Zui­kio aša­ros: pi­ni­gai skir­ti tik vie­nos so­dų ben­dri­jos ke­liui as­fal­tuo­ti

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2019 Liepa 9
Kelias per sodus
Sodų bendrijose esantys keliai laikomi šių bendrijų nuosavybe, patys sodininkai juos tvarkosi pagal išgales. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Nuo šių me­tų va­sa­rio vi­du­rio pa­si­kei­tė Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šų nau­do­ji­mo ap­ra­šas, pa­gal ku­rį re­zer­vo lė­šos ga­li bū­ti ski­ria­mos ir so­dų ben­dri­jo­se esan­tiems ke­liams tvar­ky­ti. Pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai – šie ke­liai tu­ri pri­klau­sy­ti sa­vi­val­dy­bėms, šios jų tvar­ky­mui tu­ri pri­si­dė­ti nu­sta­ty­tą da­lį. Tik įsi­ga­lio­jus mi­nė­tos pro­gra­mos pa­tai­soms, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­tei­kė po­rei­kį šiais me­tais as­fal­tuo­ti ke­tu­ris ke­lius tri­jo­se so­dų ben­dri­jo­se. Pi­ni­gų skir­ta tik vie­nam ke­liui tvar­ky­ti.

Ke­lių so­dų ben­dri­jo­se sa­vi­val­dy­bė ne­val­do

Aly­taus ra­jo­ne yra dvi de­šim­tys so­dų ben­dri­jų, ku­rio­se prieš dau­ge­lį me­tų skly­pai su­teik­ti aly­tiš­kiams, no­rin­tiems už­si­im­ti mė­gė­jiš­ka so­di­nin­kys­te. Pas­ta­ruo­ju me­tu, ypač ne­to­li mies­to esan­čio­se so­dų ben­dri­jo­se, žmo­nės vis daž­niau ima­si gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos ir per­si­ke­lia gy­ven­ti iš Aly­taus.

Tad ge­rų ke­lių po­rei­kis šio­se ben­dri­jo­se vis di­dė­ja. Ir so­di­nin­kai to rei­ka­lau­ja, nes ir jie yra mo­kes­čių į vals­ty­bės biu­dže­tą mo­kė­to­jai, iš jų su­mo­kė­tų mo­kes­čių for­muo­ja­ma ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­ma.

Daug me­tų Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tar­pu­sa­vy­je aiš­ki­na­si, kaip bū­tų ga­li­ma dau­giau ke­lių su­tvar­ky­ti so­dų ben­dri­jo­se. Pas­ta­ro­sios – ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, bet jo­se dau­giau­sia šei­mi­nin­kau­ja mies­tie­čiai. Ta­čiau mies­to sa­vi­val­dy­bė tei­siš­kai ne­ga­li tvar­ky­ti ki­tos sa­vi­val­dy­bės te­ritorijos, šiuo at­ve­ju – ra­jo­ne esan­čių so­dų ben­dri­jų ke­lių.

Šie­me­čio va­sa­rio vi­du­ry­je pa­kei­tus Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šų nau­do­ji­mo ap­ra­šą ir nu­ma­čius, kad šios pro­gra­mos re­zer­vo lė­šos ga­li bū­ti ski­ria­mos ir so­dų ben­dri­jo­se esan­tiems ke­liams tvar­ky­ti, tar­si at­ver­tos du­rys so­di­nin­kams su­lauk­ti pa­ra­mos iš šios pro­gra­mos.

Pa­grin­di­nės bū­si­mo fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gos – sa­vi­val­dy­bė tu­ri val­dy­ti siū­lo­mus as­fal­tuo­ti ar ki­taip tvar­ky­ti so­dų ben­dri­jų ke­lius ir šiems dar­bams at­lik­ti skir­ti ne ma­žiau nei 30 proc., bet ne dau­giau kaip 50 proc. vie­ti­nio biu­dže­to lė­šų.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­so pri­žiū­rė­ti be­veik 1 tūkst. 200 ki­lo­met­rų vie­ti­nės reikš­mės ke­lių. To­kios pa­skir­ties ke­lių so­dų ben­dri­jo­se sa­vi­val­dy­bė ofi­cia­liai ne­val­do.

So­dų ben­dri­jo­se esan­tys ke­liai, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jo Man­to Lu­da­vi­čiaus tei­gi­mu, lai­ko­mi šių ben­dri­jų nuo­sa­vy­be, pa­tys so­di­nin­kai juos tvar­ko­si pa­gal iš­ga­les.

