gi­lin­ti į jų po­rei­kius, pa­siū­ly­ti la­biau­siai jų ūkiams tin­kan­čius pro­duk­tus, – trą­šų, mik­ro­ele­men­tų, au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nių, ser­ti­fi­kuo­tų sėk­lų. Mū­sų siū­lo­mų pro­duk­tų asor­ti­men­tas da­bar tik­rai la­bai pla­tus, o svar­biau­sia, kad šie pro­duk­tai ūki­nin­kams lei­džia su­kur­ti di­džiau­sią pri­dė­ti­nę ver­tę“, – sa­ko „Li­nas Ag­ro“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai