Žmonės svars­to, kad lai­kas at­kur­ti Len­ki­jos–Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­tys­tę

Robertas Šarknickas
Jau ge­rą de­šimt­me­tį Len­ki­jos vals­ty­bė pi­gio­mis mais­to ir pra­mo­nės pre­kė­mis pre­ky­bos cen­truo­se ku­ria ge­ro­vę sa­vo is­to­ri­niams kai­my­nams – mums, lie­tu­viams. Ar­ti Len­ki­jos esan­tiems Lie­tu­vos mies­te­liams ir mies­tams tai – di­de­lė pa­gal­ba. Ypač so­cia­liai sun­kiau gy­ve­nan­tiems lie­tu­vai­čiams. Pyk­ti ne­ga­li­ma, nes mai­tin­tis rei­kia, rei­kia rū­pin­tis vai­kais. Ačiū kai­my­nams. De­ja, jau ge­rą de­šimt­me­tį nie­kaip ne­su­ge­ba­ma ras­ti spren­di­mo mū­sų vi­daus rin­ko­je.

Taip, Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu kal­bė­ta dėl per­ne­lyg di­de­lio mū­sų pre­ky­bos cen­trų go­du­mo ke­liant kai­nas, ta­čiau su­si­ta­ri­mo ven­gia vie­na pu­sė.

Ne­pai­sant pas­ta­rų­jų me­tų Vy­riau­sy­bės pa­stan­gų, pre­ky­bos cen­trų va­do­vai ir to­liau ne­ma­ži­na ap­su­kų di­din­da­mi kai­nas, ig­no­ruo­da­mi tiek Vy­riau­sy­bės, tiek lie­tu­vių pra­šy­mus. Ne­ga­na to, jie su­gal­vo­ja dar ge­res­nę iš­ei­tį – Len­ki­jo­je, ar­ti Lie­tu­vos sie­nos, o tiks­liau, Sei­nuo­se, sta­ty­ti „Ma­xi­mos“ ka­pi­ta­lo gru­pei pri­klau­san­čią par­duo­tu­vę „Stok­rot­ka“. Ati­da­ry­mas – jau šiais me­tais, prieš šv. Ka­lė­das. Tai­gi, Sei­nuo­se ap­si­per­kan­tys lie­tu­viai kraus pel­ną lie­tu­viš­ka­jai „Ma­xi­mos“ gru­pei Len­ki­jo­je. Na ką, gud­riai. Pa­tys lie­tu­viai ir to­liau pil­dys Len­ki­jos biu­dže­tą. P.S. Bent jau sa­vi­nin­kai – lie­tu­viai.

Sei­me jau se­niau kar­tu su ko­le­ga bu­vau pa­tei­kęs įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fo dar­žo­vių par­da­vi­mui ma­ži­ni­mo nuo 19 proc. iki 5 proc. Ta­čiau te­gul ge­riau už­sie­nie­čiai ima iš mū­sų, lie­tu­vių, pi­ni­gus – ta­ri­fas pa­lik­tas ne­keis­tas.

Be­je, bu­vo sa­ko­ma, kad ir kiek bū­tų be­ma­ži­na­mas PVM, pre­ky­bos cen­trai vis tiek žmo­nių są­skai­ta di­dins kai­nas. Kon­trar­gu­men­tuo­ju: Lat­vi­jo­je bu­vo su­ma­žin­tas PVM dar­žo­vėms, ir kai­nos kaž­ko­dėl ten ne­pa­ki­lo, kaip tik – iš­au­go per­ka­mu­mas.

Kiek dar mai­tin­sim ki­tas, eko­no­miš­kai stip­res­nes, vals­ty­bes??? Tai tę­sia­si jau dau­giau nei de­šimt me­tų. Gal iš tie­sų, kaip jau juo­kau­ja pir­kė­jai, rei­kia at­kur­ti ben­drą abie­jų tau­tų ku­ni­gaikš­tys­tę ir ta­da ben­drai su­tar­si­me dėl ma­žes­nių kai­nų? Ži­no­ma, tai juo­das hu­mo­ras, bet man jau taip pat juo­da ma­ty­ti, kad tiek me­tų ne­su­ge­ba­ma ir ne­no­ri­ma spręs­ti mais­to kai­nų dy­džio pro­ble­mų.

Su­pran­tu, pas mus, Lie­tu­vo­je, naf­ta ne­te­ka, bet tik­rai tu­ri­me ki­tų spren­di­mo bū­dų. Ger­bia­mas fi­nan­sų mi­nist­re, jau rei­kia star­to į žmo­nių ge­ro­vę!

P.S. Kas ki­tas prie Lie­tu­vos sie­nos per­kels sa­vo įmo­nę, kad orūs mo­kes­čiai leis­tų lik­ti sa­vo ša­ly­je?

 

LR Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Sei­mo na­rio biu­ras Aly­tu­je: S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 13

Kon­tak­tai: tel. 8 612 19 130.

 

Užs. Nr. 0203

 

  Komentaras

  Tokie jau tie "lietuviai" iš maximų,ikių ir kitokių kailialupių! Teisingai pastebi Robertas, kad Lietuvos vyriausybė ir Ūkio ministerija ir kalba apie lenkiškų parduotuvių atidarymą Lietuvoje. Jiems tai sulkmena, gaunant šitokias algas , o varganų lietuvių daugumai Lietuvoje būtų geras atsispyrimas nuo dėl kainų nuolat susitariančių žulikinių centrų!

  Komentaras

  Rašo straipsnį į "Alytaus naujienas", Alytuje, o kreipiasi į finansų ministrą :) :) :) Gal jau visai susisuko šarabanai... Au u u , pone, pamiršot kas jus išrinko ir kur randatės !

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.