Mat Vy­riau­sy­bė tik re­ko­men­da­vu­si sa­vi­val­dy­bėms per­im­ti šių ben­dri­jų ke­lius bei gat­ves, ta­čiau dau­ge­lis sa­vi­val­dy­bių, tarp jų ir Aly­taus ra­jo­no, ne­sku­ba per­im­ti, nes ne­tu­ri lė­šų jiems tvar­ky­ti.

Jei sa­vi­val­dy­bė per­im­tų so­di­nin­kų ke­lius, juos bū­tų pri­va­lu ofi­cia­liai re­gist­ruo­ti kaip tur­tą – vie­ti­nės reikš­mės ke­lius.

Pa­sak M.Lu­da­vi­čiaus, da­bar so­dų ben­dri­jo­se sa­vi­val­dy­bė planuoja perimti dau­giau­sia so­di­nin­kų ir kai­mų gy­ven­to­jų nau­do­ja­mus ke­lius.

Pi­ni­gai – vie­nam ke­liui „Ber­že­ly­je“

Tik įsi­ga­lio­jus nau­jo­vei – ga­li­my­bei gau­ti Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos re­zer­vo lė­šų so­dų ben­dri­jo­se esan­tiems ke­liams tvar­ky­ti, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­tei­kė ke­tu­rių ke­lių tri­jo­se so­dų ben­dri­jo­se są­ra­šą.

Pi­ni­gų pra­šy­ta dviem ke­liams ar­ba gat­vėms Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­je vei­kian­čio­je so­dų ben­dri­jo­je „Do­bi­las“ as­fal­tuo­ti, po vie­ną ke­lią šiems dar­bams nu­ma­ty­ta Alo­vės se­niū­ni­jo­je esan­čia­me „Ber­že­ly­je“ ir Pu­nios se­niū­ni­jo­je vei­kian­čio­je „Dzū­ki­jo­je“. Jei pi­ni­gų bū­tų skir­ta, sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo pri­si­dė­ti po 40 proc. dar­bų ver­tės.

Šian­dien jau aiš­ku, kad lė­šų – apie 300 tūkst. eu­rų – skir­ta vie­nam ke­liui „Ber­že­ly­je“ as­fal­tuo­ti. Sa­vi­val­dy­bė dar skirs 40 proc. šios su­mos. Už šiuos pi­ni­gus bus as­fal­tuo­ja­mas be­veik dvie­jų ki­lo­met­rų il­gio ke­lias Ka­niū­kai–Mui­že­lė­nai, ke­lio vie­ta – Py­li­mo g.–Ka­niū­kų kai­mas–Mui­že­lė­nų kai­mas.

Sa­vi­val­dy­bė jau pa­skel­bė kon­kur­są šiam ke­liui as­fal­tuo­ti, dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti ru­de­nį. Gauti lėšų minėtos sodų bendrijos ke­liui savivaldybei pasisekė, nes jis vietinės valdžios žinion dar tik bus perimtas.

Šių me­tų ra­jo­no biu­dže­te ke­lių re­mon­tui ir prie­žiū­rai nu­ma­ty­ta be­veik 1 mln. 900 tūkst. eu­rų, iš ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos dar gau­ta 1 mln. 600 tūkst. eu­rų. Iš pas­ta­ro­sios su­mos be­veik 200 tūkst. eu­rų tiks­li­nė pa­skir­tis Dau­gų se­niū­ni­jos Dvar­čė­nų kai­mo vie­ti­nės reikš­mės ke­liui Dau­gai–Dvar­čė­nai–Ar­čiū­nai as­fal­tuo­ti ir be­veik 40 tūkst. eu­rų Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos Obel­nin­kų kai­mo to­kios pat reikš­mės ke­liui Obel­nin­kė­liai–Sta­tiš­kės miš­kas as­fal­tuo­ti.

 

  Komentaras

  Mano nuomone - nereikia jokio dviračių tako. Nereikia mėtyti pinigų "į balą". Reikia rimčiau prižiūrėti kelią iki SB "Dzūkija" ir "Vyturėlis" ir pagrindines jų gatves, kuriomis važinėja autobusai.

  Komentaras

  Vasara švenčių metas. Valdžiai daug lėšų reikia šventėms ir kitokiems renginiams organizuot. O keliai palauks. Gal per tą laiką ne mažai išmirs ir iš vis tų kelių nereikės.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.