Į Lie­tu­vą iš mi­si­jos Uk­rai­no­je grį­žo me­di­kų ko­man­da – 12 gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų, ku­rie ka­ro dras­ko­mo­je ša­ly­je pra­lei­do dvi sa­vai­tes. Tarp jų ir Aly­taus ra­jo­no...
Lei­dyk­la OBUO­LYS drau­ge su Lie­tu­vos Bib­li­jos drau­gi­ja pri­sta­to gra­žiau­sią pa­sau­ly­je ŠEI­MOS BIB­LI­JĄ lie­tu­viš­kai – tai ge­riau­sia do­va­na ti­kin­čiai šei­mai krikš­ty­nų,...
Pirmąją pokalbio su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu dalį praėjusių metų gruodį „bendra.lt“ baigė korupcijos medicinos įstaigose prevencijos tema. Ji ministrą netikėtu kampu pasivijo jau šį...
Ba­lan­džio pa­bai­go­je Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį bu­vu­siam Ute­nos ko­le­gi­jos di­rek­to­riui, Aly­taus ko­le­gi­jos aukš­čiau­sio val­dy­mo...
Už lan­go ka­ra­liau­jant pa­va­sa­riui, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos Knyg(i)ų klu­bo (va­do­vė San­ta Mar­cin­ke­vi­čiū­tė) na­rės po­pie­tę pra­lei­do ben­drau­da­mos su...
Ren­kan­tis bet ku­rią sto­go dan­gą, ne­rei­kė­tų at­si­žvelg­ti vien tik į dan­gos kvad­ra­ti­nio met­ro kai­ną. Ver­tė­tų su­da­ry­ti pil­ną vi­sų me­džia­gų ir dar­bų są­ma­tą, įver­tin­ti ir...
Dar šios sa­vai­tės pra­džio­je, prieš ba­lan­džio 28-ąją vy­ku­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, pa­aiš­kė­jo, kad me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis yra ga­vęs Svei­ka­tos ap­sau­gos...
Nuo ge­gu­žės 1-osios už­da­ro­mas pas­ta­ruo­ju me­tu prie Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro vei­kęs mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas. Ba­lan­džio 29-ąją Aly­taus...
Alytiškiui nepadėjo nei ypatinga konspiracija, nei namuose įrengtos slėptuvės: kriminalistai, su įkalčiais, pričiupo pakeliui į vakarėlį
Ba­lan­džio 25-ąją Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je jau bu­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios biu­dže­ti­nės...
Alytaus viešosiose erdvėse šią savaitę atsirado paspirtukų nuomai, paženklintų „Scoot911“ dalijimosi platformos ženklu.
Kavalčiukų kaime Alytaus rajone auga keli šimtai galovėjų – Škotijoje išveistos vienos seniausių ir gryniausių mėsinių galvijų veislių pasaulyje atstovų. Žmonės šių tik natūralia žole ir šienu...
Netikėtai prasidėjęs karas Ukrainoje sujaukė ne tik žmonių, bet ir jų globotų gyvūnų likimus. Tas beprasmis karas kupinas žiaurumų, negailestingos beprotybės, tačiau pastebime ir humaniškumo raiškos....
Iki šiol vis dar didžiausios COVID-19 gydymo įstaigos – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. Albinas Naudžiūnas, sveikindamas įstaigos darbuotojus su šį...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.